Page 27

รอบรั้วศรีตรัง

อาจารย์ตัวอย่าง อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ ผลงานดีเด่น ม.อ. ประจ�ำปี 2556

หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดโครงการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่าง อาจารย์ ตัวอย่างรุ่นใหม่ เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณอาจารย์ ที่สอนดี รับผิดชอบและเอาใจใส่นักศึกษา ประพฤติปฏิบัติตนดีงาม เป็นตัวอย่างที่ดี ของอาจารย์ทั่วไป รวมทั้งคัดเลือกผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจารย์ตัวอย่าง อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่และเจ้าของผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะเข้ า รั บ พระราชทานโล่ เ กี ย รติ ย ศและประกาศเกี ย รติ คุ ณ ในพิ ธี พ ระราชทาน ปริญญาบัตรประจ�ำปีของมหาวิทยาลัย รับรางวัลจากมูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลา นคริ น ทร์ และรั บ โล่ เ กี ย รติ ย ศและประกาศเกี ย รติ คุ ณ ในงานวั น สงขลานคริ น ทร์ ซึ่งในปี 2556 นี้ มีผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่และผลงาน ดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดังนี้ อาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ�ำปี 2556 1. ด้านการเรียนการสอน ผศ. ดร.สุใจ ส่วนไพโรจน์ คณะศึกษาศาสตร์ ผศ. ดร.สุใจ ส่วนไพโรจน์ เป็นผู้มีความเข้าใจในศาสตร์ของการสอน สร้างการตระหนักรู้แก่บัณฑิต วิชาชีพครูให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีแนวคิดที่น่าชื่นชมในการสร้างครูเพื่อสร้างชาติ โดยให้ ข้อคิดว่า “งานสอนเป็นงานของใจ ได้ให้การดูแลศิษย์ด้วยจิตวิทยาในพื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรม และตั้ง มั่นว่าครูที่เก่งคือ ครูที่ลึกซึ้งในการถ่ายทอดแก่นความรู้แก่ศิษย์ครูที่ยอดเยี่ยมคือ ครูที่เป็นแบบอย่าง ที่ดีแก่ศิษย์ และครูที่ยิ่งใหญ่คือ ครูที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ศิษย์ ” ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุใจ ส่วนไพโรจน์ มีผลการประเมินจากผู้เรียนในระดับดีมาก ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา และได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ มากมาย อาทิ รางวัลอาจารย์ตัวอย่างระดับอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2556 รางวัลอาจารย์ ที่เป็นที่รัก ชื่นชม และศรัทธาของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2553 ปี 2555 และ ปี 2556 รางวัลคณาจารย์แห่ง ชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ประจ�ำปี 2553 รางวัลบุคลากรดีเด่น ปี 2552 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รางวัล เป็นต้น ดร.ทพญ.สุพาณี บูรณธรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ดร.ทันตแพทย์หญิงสุพาณี บูรณธรรม เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการสอน เป็นอย่างมาก มีความรับผิดชอบในหน้าที่ความเป็นอาจารย์ ทุ่มเทแรงกายแรงใจและอุทิศเวลา ให้ กั บ การสอน พร้ อ มที่ จะถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษาทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ ให้ค�ำ แนะน�ำทางวิชาการและทัศนคติที่ถูกต้องในการท�ำงานและการเป็นทันตแพทย์ที่ดี ให้ก�ำลังใจเพื่อ ให้นักศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง มีการวางแผนการการสอนอย่างเป็นระบบทุกขั้นตอนและปรับเปลี่ยนให้ทันต่อ สถานการณ์อย่างเหมาะสม ก�ำหนดรูปแบบการประเมินผลที่สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา น�ำเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบทเรียนและเป็นช่องทางให้นักศึกษาสามารถขอค�ำปรึกษา หรือซักถามได้ตลอดเวลา ประดิษฐ์ คิดค้น ประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มาเป็นเครื่องมือที่จ�ำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการ เรียนการสอน และน�ำผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนการสอนและการให้บริการทางทันตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม 2.ด้านบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญญา หุ่นศรีสกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ ผศ.ดร.ทันตแพทย์หญิงจรัญญา หุ่นศรีสกุล เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการน�ำข้อมูลทางวิชาการ มาขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ท�ำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในการด�ำเนินงานทันต สาธารณสุขในเขตภาคใต้อย่างต่อเนื่อง เป็นรองประธานคณะกรรมการทันตสาธารณสุขภาคใต้

27

Sanmoror sep 2013  

Produced by Public Relation Office , Prince of Songkla University 15 Karnjanavanich Rd., Hat Yai, Songkhla 90110 Tel: 66 74 282022-3 Fax:...

Sanmoror sep 2013  

Produced by Public Relation Office , Prince of Songkla University 15 Karnjanavanich Rd., Hat Yai, Songkhla 90110 Tel: 66 74 282022-3 Fax:...

Advertisement