Page 35

สิ่งแวดล้อม

ดึงเยาวชนร่วมกิจกรรม

“ฟื้นฟูลุ่มน�้ำคลองอู่ตะเภา”

ปลูกฝังการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ค

ณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลา นคริ น ทร์ จั ด กิ จ กรรม “ฟื ้ น ฟู ลุ ่ ม น�้ ำ คลอง อู่ตะเภา”น�ำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจาก 3 โรงเรียน ลงพื้น ที่ ศึ ก ษาประเด็ น ปั ญ หาด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม หวั ง ปลู ก ฝั ง ให้เยาวชนเห็นความส� ำคัญและตระหนักถึงการอนุรักษ์ คลองอู ่ ต ะเภา ซึ่ ง เป็ น สายน�้ ำ ที่ ห ล่ อ เลี้ ย งชุ ม ชนที่ ใ หญ่ ที่สุดในจังหวัดสงขลา

ผศ.ดร.โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์ คณบดีคณะการจัดการสิ่ง แวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า คลองอู่ตะเภา อยู่ในลุ่มน�้ำคลองอู่ตะเภา ซึ่งเป็นลุ่มน�้ำย่อยในลุ่มน�้ำทะเลสาบ สงขลา เป็ น แหล่ ง น�้ ำ ที่ ส� ำ คั ญ มี ก ารน� ำ มาใช้ เ พื่ อ การเกษตร อุตสาหกรรมและการผลิตน�้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภค เป็นสายน�้ำ ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในจั ง หวั ด สงขลา เมื่ อ มี ก ารพั ฒ นาและการเพิ่ ม ขึ้ น ของจ�ำนวนประชากร การใช้ทรัพยากรธรรมจึงมีมากขึ้นตามไป ด้วย ท�ำให้คลองอู่ตะเภาเกิดความเสื่อมโทรมลงด้วยปัญหาต่างๆ อาทิ ปั ญ หาน�้ ำ เสี ย ปั ญ หาการขาดแคลนน�้ ำ ในฤดู แ ล้ ง ปั ญ หา ขยะ ปัญหาการท�ำลายระบบนิเวศริมคลอง คณะการจัดการสิ่ง แวดล้ อ มมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ จึ ง พยายามขั บ เคลื่ อ น กิจกรรมที่มีส่วนช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูลุ่มน�้ำคลองอู่ตะเภามาอย่าง ต่ อ เนื่ อ ง ด้ ว ยการจั ด โครงการที่ มุ ่ ง ปลู ก ฝั ง จิ ต ส� ำ นึ ก การอนุ รั ก ษ์ ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่เยาวชน โดยเปิดโอกาสให้ได้ไปสัมผัส กับธรรมชาติ เป็นการสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนที่มีคุณค่า นั ก เรี ย นที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมในครั้ ง นี้ เ ป็ น นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยม ศึกษาจาก 3 โรงเรียนในพื้นที่ ได้แก่ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 โรงเรียนคูเต่าวิทยา และโรงเรียนบ้านไร่ รวมจ�ำนวนประมาณ 30 คน โดยได้ออกเดินทางไปส�ำรวจพื้นที่ลุ่มน�้ำคลองอู่ตะเภา และศึกษา

ประเด็นปัญหาบริเวณต้นน�้ำ ที่หน่วยอนุรักษ์และการจัดการต้นน�้ำ คลองอู่ตะเภา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อ�ำเภอ สะเดา และบริเวณกลางน�้ำที่บริเวณริมคลองวัดอู่ตะเภา อ�ำเภอ หาดใหญ่ และจั ด ให้ มี ก ารระดมความคิ ด เห็ น และแลกเปลี่ ย น แนวทางการแก้ ป ั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มและการฟื ้ น ฟู ลุ ่ ม น�้ ำ คลอง อู ่ ต ะเภา ร่ ว มกั บ วิ ท ยากรซึ่ ง เป็ น นั ก ศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ แ ละจากหน่ ว ยอนุ รั ก ษ์ แ ละการจั ด การต้ น น�้ ำ คลองอู่ตะเภาฯ อีกด้วย ผศ.ดร.โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ลุ่มน�้ำคลอง อู่ตะเภาเป็นหนึ่งใน 3 พื้นที่ที่มีปัญหาวิกฤติด้านคุณภาพน�้ำที่ต้อง แก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะบริเวณตอนกลางของลุ่มน�้ำคลอง อู่ตะเภาที่มีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมอยู่เป็นจ�ำนวนมาก คุณภาพ น�้ำของคลองอู่ตะเภาและคลองสาขาส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เสื่อม โทรมถึงเสื่อมโทรมมากมาโดยตลอด จึงถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนต้อง ให้ความส�ำคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูลุ่มน�้ำคลองอู่ตะเภากัน อย่างจริงจัง

35

Sanmoror sep 2013  

Produced by Public Relation Office , Prince of Songkla University 15 Karnjanavanich Rd., Hat Yai, Songkhla 90110 Tel: 66 74 282022-3 Fax:...

Sanmoror sep 2013  

Produced by Public Relation Office , Prince of Songkla University 15 Karnjanavanich Rd., Hat Yai, Songkhla 90110 Tel: 66 74 282022-3 Fax:...

Advertisement