Page 3

มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 6 ประจ�ำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2556

สารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็ น สื่ อ กลางประชาสั ม พั น ธ์ ภารกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ กั บ หน่ ว ยงานภายในและภายนอก มหาวิ ท ยาลั ย โดยมุ่ ง เน้ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน สื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจที่ จ ะท� ำ ให้ ก ลุ ่ ม เป้าหมายดังกล่าวรู้จักมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น และจะเป็นจดหมายเหตุหรือบันทึกความทรงจ�ำ ภารกิจของสถาบัน

สารบัญ วิจัย

สิ่งแวดล้อม

• วพส. ม.อ.ได้รับทุน 44 ล้าน จาก สสส. เพื่อ “การพัฒนา เยียวยา 6-7 สมานฉันท์ - สร้างสรรค์ก�ำลังคนชายแดนใต้” 8-9 • ม.อ.เปิดมิติใหม่ป้องกันฟันผุ ด้วยผลิตภัณฑ์ผสมโพรไบโอติก

• ม.อ. ดึงเยาวชนร่วมกิจกรรม “ฟื้นฟูลุ่มน�้ำคลองอู่ตะเภา” ปลูกฝังการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

แนะน�ำบุคคล • ศาสตราจารย์ ท่านใหม่ของ ม.อ. ศาสตราจารย์ธีระ เอกสมทราเมษฐ์

33

การศึกษา • เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดอาคารปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 32 อาหารฮาลาล ที่ ม.อ.ปัตตานี

บริการวิชาการ

รอบรั้วศรีตรัง

• นักวิชาการ ม.อ. แนะรัฐบาลรับข้อเสนอเกษตรกร ลดกระแสเรียกร้อง ก่อนแก้ไขราคายางตกต�่ำระยะยาว

• ฯพณฯ ชวน หลีกภัย เปิดงาน ม.อ.วิชาการ 2556 • ม.อ. เป็นเจ้าภาพ จัดประชุม ทปอ. - สออ. ประเทศไทย • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ ที่วิทยาเขตภูเก็ต • ม.อ.ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตฯ แด่สมเด็จ พระเทพฯ และปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตฯแด่ ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ • งานวันสงขลานครินทร์ • ผู้บริหาร ม.อ.ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ภรรยา ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข • M.B.A. ม.อ. จัดงานครบรอบ “25 ปี M.B.A.” ศิษย์เก่า -ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมสมทบทุนช่วย ร.ร. จังหวัดปัตตานี

16

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ • ผลประเมินภายใน ม.อ. “ระดับ ดีมาก” จุดแข็ง วิจัย -แหล่งวิชาการชุมชน • นักศึกษาวิศวะ ม.อ.สุดเจ๋ง คว้าแชมป์การแข่งขัน ออกแบบหุ่นยนต์นานาชาติ 2013 • นักเรียนค่ายโอลิมปิก ม.อ. สร้างชื่อ คว้าเหรียญทองแดง คอมพิวเตอร์โอลิมปิก ประจ�ำปี 2556

4 14 15

สู่นานาชาติ • ม.อ. พร้อมผลักดันให้ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ เป็นส่วนหนึ่ง ในการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้ตอนล่าง • ม.อ.มุ่งสู่อาเซียนเป็นเจ้าภาพจัดงานนิทรรศการตลาดนัด หลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 “มีสถาบันการศึกษาทั้งไทย และต่างประเทศเข้าร่วมกว่า 100 สถาบัน” • ม.อ.ปัตตานี พร้อมรองรับนักศึกษาต่างชาติ และเข้าสู่ประชาคม อาเซียน • AUN รับ ม.อ. เป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน

35

10 17 18-19 20-28 29 32 34

5 11 12 31

10

35

เทคโนโลยี • ม.อ.เสนอความพร้อมเป็นเจ้าภาพแข่งขันการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์โลก ปี 58 ที่ภูเก็็ต

30

3

Sanmoror sep 2013  

Produced by Public Relation Office , Prince of Songkla University 15 Karnjanavanich Rd., Hat Yai, Songkhla 90110 Tel: 66 74 282022-3 Fax:...

Sanmoror sep 2013  

Produced by Public Relation Office , Prince of Songkla University 15 Karnjanavanich Rd., Hat Yai, Songkhla 90110 Tel: 66 74 282022-3 Fax:...

Advertisement