Page 1

PSPV-PSOE la Llosa de Ranes

El PSPV gravarà els plens amb vídeo Rosana Guitart Estornell - Portaveu

2011

Grup Municipal PSPV-PSOE de la Llosa de Ranes


ROSA ANA GUITART ESTORNELL, Regidora-Portaveu del Grup Municipal Socialista de l´Ajuntament de La Llosa de Ranes davant l´ Alcalde-President del mateix compareix i, com millor procedeix en dret

E

X

P

O

S

A

PRIMER.- D’acord amb la Llei, les sessions plenàries dels Ajuntaments són públiques i, llevat dels casos puntuals en els quals es poden declarar secretes, de forma formal i motivada, no existeix restricció alguna al dret dels ciutadans al seu accés directe i inmediat. SEGON.-

La transparència informativa és la base de

qualsevol procés de participació. Proporciona l´ adquisició de coneixements que permeten ampliar o precisar el preexistents sobre una determinada matèria. Per tant, els poders públics han


de vetllar per oferir als ciutadans informació completa i accessible; de no ser així, es reduirien les possibilitats d’una participació efectiva. Per tant, per a que els ciutadans es puguen formar lliurement les seues opinions i participar de manera responsable en els assumptes públics, han de ser informats àmpliament de tal forma

que

puguen

ponderar

opinions

diverses

i

inclús

contraposades, segons indica el TC a la seua Sentència 159/86. Tot ciutadà té dret a investigar i rebre informacions i opinions, i dret a difondre-les per qualsevol mitjà d’expressió sense ser molestat (Art. 19 Drets Humans) TERCER.- El dret a la llibertat d’expressió

i informació,

segons la Sentència del TC 187/99, no té altres límits que els fixats explícitament o implícitament en la Constitució, i que són els demés drets i els drets dels demés. QUART.- Segons la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ( ST 42/2009) i del Tribunal Suprem de 11 de Maig sobre la prohibició de gravar els plens municipals (que assenta jurisprudència) :

1. La negativa de l’alcalde a que es graven els plens municipals manca de tota raonabilitat i

està absolutament

immotivada de no produir- se cap alteració de l’ordre públic que haja de ser restaurada per al desenvolupament de la sessió, i que difícilment es pot produir si qui grava es limita sols a gravar. 2. La publicitat de les sessions del ple implica en


essència que, qualsevol ciutadà, pot conèixer pormenoritzadament tot quant al ple municipal succeeix. 3. "La transmissió d’informació a la nostra societat no està restringida, ni molt menys, als periodistes, de manera que, qualsevol ciutadà pot informar, traslladar dades, per qualsevol mitjà de comunicació que permeta el seu tractament i arxiu, i per suposat, qualsevol pot mostrar la seua opinió sobre les dades que transmeta."

4. "Els poders públics en democràcia es caracteritzen per la seua coherència i transparència; el que implica, en el primer cas, racionalitat i en el segon, que les seues decisions no sols poden, si no que han de ser conegudes per tots els ciutadans". 5. La limitació d’accés a les càmeres als plens implica una censura prèvia de la obtenció d’informació, privant d’aquesta forma, no sols al mitjà de comunicació demandant del seu dret fonamental, si no a més a més, també privant al veí del seu dret a la informació. 6. "La funció de policia del ple no vol dir que puga prohibir-ne

qualsevol

manifestament

gravació,

impliquen

una

si

no

alteració

sols de

aquelles

que

l’ordre,

que

impedisquen del desenvolupament de la sessió, i sols en el moment en que, a resultes de dita gravació siga impossible la continuació de la mateixa. Circumstancies que difícilment es poden produir , si qui grava es limita simplement a gravar"


7. "Així les coses, la Sala ha de concluir, que la decisió de l’alcalde, prohibint la gravació del ple, ÉS NULA DE PLENO DERECHO, POR VIOLAR EL DERECHO FUNDAMENTAL RECONOCIDO EN EL ART.. 20.1.D DE LA CONSTITUCIÓN" Per tot el que s’ha exposat, i emparats en la normativa vigent, el Grup Municipal Socialista li comunica que a partir d’ara, i a través de membres del Partit Socialista, per la impossibilitat de filmar dels membres del Grup Municipal durant les sessions del Ple, les mateixes, que amb caràcter de públics es celebren , van a ser filmades i retransmeses per els mitjans de comunicació dels que disposa l´ Agrupació Socialista de La Llosa de Ranes; el que se li comunica als efectes legals procedents, acompanyant-li copia de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (Sala de lo Contenciós Administratiu) de data 27 de gener de 2009 que respecte al tema li pot resultar molt aclaridora.

La Llosa de Ranes, a cinc de Juliol de dos mil onze

Signat. Rosa Ana Guitart Estornell Regidora-Portaveu del Grup Municipal Socialista

AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L´AJUNTAMENT DE LA LLOSA DE RANES

El PSPV de la Llosa de Ranes, gravarà els Plens  

Escrit presentat informant a l'Ajuntament d'aquesta desició amb arguments legals.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you