Page 1

Warszawa, 28 maj 2011

Gen. Insp. Andrzej Matejuk KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI

Petycja STOP BEZPRAWIU! Wzywamy Pana do zapewnienia przestrzegania prawa i demokratycznych standardów w podległych Panu jednostkach. Konsumenci narkotyków stali się w ostatnich latach przedmiotem bezprawnych działań Policji. Ostrze państwowych represji skierowano przeciwko młodym osobom posiadającym najczęściej niewielkie ilości marihuany na własne potrzeby. Wbrew deklaracjom i zamierzeniom twórców ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz popierających ją polityków, posiadanie narkotyków stało się sposobem na poprawę statystyki wykrywalności przestępstw, a nie walkę ze zorganizowaną przestępczością narkotykową. Interesy organów ścigania wzięły górę nad interesem społecznym. Osoby konsumujące narkotyki potrzebują pomocy specjalisty, wsparcia psychologa, nie zaś poniżającej kontroli osobistej w miejscu publicznym, zatrzymania w izbie zatrzymań, zastraszania w celu wydobycia zeznań i wreszcie aktu oskarżenia z żądaniem drakońskiej, niewspółmiernej do popełnionego czynu kary pozbawienia wolności. Państwo Polskie, którego ramieniem są podlegli Panu funkcjonariusze, pod hasłem przeciwdziałania narkomanii oferuje młodym ludziom jedynie represje. Jako zwierzchnik Policji czynnie uczestniczy Pan w tej gorszącej praktyce. Przynosi ona szkodę naszemu społeczeństwu, jak również wizerunkowi Policji, polującej na „narkomanów”. DOŚĆ POLICYJNYCH ŁAPANEK! Art. 15 ustawy o Policji oraz inne przepisy prawa stanowią, że policjant na służbie ma prawo dokonywania kontroli osobistej wyłącznie w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary. Jednak funkcjonariusze Policji kontrolują osoby


przypadkowe, zatrzymane na ulicy na podstawie ich wyglądu, kojarzącego się policjantowi z przynależnością do subkultur narkotykowych. Takie postępowanie stanowi przykład dyskryminacji i nadużywania prawa ze strony Policji, łamie Konstytucję w zakresie prawa do prywatności oraz zasady proporcjonalności (określoności). Obywatele, których prywatność została pogwałcona w imię widzimisię policjanta, nie mają żadnych realnych narzędzi obrony. Odpowiada za to nie tylko niewłaściwy kształt przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, definiujących przestępstwo posiadania narkotyków, ale również złe praktyki szerzące się w podległych Panu jednostkach Policji. DOŚĆ CZASOWYCH ZATRZYMAŃ KONSUMENTÓW! Codziennością stało się czasowe zatrzymywanie osób przyłapanych z niewielkimi ilościami narkotyków w izbach zatrzymań. Na podstawie art. 244 kodeksu postępowania karnego zatrzymanie powinno mieć miejsce wyłącznie wtedy, kiedy zachodzi obawa ukrycia, zatarcia śladów przestępstwa lub nie sposób ustalić tożsamości sprawcy. W przypadku zatrzymania osoby z niewielką ilością narkotyków, na ogół żadna z tych przesłanek nie wchodzi w grę. Tożsamość osoby jest znana, podobnie miejsce zamieszkania, a dowody, w postaci niewielkiej ilości narkotyku, zabezpieczone. Dlaczego więc toleruje Pan nagminne łamanie prawa przez funkcjonariuszy Policji? NIE DLA PRZESZUKANIA MIEJSCA ZAMIESZKANIA! Posiadanie niewielkiej ilości narkotyków przy sobie nie oznacza, że również w miejscu zamieszkania zatrzymanego znajdują się narkotyki. Stosowanie w każdym przypadku, bez należytego uzasadnienia w postaci dodatkowych przesłanek dowodowych, instytucji at. 219 § 1 kpk stanowi kolejne naruszenie prawa i nie powinno mieć miejsca. Panie Komendancie, wzywamy Pana do przestrzegania prawa i szanowania standardów demokratycznego państwa prawa zapisanych w Konstytucji. Naszym zdaniem niezbędne jest wydanie przez Pana wytycznych, które określą, w jakich okolicznościach podlegli Panu policjanci powinni uciekać się do kontroli osobistej, czasowego zatrzymania, czy przeszukania miejsca zamieszkania. Dotychczasowa praktyka działania organów ścigania, bezprawna i nie mająca sensu z punktu widzenia celu, jakim jest przeciwdziałanie narkomanii, nie może być dłużej tolerowana. Konsumenci narkotyków nie są obywatelami drugiej kategorii. Również oni mają swoje prawa. A Policja nie jest instytucją stanu wyjątkowego i prawa te w każdym przypadku powinna szanować. Mamy nadzieję, że podpisanie kilka dni temu przez Prezydenta RP – Bronisława Komorowskiego, nowelizacji prawa narkotykowego, która umożliwić ma zmianę polityki organów ścigania względem konsumentów narkotyków, pozwoli w przyszłości, wspólnym naszym wysiłkiem, wypracować nowe, lepsze standardy postępowania wobec osób, które sięgają po zakazane środki. Wyższe standardy postępowania Policji, to większy prestiż tej służby i lepsza opinia o niej obywateli. Na tym powinno zależeć nam wszystkim.

Petycja do KGP w sprawie przeszukań przed Marszem  

Petycja do Komendy Głównej Policji w sprawie zatrzymań i przeszukań obywateli i przed i w trakcie Marszu Wyzwolenia Konopi