Page 15

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

นักเรียนค่ายโอลิมปิก ม.อ. สร้างชื่อ

คว้าเหรียญทองแดงคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ประจ�ำปี 2556

นายกฤติศักดิ์ ไชยกุล

นายกฤติศักดิ์ ไชยกุล นักเรียนค่ายส่งเสริม โอลิมปิกวิชาการ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและ พัฒนามาตรฐาน วิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ หรือ สอวน. ศูนย์มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คว้ารางวัลเหรียญ ทองแดง จากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่าง ประเทศ ประจ�ำปี พ.ศ.2556 เมื่อวันที่ 6-13 กรกฎาคม 2556 ณ เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย

นายกฤติศักดิ์ ไชยกุล หรือน้องท๊อป นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน แสงทองวิทยา จังหวัดสงขลา เจ้าของเหรียญทองแดง การแข่งขันคอมพิวเตอร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจ�ำปี พ.ศ.2556 เปิดเผยว่า ได้เริ่มเข้าค่ายส่งเสริม โอลิมปิกวิชาการของ สอวน. ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่ชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1 ซึ่งถือได้ว่าที่นี่คือจุดเริ่มต้นที่ท�ำให้ตัวเองเกิดความสนใจที่จะศึกษา

และเรี ย นรู ้ ท างด้ า นคอมพิ ว เตอร์ เนื่ อ งจาก กิจกรรมการอบรมในค่ายมีทั้งการให้ความรู้ เกี่ ย วกั บ ทฤษฎี ก ารเขี ย นโปรแกรมเบื้ อ งต้ น และได้ มี โ อกาสลงมื อ เขี ย นโปรแกรมจริ ง ท�ำให้รู้สึกว่าการแก้โจทย์ปัญหาคอมพิวเตอร์ เป็นเรื่องที่สนุกและท้าทาย เป็นแรงบันดาลใจ ให้ตัวเองศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาฝีมือด้าน คอมพิวเตอร์อย่างจริงจัง น้องท๊อปเล่าให้ฟังว่ากว่าที่ตนเองจะ ผ่ า นการคั ด เลื อ กได้ เ ป็ น ผู ้ แ ทนประเทศไทย และไปคว้ า เหรี ย ญทองแดงจากแข่ ง ขั น คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศในครั้งนี้ มาได้ ตนต้องใช้ความพยายามในการฝึกฝน แก้ปัญหาโจทย์ทางคอมพิวเตอร์อย่างหนัก และต่อเนื่อง โดยต้องร่วมแข่งขันกับนักเรียน ผู ้ แ ทนประเทศจ� ำ นวนประมาณ 300 คน จากกว่า 80 ประเทศ ซึ่งนอกจากรางวัลและ ประสบการณ์การแข่งขันระดับโลก น้องท๊อป ยังจะได้รับทุนโอลิมปิกวิชาการสมเด็จพระเจ้า พี่ น างเธอ เจ้ า ฟ้ า กั ล ยาณิ วั ฒ นา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ศึกษาระดับปริญญา ตรีถึงปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ซึ่งคาดว่า จะเลือกไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา น้ อ งท๊ อ ปกล่ า วทิ้ ง ท้ า ยฝากถึ ง เพื่ อ นๆ น้องๆ ว่า เราต้องรู้ว่าตนเองชอบอะไร สนใจ เรื่องอะไร เมื่อรู้แล้วเราจะต้องศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับสิ่งนั้นอย่างมุ่งมั่น ตั้งใจ แล้วเราจะรู้สึก สนุกกับสิ่งนั้น ตนเชื่อว่าทุกคนสามารถท�ำได้

15

Sanmoror sep 2013  

Produced by Public Relation Office , Prince of Songkla University 15 Karnjanavanich Rd., Hat Yai, Songkhla 90110 Tel: 66 74 282022-3 Fax:...

Sanmoror sep 2013  

Produced by Public Relation Office , Prince of Songkla University 15 Karnjanavanich Rd., Hat Yai, Songkhla 90110 Tel: 66 74 282022-3 Fax:...

Advertisement