Page 14

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

นักศึกษาวิศวะ ม.อ.สุดเจ๋ง

คว้าแชมป์การแข่งขัน ออกแบบหุ่นยนต์นานาชาติ 2013

นั ก ศึ ก ษาจากคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ตั ว แทนจากประเทศไทย สร้ า งชื่ อ ด้ ว ยการ คว้ า แชมป์ ก ารแข่ ง ขั น ออกแบบหุ ่ น ยนต์ ร ะดั บ นานาชาติ ห รื อ International Design Contest Robocon 2013 ภายใต้ ชื่ อ การแข่งขัน “Indiana Robot” ระหว่างวันที่ 9-19 กรกฎาคม 2556 ณ เมืองเซาเปาโล ประเทศบราซิล นายปวริศร์ ฤทธิ์เมธี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาเมคาทรอนิกส์ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลา นคริ น ทร์ เจ้ า ของผลงาน กล่ า วว่ า การแข่ ง ขั น ออกแบบหุ่นยนต์ระดับนานาชาติหรือ International Design Contest Robocon เป็นกิจกรรม ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเทคนิคความคิด สร้างสรรค์ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาในหลายๆ ประเทศที่จะเป็น วิศวกรในอนาคตได้เข้าร่วมทีมเดียวกัน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่ ว มกั น โดยในแต่ ล ะปี จ ะมี ก ารหมุ น เวี ย นกั น เป็ น เจ้ า ภาพของ มหาวิ ท ยาลั ย ทั่ ว โลก ซึ่ ง ในปี นี้ มี ป ระเทศที่ เ ข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น ทั้ ง หมด 8 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น บราซิล เกาหลีใต้ ฝรั่งเศส จีน สิงคโปร์ โมร็อกโก และประเทศไทย ซึ่ ง ที ม ของตนได้ รั บ ชื่ อ ว่ า ที ม สี แ ดง ประกอบด้ ว ย นักศึกษาจาก 6 ประเทศ ได้แก่ประเทศไทย จีน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ บราซิล และฝรั่งเศส

14

“การแข่งขันออกแบบหุ่นยนต์ระดับนานาชาติหรือ International Design Contest Roboconในปีนี้ ใช้ชื่อว่า “Indiana Robot” (อิน เดียนา โรบอต) ก�ำหนดโจทย์การแข่งขันให้สร้างหุ่นยนต์ 2 ตัว และเรือ 1 ล�ำ ปฏิบัติภารกิจการไล่ล่าสมบัติ ด้วยกลไก ที่รวดเร็ว ง่าย และไม่ซับซ้อน เป็นหุ่นยนต์ที่เน้นการปฏิบัติงาน ในระยะเวลาสั้ น ๆ สมาชิ ก ในที ม ที่ ม าจากหลายเชื้ อชาติมีความ แตกต่างกันทางวัฒนธรรมและภาษาจะต้องท�ำงานร่วมกัน และ ช่วยเหลือกันในการสร้างหุ่นยนต์ โดยแต่ละคนต้องพยายาม น�ำเสนอความคิดของตนเอง เพื่อให้งานออกมาดีที่สุด” นายปวริ ศ ร์ ฤทธิ์ เ มธี เปิ ด เผยต่ อ ไปว่ า ตนเองรู ้ สึ ก ชอบ หุ่นยนต์มาตั้งแต่วัยเด็ก และเริ่มสนใจที่จะสร้างหุ่นยนต์เมื่อศึกษา อยู ่ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 จึ ง ท� ำ ให้ ตั ด สิ น ใจเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ชั้ น ปริ ญ ญาตรี ที่ ภ าควิ ช าวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ เพราะเชื่ อ ว่ า จะสามารถสานความ ฝั น ของตนเองในการสร้ า งหุ ่ น ยนต์ ใ ห้ เ ป็ น จริ ง ได้ เกื อ บ 2 ปี ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาอยู ่ ที่ นี่ ต นได้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ พื้ น ฐานโครงสร้ า งหุ ่ น ยนต์ พื้ น ฐานการเขี ย นโปรแกรม โดยมี อ าจารย์ และรุ ่ น พี่ ทั้ ง ที่ ก� ำ ลั ง ศึ ก ษา อยู ่ แ ละจบการศึ ก ษาไปแล้ ว คอยให้ ค วามรู ้ ให้ ค� ำ ปรึ ก ษาและ พัฒนาทักษะการสร้างหุ่นยนต์ กระทั่งไปคว้ารางวัลในครั้งนี้มาได้ นายปวริ ศ ร์ ฤทธิ์ เ มธี กล่ า วทิ้ ง ท้ า ยว่ า นอกเหนื อ จาก รางวัลการแข่งขันแล้ว สิ่งส�ำคัญที่ได้จากการสร้างหุ่นยนต์คือการ ได้ เ พื่ อ น ได้ ป ระสบการณ์ เนื่ อ งจากหุ ่ น ยนต์ ตั ว หนึ่ ง ไม่ ส ามารถที่ จะสร้ า งคนเดี ย วภายในระยะเวลาสั้ น ๆ ได้ การแก้ ป ั ญ หาโจทย์ ท�ำ ให้ ทุ ก คนในที ม ได้ แ บ่ ง ปั น ความรู ้ ซึ่ ง กั น และกั น ได้ฝึกนิสัยการ ยอมรั บ ความคิ ด เห็ น ของผู ้ อื่ น ส� ำ หรั บ ตนเองต้ อ งการที่ จ ะพั ฒ นา ศั ก ยภาพและทั ก ษะการสร้ า งหุ ่ น ยนต์ ใ ห้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ จะได้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการขั บ เคลื่ อ นวงการหุ ่ น ยนต์ ไ ทยให้ ก ้ า วหน้ า ต่ อ ไป

Sanmoror sep 2013  

Produced by Public Relation Office , Prince of Songkla University 15 Karnjanavanich Rd., Hat Yai, Songkhla 90110 Tel: 66 74 282022-3 Fax:...

Sanmoror sep 2013  

Produced by Public Relation Office , Prince of Songkla University 15 Karnjanavanich Rd., Hat Yai, Songkhla 90110 Tel: 66 74 282022-3 Fax:...

Advertisement