Page 22

ไปสู ่ ป ระชาธิ ป ไตยระบอบ รั ฐ สภาและสถาบั น พระ ม ห า ก ษั ต ริ ย ์ ภ า ย ใ ต ้ รั ฐ ธรรมนู ญ โดยพสกนิ ก ร มี ค ว า ม จ ง รั ก ภั ก ดี แ ล ะ ประชาคมระหว่ า งประเทศ ต่างยกย่องว่า ทรงพระปรีชา สามารถในการปฏิรูปและการพัฒนา เพื่อถ่ายโอนพระราช อ�ำนาจไปสู่ประชาชน จึงเป็นสาเหตุที่ท�ำให้สังคมจอร์แดน ยั ง คงมี เ สถี ย รภาพท่ า มกลางกระแส Arab Spring และ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรครั้ ง ล่ า สุ ด ที่ ผ ่ า นมา เมื่ อ วั น ที่ 23 เมษายน 2556 ทรงสละพระราชอ� ำ นาจใน การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี แต่ให้มาจาก การพิจารณาคัดเลือกระหว่างผู้ได้รับการเลือกตั้ง โดยทรง จ� ำ กั ด บทบาทมาเป็ น การให้ ข ้ อ เสนอแนะ ค� ำ ปรึ ก ษาต่ อ ฝ่ า ยการเมื อ ง สร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก และส่ ง เสริ ม การมี ส ่ ว นร่ ว ม ทางการเมื อ งของประชาชน และปฏิ รู ป สถาบั น พระ มหากษัตริย์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ในปัจจุบัน ดร.กฤษ รักษาเคน ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ดร.กฤษ รักษาเคน ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง Coordinator of Advising Resource Center ณ มหาวิทยาลัยบอล สเตท สหรั ฐ อเมริ ก า เป็ น ผู ้ เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษา อังกฤษ ตั้งแต่ปี 2544 จนถึง ปั จ จุ บั น ดร.กฤษ รั ก ษาเคน เป็นบุคคลส�ำคัญที่มีส่วนผลัก ดั น ในการด� ำ เนิ น โครงการ ค่ า ยภาษาอั ง กฤษระหว่ า ง มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ กั บ Ball State University (PSU-BSU English Camp) รวมทั้งเป็นผู้ประสานงานหลัก ในการจัดหา Camp leaders มาเข้าร่วมโครงการ ดร.กฤษ รักษาเคน ยังเป็นผู้ที่มีส่วนส�ำคัญในการท�ำให้โครงการค่าย ภาษาอั ง กฤษเป็ น ที่ รู ้ จั ก และเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ใ ห้ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย อื่ น ๆ ในประเทศไทยอี ก ด้ ว ย นอกจากนี้ ยั ง เป็ น ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ในความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับมหาวิทยาลัยบอล สเตท โดยได้ลงนามในข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สองมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมใน

22

การน�ำพามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่ความเป็นนานาชาติ และช่ ว ยสานต่ อ แนวนโยบายมหาวิ ท ยาลั ย ในการเตรี ย ม ความพร้ อ มนั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรเพื่ อ เข้ า สู ่ ก ารเป็ น ประชาคมอาเซียน นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายฐากร ตั ณ ฑสิ ท ธิ์ ปั จ จุ บั น ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง เลขาธิ ก ารคณะกรรมการกิ จ การ กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ แ ล ะ กิ จ ก า ร โ ท ร ค ม น า ค ม แห่ ง ชาติ ได้ ใ ช้ ค วามรู ้ ค วาม สามารถ ก� ำ ลั ง กาย ก� ำ ลั ง ใจ ปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ เ พื่ อ การ พัฒนางานในด้านต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ได้ ร ่ ว มมื อ กั บ สถาบั น การศึ ก ษาเพื่ อ ยกระดั บ การพั ฒ นา เยาวชนในภาคใต้ โดยด� ำ เนิ น การและสนั บ สนุ น โครงการ ต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษา และพัฒนาในพื้นที่เสี่ยง ภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ (e-Learning) ซึ่งเป็นโครงการ ระหว่างส�ำนักงาน กสทช. กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้ ง แต่ เ ดื อ นตุ ล าคม 2552 โดยมี เ ป้ า หมายเพื่ อ ส่ ง เสริ ม และขยายโอกาสในการพั ฒ นาศั ก ยภาพและองค์ ค วามรู ้ ให้แก่ครู นักเรียนและประชาชน ในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัด ชายแดนภาคใต้ เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและ สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงาน ต่างๆ ในพื้นที่เสี่ยงภัยมีระยะเวลาด�ำเนินโครงการ 3 ปี ระหว่าง ปีพุทธศักราช 2553 - 2555 โครงการดังกล่าว เป็นหนึ่งใน หลายโครงการที่จะใช้การศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่เยาวชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง โดยมุ่งหวังจะให้น�ำการ พัฒนาและความสงบสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิชา มหาคุณ นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศาสตราจารย์ (พิ เ ศษ) วิ ช า มหาคุ ณ มี ผ ลงานทาง วิชาการเป็นจ�ำนวนมาก ผลงานทางวิชาการที่ส�ำคัญ ได้แก่ ต� ำ ราเรื่ อ งกฎหมายล้ ม ละลาย ต� ำราเรื่ อ งการฟื ้ น ฟู กิจการ ของลูกหนี้ ต�ำราเรื่องการใช้เหตุผลในทางกฎหมาย ต�ำรา เรื่ อ งการตี ค วามกฎหมายซึ่ ง แต่ ง ตั้ ง ร่ ว มกั บ ศาสตราจารย์

Sanmoror sep 2013  

Produced by Public Relation Office , Prince of Songkla University 15 Karnjanavanich Rd., Hat Yai, Songkhla 90110 Tel: 66 74 282022-3 Fax:...

Sanmoror sep 2013  

Produced by Public Relation Office , Prince of Songkla University 15 Karnjanavanich Rd., Hat Yai, Songkhla 90110 Tel: 66 74 282022-3 Fax:...

Advertisement