Page 1

ปที่ 35 ฉบับที่ 6

ประจําวันที่ 13 – 19 กุมภาพันธ 2560

ฟ ง ปาฐกถาพิ เ ศษ “เรี ย นรู  วิ ถี พ  อ เพื่ อ ก อ ประโยชน เ พื่ อ นมนุ ษ ย ” โดย ดร.สุ เ มธ ตั น ติ เ วชกุ ล

ในวั น คุ ณ ค า สงขลานคริ น ทร 13

มี . ค. 60

ดร.สุ เ มธ ตั น ติ เ วชกุ ล กรรมการและเลขาธิ ก ารมู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒ นา ปาฐกถาพิ เ ศษ “ศาสตราจารย ดร.สตางค์ มงคลสุ ข ” หั ว ข อ “เรี ย นรู  วิ ถี พ  อ เพื่ อ ก อ ประโยชน เ พื่ อ นมนุ ษ ย ” ในงานวั น คุ ณ ค า สงขลานคริ น ทร์ วั น ที่ 13 มี น าคม 2560 มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร จั ด งานวั น คุ ณ ค า สงขลานคริ น ทร ประจํ า ป 2560 (PRIDE OF PSU 2017) เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งตรงกับวันจันทร ที่ 13 มี น าคม 2560 ณ Conference Hall ศู น ย ป ระชุ ม นานาชาติ ฉ ลองสิ ริ ร าชสมบั ติ ค รบ 60 ป กํ า หนดการเริ่ ม ตั้ ง แต เ วลา 08.00 - 16.30 น. ช ว งเช า 08.00 น. ลงทะเบี ย น 09.00 น. ชมวี ดิ ทั ศ น ชุ ด “คุ ณ ค า สงขลานคริ น ทร ภ ายใต ร  ม พระบารมี ” ร อ งเพลงสรรเสริ ญ พระบารมี / ยื น สงบนิ่ ง 09.10 น. กลาวรายงานโดย รศ.ดร.พีระพงศ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝา ยระบบวิจยั และบัณฑิตศึกษา 09.15 น. กล า วเป ด งานโดย รศ.ดร.ชู ศั ก ดิ์ ลิ่ ม สกุ ล อธิ ก ารบดี 09.20 น. พิ ธี ม อบเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ โดย รศ.ดร.ชู ศั ก ดิ์ ลิ่ ม สกุ ล อธิ ก ารบดี มหาวิ น ทร เ ศษ จั ด พิ“ศาสตราจารย ธี ทํ า บุ ญ อุ ทิ ศ สดร.สตางค ว นกุ ศ ล มงคลสุ ข ” หั ว ข อ “เรี ย นรู  วิ ถี พ  อ 10.10ท ยาลั น. ย สงขลานคริ ปาฐกถาพิ แด คุ ณ หญิ ง หลง และพระยาอรรถกระวี สุ น ทร ในวั ที่ 6 ษกุ ยม ภาพั น ธ ดร.สุ เ มธ ตั น ติ เ วชกุ ล กรรมการ เพื่ อ ก อ ประโยชน เ พื่ อน นมนุ ” โดย และเลขาธิ นิ ธิ ชั ย พั าฒนันา 2560 ตั้ ง แต เ วลา 09.30 น.ณ บริ เ วณชัก้ นารมู3 ลอาคารสํ ก ทรั พ ยากร น.ง หลง อรรถกระวี พิ ธี ม อบเครื ่ อ งหมายเชิ ด ชู เ กีเพื ย รติ การเรี ย11.10 นรู  คุ ณ หญิ สุ น ทร (ตึ ก LRC) ่ อ รํคาุ ณ ลึ กผูถึ ปงฏิ บั ติ ง านเป น เวลานาน โดย รศ.ดร.ชู ศั ก ดิส์ ุ นลิทร ่ ม สกุ ก ารบดี พระคุ ณ ของคุ ณ หญิ ง หลง และพระยาอรรถกระวี ที่ มลี ตอธิ  อ มหาวิ ทชยาลั ว งบย สงขลานคริ าย น ทร โดยท า น ได บ ริ จ าคที่ ดิ น ให เ ป น ที่ ตั้ ง มหาวิ ท ยา12.00 นน. ลงทะเบียน ผูรับโล /เกียรติบัตร (สามารถลงทะเบียนไดตั้งแต 08.00 -09.00 น.) ลั ย สงขลานคริ ทร วิ ท ยาเขตหาดใหญ – 16.30 โดยมี กํ 13.00 า หนดการ ดั ง นี้ น. พิ ธี ม อบโล / เกี ย รติ บั ต รเชิ ด ชู เ กี ย รติ โดย รศ.ดร.ชู ศั ก ดิ์ ลิ่ ม สกุ ล อธิ ก ารบดี รางวั ล วิ จั ย / บุ ค ลากรดี เ ด น / อาจารย ตั ว อย า งและผลดี เ ด น ของคณะ / หน ว ยงาน / อาจารย ตั ว อย า ง เวลา 09.30 น. ผู  บ ริ ห ารและบุ ค ลากรพร อ มกั น ณ สถานที่ จั ด พิ ธี ด า นการเรี ย นการสอนของคณะ / อาจารย ที่ ไ ด รั บ การเสนอชื่ อ โดยนั ก ศึ ก ษา / ศิ ษ ย เ ก า ในฐานะที่ เ ป น ที่ รั ก เวลา 09.45 น. ประธานในพิ ธี ม าถึ ง บริ เ วณพิ ธี ชื่ น ชม และ ศรั ท ธา / อาจารย ตั ว อย า งที่ ไ ด รั บ รางวั ล ในฐานะอาจารย ตั ว อย า ง อาจารย ดี เ ด น ด า นการเรี ย น เวลา 10.00 น. พิ/ ธรางวั ี ส งฆล นั ก ศึ ก ษาดี เ ด น / รางวั ล นั ก วิ จั ย ดี เ ด น / อาจารย ดี เ ด น แห ง ชาติ การสอนจากหน ว ยงานภายนอก 11.00 น. พระสงฆ ันภัตตาหาร ผูสนับาสนุ การดําเนิ นงานของ สาขาวิ ทเวลา ยาศาสตร เ ทคโนโลยี / โล ร างวั ลฉผลงานวิ จั ย ทีประธานในพิ ่ มี ป ระโยชนธตีม ออบโล ชุ ม ชนแกประจํ ป น2558 / โล ร างวั ล สํนวัานัตกกรรมสงขลานคริ ทรัพยากรการเรียนรูน ฯทรประธานในพิ ธ ี ม อบทุ น การศึ ก ษาแก น ั ก ศึ ก ษา ม.อ. ที ่ ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย และถ า ยรู ป มกัน ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2558 / สดุ ดี บุ ค ลากรดี เ ด น มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ นรวทร 11.30  ร  ว มงานรั ว มกั นา ป 2559 ประจํ า ปเวลา 2559 / โลน.ร างวั ล คุ ณ ผูภาพ มหาวิบทประทานอาหารกลางวั ยาลั ย สงขลานคริ น ทร น รประจํ ขอเชิ ญ ผู่ มบเติ ริ หมารไดคณาจารย นั ก ศึ ก ษา และบุ ค ลากร ร ว มพิ ธี ทํ า บุ ญ อุ ทิ ศ ส ว นกุ ศ ลแด คุ ณ หญิ ง หลง ดู ร ายละเอี ย ดเพิ ที่ http://www.pride.psu.ac.th/ และพระยาอรรถกระวี สุ น ทร ในวั น ดั ง กล า ว


ขอเชิ ญ ทดลองใช โ ปรแกรม

“Access English”

สํ า นั ก ท รั พ ย า ก ร ก า ร เ รี ย น รู  คุ ณ ห ญิ ง ห ล ง ฯ ข อ เ ชิ ญ ท ด ล อ ง ใ ช  โ ป ร แ ก ร ม A c c e s s E n g l i s h ของสํ า นั ก พิ ม พ Knowledge Transmission ซึ่ ง เป น โปรแกรมฝ ก ภาษาอั ง กฤษ ทั้ ง ทั ก ษะการฟ ง พู ด อ า น เขี ย น ผู  ใ ช ส ามารถใช ง านได ห ลายช อ งทาง ทั้ ง สมาร ท โฟน แทบเล็ ต หรื อ คอมพิ ว เตอร โน๊ ต บุ  ค ไ ด  ทุ ก ที่ ทุ ก เ ว ล า ทั้ ง แ บ บ อ อ น ไ ล น  แ ล ะ อ อ ฟ ไ ล น  เ ป  ด ใ ห  ท ด ล อ ง ใ ช  กั น แ ล  ว ตั้ ง แ ต  บั ด นี้ จนถึ ง วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 การเข า ใช ง าน 1. เข า ใช ง านผ า น http://accessenglishnow.com/platform 2. เลื อ กที่ Create Account (สํ า หรั บ การใช ง านครั้ ง แรก) 3. กรอกข อ มู ล ส ว นตั ว เลื อ ก Thailand และสถาบั น ที่ สั ง กั ด 4. นํ า E-mail และ Password เข า ใช ง านโปรแกรมเป น รายบุ ค คล ดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได ที่ http://www.psu.ac.th/th/node/7890

อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร " เ ท ค นิ ค ก า ร ล ด ต  น ทุ น ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ย า ง แ ห  ง " คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร ร ว มกั บ การยางแห ง ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ โดย ศูนยเทคโนโลยี โลหะและวัสดุแหงชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการลดตนทุนในอุตสาหกรรมยางแหง” ใหกับเกษตรกร ผูประกอบการ และผูสนใจ ณ ฝายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแหงประเทศไทย บางเขน กรุงเทพฯ จํานวน 2 รุน ๆ ละ 25 คน โดยรุนที่ 1 วันที่ 16-17 มีนาคม 2560 รุนที่ 2 วันที่ 23-24 มีนาคม 2560 อัตราคา ลงทะเบียน 3,000 บาทตอทาน ผูสนใจสมัครเขารวมอบรมหรือสอบถามรายละเอียดไดที่คุณอัมราณ หะยีแวนาแว คณะวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี ม.อ.ปตตานี E-mail : rubbertraining@g.psu.ac.th โทรศัพท 098-9103411 โทรสาร 0 7333 5130

อ บ ร ม ผ ลิ ต สื่ อ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น อ ย  า ง ไ ร ? ใ ห  สื่ อ ถู ก ลิ ข สิ ท ธิ์ ศูนยสง เสริมและพัฒนาการเรียนรู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ขอเชิญอาจารยและบุคลากร เขารวม โครงการ อบรมผลิตสื่อการเรียนการสอนอยางไร ? ใหสื่อถูกลิขสิทธิ์ ในวันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห อ ง LRC1 ชั้ น 8 อาคารศู น ย ท รั พ ยากรการเรี ย นรู  มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร วิ ท ยาเขตหาดใหญ รับสมัครจํานวน 130 คน ติดตามรายละเอียดไดที่ เว็บไซตศูนยสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูhttp://clpd.psu.ac.th หรือสอบถามขอมูลเพิม่ เติม โทร. 0 7428 9203 สายภายใน 9203 ติดตอ : คุณอัจฉรา


ครั บ สมัณค รนัะ นิก ศึ กติษาหลัศ กาสูสต รต3 รป  ค ณ ะ นิ ติ ศ าสตร มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร รั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร 3 ป ( ภาคบั ณ ฑิ ต รุ  น 11) รั บ ส มั ค ร ผู  จ บ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ทุ ก ส า ข า ห รื อ ค า ด ว  า จ ะ สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ใ น ป  ก า ร ศึ ก ษ า 2 5 5 9 เ พื่ อ เ ข  า ศึ ก ษ า ใ น ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ห ลั ก สู ต ร 3 ป  เ รี ย น แ บ บ B l o c k C o u r s e ทุ ก วั น ศุ ก ร  ( เ ย็ น ) แ ล ะ เ ส า ร  อ า ทิ ต ย  เ ป  ด รั บ ส มั ค ร ตั้ ง แ ต  บั ด นี้ จ น ถึ ง วั น ที่ 3 1 มี น า ค ม 2 5 6 0 ส อ บ ถ า ม ร า ย ล ะ เ อี ย ด ไ ด  ที่ ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร  โ ท ร . 0 7 4 2 8 2 5 2 0 ส า ย ภ า ย ใ น 2 5 2 0 ห รื อ w w w . l a w . p s u . a c . t h

บรรยาย “วิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม (ยางพารา)”

ส ถ านวิ จั ย การวิ เ คราะห ส ารปริ ม าณน อ ยและไบโอเซนเซอร คณะวิ ท ยาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร  จั ด บ ร ร ย า ย แ ล ะ แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว า ม คิ ด เ ห็ น หั ว ข  อ “ วิ ท ย า ศ า ส ต ร  เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม ( ย า ง พ า ร า ) ” โ ด ย วิ ท ย า ก ร ด ร . เ อ ก วิ ภู ก า ล ก ร ณ  สุ ร ป ร า ณี ภ า ค วิ ช า วิ ท ย า ศ า ส ต ร  แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี วั ส ดุ ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร  ม . อ . ใ น วั น พุ ธ ที่ 2 2 กุ ม ภ า พั น ธ  2 5 6 0 เ ว ล า 1 3 . 0 0 – 1 5 . 3 0 น . ณ ห  อ ง สั ม ม น า ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร  ผู  ส น ใ จ แจ ง ชื่ อ ได ที่ คุ ณ กนกเลิ ศ ลั ก ษณ สุ จ ริ ต พนิ ต สถานวิ จั ย การวิ เ คราะห ส ารปริ ม าณ น  อ ย แ ล ะ ไ บ โ อ เ ซ น เ ซ อ ร  ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร  โ ท ร . 0 7 4 2 8 8 4 5 3 ส า ย ภ า ย ใ น 8 4 5 3 e-mail : tab.research.forum@gmail.com


ประชุ ม วิ ช าการ

ด า นมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร ร ะดั บ ชาติ ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร  ข อ เ ชิ ญ เ ข  า ร  ว ม ป ร ะ ชุ ม ท า ง วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ด  า น ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร  แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร  ร ะ ดั บ ช า ติ เ นื่ อ ง ใ น โ อ ก า ส ค ร บ ร อ บ 2 0 ป  แ ห่ งการก อ ตั้ ง คณะ ในวั น ที่ 7 เมษายน 2560 ตั้ ง แต เ วลา 08.00 น. เป น ต น ไป ณ ห อ งประชุ ม ร พี พ ร ร ณ สุ ว ร ร ณ ณั ฐ โ ช ติ ชั้ น 1 ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร  โ ด ย มี การปาฐกถาพิ เ ศษ นํ า เสนอผลงานทางวิ ช าการของนั ก ศึ ก ษา และ นํ า เสนอผลงานภาคโปสเตอร์ กํ า ห น ด ก า ร ดั ง นี้ บั ด นี้ – 1 0 มี น า ค ม 2 5 6 0 ล ง ท ะ เ บี ย น ( ผ  า น เ ว็ บ ไ ซ ต  ) / ส  ง บ ท ค ว า ม ฉ บั บ ย  อ ส ำหรั บ แบบบรรยาย หรื อ ส ง โปสเตอร (ผ า นทางอี เ มล ) สํ า หรั บ ผู  นํ า เสนอแบบโปสเตอร์ 1 0 มี น า ค ม 2 5 6 0 วั น สุ ด ท  า ย ข อ ง ก า ร รั บ บ ท ค ว า ม ฉ บั บ ย  อ ห รื อ โ ป ส เ ต อ ร  ( ผ  า น ท า ง อี เ ม ล  ส  ง ทั้ ง ไ ฟ ล  w o r d แ ล ะ P D F ) 1 7 มี น า ค ม 2 5 6 0 แ จ  ง ผ ล ก า ร คั ด เ ลื อ ก บ ท ค ว า ม ส อ บ ถ า ม ร า ย ล ะ เ อี ย ด ไ ด  ที่ คุ ณ จิ ร ภั ท ร รั ต น สั ง ข  ง า น บ ริ ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร  โ ท ร . 0 7 4 2 8 6 6 7 3 e - m a i l : j i r a p h a t . c o k e @ g m a i l . c o m ห รื อ w w w . l i b a r t s . p s u . a c . t h

อ บ ร ม “ ก ล ยุ ท ธ  ก า ร บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย  ” ส ถ า บั น พั ฒ น า S M E s ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร  จั ด อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร “ ก ล ยุ ท ธ  ก า ร บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย  ” รุ  น ที่ 1 1 จ . ส ง ข ล า ร ะ ห ว า งวั น ที่ 19 มี น าคม–27 พฤษภาคม 2560 วั น เสาร - อาทิ ต ย เวลา 09.00–16.00 น. ผู้ สนใจสอบถามรายละเอี ย ด ได ที่ สถาบั น พั ฒ นา SMEs คณะวิ ท ยาการจั ด การ โ ท ร . 0 8 1 - 5 4 2 9 0 6 0 ห รื อ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด ไ ด  ที่ w w w . s m e s . p s u . a c . t h

ข่าวม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่ ฉบับที่ 6 ประจำวันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2560  

จัดทำโดยงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์