Page 28

(คทสต.) และรักษาการหัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต้ มีบทบาทส�ำคัญในฐานะรองผู้จัดการเครือข่ายโรงเรียน ทันตแพทย์สร้างสุขขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาพช่องปาก ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ ทั้ง 8 สถาบัน เป็ น แกนน� ำ หลั ก ในการสร้ า งภาคี เ ครื อ ข่ า ย เป็ น วิ ท ยากรทั้ ง ในระดั บ ภาคและระดั บ ประเทศ เป็ น แกนน� ำ หลั ก ในการ พัฒนาสื่อการดูแลสุขภาพช่องปาก ทั้งยังผู้มีบทบาทระดับประเทศ คือเป็นประธานชมรมทันตสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เป็นคณะกรรมการโครงการเด็กไทยไร้ฟันผุ ของมูลนิธิทันตนวัตกรรม ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ และเป็นหัวหน้าโครงการ วิจัยเด็กใต้ฟันดี ซึ่งเป็นการท�ำงานร่วมกับองค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อสร้างสรรค์และประเมินนวัตกรรมการสร้างเสริม สุขภาพช่องปากที่เหมาะสมกับประเทศไทย อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ�ำปี 2556 ผศ.ดร.วิวัฒน์ พิชญากร คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พิชญากร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มุ่งมั่นในการท�ำงานด้าน การเรี ย นการสอนและด้ า นการวิ จั ย เป็ น ผู ้ มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ สร้ า งผลงานที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด องค์ความรู้ใหม่ เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น เช่น การริเริ่มน�ำพอลิเมอร์ จากยางพารา มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นทางเครื่ อ งส� ำ อางและเภสั ช กรรม ได้ รั บ รางวั ล เชิ ด ชู เ กี ย รติ จ ากหน่ ว ยงาน ภายนอก เช่ น ประกาศเกี ย รติ คุ ณ คณะกรรมาธิ ก ารวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารและโทรคมนาคมวุ ฒิ ส ภา ปีพุทธศักราช 2555 เป็นผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และน�ำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุ ม วิ ช าการต่ า ง ๆ อย่ า งสม�่ ำ เสมอ รวมถึงเป็นผู้ประดิษฐ์ในงานสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรจ� ำนวนหลายเรื่อง ในด้านบริการวิชาการ ได้ปฏิบัติหน้าที่การเป็นเภสัชกรประจ�ำสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เภสัชกรผลิต และวิเคราะห์ เภสัชภัณฑ์ เป็นอาจารย์พิเศษทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการเผยแพร่ งานวิจัย และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานวิชาการให้แก่หน่วยงานต่างๆ ผศ.ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชินวัชร์ สุรัสวดี เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่เป็นครูที่ดี และเป็นนักวิจัยที่ดี มี ความซื่อสัตย์สุจริตในงานวิจัย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญสูงในด้านการ รับรู้ระยะไกล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพยากรณ์อากาศเชิงเลข ภัยธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการนานาประเทศ ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจ�ำ ปีพุทธศักราช 2555 ด้วยผลงานการพัฒนาอัลกอริทึม AMP ส�ำหรับประมาณค่าหยาดน�้ำฟ้าทั่วโลก จากข้อมูลที่สังเกตจาก ดาวเทียมมิลลิมิเตอร์เวฟแบบแพสซิฟ การพัฒนาเทคโนโลยีระบบพยากรณ์อากาศเชิงเลขความละเอียดสูงส�ำหรับประเทศไทย และการพัฒนาอุปกรณ์รับรู้คลื่นความถี่มิลลิมิเตอร์เวฟแบบแพสซิฟส�ำหรับใช้บนดาวเทียมเพื่อตรวจวัดหยาดน�้ำทั่วโลกจากผล งานวิจัยและประสบการณ์การท�ำงานวิจัย ส่งผลให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพผลงานวิจัย ส�ำหรับวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และได้รับเชิญเป็นประธานของช่วงการประชุมในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

งานวันสงขลานครินทร์

หาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ไ ด้ จั ด งานวั น สงขลานคริ น ทร์ ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 16 กั น ยายน 2556 ณ ศู น ย์ ก ารประชุ ม นานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและแสดงออก ถึงความปลื้มปิติยินดีของมหาวิทยาลัย ในคุณงามความดีความส�ำเร็จ และความรู ้ ค วามสามารถของผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง ได้ รั บ พระราชทาน ปริ ญ ญาบั ต รกิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ อาจารย์ ดี เ ด่ น ผู ้ ไ ด้ รั บ รางวั ล กองทุ น เอกิ้ น เลาเกเซ่ น อนุ ส รณ์ อาจารย์ ตั ว อย่ า งผู ้ ไ ด้ รั บ รางวั ล ของมู ล นิ ธิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้อุทิศตนท�ำประโยชน์แก่ ชุมชนในภาคใต้ ซึ่ ง ได้ รั บ รางวั ล อนุ ส รณ์ ส งขลานคริ น ทร์ อาจารย์ แ ละศิ ษ ย์ เ ก่ า ดี เ ด่ น ที่ ท� ำ ชื่ อ เสี ย งให้ แ ก่ ม หาวิ ท ยาลั ย ตลอดจนเพื่ อ เป็ น การแสดงความ ขอบคุ ณ ผู ้ มี อุ ป การคุ ณ และบ�ำ เพ็ ญ ประโยชน์ ต ่ อ กิ จ การของมหาวิ ท ยาลั ย ในรอบปี ที่ ผ ่ า นมา มหาวิ ท ยาลั ย คาดหวั ง ว่ า การแสดงออกครั้ ง นี้ จะส่ ง ผลให้ ค ณาจารย์ ศิ ษ ย์ เ ก่ า และบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ยของมหาวิ ท ยาลั ย ได้ ต ระหนั ก ในเกี ย รติ คุ ณ และยึดถือแบบอย่างที่ดีงามเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติสืบต่อไป

28

Sanmoror sep 2013  

Produced by Public Relation Office , Prince of Songkla University 15 Karnjanavanich Rd., Hat Yai, Songkhla 90110 Tel: 66 74 282022-3 Fax:...

Sanmoror sep 2013  

Produced by Public Relation Office , Prince of Songkla University 15 Karnjanavanich Rd., Hat Yai, Songkhla 90110 Tel: 66 74 282022-3 Fax:...

Advertisement