Page 1

ปีที่ 34 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2559

ขอเชิญรวมถวายความอาลัย เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จัดพิธีถวายความอาลัยเพื่อสํานึกในพระ มหากรุ ณ าธิ คุ ณ ในพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช เนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพปที่ 89 ในวันจันทรท่ี 5 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณริมอางนํ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีกําหนดการดังนี้ 18.00 น. ผูบริหาร บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปพรอมบริเวณริมอางนํ้า วงออรเคสตรา โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ บรรเลงและขับรองเพลง 19.10 น. อธิการบดี ประธานในพิธี จุดธูปเทียนที่เครื่องทองนอย อธิการบดีกลาวถวายความอาลัย 19.19 น. ผูรวมพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัย ผูรวมพิธีรวมรองเพลงเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายความอาลัย เสร็จพิธี ขอเชิญ ผูบ ริหาร คณาจารย บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไป รวมถวายความอาลัยในวันดังกลาว การแตงกายสุภาพ ขาว-ดํา ไวทุกข


กองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ป สมเด็จยา ขอเชิญรวม ทอดผาปาสามัคคี กองทุ น เฉลิ ม พระเกี ย รติ ๑๐๐ ป สมเด็ จ ย า คณะทั น ตแพทยศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร ขอเชิ ญ ร ว มเป น เจ า ภาพทอดผ า ป า สามั ค คี เ พื่ อ สมทบกองทุ น ฯ นํ า รายได ช  ว ยเหลื อ ผู  ด  อ ยโอกาสทางทั น ตกรรม กองละ ๙๙๙ บาท หรือตามกําลังศรัทธา ณ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในศุกรที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ (ตรงกับวันแรม ๒ คํ่า เดือน ๑ ปวอก) กองทุนฯ จะนําเงินไปใชเพื่อสนับสนุนสงเสริมการดําเนินงานดานทันตสาธารณสุข และการบริการทันต กรรมแกผูดอยโอกาส ปจจุบันมีจํานวนผูปวยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผูปวยปากแหวงเพดานโหว มีจํานวน ๘๐๐ ราย แตเงินงบประมาณกองทุนฯ มีจํานวนจํากัด เพื่อใหการดําเนินงานของกองทุนฯ บรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว และให ประชาชนทั่วไปมีสวนรวมในการชวยเหลือผูปวยดอยโอกาส คณะกรรมการบริหารกองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ป สมเด็จยา จึงไดจัดทอดผาปาสามัคคีสมทบกองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ป สมเด็จยา เพื่อนําเงินรายไดไปชวยเหลือ ผูปวยดอยโอกาสทางทันตกรรม การรวมทําบุญครั้งนี้ สามารถขอหลักฐานเพื่อ ประกอบการลดหยอนภาษีได ผูสนใจติดตอขอทราบรายละเอียด ไดที่ กองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ป สมเด็จยา คณะทันตแพทยศาสตร ม.อ. โทร.0 7428 7510-1

ขอเชิญเลือกซื้อบัตรอวยพรปใหม 2560 มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร ได จั ด ทํ า บั ต รอวยพรป ใ หม ป 2560 มี ใ ห เ ลื อ กซื้ อ เริ่ ม จํ า หน า ยใน วั น ที่ 13 ธั น วาคม 2559 จํ า นวน 7 แบบ ดั ง นี้ แบบที่ 1 : ภาพพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ในพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร ครั้ ง ที่ 17 ณ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร แบบที่ 2 : The People’s King แบบที่ 3 : The Beloved King แบบที่ 4 : ธ สถิ ต ในดวงใจไทยนิ รั น ดร แบบที่ 5 : ตามรอยพระราชา แบบที่ 6 : ในหลวงในดวงใจ แบบที่ 7 : King of King ราคาใบละ 10 บาท โหลละ 100 บาท ผู  ส นใจเลื อ กซื้ อ ได ที่ องคร ก รสั ม พั น ธ ข า งที่ ทํ า การไปรษณี ย  สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี วิ ท ยาเขตหาดใหญ โทร. 0 7428 2038 สายภายใน 2038 ดู ร ายละเอี ย ดภาพได ที่ http://www.psu.ac.th/th/node/7759


ประชุ ม ระดมความคิ ด หารู ป แบบการเรี ย นรู  เ พื่ อ อนาคต มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร จั ด ประชุ ม วิ ช าการ The 5th PSU Education Conference ภายใต หั ว ข อ “Instructional Design for Autonomous Learners” หรื อ การหารู ป แบบสํ า หรั บ การจั ด การศึ ก ษา สํ า หรั บ ผูเรียนที่หาความรูไดอยางไมมีขอบเขตจํากัด ระหวางวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 ที่ศูนยประชุมนานาชาติ ฉลองสิ ริ ร าชสมบั ติ ค รบ 60 ป มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร วิ ท ยาเขตหาดใหญ ภายใต แ นวคิ ด ว า การเรี ย นรู  ในป จ จุ บั น และอนาคต ไม เ พี ย งแค ก ารรั บ ความรู  จ ากผู  ส อนแต เ พี ย งอย า งเดี ย ว แต จ ะต อ งมี ก ารวางแผนออก แบบวิ ธี ก ารเรี ย นรู  ด  ว ยตนเองอี ก ด ว ย เพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพที่ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ในการจั ด การเรี ย นรู  และเพื่ อ การเรี ย นการสอน โดยมี ผู  เ ข า ร ว มประชุ ม ซึ่ ง ประกอบดวยคณาจารยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และจากสถาบันอื่นทั่วประเทศ จํ า นวนประมาณ 300 คน การประชุ ม ในครั้ ง นี้ นอกจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การนําเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปลาและแบบโปสเตอร จากนั ก วิ ช าการแลว ยังมีปาฐกถาพิเศษที่นาสนใจ และการอภิปรายจากผูทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและตางประเทศ ในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ การศึกษายุคใหม เชน ดร.มีชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน คุณภัทราวดี มี ชู ธ น ศิ ล ป น แห ง ชาติ ส าขาศิ ล ปะการแสดง ป 2557 ผู  ก  อ ตั้ ง โรงเรี ย นภั ท ราวดี หั ว หิ น และ รองศาสตราจารย ยื น ภู  ว รวรรณ ผู  ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร เป น ต น โดยสามารถดู ร ายละเอี ย ดหั ว ข อ บรรยายได ที่ www.psued.org ผู  ส นใจเข า ร ว มการประชุ ม สอบถามรายละเอี ย ดได ที่ คุ ณ วิ ไ ลลั ก ษณ ปรี ช าพานิ ช กองบริ ก ารการศึ ก ษา สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี โทรศั พ ท 074 282 251-2 โทรสาร 0 7455 8939 e-mail :wilailuck.p@psu.ac.th :fareeda028@gmail.com


ศู น ย ป ระชุ ม นานาชาติ ฉ ลองสิ ริ ร าชสมบั ติ ค รบ ๖o ป ร ว มกั บ บริ ษั ท NCC Exhibition Organizer (NEO) ชวนผู  รั ก สั ต ว เ ลี้ ย ง พาเพื่ อ นรั ก 4 ขา และสั ต ว เ ลี้ ย งนานาชนิ ด ออกมาทั ว ร ในงาน “PET Expo หาดใหญ 2016” งานแสดงสิ น ค า และบริ ก าร เพื่ อ สร า งความสุ ข แก สั ต ว เ ลี้ ย ง และเจ า ของ ระหว า งวั น ที่ 3 – 5 ธั น วาคม 2559 ณ Convention Hall ศู น ย ป ระชุ ม นานาชาติ ฉ ลองสิ ริ ร าชสมบั ติ ค รบ ๖o ป ภายในงานมี กิ จ กรรมที่นาสนใจมากมาย ทั้งโชวสัตวปกสวยงามใน “มหกรรมนกบินอิสระภาคใต” โดยกลุมนกบินอิสระสงขลา ชมสั ต ว แ ปลกหายาก พร อ มบริ ก ารเพื่ อ สั ต ว เ ลี้ ย ง ทั้ ง การตรวจสุ ข ภาพ ฉี ด วั ค ซี น ทํ า หมั น ฟรี และเกมส ส นุ ก ๆ สร า งความสุ ข แก ทั้ ง สั ต ว เ ลี้ ย งและเจ า ของอี ก มากมาย “การจัดงาน PET Expo หาดใหญในครั้งนี้จัดตอเนื่องมาเปนปที่ 3 แลว โดยป 2559 นี้ จัดขึ้นภายใต แนวคิ ด “Friend งานแฟร ที่ ดี ที่ สุ ด เพื่ อ เพื่ อ นที่ ดี ที่ สุ ด ของคุ ณ ” โดยได ร  ว มมื อ กั บ บริ ษั ท NCC Exhibition Organizer บริษัทผูเชี่ยวชาญดานการจัดงานแสดงสินคาจากกรุงเทพฯ รวมกันจัดขึ้น โดยมีเปาหมายเพื่อสงเสริม ให ผู  รั ก สั ต ว เ ลี้ ย งในพื้ น ที่ จั ง หวั ด สงขลา และใกล เ คี ย ง ได มี โ อกาสสั ม ผั ส กั บ สั ต ว เ ลี้ ย งที่ น  า รั ก และสั ต ว แ ปลกที่ หาดู ไ ด ย าก รวมทั้ ง นํ า สั ต ว เ ลี้ ย งมารั บ บริ ก ารต า งๆ โดยเฉพาะการดู แ ลสุ ข ภาพสั ต ว เ ลี้ ย งและรั บ คํ า แนะนํ า ในการ เลี้ ย งสั ต ว ป ระเภทต า งๆ จากผู  เ ชี่ ย วชาญ นอกจากนั้ น ยั ง เป น การเป ด โอกาสให ผู  ป ระกอบการที่ มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ และบริ ก ารเกี่ ย วกั บ การดู แ ลสั ต ว เ ลี้ ย งได มี พื้ น ที่ ใ นการพบปะและจํ า หน า ยสิ น ค า แก ผู  ส นใจ” สํ า หรั บ ผู  ที่ ชื่ น ชอบสั ต ว เ ลี้ ย ง สามารถมาร ว มงานได ระหว า งวั น ที่ 3 – 5 ธั น วาคม 2559 ตั้ ง แต เ วลา 10.00 – 20.00 น. ณ Convention Hall ศู น ย ป ระชุ ม นานาชาติ ฉ ลองสิ ริ ร าชสมบั ติ ค รบ ๖o ป สอบถามราย ละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได ที่ ศู น ย ป ระชุ ม นานาชาติ ฉ ลองสิ ริ ร าชสมบั ติ ค รบ ๖๐ ป มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร โทร. 0 7428 9908 facebook : ศู น ย ป ระชุ ม นานาชาติ ฉ ลองสิ ริ ร าชสมบั ติ ค รบ ๖๐ ป e-mail : communication@icchatyai.com

ข่าวม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่ ฉบับที่ 47 ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2559  

จัดทำโดยงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

Advertisement