Page 2

การศึกษา

มเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า จุ ฬ า ภ ร ณ ว ลั ย ลั ก ษ ณ ์ อั ค ร ร า ช กุ ม า รี เ ส ด็ จ พ ร ะ ร า ช ด� ำ เนิ น ไปทรงประกอบพิ ธี ว างศิ ล า ฤกษ์ อาคารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ เมื่ อ วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน 2556 เวลา 10.00 น. และพระราชทานของที่ระลึก แก่ ผู ้ บ ริ จ าคเงิ น สนั บ สนุ น คณะสั ต ว แพทยศาสตร์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ

ทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารคณะสัตวแพทย์ ม.อ.

โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนให้มีการ บรรจุ โ ครงการ ไว้ ใ นแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด ชายแดนใต้ พ.ศ.2555-2557 โดยศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เป็นคณะสัตว แพทยศาสตร์ที่มีมาตรฐาน เป็นหลักประกันเรื่องการป้องกันการระบาด ของโรคจากสัตว์สู่คน โรคจากสัตว์สู่สัตว์ และโรคสัตว์ข้ามแดน เพื่อสนอง ศักยภาพของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ประชากรส่วนหนึ่งเลี้ยงปศุสัตว์ เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ และมีการเลี้ยงสัตว์หลายชนิดที่แตกต่างไปจากภาคอื่น เช่น แพะ และนกเขาชวาเสียง โดยจะมีการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2557 “อาคารคณะสัตวแพทยศาสตร์” เป็นอาคารหลังแรกของโครงการ จั ด ตั้ ง คณะสั ต วแพทยศาสตร์ ซึ่ ง จะใช้ เ ป็ น โรงพยาบาลสั ต ว์ ทั่ ว ไป เป็ น ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพสัตว์ปศุสัตว์ สัตว์น�้ำ สัตว์ป่า สัตว์เลี้ยงเป็น เพื่ อ น และสั ต ว์ ช นิ ด พิ เ ศษ พร้ อ มด้ ว ยส่ ว นชั น สู ต รและวิ นิ จ ฉั ย โรคสั ต ว์ สามารถให้บริการในส่วนอายุรกรรม ส่วนศัลยกรรมทั่วไป ส่วนฉุกเฉินและ สัตว์ป่วยวิกฤต พร้อมด้วยส่วนสัตว์ป่วยใน ซึ่งจะเปิดให้บริการบางส่วนตั้งแต่ ยังไม่แล้วเสร็จ นอกจากนี้พื้นที่บางส่วนยังใช้เป็นที่ตั้งส�ำนักงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ แ ละสถานที่ เ รี ย นชั่ ว คราวก่ อ นที่ จ ะย้ า ยส� ำ นั ก งานส่ ว นที่ รักษาปศุสัตว์ สัตว์น�้ำ สัตว์ป่า และส่วนชันสูตรและวินิจฉัยโรคไปอยู่ที่ส่วน

ขยายของวิ ท ยาเขตหาดใหญ่ ที่ ถ นนปุ ณ ณกั น ต์ ต� ำ บลทุ ่ ง ใหญ่ อ� ำ เภอ หาดใหญ่ ห่างจากที่ตั้งอาคารโรงพยาบาลสัตว์แห่งนี้ประมาณ 8 กิโลเมตร อย่างไรก็ตาม ในการได้รับงบประมาณสร้างอาคารคณะสัตวแพทย ศาสตร์นั้น เป็นงบประมาณสร้างตึกและครุภัณฑ์ประกอบอาคารเท่านั้น ยั ง ขาดงบประมาณในส่ ว นครุ ภั ณ ฑ์ โ รงพยาบาลสั ต ว์ เป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น 36 ล้ า นบาท โครงการจั ด ตั้ ง คณะสั ต วแพทยศาสตร์ จึ ง ได้ มี ก ารระดมทุ น เพื่อจัดหาซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อให้โรงพยาบาลสัตว์แห่งนี้เสร็จสมบูรณ์ และมีมาตรฐานโรงพยาบาลสัตว์ อันจะเป็นประโยชน์ทั้งด้านการศึกษา ของคนในภาคใต้ และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยการแก้ไขปัญหา สุขภาพอย่างครบวงจร ทั้ ง นี้ ผู ้ ต ้ อ งการสนั บ สนุ น การจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ โ รงพยาบาลสั ต ว์ สามารถสนั บ สนุ น เป็ น เช็ ค หรื อ ดร๊ า ฟต์ หรื อ โอนเงิ น เข้ า บั ญ ชี ธ นาคาร ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชื่อบัญชี ม.อ.เพื่อ กองทุ น สมทบการจั ด สร้ า งอาคารและคุ ร ภั ณ ฑ์ ค ณะสั ต วแพทย์ ฯ เลขที่ บัญชี 565-448442-8 (ประเภทออมทรัพย์) โดยสามารถน�ำใบเสร็จไปใช้ใน การลดหย่อนภาษีได้เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ จะน�ำเงินที่ได้รับไปจัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อประโยชน์ในการศึกษา และตอบแทน สังคมโดยให้บริการสัตวแพทย์ต่อไป”

Sanmoror sep 2013  

Produced by Public Relation Office , Prince of Songkla University 15 Karnjanavanich Rd., Hat Yai, Songkhla 90110 Tel: 66 74 282022-3 Fax:...

Sanmoror sep 2013  

Produced by Public Relation Office , Prince of Songkla University 15 Karnjanavanich Rd., Hat Yai, Songkhla 90110 Tel: 66 74 282022-3 Fax:...

Advertisement