Page 11

สู่นานาชาติ

หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 ประจ�ำปีงบประมาณ 2556 เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตหาดใหญ่ เพื่ อ เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ข ้ อ มู ล หลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก แก่ นักเรียน ครู ผู้ปกครองและผู้สนใจทั่วไป ใน 14 จังหวัดภาคใต้ เตรียม พร้อมในด้านการศึกษามุ่งสู่อาเซียนในปี 2558 ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมในภาคใต้ที่มาร่วมงานกับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เป็นการเปิด โลกทั ศ น์ ท างด้ า นการศึ ก ษามี ส ถาบั น การศึ ก ษาที่ เ ข้ า ร่ ว มงานในครั้ ง นี้ จ� ำ นวนกว่ า 100 สถาบัน ผู้เข้าร่วมงาน กว่า 15,000 คน

ม.อ. มุ่งสู่อาเซียน

เป็นเจ้าภาพจัดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 17

มีสถาบันการศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมกว่า 100 สถาบัน 157 คูหา

ทั้ง นี้โ ครงการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้ งที่ 17 ได้ เชิ ญ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายพิเศษในประเด็นที่เป็นประโยชน์แก่ ครูแนะแนว นักเรียน ในหัวข้อ “การก�ำหนดกรอบเวลาและกระบวน การจัดสอบในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปี ก ารศึ ก ษา 2557” โดยผศ.ดร.พงษ์ อิ น ทร์ รั ก อริ ย ะธรรม ประธานคณะอนุกรรมการด�ำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน สถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิชชั่น นอกจากนี้ยังมีการบรรยายในหัวข้อ “ระบบการคั ด เลื อ กนั ก เรี ย น ใน 14 จังหวัดภาคใต้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีรับตรง ประจ�ำปีการศึกษา 2557” นอกจากการบรรยายพิเศษ แล้ ว ยั ง มี ก ารจั ด กิ จ กรรมการแสดงต่ า งๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย สงขลา นครินทร์ การแนะน�ำสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เข้าร่วมงานพร้อมของ ที่ระลึกแจกแก่นักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมบนเวที อีกทั้งการตอบค�ำถาม ชิงรางวัลรับของที่ระลึกมากมาย        

      ส�ำหรับงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 17 นี้ มี ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทั้ ง ของรั ฐ และเอกชน เข้ า ร่ ว มจั ด งานรวมทั้ ง สิ้ น 100 สถาบั น 157 คู ห า ประกอบด้ ว ย สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ ในสั ง กั ด ส� ำนั ก งานคณะ กรรมการการอุ ด มศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ในก� ำ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคล สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน สถาบั น อุ ด ม ศึกษาที่สังกัดหน่วยงานอื่น ๆ จ�ำนวน 75 สถาบัน 98 คูหา อาทิ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สถาบันการ บินพลเรือน ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ฯลฯ และสถาบัน จากต่างประเทศ จ�ำนวน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศ มาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศสิงคโปร์ จ�ำนวน 25 สถาบัน 25 คูหา เป็นต้น  อนึ่ ง การจั ด งานนิ ท รรศการตลาดนั ด หลั ก สู ต รอุ ด มศึ ก ษาในแต่ ล ะปี ส� ำ นั ก งานคณะ กรรมการอุ ด มศึ ก ษาจะร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ภู มิ ภ าคต่ า งๆหมุ น เวี ย นในการเป็ น เจ้ า ภาพโดย ในครั้ ง ที่ 17 นี้ ภาคเหนื อ  มี มหาวิ ท ยาลั ย เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็น เจ้าภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี และมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ภาคกลาง ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สยาม และภาคใต้ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

11

Sanmoror sep 2013  

Produced by Public Relation Office , Prince of Songkla University 15 Karnjanavanich Rd., Hat Yai, Songkhla 90110 Tel: 66 74 282022-3 Fax:...

Sanmoror sep 2013  

Produced by Public Relation Office , Prince of Songkla University 15 Karnjanavanich Rd., Hat Yai, Songkhla 90110 Tel: 66 74 282022-3 Fax:...

Advertisement