Page 1

ปที่ 35 ฉบับที่ 1 ประจําวันที่ 9– 15 มกราคม 2560

ขอเชิ ญ ผู  ป กครองพาน อ งๆ ร ว มกิ จ กรรม

คํ า ขวั ญ วั น เด็ ก ประจํ า ป 2560 “เด็ ก ไทยใส ใ จศึ ก ษา พาชาติ ม่ั น คง” มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร จั ด กิ จ กรรมวั น เด็ ก แห ง ชาติ ประจํ า ป 2560 ซึ่ ง ตรงกั บ วั น เสาร ที่ 14 มกราคม 2560 ดั ง นี้ คณะวิทยาศาสตร ขอเชิญชวนผูปกครองพานองๆ เด็กๆ มารวมสนุกกับกิจกรรมวันเด็กของคณะวิทยาศาสตร จากพี่ ๆ นั ก ศึ ก ษาคณะวิ ท ยาศาสตร เวลา 08.30 น. – 15.00 น. โดยมี กิ จ กรรมต า งๆ มากมาย บริ เ วณพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ส ถานธรรมชาติ วิ ท ยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุ ม ารี , อาคาร วท. (ตึ ก ไดโนเสาร ) ห อ งกระจก ตึ ก BSc คณะวิ ท ยาศาสตร ม.อ. สอบถามเพิ่มเติมไดที่ ประชาสัมพันธ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โทร. 0 7428 8022 รายละเอี ย ดกิ จ กรรม http://bit.ly/2jhS7bq คณะแพทยศาสตร จั ด กิ จ กรรม “ทํ า ดี เ พื่ อ พ อ ” ณ บริ เ วณใต อ าคารแพทยศาสตรศึ ก ษาราชนคริ น ทร เวลา 07.30–12.00 น. มี กิ จ กรรมแจกของขวั ญ และซุ  ม กิ จ กรรมต า งๆ การแสดงบนเวที ข องโรงเรี ย นและศู น ย พัฒนาเด็กเล็ก การแขงขันเกมสตางๆ และ เรื่องเลาการทําดีเพื่อพอ พบกับกิจกรรม อาหาร และ ของขวัญมากมาย

ขอเชิญรวมฟงการประชาสัมพันธ โครงการประกวดผลงานวิจัย PTTGC Open Innovation Challenge 2016 ชิงถวยพระราชทาน

สํ า นั ก วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร ขอเชิ ญ ผู  ส นใจส ง ผลงานเข า ร ว มโครงการประกวด ผลงานวิจัย PTTGC Open Innovation Challenge 2016 โดยบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด(มหาชน) ชิ ง ถ ว ยพระราชทาน สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ครั้ ง ที่ 1 เพื่ อ เฟ น หาสุ ด ยอดความคิ ด สร า งสรรค สู  ก ารพั ฒ นานวั ต กรรมควบคู  กั บ การสร า งความสมดุ ล ด า นสิ่ ง แวดล อ มอย า งยั่ ง ยื น เป ด รั บ สมั ค รตั้ ง แต วั น นี้ ไ ปจนถึ ง วั น ที่ 15 กุ ม ภาพั น ธ 2560 ผู  ส นใจดาวน โ หลดเอกสารที่ เ กี่ ย วข อ ง และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://www.pttgcgroup.com/th/openinnovation/innovation-challenge โดยในวั น ที่ 24 มกราคม 2560 บริ ษั ท พี ที ที โกลบอล เคมิ ค อล จํ า กั ด (มหาชน) จะมาประชาสั ม พั น ธ โครงการดังกลาว ณ หองประชุมเลิศพัฒน ชั้น 12 อาคารศูนยทรัพยากรการเรียนรูฯ (LRC) ตั้งแตเวลา 13.30 น. เป น ต น ไป ผู  ส นใจแจ ง ชื่ อ เข า ร ว มฟ ง การประชาสั ม พั น ธ โ ครงการประกวดดั ง กล า วได ท่ี คุ ณ สุ ธ าวดี นาคะโร โทร.0 7428 6964 E-mail : sutawadee.n@psu.ac.th


เชิ ญ ชวนคณาจารย ผู  ส นใจเข า ร ว มอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ ง Creative Approaches to Research and Instruction in Higher Education เชิ ญ ชวนคณาจารย ผู  ส นใจเข า ร ว มอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ ง Creative Approaches to Research and Instruction in Higher Educationในวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 ระหวางเวลา 08.30-16.30 น. ณ หองอบรม ชั้น 8 อาคารศูนยทรัพยากรการเรียนรู (LRC) โดยวิทยากร คือ Assosiate Professor Dr. Ana Donaldson, Former President of AECT (Association for Educational Communications and Technology) สนใจเขารวมอบรม สามารถดูรายละเอียดและสมัครผานระบบออนไลนไดที่ http://www.edit.psu.ac.th/workshop.php โดยสมั ค รได ตั้ ง แต บั ด นี้เปนตนไป สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่คุณวนิดา กาเหย็ม งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ กองบริ ก ารการศึ ก ษา โทร 074-282251 สายใน 2251 e-mail : wanida.k@psu.ac.th

อบรม

“การเขี ย นหนั ง สื อ ราชการ” โดย รศ.นภาลั ย สุ ว รรณธาดา

ศู น ย บ ริ ก ารวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร ขอเชิ ญ สมั ค รเข า รั บ การอบรมหลั ก สู ต ร "การเขี ย นหนั ง สื อ ราชการ รายงานการประชุ ม การวิ เ คราะห กลั่ น กรอง และการเกษี ย ณหนั ง สื อ อย า งมื อ อาชี พ " โดยวิ ท ยากร รองศาสตราจารย น ภาลั ย สุ ว รรณธาดา มื อ อาชี พ อั น ดั บ หนึ่ ง ของประเทศไทย ผู  เ ขี ย นตํ า ราการเขี ย นหนั ง สื อ ราชการ และมี ประสบการณ บ รรยายกว า 20 ป กํ า หนดอบรม จั น ทร ที่ 23 - พุ ธ ที่ 25 มกราคม 2560 เนื้ อ หาการอบรม 1. การเขี ย นและการตรวจแก ห นั ง สื อ ราชการและหนั ง สื อ โต ต อบ 2. การเขี ย นบั น ทึ ก เสนอ 3. การใช ภ าษาในหนั ง สื อ ราชการและหนั ง สื อ โต ต อบ 4. การเขี ย นรายงานการประชุ ม 5. การเขี ย นบั น ทึ ก ต อ เนื่ อ ง และการเกษี ย นหนั ง สื อ อย า งมื อ อาชี พ 6. กรณี ศึ ก ษา ค า ลงทะเบี ย น 4,500 บาท กลุ  ม เป า หมาย จํ า นวน 50 คน 1.ข า ราชการ พนั ก งาน องค ก รภาครั ฐ และองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น โดยเฉพาะพนั ก งาน ธุ ร การ พนั ก งานบรรจุ ใ หม 2. ผู้ เกี่ยวของกับการประชุม เชน ผูปฏิบัติหนาที่ผูนําการประชุม เลขานุการประชุม และผูเขารวมประชุม เช น ผู  บ ริ ห ารองค ก ร หั ว หน า หน ว ยงาน นายกองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด นายกเทศมนตรี นายกองค ก ารบริ ห าร ส ว นตําบล ผูนําทองถิ่น ประธานกลุม บุคลากรทุกระดับของหนวยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครอง ส ว นท อ งถิ่ น 3. ผูสนใจทั่วไป ตอบทุกประเด็น เคลียรทุกคําถาม สมัครเลยวันนี้ คลิก http://www.outreach.psu.ac.th สอบถามเพิ่ ม เติ ม โทร. 0 7428 6972 สายภายใน 6972

อบรม


เชิ ญ ส ง ผลงานเพื่ อ นํ า เสนอใน ก ารประชุ ม วิ ช าการ ระดั บ นานาชาติ ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รวมกับ Faculty of Defence Studies and Management, National Defence University of Malaysia, Malaysia จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติดานมนุษยศาสตร และสั ง คมศาสตร ครั้ ง ที่ 9 ภายใต หั ว ข อ เรื่ อ ง “Challenges in the 21st Century: Sustainable Development in Multicultural Societies” ในวันศุกรที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนยประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กําหนดปดรับบทความภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 ขอเชิญผูสนใจสงผลงานเพื่อนําเสนอในการประชุมวิชาการดังกลาว โดยสามารถลงทะเบียนออนไลนไดที่ http://www.iw2.libarts.psu.ac.th/registration/index.php สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได ที่ คุ ณ สุ ช าดา กองสวั ส ดิ์ โทร. 0 7428 6675 หรื อ libarts.conference@gmail.com

ขอเชิ ญ เข า ร ว มงาน แนะแนวการศึ ก ษาต อ ประเทศญี่ ปุ  น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รวมกับ สถานเอกอัครราชทูตญีป่ นุ ประจําประเทศไทย และชมรมนักเรียนเกาญีป่ นุ ณ ปกษใต จัดงานแนะแนวการศึกษาตอประเทศญี่ปุน “The 10th Japan Education Fair” ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห อ ง LRC 1 ชั้ น 8 อาคารสํ า นั ก ทรั พ ยากรการเรี ย นรู  คุ ณ หญิ ง หลง อรรถกระวี สุ น ทร กิ จ กรรมประกอบด ว ย การแนะนํ า การศึ ก ษาต อ ที่ ป ระเทศญี่ ปุ  น โดยผู  แ ทนจากมหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น นํ า ใน ประเทศญี่ ปุ  น ได แ ก Osaka University, Kyoto University, Fukui University of Technology และ Tokai University การแนะนํ า ทุ น การศึ ก ษาต า งๆของประเทศญี่ ปุ  น ทั้ ง ทุ น รั ฐ บาลญี่ ปุ  น และทุ น การศึ ก ษาของ สถาบั น การศึ ก ษาต า งๆ รวมถึ ง การแลกเปลี่ ย นประสบการณ ก ารศึ ก ษาต อ ในประเทศญี่ ปุ  น จากผู  แ ทนศิ ษ ย เ ก า ประเทศญี่ ปุ  น เป น ต น ผู  ส นใจแจ ง ชื่ อ ได ที่ งานวิ เ ทศสั ม พั น ธ กองบริ ก ารการศึ ก ษา ทางอี เ มลล peewara.n@psu.ac.th ภายในวั น ที่ 13 มกราคม 2560 นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข า ร ว มงานฯดั ง กล า วจะได รั บ ชั่ ว โมงกิ จ กรรมในหั ว ข อ "กิ จ กรรม เสริ ม สร า งทั ก ษะทางสั ง คม วิ ช าการ วิ ช าชี พ และเสริ ม สร า งสมรรถนะสากลบนพื้ น ฐานความเป น ไทย" จํ า นวน 2 ชั่ ว โมง


อบรม

"มัดยอมผาแบบชิโบริ"

ศู นยสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ขอเชิญรวมโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการ มั ด ย้ อ มผ า แบบชิ โ บริ " รุ  น ที่ 1 วั น เสาร ที่ 21 มกราคม 2560 รุ  น ที่ 2 วั น อาทิ ต ย ที่ 22 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ ศูนยสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ โดยวิ ท ยากร อาจารย ศ รุ ด า กั น ทะวงศ ค า อุ ป กรณ ท  า นละ 450 บาท รั บ เสื้ อ ยื ด 1 ตั ว ผ า มั ส ลิ น 1.5 หลา 2 ผื น ถาดรองผ า ขวดใส สี อาหารว า ง 2 มื้ อ สมัครดวยตนเองและชําระเงินคาอุปกรณไดที่ ศูนยสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ม.อ. หรือโอนเงินมาที่ ธนาคารไทยพาณิ ช ย ชื่ อ บั ญ ชี น.ส. ศจี พ รรณ เลาหวิ ริ ย ะกมล เลขที่ บั ญ ชี 565-296230-7 สอบถามรายละเอี ย ดได ที่ โทร. 0 7428 9680-4 สายภายใน 9680-4 Facebook Page PSU Art Gallery

ขอเชิ ญ ร ว มบริ จ าคสิ่ ง ของ เพื่ อ ช ว ยเหลื อ ผู  ป ระสบภั ย นํ้ า ท ว ม มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร วิ ท ยาเขตหาดใหญ เป ด รั บ บริ จ าคสิ่ ง ของช ว ยเหลื อ ผู  ป ระสบภั ย นํ้ า ท ว ม โดยรั บ บริ จ าค ข า วสาร อาหารแห ง นํ้ า ดื่ ม ยาสามั ญ ประจํ า บ า น บริ จ าคได ที่ อาคารกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา (ข า งศู น ย อ าหารโรงช า ง ม.อ.วิ ท ยาเขตหาดใหญ ) ตั้ ง แต เ วลา 09.00 - 17.00 น. หรื อ โอนเงิ น เข า บั ญ ชี ธนาคารไทยพาณิ ช ย ชื่ อ บั ญ ชี สงขลานคริ น ทร เ พื่ อ ผู  ป ระสบภั ย เลขที่ บั ญ ชี 565-471106-1 สอบถามรายละเอี ย ดได ที่ โทร. 063-9411964

ข่าวม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 9 -15 มกราคม 2560  

จัดทำโดยงานประชาสัมพันธ์ ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ข่าวม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 9 -15 มกราคม 2560  

จัดทำโดยงานประชาสัมพันธ์ ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Advertisement