Page 1

Februari 2013

1


.

Clubbladredactie Wanneer u een mail wilt ontvangen, zodra het nieuwe clubblad op de website staat kunt u een mailtje sturen naar hindernis@lickebaert.nl of op de website inschrijven voor de digitale Hindernis. Ook wanneer u een leuk verhaal heeft voor in het clubblad of iets te koop, kunt u dit mailen. Graag wel even doorgeven wanneer iets verkocht is, dan verschijnt het niet in het volgende blad. Het is ook mogelijk om de vereniging te sponsoren. Dit kan d.m.v een advertentie in dit blad, met reclameborden of bij wedstrijden. Wilt u hier meer over weten dan verwijs ik u naar de bestuursleden sponsoring (zie colofon) of stuur een mailtje naar sponsorcie@lickebaert.nl Annemieke Struijk

Colofon Clubblad van Paardensportvereniging “Lickebaert” FNRS goedgekeurd Aangesloten bij KNHS Verenigingscomplex Manege Middenhof Zuidbuurt 8 3141 EM Maassluis Telefoon: 010–5920455 manege@middenhof.nl www.middenhof.nl

Jaargang 2012 Bestuur Voorzitter Geraldine van der Voort tel. 06-42618188 bestuur@lickebaert.nl

Ledenadministratie Gerda Noever tel. 06-20083442 ledenadmin@lickebaert.nl Sponsoring Kees van der Eem Geraldine van der Voort sponsorscie@lickebaert.nl

Secretaris Sylvia Koets Tel. 06-21197244 sylviakoets@live.nl Penningmeester Kees van der Eem tel. 010-5921934 penningsmeester@lickebaert.nl

Beherende vennoot CV Manege Middenhof Rob van der Voort

KNHS Administratie Ellie van Rossen

Webmaster Richard Bakker info@ribakker.nl

Lid Geeske Boerema tel. 06-10564692

Wedstrijdsecretariaat Ellie van Rossen tel. 06-10914791 Therèse Janson (Dressuur) tel. 06-28784195 therese1973@live.nl Ellen Gog (Springen) tel. 06-13848083 Liza Boers tel. 06-30171730 Jeroen Vogel tel. 06-25013300 lickebaert@live.nl

Clubbladredactie Annemieke Struijk tel. 06-33852595 hindernis@lickebaert.nl

2

Instructie Leo van der Voort Rob van der Voort Jack Arts Margret Noordhoek Loes Don Chantal Gijssenberg Bianca van Pelt Correspondentieadres PSV Lickebaert Postbus 431 3140 AK Maassluis KVK nr: 385084 Postgiro ING 4439248 Rabobank Maassluis Algemene rekening 34.04.20.448 Sponsorrekening 34.04.58.968 Wedstrijdrekening voor KNHS afdracht 11.30.77.947


.

Clubblad februari 2013

Bestuursmededelingen

4

Agenda Algemene Ledenvergadering 2013

6

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012

8

Dressuursecretariaat

12

FNRS proeven informatie

15

Wedstrijduitslagen

16

Een kijkje achter de schermen bij de gehandicaptenles

18

Pony in de kijker

21

Ponykamp Manege Middenhof in Laag Soeren

23

Maatschappelijke stage

24

Feestavond met Maassluise Band “Hot Rock�

25

De Barkruk

26

Kinderpagina

29

Cavaletties

31

Wist u dat ...

32

Evenementen- en wedstrijdskalender 2013

34

Algemene informatie Manege Middenhof en PSV Lickebaert

35

3


.

Bestuursmededelingen PSV LICKEBAERT februari 2013 Beste leden, We zijn alweer enkele weken op weg in 2013 en we zijn het jaar goed gestart met veel activiteiten op de manege. Op 1 januari heeft traditiegetrouw de nieuwjaarsreceptie plaatsgevonden voorafgegaan door een carrousseldemonstratie en de altijd spannende stoelendans te paard. De opkomst op de nieuwjaarsreceptie was niet zo groot als andere jaren, maar het was evengoed erg gezellig en goed om samen met de aanwezigen te proosten op het nieuwe jaar! Verder zijn er al diverse KNHS dressuur- en springwedstrijden verreden, waaronder afgelopen weekend het regiokampioenschap springen. Ook zijn twee FNRS dressuurwedstrijden verreden, waarover verderop in deze Hindernis meer. Het organiseren van de talrijke wedstrijden is mogelijk doordat we beschikken over goed materiaal. U zult begrijpen dat dit regelmatig onderhoud vergt, wat veel tijd kost. Op korte termijn is het springmateriaal aan een verfbeurt toe. Hiervoor zoeken we een aantal vrijwilligers. De werkzaamheden zijn flexibel in te plannen en zoals het spreekwoord luidt: Vele handen maken licht werk. En met elkaar is het nog gezellig ook! Aanmelden kan per email bij Rob van der Voort op manege@middenhof.nl . Naast de wedstrijdactiviteiten staat er nog meer op de planning! Op zaterdagavond 9 maart organiseert de manege in samenwerking met de vereniging een feestavond met live muziek! We nodigen u van harte uit, het belooft een gezellige avond te worden! Verderop in het clubblad de aankondiging. Verder staat op maandag 18 maart 2013 om 20.00 uur de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering gepland in de kantine van Manege Middenhof. Deze vergadering is bedoeld om u als lid op de hoogte te brengen van de voortgang van de vereniging. Uw aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld. De agenda voor de komende vergadering en de notulen van de Algemene Leden Vergadering 2012 vindt u elders in het clubblad. Tot slot willen we u namens de Familie van der Voort danken voor uw blijken van medeleven en steun na het overlijden van Mevrouw van der Voort, in welke vorm dan ook. Uw aanwezigheid op de dag van de begrafenis en alle andere blijken van deelneming zijn ons tot steun bij het verwerken van dit verlies. Met vriendelijke groet, Geraldine van der Voort Voorzitter PSV Lickebaert

4


. Advertenties

5


UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 2013 Paardesportvereniging LICKEBAERT Op MAANDAG 18 MAART 2013 om 20.00 uur in de kantine van MANEGE MIDDENHOF Geachte leden, Graag nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering op 18 maart 2013 om 20.00 uur. Deze jaarlijkse vergadering is bedoeld om u als lid op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen binnen vereniging waaronder de activiteiten en de financiĂŤn. Uw aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld!

Agenda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Opening Ingekomen stukken en mededelingen Behandeling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering 2012 Verslag van de diverse commissies FinanciĂŤle verslaglegging van de penningmeester over het jaar 2012 en het vaststellen van de begroting voor 2013 Verslag van de kascontrole commissie Verkiezing nieuwe kas controle commissie Overige mededelingen van het bestuur Bestuursmutaties vrijwilligers Huldiging van de kampioenen Rondvraag Sluiting Het bestuur van PSV Lickebaert 6


Advertenties

Hier had uw advertentie kunnen staan ... De kosten voor deze Âź A4 advertentie zijn â‚Ź 50,-- per jaar! Natuurlijk kunt u ook kiezen voor een halve of hele pagina. Daarnaast zijn er nog andere mogelijkheden van sponsoring: De club van 100 / een reclamebord / sponsoring van wedstrijden / ... Voor meer informatie kunt u terecht bij de bestuursleden sponsoring. (zie colofon voorin het clubblad)

7


Notulen ALGEMENE LEDENVERGADERING 2012 Paardesportvereniging LICKEBAERT 19 maart 2012 Aanvang: 20.00 uur 1. Opening Geeske opent de vergadering en heet iedereen welkom. Ze legt uit dat zij de vergadering zal voorzitten wegens afwezigheid van onze voorzitter. 2. Mededelingen Even voor alle nieuwe leden en ter herrinering, iedere eerste maandag van de maand (m.u.v. de feestdagen) is er een bestuursvergadering waarbij iedereen kan aanschuiven. Wilt u dat er punten besproken worden, kunt u die ten alle tijden indienen bij iemand van het bestuur, zodat dit opgenomen kan worden op de agenda. 3. Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken. 4. Behandeling van de notulen van ALV 2011 Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de ALV van 2011, dus hierbij zijn de notulen goedgekeurd. 5. FinanciĂŤle verslaglegging Kees neemt het woord over van Geeske, Geeske deelt het financieel overzicht uit. Er zijn geen grote uitgaven geweest dit jaar. Contributie en sponsoring vallen lager uit vanwege de vele opzeggingen. We zijn als vereniging geslonken. We eindigen de komende jaren op papier in de rode cijfers en dit komt door de bijdrage in de tweede springtuin die 100% van de verenging is. Die bijdrage wordt per jaar afgeboekt. Enkele bedragen blijven leeg op het overzicht i.v.m. CV (eigenaarsgedeelte). De jaarcijfers zijn altijd wat later en worden later toegevoegd. KNHS inschrijvingen gaan we strenger opvolgen. Er volgt uitschijving bij de KNHS als men zijn contributie niet betaald en de kosten voor het weer inschrijven zijn volledig voor rekening van de betreffende persoon. De achterstallige contributie loopt aardig in. Laatste betalingen van 2011 worden nu ontvangen. JM heeft een groter budget gekregen op de begroting van 2012. De rest van de begroting van 2012 is hetzelfde gebleven. Er zijn geen vragen op de begroting van 2012. 6. Verslag Kas controle commissie Renee Quack en Monique van Oosterhout hebben de cijfers gecontroleerd en gaan akkoord. De vergadering verleent decharge aan het bestuur. 8


Notulen ALGEMENE LEDENVERGADERING 2012 Paardesportvereniging LICKEBAERT 19 maart 2012 7. Verkiezing nieuwe kascontrole commissie Monique van Oosterhout en Renee Quack geven aan dat zij bereid zijn normaals de cijfers te controleren. De vergadering gaat hiermee akkoord. 8. Verslaglegging commissies Er is niets binnengekomen bij het bestuur. Sylvia Koets geeft aan dat het goed loopt met de wedstrijden en ze uitkijken naar het komende jaar. 9. Bestuursmutaties Er zijn twee bestuursleden die volgens het Huishoudelijke Reglement moeten aftreden en dat is de Penningmeester. Kees geeft aan dat hij inderdaad na 20 jaar de functie graag zou willen overdragen aan een ander. Ook Sietse Jager gaat het bestuur verlaten. Het bestuur meldt dat er nog een aardigheidje gedaan zal worden voor Sietse en zijn vrouw. We nemen contact met hem op. Geeske stelt de nieuwe voorzitter voor. Dit is Geraldine van der Voort. Er is vanuit de vergadering geen bezwaar, dus heten we Geraldine van harte welkom. Geraldine stelt zich voor en geeft een kleine introductie. Geeske geeft officieel het woord aan Geraldine nadat zij de overige twee nieuwe bestuursleden heeft voorgesteld. Dit is Annemieke Struijk, belast met het digtiale clubblad en Gerda Noever die de ledenadministratie op zich zal nemen. Welkom dames en veel succes. Kees overhandigt de dames van het papieren clubblad, Jolanda Exaltus en Margriet Ottenhof een aardigheidje en bedankt ze voor hun inzet al die jaren. Tevens wordt Eric Janson bedankt voor al die jaren de opmaak verzorgt te hebben van het clubblad. Geraldine bedankt Geeske voor het invallen voor Sietse. 10. Digitaal clubblad Geraldine legt uit waarom er gekozen is voor een digitaal clubblad, De hoofdreden is toch wel de oplopende porto kosten voor het verzenden van de papieren versie. Er blijven een aantal kopieĂŤn verkrijgbaar achter de bar voor de leden die geen toegang tot een computer hebben.

9


.

Notulen ALGEMENE LEDENVERGADERING 2012 Geraldi van der Voort Paardesportvereniging LICKEBAERT Kees van der Eem

19 maart 2012

11. Vrijwilligers Geraldine geeft aan dat er problemen zijn met het verkrijgen van vrijwillgers tijdens of voor/na de wedstrijden. We hebben verschillende mogelijkheden bekeken, zoals het verplichten van hand- en spandiensten wat al gedaan wordt op zoveel andere verenigingen. We gaan hiertoe even niet over. Geraldine benadrukt nogmaals om zoveel mogelijk vrijwillig te komen helpen en dat we een vereniging nu eenmaal met z’n allen moeten dragen. Sylvia geeft aan dat het werken met de MAS stagiaires heel goed bevalt en we daar zeker mee zullen doorgaan. 12. Huldiging kampioenen en verdere bedankjes De volgende kampioenen staan gewoon bij ons op stal: Gina Gerrets Outdoor Klasse B Bibi Blenk Outdoor Klasse B Cathy Koets Outdoor Klasse L2 Miron Janson Indoor Klasse M2 13. Rondvraag Christine Olthof wil graag duidelijkheid over de pensionlessen van zaterdag en dinsdag, en dan met name over wie er nu wel of niet mag meerijden. Margriet beantwoord dat eigenaren/ medestalhouders en gezinsleden welkom zijn in de pensionles en dan maar 1 les per paard. Margriet vraagt waarom het clubblad niet per e-mail wordt verzonden, Geraldine meldt dat het bestand daar te groot voor is. 14. Sluiting Na het huldigen van de kampioenen gaat Geraldine over tot sluiting van de vergadering. Zij bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en vraagt nogmaals of een ieder de presentie lijst getekend heeft. Tevens meldt zij dat we meedoen met de verkiezing leukste vereniging en je daar allerlei leuke prijzen mee kan winnen. Als je stemt via www.deleukstesportvereniging.nl en dan klikt op Lickebaert.

10


Advertenties

11


.

Dressuursecretariaat

Hallo allemaal, Wij zijn Maja Strรถmberg en Kajsa Strรถmberg en vanaf 1 april gaan we de wedstrijden dressuur organiseren voor PSV Lickebaert. We hebben er super veel zin in. We zijn zussen (zoals je niet kunt zien) en hebben al een beetje ervaring opgedaan bij het wedstrijdsecretariaat van de Manege de Nieuwe Oranjehoeve. Dat waren buiten twee ringen, dus nu vier ringen is wel een uitdaging! Gelukkig zijn we onderdeel van een groot team met enthousiastelingen die allemaal vol ideeen zitten! We komen uit een gezin, waar paarden al niet vreemd waren. Onze vader komt uit Lapland, waar zij werkpaarden hadden om het land te kunnen bewerken. Kajsa begon op haar 6e jaar suikerklontjes naar paarden te gooien, omdat ze ze geweldig vond maar ook heeeeel eng! Ik ben op mijn 8e begonnen met paardrijlessen op de Capelse Manege. Moeders besloot toen ook maar te gaan paardrijden. Op mijn 14e kwam het eerste eigen paard. Ze was toen 7 jaar en is altijd bij ons gebleven tot ze op 33 jarige leeftijd haar ogen sloot. Voorts hebben wij nu nog Kasper en Thalien. Kasper is nu 20 en geniet van zijn pensioen in Drenthe, Thalien is 13 en de C-pony van Maaike die hier in een buitenbox woont. We staan sinds juli 2012 hier op stal en hebben het erg goed naar ons zin! Het wedstrijdsecretariaat is al een gezellige boel, dus heb je zin om een keer te schrijven, of iets anders leuks..... Schiet een van ons aan (geheel figuurlijk bedoeld natuurlijk) we zijn altijd in voor een praatje! Tot op stal! 12


.

Dressuursecretariaat Ik ben Lizbeth, ben moeder van 2 kinderen Christine en Harm. Christine rijdt met haar pony Hulstkamp’s Leandro SGW, dressuur- en springwedstrijden. Harm rijdt nu 2 jaar, helaas is zijn pony Moonlight net verkocht, even de pony van zijn zus delen!!! Ik ben als meisje van 5 begonnen met pony rijden, veel wedstrijden gereden enz. Daarna groom geweest bij IJsbrand Chardon en dat aardig wat jaartjes gedaan. Helaas kon ik de drukke weekenden niet meer combineren met mijn werk, dus dat was stoppen. Ben altijd, ondanks de erge rugklachten door blijven rijden, wel op een wat lager pitje en nadat Harm is geboren ben ik er helemaal mee gestopt. Nu ben ik groom van mijn eigen dochter en zit sinds kort in het nieuwe dressuur wedstrijdsecretatiaat. En nu maar vele mooie wedstrijden organiseren. Groetjes Lizbeth Huizer

Ik ben Ellie van Rossen en rijd al meer dan 25 jaar paard op manege Middenhof. De eerste 20 jaar op manegepaarden en verzorgpaarden. Toen ik de eerbiedwaardige leeftijd van 40 jaar behaald had, was het tijd voor mijn eigen paardje. Omdat ik besmet was met het Irisch Cob (Tinker) virus is het na lang zoeken Duke geworden. Ik ben degene die vanuit het bestuur in het dressuursecretariaat gestapt is om Sylvia Koets te vervangen, tenminste dat ga ik proberen. Ik vind ook het wedstrijdrijden erg leuk en weet dat ik niet het ideale dressuurpaard heb, maar volgens mijn instructrice moet ieder paard Z kunnen lopen. Gezien de leeftijd van Duke en van mij heb ik ons als doel gezet om ooit M te starten. Ook ik heb er erg veel zin in en ik mag wel zeggen we hebben een zeer enthousiaste groep met meiden.

En ik ben Christine Olthof. Ik heb samen met mijn zus al jaaaaarrrren een paard en behoor zo langzaam tot het meubilair van de manege. Ik ben de tel kwijt maar heb al zeker 25 jaar een paard in pension staan op manege Middenhof. Ons paard heet Darco en is bijna 5 jaar. Ik ben getrouwd en heb 3 kinderen, waarvan de jongste ook met het paardenvirus besmet is, ik werk als groepsleerkracht in een kleutergroep. Het wedstrijdrijden vind ik erg leuk en geeft mij een doel in het trainen van mijn paard, dit doet ik onder de bezielde leiding van Margret. Ik ben in de commissie gestapt om het voor anderen ook mogelijk te houden om lekker wedstrijden te rijden, ook wanneer het niet mogelijk is om op ander terrein te starten bv. omdat je geen trailer hebt. Ik kijk uit naar komend wedstrijdseizoen, waarvan 1 april, het paasconcours, ons debuut is. EĂŠn ding is zeker, wij zijn er klaar voor!!!!!!!

13


Advertenties

14


.

FNRS Proeven Informatie Voor kinderen die voor het eerst aan een proefje mee willen doen is het belangrijk om aan je instructrice te vragen of je dat mag. Wanneer je mee mag doen, schrijf je je in op de lijst beneden in de hal. Natuurlijk kan je een voorkeur van een pony aangeven op wie je graag je proefje zou willen rijden, maar dat is geen garantie dat het dan ook zo gebeurt. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de ene pony zes keer loopt en de andere maar één keer. Wanneer je met de FNRS proeven mee gaat doen is het verstandig als je het boek “Leer paardrijden met plezier” in huis hebt, waarin alle FNRS proeven te vinden zijn met de bijbehorende theorie. Verder staat er veel informatie in over het paardrijden, veiligheid en andere dingen die belangrijk zijn om te weten. Het boek is verkrijgbaar in de kantine. Bij de ‘even’ proeven hoort ook een theorie examen wat verwijst naar de tekst in het boek. Het formulier waarop de onderdelen van de proef beschreven staan heet een protocol. In het protocol vermeldt de jury haar beoordeling. De jury geeft punten voor de verschillende oefeningen en beoordeelt ook de ruiter. De ruiter wordt beoordeeld op: houding, zit, beenligging en handhouding, de juistheid van de been- en teugelhulpen, regelmaat van het tempo, verzorging van ruiter en paard of pony en de algemene indruk. De puntentelling is simpel: scoort een ruiter overal een 6, dan heeft hij precies genoeg punten voor een promotiepunt. Haalt een ruiter een 5 op een onderdeel, dan heeft hij ergens anders een 7 nodig om het verschil goed te maken. Het gemiddelde moet dus altijd een 6 zijn. Als je je protocol terug gekregen hebt, zie je aan de punten en aan de eventuele bijgeschreven tekst hoe je je proef gereden hebt. Hierin kan je dan zien wat heel goed is gegaan en waar je een volgende keer op moet letten en in de lessen aan moet werken. Maar het aller belangrijkste van proeven rijden is dat je er plezier in hebt! En er zijn natuurlijk meerdere kinderen die op dezelfde pony rijden in verschillende proeven. Wanneer dat zo is, zorg er dan voor dat je elkaar helpt en dat je de pony ingevlochten laat, zodat alle kinderen op een mooi verzorgde pony rijden. Wanneer je geslaagd bent voor je proef moet er minimaal één maand tussen de volgende proef zitten, zodat er genoeg tijd tussen zit om te oefenen.

15


Wedstrijd uitslagen UITSLAGEN FNRS-PROEVEN ZONDAG 13 januari 2013 FNRS PROEF F1A 1e Prijs Luz Dijkgraaf 2e Prijs Iris Meertens FNRS PROEF F3A 1e Prijs Nina Pols 2e Prijs Lisa Don 3e Prijs Lieve Bol e 4 Prijs Maaike Zonneveld FNRS PROEF F5A 1e Prijs Maaike Kuiper 2e Prijs Merel Bol FNRS PROEF F7A 1e Prijs Jessica Muttzall 2e Prijs Staz Kool 3e prijs Anne van Dijk FNRS PROEF F9A 1e Prijs Jacky Putman 2e Prijs Julia Putman

Robbedoes Quiky

226 punten 221 punten

Robbedoes Gina Luna Gina

226 224 220 217

Thalien Obelix

223 punten 222 punten

Nobbles Prince Evita

221 punten 220 punten 219 punten

Evita Darcy

232 punten 229 punten

punten punten punten punten

GEFELICITEERD !!! UITSLAGEN FNRS-PROEVEN ZONDAG 27 januari 2013

FNRS PROEF F2A 1e Prijs FabiĂŤn vd Voort 2e Prijs Iris Meertens FNRS PROEF F4A 1e Prijs Liza Frankena 2e Prijs Esther van Deursen e 3 Prijs Eva vd Laan 3e Prijs Demi vd Meer FNRS PROEF F6A 1e Prijs Nuria Platteschor 1e Prijs Karin Olthof FNRS PROEF F8A 1e Prijs Lois Kool FNRS PROEF F10A 1e Prijs Jessica vd Akker

16

Johnny Quiky

233 punten 221 punten

Gina Tarinda Evita Evita

227 220 219 219

Jeroen Aurora

219 punten 219 punten

Tarinda

210 punten

Cavelier

217 punten

punten punten punten punten


Advertenties

17


.

Een kijkje achter de schermen bij de gehandicaptenles En toen was het donderdagavond half zeven en het was koud en er werd ijzel verwacht. Maar ja, ik had beloofd dat ik foto’s zou maken en wat vragen zou stellen in de gehandicaptenles, zodat er een stukje in het clubblad geplaatst kon worden. Dus met gevaar voor eigen leven, maar bepakt met camera en pen en papier op weg naar de manege. Want ik wilde er wel op tijd zijn om ook in de stal nog een praatje te maken en wat foto’s te schieten. In de stal kwam ik Monique en Sacha tegen die de gehandicaptenles begeleiden met opzadelen en natuurlijk ook altijd in zijn voor een praatje. De paarden waren net gezadeld en Peter stond vooraan met Westerly klaar voor een mooie foto. En een grote lach op het gezicht van Carolien toen ook zij op de foto ging met Camile. Daarachter ging de staldeur open en kwam Elise binnen met Romy. Een klein groepje vandaag, waarschijnlijk vanwege het slechte weer of misschien wel door Valentijnsdag! In de binnenbak wordt iedereen op het paard geholpen en hoor ik van Peter dat hij al vanaf zijn 13e op paardrijden zit. Eerst reedt hij in de buurt van Doorn toen hij nog daar in de buurt woonde. Nu rijdt hij al jaren bij Manege Middenhof.

En op de vraag wat er nou zo leuk aan de les is, krijg ik natuurlijk te horen dat dat het paardrijden is! Carolien vertelt dat ze eerst altijd op Jeroen reedt, maar die is wel eigenwijs, die ging iedere keer achteruit lopen. En Camile, die vindt een zweepje niet zo leuk en als hij het koud heeft, gaat ie met zijn hoofd schudden. Maar Carolien rijdt hem goed vooruit en blijft lachen. Dan is er nog Elise, zij zit op Romy. Ik hoor dat ze een wondje heeft gehad en dat Monique voor haar een bontje voor op het zadel geregeld heeft, nu zit ze lekker zacht.

18


Een kijkje achter de schermen bij de gehandicaptenles Dan komt Bianca eraan en gaat de les beginnen. Net als ik naar boven wil lopen komt Cor binnen, hij is wat aan de late kant en gaat snel met Monique een paard uit de stal halen. Het wordt Harmen en ook Cor gaat op de foto. Cor geeft mij zijn jas, want dat rijdt niet lekker. Of ik hem even in de kantine kan hangen, natuurlijk. Cor komt al heel lang bij de paarden, hij rijdt al zeker 35 jaar. Wat een gezellige groep. Ik krijg van Chantal te horen wie er nog meer in de les rijden. Armand, die rijdt meestal op Tarinda en Rik rijdt op Voltar en dat doet ie heel goed en dan hebben we ook nog Judith, zij rijdt meestal op Obelix.

Dan zit mijn missie erop en ga ik er weer vandoor. Bedankt voor jullie verhalen en voor de gezellige avond. Groetjes, Annemieke

19


Advertenties

20


Pony in de kijker

Mijn naam is Beauty en ik sta in de eerste box rechts als je de ponystal binnen komt. Ik ben een heel lieve pony en schrik niet zo snel. Wel kan ik heel hard galopperen en probeer dan ook als ik vooraan moet lopen, toch weer heel snel dat ik achteraan loop. Ik ben geboren in 1997 en sta sinds 2008 op de manege. Voordat ik op de manege kwam, was ik van een meisje die springwedstrijden met mij reed. Dat meisje woont nu in Spanje en is inmiddels volwassen. Maar een paar weken geleden is ze nog bij mij komen kijken hoe het met mij gaat. Wat betekent mijn naam: De naam Beauty is een Engelse naam en betekent schoonheid of mooi meisje. En er zijn verschillende films waar mijn naam in voorkomt, zoals: Beauty and the Beast American Beauty Sleeping Beauty

21


Advertenties

Onze Prijs? Maak vrijblijvend een afspraak!

-

-

Administratie MKB/ZZP:  boekhouding;  loonadministratie;  aangifte VPB, BTW, LH, IB;  jaarcijfers KvK/bank, etc. IB Particulier: € 65,-- (incl. BTW) (Inclusief partner aangifte € 95,--)

Adres: Heliniumweg 12A Postbus 4066 3133 AX Vlaardingen 3130 KB Vlaardingen T: 010 – 4150863 E: info@administratiekantoorRenG.nl 22


.

Ponykamp manege Middenhof in Laag Soeren Het is weer zover, de data van de ponykampen 2013 zijn bekend. Deze zijn de eerste week van 17 augustus t/m 24 augustus en de tweede week van 24 augustus t/m 31 augustus. We gaan dit jaar natuurlijk weer naar Manege de Spreng in Laag Soeren. De Spreng ligt direct aan het Nationaal Park de Veluwezoom waardoor we met zijn allen schitterende buitenritten kunnen maken. We komen op zaterdag aan (kinderen moeten zelf gebracht worden) en gaan ook gelijk de eerste dag een buitenrit maken. Dit doen we iedere dag en verder doen we heel de week allerlei leuke dingen met zijn allen. We hebben onze eigen pony’s bij ons waardoor het voor de kinderen zeer vertrouwd is allemaal. De eerste week is voor de jongere kinderen onder ons (9- 12 jaar) en de tweede week is voor de oudere kinderen (vanaf 12 jaar). Dit doen we omdat de oudere kinderen last hebben van slapeloosheid en daardoor minder slapen. Vindt u uw kind te klein en een hele week te lang dan is er in de eerste week de keuze uw kind een paar dagen op ponykamp mee te laten gaan. Hiervoor zijn er 2 mogelijkheden. En wel: op zaterdag komen en op dinsdagavond naar huis, dit wil dus zeggen 4 dagen rijden en 3 nachten slapen, de kosten hiervoor bedragen € 195,--. Maar u kunt ook uw kind op woensdagmorgen brengen en zaterdagmorgen op komen halen. Dit betekend 3 dagen rijden en 3 nachten slapen de kosten hiervoor zijn € 175,--. De kosten voor de hele week van het ponykamp bedragen € 355,-- per persoon. Opgeven kan je in de kantine door een formulier in te vullen en de eerste aanbetaling te doen. Overleg wel eerst even met je instructrice. EN VOL=VOL !!!

Wil je kind een onvergetelijke week beleven laat ze dan meegaan op ponykamp 23


.

Maatschappelijke stage

Ook bij PSV-lickebaert te Maassluis is het mogelijk om je maatschappelijke stage te vervullen. Wij hebben diverse mogelijkheden: Helpen bij springwedstrijden

Helpen bij dressuurwedstrijden

Doel maatschappelijke stage

Met de maatschappelijke stage maken scholieren kennis met vrijwilligerswerk en leveren zij een onbetaalde bijdrage aan de samenleving. Zo leren zij verder te kijken dan hun eigen omgeving en zich verantwoordelijk te voelen voor de samenleving. Wij vinden het erg leuk als jij je stage bij ons komt lopen. Heb je interesse mail of bel: Sylvia Koets 06-21197244 of sylviakoets@live.nl 24


.

Feestavond voor leden met Maassluisse Band “Hot Rock� Op zaterdagavond 9 maart organiseert de manege in samenwerking met de vereniging een feestavond voor de leden van manege Middenhof / PSV Lickebaert met live muziek! De avond zal aanvangen om 20.30 uur. We nodigen u van harte uit, het belooft een gezellige avond te worden!

25


De Barkruk

Hoi, ik ben Sarina Schemkes en heb de barkruk gekregen van Robin Lengton. In 2006 ben ik begonnen met paardrijden op manege Middenhof. Ik kreeg les van Leo. De lessen van Leo waren altijd heel leuk en ik heb veel van hem geleerd. De eerste keer dat ik van een pony viel was ook bij Leo. Ik viel van Ramona en Leo reageerde zo spontaan dat ik eigenlijk geen tijd had om te huilen of pijn te hebben. Hij zei dat ik nu echt kon paardrijden, want eraf vallen hoorde er ook bij. Ik was elke dag op de manege te vinden om te poetsen en te tutten met de pony’s. Ik had niet echt een lievelings pony….ik vond ze allemaal even lief. Na Leo ging ik in de les van Loes rijden. Bij Loes waren de lessen ook heel leuk en leerde ik weer andere dingen. Ik weet nog dat we op oudejaarsdag in plaats van de pony’s op een paard mochten rijden en we mochten er zelf eentje uit kiezen. Ik koos voor Waldo. Het grootste paard van stal. Ik heb het hele uur zitten hobbelen en Waldo dacht waarschijnlijk wat heb ik nou op mijn rug want die hobbelde op zijn gemak. Ik ging al snel mee doen met de FNRS-proeven. De eerste keer dat ik mee deed werd ik eerste op Johar en werd ik geinterviewd voor het clubblad. Ik ging ook mee doen met springwedstrijden. Dat vond ik toen best wel spannend maar ook heel leuk. Het leukste vond ik het om op Quicky te springen. Ik heb ook nog mee gedaan in de voltigeles met Willem. Was een hele andere manier van paardrijden en vond ik toen ook heel leuk om te doen. In die tijd zat ik ook nog op turnen dus was ik lenig genoeg om op het paard te komen…nu niet meer hoor, haha. In 2009 werd ik gevraagd voor de ponycarrousel. Dat vond ik geweldig en een hele eer om daarvoor gevraagd te worden. We hadden een hele leuke groep en bleven elke vrijdagavond na de carrouselles met zijn allen op de manege eten. Dat doen we trouwens nog steeds wel. Is altijd erg gezellig en dan kunnen we altijd nog ff nakletsen over de les. Of het goed ging of niet. Ik rijd altijd op Pepper in de carrousel en eind 2009 viel ik tijdens de les van Pepper en brak mijn arm. Dus even niet paardrijden maar ik was toch elke vrijdag op de manege om naar de carrousel te kijken. Daar zat ik samen met Tanee langs de kant want ook Tanee was diezelfde avond van Pepper gevallen en had haar arm gebroken.

26


De Barkruk In september 2009 kreeg ik een verzorgpaard… Indy. Erna (de eigenaar van Indy) zocht iemand om 1 keer in de week Indy te verzorgen. En dat doe ik nu nog steeds met heel veel plezier. Indy is een schatje. Het leukste vind ik toch wel de ponykampen. In 2008 ging ik voor het eerst mee op ponykamp en ik vond die buitenritten geweldig. Keihard door de bossen en over de heide…echt super. Natuurlijk is alles leuk (behalve natuurlijk corvee en mest ruimen)..Maar ja, dat hoort er toch ook bij hè. De eerste keer dat ik mee ging met de 2e week kamp gingen Emily en ik samen een liedje doen op de bonte avond, daarna lieten we iedereen liedjes zingen en toen was Kees aan de beurt. Wij wisten niet dat Kees zo goed kon zingen en stonden met open mond te kijken! We waren helemaal verbaasd. Dit jaar ga ik weer mee op ponykamp en heb er weer heel veel zin in! Af en toe sta ik wel eens op zondag achter de bar, dat vind ik ook wel leuk om te doen.

Ik geef de barkruk door aan… Roos van der Walle.

27


Advertenties

28


.

Kinderpagina Heb je binnenkort een wedstrijd, dan kun je hier goed zien waar de letters in de rijbak zich bevinden. Hieronder nog een figuur: Van hand veranderen over de diagonaal. Dit is schuin oversteken, ook dit kan bij verschillende letters. We nemen F-X-H als voorbeeld. Je komt aanrijden vanaf de letter A, je rijdt de hoek goed door en als jou lichaam bij de letter F is stuur je de pony richting de letter X, bij de X ga je rechtdoor naar de letter H. Als je bij de letter H bent rijdt je de hoek weer goed door.

29


Advertenties

30


Cavaletties

TE KOOP

Wedstrijdjasjes Euroriding, maat 158, zwart € 25,-Kentucky, maat 158, zwart € 30,-(06 – 21 19 72 44)

Wedstrijdjasje, maat 140 Red Horse, zwart met rode voering € 25,-Wedstrijdjasje, maat 164 Harry’s Horse, zwart € 25,-Petrie leren rijlaarzen zonder rits Schoenmaat: 38,5 Kuitmaat 36 € 40,-(06 – 49 04 66 03)

Wit wedstrijdsjabrak met grijze bies. Ponymaat Harry’s horse € 10,-(06 – 42 74 37 04)

Paardrijlaarzen maat 38 brede schacht € 7,50 (010 – 591 15 52)

Harry’s Horse witte wedstrijdpolo korte mouw maat 140 niet gedragen! € 10,-Laarzen, merk Aigle maat 35 € 5,-(06 – 17 26 81 73)

31

Te koop: 2x paardrijlaarzen maat 33 Diverse paardrijbroeken maten 116 t/m 134 (06 – 36 09 57 26)


.

Wist u dat .....                                    

Rowan op nieuwjaarsdag zijn titel van winnaar ‘Stoelendans te paard’ heeft geprolongeerd? we adviseren de concurrentie alvast te gaan oefenen voor volgend jaar? met de flexibiliteit van Rob niets mis is? Hij op nieuwjaarsdag het voorbeeld van Rowan volgde en met een elegante aanloop op de rug van Vietta sprong. Dat doet de redactie hem nog niet na! er weer ijzige, gladde en sneeuwwitte winterdagen zijn geweest? sommige vrachtwagens hier ook last van hadden? dat er een trekker aan te pas moest komen om de wagen weer op de goede weg te helpen? Rowan dit voor elkaar kreeg, maar hiervoor wel een omweg moest maken door het achterland? Bianca pas van haar paard is gevallen? zij denkt dat niemand dit weet? dit helaas nu dus niet meer het geval is? dat de data van het ponykamp alweer bekend is en u hier meer over leest verderop in dit blad? Rob zich geplaatst heeft voor het NK met Winchester? deze gehouden worden op 30 maart? dit wordt georganiseerd in het Rabobank Hippisch Centrum in Utrecht? het wel erg gezellig is als we met zijn allen gaan supporteren? wij alleen niet weten of Rob hier blij mee is? Roos soms best wel eens schrijffoutjes maakt? er dus soms namen in het boek staan waarvan wij denken wie is dit in hemelsnaam? zij hier zelf ook wel om moet lachen? Jack en Lya op 18 februari weer een jaartje ouder zijn geworden? wij helaas niet mogen zeggen hoe oud ze zijn geworden? wij ook nog steeds op gebak zitten te wachten? we nog op zoek zijn naar een aantal Picasso’s en Van Gogh’s in de dop voor het verven van het springmateriaal? Aanmelden kan bij Rob via email: manege@middenhof.nl . Jumping Maassluis er weer aan komt? u hier het volgende clubblad meer over zal lezen? Wel vast de data in uw agenda kan zetten? dit 9, 10, 11 en 12 mei zal zijn? u hier http://jumpingmaassluis2012.famstruijk.nl een impressie kunt zien van vorig jaar? wij ook hiervoor heel veel vrijwilligers nodig hebben? u wilt helpen, dit bij Margriet of Ellen Gog kan aanmelden? Wij de eerste dag van Jumping Maassluis een playbackwedstrijd organiseren? Dit op donderdag 9 mei is en deze playbackwedstrijd voor jong en oud is? Wij dus van André Gerrets verwachten dat hij meedoet? Hij namelijk heel erg goed Tina Turner na kan doen? U zich hiervoor op kan geven bij Margriet? dat er ook altijd een inkijk exemplaar van het clubblad aanwezig is op de manege? deze te vinden is in de kantine, achter de bar? 32


. Advertenties

33


Evenementen- en wedstrijdenkalender 2013 PSV Lickebaert / Manege Middenhof

34


Algemene Informatie Manege Middenhof en PSV Lickebaert 1

Openingstijden en dagen

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

manege

kantine

12.30 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00

15.30 13.30 13.00 13.30 13.30 08.30 13.00

– – – – – – –

24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 19.00 21.00

– – – – – – –

24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 19.00 21.00

2

De lestijden (d.w.z. de tijden waarop de binnenmaneges buiten het groene seizoen voor gebruik door pensionklanten zijn gesloten) zijn zowel voor de oude als de nieuwe binnenmanege in het trappenhuis naar de kantine aangegeven.

3

Om deel te kunnen nemen aan de lessen of een paard/pony in pension te hebben moet een ieder lid zijn van de PSV Lickebaert. Per 1 oktober 2012 is er een prijswijziging doorgevoerd op de verschillende lessen. Deze zien er als volgt uit: Losse lessen Spring-les Dressuur-les Carroussel-les

< 16 € 19,00 € 16,00 € 16,00

16-17 € 20,00 € 17,00 € 17,00

> 17 € 22,00 € 19,00 € 19,00

Privé-les manegepaard Privé-les Privé-springles

€ 27,00 € 23,00 € 27,50

€ 27,00 € 23,00 € 27,50

€ 27,00 € 23,00 € 27,50

Abonnementsruiters Spring-les Dressuur-les

< 16 € 60,- p/m € 54,- p/m

16-17 € 67,- p/m € 59,- p/m

> 17 € 75,- p/m € 64,- p/m

De z.g. groep privélessen voor de pensionklanten zijn met € 2,00 verhoogd. p/m staat voor per maand!!

4

Pensiongelden, tarieven per 1 oktober 2012 Paardenbox, stro € 380,- per maand Ponybox, stro € 330,- per maand Toeslag voor vlas € 30,- per maand De pensiongelden dienen binnen 7 dagen van de nieuwe maand te worden voldaan. Bij beeindiging van de boxhuur dient dit minimaal één maand voor de beeindigingsdatum aan de beheerder te worden meegedeeld. De pensionklanten dienen wijzigingen in het voerschema van hun paard c.q. pony alleen in overleg met Rob in te voeren.

5

Contributie van de vereniging Juniorlid € 28,Seniorlid € 34,Donateur € 12,Gezinsleden ontvangen € 4,50 Wijziging onder voorbehoud

per jaar per jaar per jaar korting op jaarbasis

35


36

Hindernis februari 2013  

Clubblad Manege Middenhof / PSV Lickebaert

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you