Page 23

ธานินทร์ กรัยวิเชียร ได้รับทุน จากมู ล นิ ธิ ร อกกี้ เ ฟลเลอร์ ให้ วิ จั ย เรื่ อ งการเผยแพร่ ความรู ้ ก ฎหมายไปสู ่ ช นบท และได้ รั บ ทุ น จากองค์ ก าร อนุ เ คราะห์ เ ด็ ก แห่ ง นอร์ เ วย์ ให้ วิ จั ย เรื่ อ งผลกระทบของ เด็ ก ที่ ถู ก ทารุ ณ กรรม ต่ อ มา ได้ เ ป็ น ผู ้ ริ เ ริ่ ม ในการร่ า ง พระราชบั ญ ญั ติ คุ ้ ม ครองเด็ ก และพระราชบั ญ ญั ติ ศ าล เยาวชนและครอบครัวฉบับใหม่ ผลงานต่างๆ เหล่านี้ล้วน ได้ รั บ การยอมรั บ และการอ้ า งอิ ง อย่ า งกว้ า งขวาง เป็ น ผู ้ อุ ทิ ศ ตนเพื่ อ การสอนในฐานะอาจารย์ พิ เ ศษ ทั้ ง ในระดั บ ปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา ตลอดจนหลักสูตรพิเศษ ให้แก่นิสิตคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยอื่นๆ ตลอดจนเนติบัณฑิตยสภารวมทั้งสถาบัน การศึ ก ษาระดั บ สู ง หลายแห่ ง เป็ น ที่ เ คารพอย่ า งสู ง ในหมู ่ นักศึกษา และบุคลากรทางด้านนิติศาสตร์ จากการอุทิศตน ให้แก่งานวิจัย งานวิชาการและวิชาชีพด้านนิติศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศ.ดร.สมจิต หนุเจริญกุล เป็ น อาจารย์ พ ยาบาลของ ภาควิ ช าพยาบาลศาสตร์ ( ป ั จ จุ บั น เ ป ็ น โ ร ง เ รี ย น พยาบาล) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี มหา วิทยาลัยมหิดล เป็นเวลา 36 ปี และเคยท� ำ หน้ า ที่ บ ริ ห าร หลั ก สู ต รในหลายต� ำ แหน่ ง เป็นผู้มีคุณูปการอย่างสูงต่อ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาเป็น เวลากว่าสามสิบปี เป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการสนับสนุน และให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แก่ ค ณะพยาบาลศาสตร์ ใ นการ วางรากฐานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยเป็น อาจารย์ พิ เ ศษ เป็ น ที่ ป รึ ก ษาและเป็ น ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นการ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร จนท� ำ ให้ ห ลั ก สู ต รระดั บ บัณฑิตศึกษาของคณะฯ ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับทั้งใน ระดับชาติและนานาชาติ เป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกในการสอบป้ อ งกั น วิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาการ ประเมินผลงานของคณาจารย์ของคณะฯ ที่เสนอขอต�ำแหน่ง

ทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และเป็ น วิ ท ยากรในกิ จ กรรมวิ ช าการ ต่ า ง ๆ ของคณะฯ ที่ จั ด ขึ้ น ในระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ อย่างสม�่ำเสมอ นายสมยศ กีรติชีวนันท์ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล นายสมยศ กีรติชีวนันท์ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม เครื่องกล จากคณะวิศวกรรม ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นคริ น ทร์ เมื่ อ ปี พุ ท ธศั ก ราช 2520 หลั ง ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษา รั บ ต� ำ แหน่ ง เป็ น ผู ้ จั ด การ โรงงาน จากนั้นได้เปิดกิจการ ของตนเอง เคยได้รับคัดเลือก จากคณะกรรมการสมาคมนั ก ศึ ก ษาเก่ า วิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เป็นวิศวกรดีเด่น ปี พ.ศ. 2541 เป็นอุปนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ และให้ ก ารสนั บ สนุ น งาน การเรี ย นการสอนของภาควิ ช าวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนเครื่องปรับอากาศ สนับสนุนให้บุคลากร และนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมโรงงานและให้ทุนวิจัยแก่นักศึกษา ในระดั บ ปริ ญ ญาโทและเอกที่ ส นใจท� ำ วิ จั ย ด้ า นระบบ ปรับอากาศ ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิ ว เตอร์ แ ห่ ง ชาติ (เนคเทค)ในการวิ จั ย พั ฒ นาชุ ด ขั บ เคลื่อนส�ำหรับมอเตอร์แบบ ดีซีไร้แปรงถ่าน หรือ “อินเวอร์เตอร์ สัญชาติไทย นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรม เครื่ อ งปรั บ อากาศและท� ำความเย็ น ของสภาอุ ต สาหกรรม แห่งประเทศไทยอีกด้วย รองศาสตราจารย์ บ๊อบ บีตั้น (Associate Professor Robert J.S. Bob Beeton) วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยี และการจัดการสิ่งแวดล้อม รศ.โรเบิร์ต เจ เอส บ๊อบ บีตั้น ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ เป็ น อาจารย์ ต� ำ แหน่ ง รองศาสตราจารย์ ที่ ค ณะภู มิ ศ าสตร์ การวางแผนและการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม มหาวิ ท ยาลั ย ควีนแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ได้เริ่มเข้ามามีส่วนร่วมใน

23

Sanmoror sep 2013  

Produced by Public Relation Office , Prince of Songkla University 15 Karnjanavanich Rd., Hat Yai, Songkhla 90110 Tel: 66 74 282022-3 Fax:...

Sanmoror sep 2013  

Produced by Public Relation Office , Prince of Songkla University 15 Karnjanavanich Rd., Hat Yai, Songkhla 90110 Tel: 66 74 282022-3 Fax:...

Advertisement