__MAIN_TEXT__

Page 1

TTR500 Odbiornik Naziemnej Telewizji Cyfrowej

THOMSON is a trademark of TECHNICOLOR S.A. used under license to STRONG Europe

Instrukcja obsługi

Look, Listen & Live www.thomsonstb.net


18 Jul 2011 16:57

Spis treści 1.0 Instrukcja 1.1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1.2 Przechowywanie 1.3 Instalacja sprzętu 1.4 Akcesoria

2 2 3 4 4

2.0 Twój odbiornik 2.1 Domyślny kod PIN: 8888 2.2 Panel przedni 2.3 Panel tylni 2.4 Pilot 2.5 Wkładanie baterii 2.6 Używanie Pilota

4 4 4 5 5 6 6

3.0 Złącza 3.1 Podłączenie do odbiornika telewizyjnego 3.2 Podłączenie do cyfrowego wzmacniacza audio, nagrywarki DVD/wideo 3.3 Podłączenie i używanie przedłużacza IR

6 6 6 6

4.0 Pierwsza instalacja

6

5.0 Podstawowe czynności 5.1 Program 5.2 Ustawienia Wideo 5.3 Wyszukiwanie kanałów 5.4 Ustawienie czasu 5.5 Ustawienia dodatkowe 5.6 Ustawienia Systemu 5.7 USB

7 7 9 9 10 11 11 12

6.0 Funkcja nagrywania

14

7.0 Rozwiązywanie problemów

14

8.0 Specyfikacje

15

Ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami oraz innymi stosownymi przepisami dyrektyw  CE 2004/108/WE i 73/23EEC; RoHS 2002/95EEC THOMSON jest znakiem towarowym firmy TECHNICOLOR S.A. na podstawie licencji STRONG Europe Z zastrzeżeniem zmian. W wyniku ciągłych badań i rozwoju specyfikacje techniczne, projektowanie i wygląd produktów mogą ulec zmianie. Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. © THOMSON 2011 roku. Wszelkie prawa zastrzeżone. 07/2011

P1 


1.0 Instrukcja 1.1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Odbiornik ten został wyprodukowany tak, aby spełnić wymagania międzynarodowych norm bezpieczeństwa. Prosimy o uważne zapoznanie się z zalecanymi środkami bezpieczeństwa. Błyskawica z symbolem strzałki wewnątrz trójkąta równobocznego ostrzega użytkownika o obecności nieizolowanego niebezpiecznego napięcia wewnątrz produktu, którego wartość jest wystarczająca aby porazić człowieka prądem. Wykrzyknik wewnątrz trójkąta równobocznego zwraca uwagę użytkownika na obecność w instrukcji ważnych wskazówek dotyczących eksploatacji i serwisowania. Przeczytaj wszystkie instrukcje - Przed użyciem produktu należy przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące obsługi. Więcej informacji na temat akcesoriów, takich jak bateria litowojonowa, znajdą Państwo w instrukcjach obsługi dostarczonych z tymi produktami. Zachowaj Instrukcję - Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi urządzenia należy zachować w celu późniejszego wykorzystywania Ostrzeżenia - Przeczytaj uważnie i stosuj się do wszystkich nalepek ostrzegawczych zamieszczonych na produkcie oraz tych opisanych w instrukcjach. Przestrzegaj instrukcji - Postępuj zgodnie z instrukcją dostarczoną wraz z niniejszym produktem. Czyszczenie – Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć urządzenie z gniazda sieciowego. Do czyszczenia używaj wyłącznie wilgotnej szmatki. Nie należy nigdy stosować żadnych środków czyszczących w płynie lub aerozolu ani żadnych rozpuszczalników organicznych. Akcesoria dodatkowe - Dla Twojego bezpieczeństwa i aby uniknąć uszkodzenia produktu, korzystaj wyłącznie z akcesoriów zalecanych przez THOMPSON. Woda i wilgoć - Nie należy nigdy używać tego produktu w pobliżu wody (blisko wanny, zlewu kuchennego, balii, mokrej piwnicy, basenu ani w deszczu) Umieszczenie - Aby uniknąć uszkodzenia produktu i zapobiec obrażeniom ciala, nie należy nigdy stawiać tego produktu na niestabilnym stojaku, statywie czy uchwycie. Postępuj zgodnie z instrukcjami, które opisują jak bezpiecznie zamontować produkt oraz używaj wyłącznie urządzeń do montażu zalecanych przez producenta. Źródła zasilania - Podłącz produkt do źródła zasilania wskazanego na etykiecie produktu. Jeżeli nie jesteś pewien, jaki rodzaj zasilania znajduje się w Twoim domu, skonsultuj się z lokalnym zakładem energetycznym. Aby uzyskać informacje na temat stosowania produktu z baterią, zapoznaj się z odpowiednimi stronami instrukcji. Uziemienie, polaryzacja - Jeżeli produkt jest używany z określonym zasilaczem sieciowym, zasilacz może być wyposażony w spolaryzowaną wtyczkę prądu zmiennego (wtyczkę, której jeden wtyk jest szerszy od drugiego). Ta funkcja bezpieczeństwa pozwala podłączyć wtyczkę do gniazdka tylko w jeden sposób. Jeżeli nie udaje ci się włożyć wtyczki do gniazdka, wyciągnij ją, odwróć i wezwij elektryka, aby wymienił gniazdko. Wentylacja- szczeliny i otwory - Służą do wentylacji, umożliwiając niezawodne działanie odbiornika i zabezpieczając go przed przegrzaniem. Nie wolno ich blokować ani zatykać. Otwory te nie powinny być nigdy blokowane przez umieszczenie odbiornika na łóżku, sofie, dywanie czy na kaloryferze. Odbiornika nie należy umieszczać w zabudowie, takiej jak półka na książki czy stojak, chyba że posiada ona odpowiednią wentylację. Należy upewnić się, że wokół odbiornika utrzymywany jest wolny przepływ powietrza. Zabezpieczenie kabla zasilającego - Kabel zasilający należy poprowadzić w taki sposób, aby nikt po nim nie chodził. Nie należy przygniatać kabla zasilającego ciężkimi przedmiotami, ani owijać go wokół nóg stołu lub krzesła. Obszar wokół punktów połączenia kabla zasilającego, gniazda i złącza produktu powinien być wolny od wszelkich zasilaczy sieciowych lub dodatkowych przewodów zasilających. P2 INSTRUKCJA


OGÓLNE ZALECENIA - ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Wyładowania atmosferyczne - Jeżeli podczas korzystania z określonego zasilacza sieciowego wystąpi burza, należy natychmiast odłączyć go od gniazda zasilania. Aby uniknąć uszkodzeń w wyniku nieoczekiwanych skoków napięcia, należy zawsze wyjmować zasilacz sieciowy z gniazdka i odłączać go od odbiornika, gdy nie jest używany. Przeciążenie - Nie należy nigdy nadmiernie obciążać gniazdek, przedłużaczy, listw zasilających, bądź innych punktów podłączenia zasilania przez podłączenie zbyt wielu wtyczek. Ciała obce, rozlanie płynów - Aby uniknąć obrażeń ciała spowodowanych pożarem lub porażenia prądem spowodowanym kontaktem z wewnętrznymi punktami wysokiego napięcia, nie należy nigdy wkładać metalowych przedmiotów do produktu. Unikaj używania produktu, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo rozlania. Ciepło - Nie należy nigdy używać ani przechowywać tego produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejnik, piec, ani urządzeń czy sprzętu, które wytwarzają ciepło, w tym wzmacniaczy stereo. Serwisowanie - Serwisowanie powinno być wykonywane przez wykwalifikowany personel. Próba zdjęcia pokryw lub demontażu produktu, może narazić Cię na kontakt z niebezpiecznymi punktami pod wysokim napięciem. Uszkodzenia wymagające naprawy - Jeśli podczas używania zasilacza sieciowego zauważysz którykolwiek z warunków opisanych poniżej, odłącz go z gniazda sieciowego i zleć naprawę wykwalifikowanemu personelowi: 1. Rozlano płyn na produkt lub jakiś przedmiot przedostał się do produktu. 2. Produkt został narażony na działanie wody. 3. Produkt nie działa poprawnie mimo przestrzegania instrukcji obsługi. Dokonuj wyłącznie regulacji elementów sterujących opisanych w instrukcji obsługi, jako że niewłaściwa regulacja innych elementów sterujących może spowodować uszkodzenie produktu i wymagać później mozolnej pracy wykwalifikowanego technika. 4. Produkt został upuszczony lub uszkodzony w jakikolwiek sposób. 5. Produkt wykazuje wyraźne zmiany w sposobie działania. Części zamienne - Kiedy zajdzie potrzeba wymiany części upewnij się, czy autoryzowane centrum serwisowe używa części zamiennych posiadających te same parametry co części oryginalne, wskazanych przez producenta. Użycie innych części może grozić pożarem, porażeniem prądem elektrycznym lub innymi niebezpieczeństwami. Kontrola bezpieczeństwa - Po zakończeniu przeglądu lub naprawy, poproś serwisanta aby przeprowadził kontrolę bezpieczeństwa w celu określenia, czy produkt znajduje się we właściwym stanie roboczym. Aparatura nie powinna być narażona na kapiącą lub rozlaną ciecz, ani też nie powinna być umieszczana w pobliżu przedmiotów wypełnionych płynem, takich jak wazony. W przypadku, gdy wtyk sieciowy lub wielobiegunowy wyłącznik sieciowy pełnią funkcję wyłącznika, urządzenie rozłączające musi być zawsze łatwo dostępne. Pilot przekazuje kierunkową wiązkę podczerwieni. Skieruj pilot bezpośrednio na czujnik podczerwieni urządzenia podczas pracy. Jeśli czujnik został przykryty, między pilotem a czujnikiem znajduje się duży przedmiot, czy też został narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub silne sztuczne światło (światło fluorescencyjne lub stroboskop), czujnik może nie być w stanie odebrać sygnału z pilota. W takim przypadku zmień kierunek światła lub zmień położenie urządzenia.

1.2 Przechowywanie

Odbiornik i jego akcesoria są przechowywane i dostarczane w opakowaniu chroniącym przed porażeniem prądem i wilgocią. Przy rozpakowywaniu upewnij się, że opakowanie zawiera wszystkie części i schowaj opakowanie tak, aby było niedostępne dla dzieci. P3 INSTRUKCJA


Podczas transportu odbiornika z jednego miejsca w drugie, lub w przypadku zwrotu w ramach gwarancji, zapakuj odbiornik wraz z akcesoriami w oryginalne opakowanie. Nieprzestrzeganie powyższego zapisu dotyczącego pakowania może spowodować unieważnienie gwarancji.

1.3 Instalacja sprzętu

Aby zainstalować sprzęt, radzimy skonsultować się z profesjonalnym instalatorem. W przeciwnym razie, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami: yy Zapoznaj się z instrukcją obsługi swojego telewizora i anteny. yy Upewnij się, że złącza audio/wideo oraz zewnętrzne elementy anteny są w dobrym stanie, a złącza audio/wideo są dobrze zabezpieczone. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera pełne wskazówki dotyczące montażu i używania tego odbiornika. Poszczególne symbole mają następujące znaczenie. Ostrzeżenie Wskazuje na informacja ostrzegawczą. Wskazówki Wskazuje wszelkie inne dodatkowe ważne lub pomocne informacje. MENU Reprezentuje przycisk na pilocie zdalnego sterowania. (Pogrubiony znak) Przejdź do Reprezentuje pozycję menu w oknie. (znak kursywa)

1.4 Akcesoria

yy 1 Instrukcja obsługi yy 1 Pilot yy 2 baterie (AAA) yy 1 przedłużacz IR

Zauważ: Baterie nie powinny być ładowane, demontowane, poddawane zwarciu elektrycznemu,

mieszane lub używane z bateriami innego rodzaju. Jeśli zamiast baterii zostaną użyte akumulatory nadające się do powtórnego naładowania, zaleca się zastosowanie rodzajów z niskim poziomem samorozładowania(np. NiMH) w celu zapewnienia długotrwałej pracy pilota.

2.0 Twój odbiornik 2.1 Domyślny kod PIN: 8888 2.2 Panel przedni

Rys. 1 1. Przycisk zasilania (q): Włączanie/Wyłączanie głównego zasilania 2. P+/P-: Zmienienie kanałów bez użycia pilota 3. V+/V-: Zmienianie głośności bez użycia pilota 4. Czujnik pilota: Otrzymuje sygnał z pilota 5. Wskaźnik gotowości  do pracy: Wskazuje stan odbiornika zielona dioda LED – odbiornik jest włączony czerwona dioda LED – odbiornik jest w stanie czuwania 6. Wyświetlacz LED: Pokazuje numer kanału 7. USB: Służy do podłączenia zewnętrznego urządzenia pamięci masowej

P4 TWÓJ ODBIORNIK


2.3 Panel tylni

Rys. 2 1. ANT IN Do podłączenia anteny w celu odbioru nadawanego sygnału. 2. TO TV Do podłączenia odbiornika telewizyjnego lub dodatkowego odbiornika. 3. IR IN Do podłączenia przedłużacza IR. 4. S/PDIF COAXIAL: Do podłączenia cyfrowego wzmacniacza audio. 5. TV SCART: Do podłączenia odbiornika do odbiornika telewizyjnego za pomocą kabla SCART. 6. VCR SCART Do podłączenia nagrywarki wideo lub DVD. 7. HDMI: Do podłączenia odbiornika do odbiornika telewizyjnego za pomocą kabla HDMI. 8. KABEL ZASILANIA: Do podłączenia odbiornika do głównego źródła zasilania.

2.4 P  ilot

Rys. 3 1. FAV Dostęp do ulubionych kanałów 2. q Włącza odbiornik lub przełącza na tryb czuwania 3. TV/R Przełącza między trybem telewizyjnym/radiowym 4. 0~9 Wybór numeru kanału lub numeru w menu 5. PG-/PG+ Przewija strony 6. BACK Przełącza pomiędzy dwoma ostatnio oglądanymi kanałami 7. Informacje o aktualnie ogladanym programie 8. pq Zmienia kanał: poprzedni/nastepny W MENU: ruch kursorem góra /dół. 9. tu Zwiększa/zmniejsza poziom głośności. W MENU: zmiany w ustawieniach. 10. OK Wyświetla aktualna listę kanałów. W MENU: Potwierdzenie wyboru. 11. MENU Otwiera główne menu. 12. EXIT/SORTIE Wyjście z menu lub podmenu. 13. GUIDE Pokazuje EPG ( Elektroniczny Przewodnik po Programach) w trybie telewizyjnym. 14. V+/V- Głośność góra/dół 15. Włącza lub Wyłącza dźwięk w odbiorniku 16. P+/P- Program ± (w MENU góra/dół ) 17. SUB Pokazuje listę języków napisów 18. TXT Otwiera telegazetę na ekranie 19. AUDIO Wyświetla listę ustawień audio 20. LIST Otwiera listę nagrań w trybie przeglądania 21. OPT Funkcja GOTO podczas odtwarzania Zmienia format obrazu pomiedzy dostepnymi trybami 22. 23. : Przeskakuje do poprzedniej ścieżki podczas odtwarzania 24. 5 6 Przewija do przodu/do tyłu 25. " Przeskakuje do następnej ścieżki podczas odtwarzania 26. 4 Rozpoczyna nagrywanie bieżącej stacji telewizyjnej 27. 1 Rozpoczyna odtwarzanie wybranego pliku w Media Player 28. 2 Rozpoczyna zmianę czasu w trybie oglądania albo wstrzymuje odtwarzanie 29. 3 Zatrzymuje odtwarzanie wybranego pliku w Media Player P5 TWÓJ ODBIORNIK


30. CZERWONY Funkcje telegazety. 31. ZIELONY Funkcje telegazety.W trybie ogladanie zmienia rozdzielczość wyjścia HDMI. 32. ŻÓŁTY Funkcje telegazety. W trybie ogladania przełącza wyjście TV SCART pomiędzy Digital TV i wejściem magnetowidu. 33. NIEBIESKI Funkcje telegazety. W trybie oglądania otwiera okno ustawień harmonogramu

2.5 Wkładanie baterii

Zdejmij pokrywę baterii z pilota i włóż 2 baterie AAA do przegrody. Schemat znajdujący się wewnątrz przegrody na baterie pokazuje prawidłowy sposób włożenia baterii. 1. Otwórz pokrywę 2. Włóż baterie 3. Zamknij pokrywę Baterie nie powinny być ładowane, demontowane, poddawane zwarciu elektrycznemu, mieszane lub używane z bateriami innego rodzaju.

2.6 Używanie Pilota

Rys. 5 Aby użyć pilota, skieruj go w kierunku odbiornika cyfrowego. Pilot ma zakres do 7 metrów od odbiornika i powinien być skierowany pod kątem do 60 stopni. Pilot nie będzie działać, jeśli jego ścieżka zostanie zablokowana. Zauważ: Promienie słoneczne lub bardzo jasne światło zmniejszają wrażliwość pilota.

3.0 Złącza 3.1 Podłączenie do odbiornika telewizyjnego 3.2 Podłączenie do cyfrowego wzmacniacza audio, nagrywarki DVD/wideo

Rys. 6

Rys. 6

3.3 Podłączenie i używanie przedłużacza IR

Dołączony przedłużacz IR pozwala umieścić odbiornik w niewidocznym miejscu (np. w zamkniętej szafce) i jednocześnie w pełni go kontrolować. Podłącz przedłużacz IR do złącza IR z tyłu odbiornika. Znajdź wygodne miejsce na przedłużacz w bezpośrednim zasięgu pilota, usuń folię ochronną i lekko dociskając, umocuj przedłużacz w wybranym miejscu.

4.0 Pierwsza instalacja Po właściwym wykonaniu wszystkich podłączeń, włącz telewizor i sprawdź, czy odbiornik jest podłączony do głównego źródła zasilania. Następnie włącz odbiornik. Jeżeli korzystasz z odbiornika po raz pierwszy lub został on przywrócony do ustawień fabrycznych, na ekranie telewizyjnym pojawi się menu podręcznika instalacji. Użyj przycisków pq, aby wybrać pozycję menu. P6 ZŁĄCZA


1. Język OSD. Użyj przycisków tu aby wybrać preferowany język. 2. Kraj. Użyj przycisków tu aby wybrać kraj zamieszkania. 3. Zasilanie Anteny. Użyj przycisków tu aby ustawić na ON/OFF (WŁ./WYŁ.). Ustaw na ON (WŁ.) wyłącznie wtedy, gdy używasz aktywnej anteny wewnętrznej lub zewnętrznej. Jeśli jest ustawiona na ON (WŁ.), odbiornik dostarczy 5 V zasilania do anteny. Zapoznaj się z instrukcją obsługi swojej anteny. 4. Rodzaj Kanału. Użyj przycisków tu aby wybrać FTA/ALL. Jeżeli ustawisz FTA, odbiornik zainstaluje tylko niekodowane kanały. Jeżeli ustawisz ALL, odbiornik zainstaluje wszystkie dostępne kanały. 5. Wybierz Wyszukiwanie kanałów i naciśnij u lub OK, aby rozpocząć automatyczne skanowanie. Odbiornik wskaże postęp wyszukiwania kanałów. Po zakończeniu wyszukiwania kanałów, odbiornik przełączy się na pierwszy kanał na liście. Możesz teraz oglądać telewizję.

5.0 Podstawowe czynności 5.1 Program

Naciśnij MENU i wybierz Program przy użyciu przycisków tu. Naciśnij OK lub przycisk q, aby edytować ustawienia programowe. Naciśnij EXIT/SORTIE, aby wyjść z menu.

5.1.1 Edycja programu

Aby edytować preferencje programu (blokowanie, pomijanie, ulubione, przejście lub usuwanie), przejdź do Programme Edit (Edycja Programu). To Menu wymaga podania hasła dostępu. Wprowadź swoje hasło lub hasło domyślne „8888”, jeśli go nie zmieniłeś. Ustaw ulubiony program Możesz utworzyć krótką listę swoich ulubionych programów, do których będziesz miał łatwy dostęp. 1. Wybierz preferowany program, a następnie naciśnij przycisk FAV. Na ekranie pojawi się symbol w kształcie serca, a program zostanie oznaczony jako ulubiony. 2. Powtórz powyższą czynność, aby wybrać więcej swoich ulubionych programów. 3. Aby potwierdzić i wyjść z menu, naciśnij EXIT/SORTIE. Wyłącz ulubiony program telewizyjny lub radiowy Naciśnij przycisk FAV na pilocie zdalnego sterowania na programie oznakowanym symbolem w kształcie serca. Obejrzyj ulubiony program 1. W normalnym trybie przeglądania (brak trybu menu) naciśnij przycisk FAV, aby wyświetlić listę ulubionych programów. 2. Naciśnij pq, aby wybrać ulubiony program. 3. Naciśnij OK, aby zatwierdzić ulubiony program. Przenieś program telewizyjny lub radiowy 1. Wybierz preferowany program, a następnie naciśnij CZERWONY przycisk. Na ekranie pojawi się symbol przeniesienia. 2. Naciśnij pq aby przenieść program. 3. Naciśnij OK, aby potwierdzić. 4. Powtórz powyższe kroki, aby przenieść więcej kanałów.

P7 PODSTAWOWE CZYNNOŚCI


Pomiń program telewizyjny lub radiowy 1. Wybierz program, który chciałbyś pominąć i naciśnij ZIELONY przycisk. Program zostanie oznaczony do pominięcia. Odbiornik pominie ten program podczas przełączania między programami w normalnym trybie przeglądania. 2. Powtórz powyższą czynność, aby pominąć więcej programów. 3. Aby potwierdzić i wyjść z menu, naciśnij EXIT/SORTIE. Wyłącz pomijany program telewizyjny lub radiowy Naciśnij ZIELONY przycisk na programie oznakowanym do pominięcia. Zablokuj program Możesz zablokować wybrane programy aby ograniczyć do nich dostęp. Zablokuj program telewizyjny lub radiowy: 1. Wybierz preferowany program, a następnie naciśnij ŻÓŁTY przycisk. Program jest teraz oznaczony jako zablokowany. 2. Powtórz powyższą czynność, aby wybrać więcej programów. 3. Aby potwierdzić i wyjść z menu, naciśnij EXIT/SORTIE. Aby obejrzeć zablokowany program, należy wpisać domyślne hasło „8888” lub ostatnio ustawione hasło. Zalecamy zmianę hasła z domyślnego na inne preferowane hasło. Wyłącz zablokowany program telewizyjny lub radiowy Naciśnij ŻÓŁTY przycisk na programie oznakowanym symbolem blokowania. Usuń program telewizyjny lub radiowy 1. Wybierz program, a następnie naciśnij NIEBIESKI przycisk. Na ekranie pojawi się komunikat. Naciśnij OK, aby usunąć program lub EXIT/SORTIE, aby anulować. 2. Powtórz powyższą czynność, aby usunąć więcej programów.

5.1.2 EPG (Elektroniczny Przewodnik po Programach)

EPG jest przewodnikiem telewizyjnym pojawiającym się na ekranie, który pokazuje harmonogram programów przez maksymalnie siedem dni do przodu dla każdego nastrojonego kanału. Naciśnij GUIDE, aby uzyskać dostęp do menu. Użyj przycisków pq, aby wybrać preferowany program. Do szybkiej nawigacji na liście programów służy przycisk CZERWONY, aby przejść stronę w dół i ZIELONY, aby przejść stronę w górę. Po prawej stronie ekranu można zobaczyć szczegóły wybranego programu. Jeśli istnieje więcej niż jedna strona opisu programu można skorzystać z przycisku ŻÓŁTEGO, aby przejść stronę w dół i NIEBIESKIEGO,aby przejść stronę w górę. Aby zobaczyć harmonogram innych kanałów, użyj przycisków tu. Aby ustawić przypomnienie dla pożądanego nagrania, naciśnij przycisk OK. Aby wyświetlić listę zaplanowanych nagrań, naciśnij przycisk INFO. Więcej szczegółów na temat zaplanowanych przypomnień znajdziesz w rozdziale 5.4.1

5.1.3 Sortowanie

Sortuj kanały przy użyciu następujących opcji: Przez LCN Sortuj kanały według numerów programów (rosnąco) Przez ONID Sortuj kanały według ID Sieci (ID Nadawcy) Przez Nazwę Usługi Sortuj kanały w kolejności alfabetycznej ID Usługi Sortuj kanały według stacji

5.1.4 LCN (Logiczna Numeracja Kanałów) Ustaw LCN na ON (WŁ.) lub OFF (WYŁ.) P8 PODSTAWOWE CZYNNOŚCI


Zaleca się, aby ustawić tę opcję na ON, gdy lokalny nadawca zapewnia Logiczną Numeracje Kanałów. Proszę, skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać więcej informacji na temat warunków emisji w Twoim kraju

5.2 Ustawienia Wideo

Naciśnij MENU, a następnie wybierz Picture (Rysunek). Menu zawiera opcje do regulacji ustawień wideo. Naciśnij pq, aby wybrać opcję i naciśnij tu, aby wyregulować ustawienie. Naciśnij EXIT/SORTIE, aby wyjść z menu. Format obrazu Możesz ustawić format wyświetlacza na 4:3 w trybie PanScan, 4:3 w trybie Letter Box, 16:9 w trybie Full Screen (Pełny Ekran) lub w trybie Auto, w celu uzyskania maksymalnego rozmiaru obrazu podczas oglądania telewizji. Wskazówka: Możesz zmienić format wyjścia wideo bezpośrednio w trybie podglądu przez naciśnięcie

przycisku na pilocie.

Rozdzielczość Jeżeli obraz wideo nie jest wyświetlany prawidłowo, zmień ustawienie. Ustawienia pasują do typowych ustawień dla HDMI. 480i: Dla systemu NTSC. 480p: Dla systemu NTSC. 576i: Dla systemu PAL. 576p: Dla systemu PAL. 720p: Dla systemu NTSC lub PAL. 1080i: Dla systemu NTSC lub PAL. Wskazówka: Możesz zmienić rozdzielczość obrazu wideo bezpośrednio w trybie podglądu przez naciśnięcie ZIELONEGO przycisku na pilocie.

Format telewizyjny Jeżeli obraz wideo nie jest wyświetlany prawidłowo, zmień ustawienia. Ustawienia te powinny być podobne do najpopularniejszych ustawień telewizorów w Twoim kraju. NTSC: Dla systemu NTSC. PAL: Dla systemu PAL. Wyjście wideo CVBS: RGB:

 yjście CVBS. W Wyjście RGB.

5.3 Wyszukiwanie kanałów

Naciśnij MENU i wybierz Search Channel (Szukaj kanału). Menu zawiera opcje do regulacji ustawień wyszukiwania kanałów. Wybierz opcję i naciśnij tu, aby wyregulować ustawienie. Naciśnij EXIT/SORTIE, aby wyjść z menu. Automatyczne wyszukiwanie kanałów Automatycznie wyszukaj i zainstaluj wszystkie kanały. Opcja ta zastępuje wszystkie poprzednio zainstalowane kanały. 1. Wybierz Auto Search (Automatyczne wyszukiwanie kanałów) i naciśnij OK lub u, aby rozpocząć wyszukiwanie kanałów. 2. Aby anulować wyszukiwanie kanałów, naciśnij EXIT/SORTIE. P9 PODSTAWOWE CZYNNOŚCI


Ręczne wyszukiwanie kanałów Ręcznie zainstaluj nowe kanały. Opcja ta dodaje nowe kanały bez zmiany obecnej listy kanałów. 1. Wybierz Manual Search (Ręczne wyszukiwanie programów), a następnie naciśnij OK lub u. Na ekranie, pojawi się okienko wyszukiwania kanałów. 2. Naciśnij tu, aby wybrać numer kanału, lub wprowadź numer kanału przy użyciu przycisków 0-9. 3. Naciśnij OK, aby rozpocząć wyszukiwanie kanałów. Znaleziony kanał zostanie zapisany i dodany do listy kanałów. Jeśli nie uda się znaleźć kanałów, wyjdź z menu. Wskazówka: Jakość sygnału i wskaźniki poziomu pokażą obecność sygnału na wybranej częstotliwości kanału.

Kraj Wybierz kraj zamieszkania. Ważne jest, aby ustawić właściwy kraj, jako że niektóre parametry strojenia kanałów są zależne od kraju. Zasilanie anteny W przypadku podłączenia zewnętrznej aktywnej anteny, włącz zasilanie anteny.

5.4 Ustawienie czasu

Naciśnij MENU i wybierz Time (Czas). Menu zawiera opcje do regulacji ustawień czasu i pozwala na ustawienie zaplanowanych nagrań programów. Naciśnij pq, aby wybrać opcję i naciśnij tu, aby wyregulować ustawienie. Naciśnij EXIT/ SORTIE, aby wyjść z menu.

5.4.1 Harmonogram

W tym menu, możesz ustawić harmonogram dla automatycznego nagrywania lub przełączenia określonych kanałów określonego dnia/o określonym czasie. Dodaj: Naciśnij CZERWONY przycisk, aby dodać nową rezerwację. W pojawiającym się oknie dialogowym, wybierz pożądany rodzaj i numer kanału, datę i czas rozpoczęcia, czas zakończenia, cykl powtarzania (raz, codziennie lub co tydzień) i tryb (podglądu lub nagrywania). Po ustawieniu wszystkich parametrów, naciśnij OK, aby zapisać swoją rezerwację. Edytuj: Naciśnij ZIELONY przycisk, aby edytować istniejącą rezerwację. Usuń: Naciśnij NIEBIESKI przycisk, aby usunąć rezerwację z listy. Wskazówka: Jeżeli masz zaplanowane nagrania, upewnij się, że do odbiornika podłączone

jest zewnętrzne urządzenie pamięci masowej. Co jakiś czas sprawdź, czy na urządzeniu pamięci masowej znajduje się wolne miejsce dla przyszłych nagrań.

Time Offset (Przesunięcie czasu) Wybierz auto (automatyczny) lub manual (ręczny) dla regulacji offsetu GMT. Kraj Wybierz Kraj, gdy Time Offset (Przesunięcie czasu) jest ustawione na tryb automatyczny. Strefa czasowa Wybierz offset strefy czasowej, gdy Time Offset (Przesunięcie czasu) jest ustawione na tryb ręczny. P10 PODSTAWOWE CZYNNOŚCI


Uśpienie Funkcja ta przełączy odbiornik na tryb czuwania, gdy nie będzie otrzymywał żadnych poleceń przez określony okres czasu. Jeśli opcja ta ustawiona jest na off (wył.), funkcja ta jest wyłączona. Ustaw czas, po jakim odbiornik powinien przejść w stan czuwania, lub wybierz off (wył.), aby wyłączyć tą funkcję.

5.5 Ustawienia dodatkowe

Naciśnij MENU i wybierz Option (Ustawienia dodatkowe). W tym menu możesz regulować Język OSD, Język napisów, Język audio i tryb Cyfrowy Audio. Wybierz ustawienie dodatkowe i naciśnij tu aby wyregulować ustawienie. Naciśnij EXIT/SORTIE, aby wyjść z menu. Język OSD Wybierz preferowany język wyświetlacza ekranu Język napisów Wybierz preferowany język napisów. Język audio Wybierz preferowany język audio do oglądania kanałów telewizyjnych. Jeśli język nie jest dostępny, dla programu zostanie użyty język domyślny. Cyfrowe audio Wybierz wyjście cyfrowe audio. PCM – dźwięk z jakiegokolwiek formatu zostanie zamieniony na format PCM. RAW – dźwięk z odbiornika zostanie wysłany w oryginalnym formacie. OFF (WYŁ.) – wyłączone wyjście cyfrowe audio.

5.6 Ustawienia Systemu

Naciśnij MENU i wybierz System. Menu zawiera opcje do regulacji ustawień systemu. Naciśnij pq, aby wybrać opcję i naciśnij tu, aby wyregulować ustawienie. Naciśnij EXIT/ SORTIE, aby wyjść z menu. Kontrola Rodzicielska Możesz ograniczyć dostęp do programów, które są nieodpowiednie dla dzieci poniżej określonego wieku. Aby ograniczyć/zablokować kanał, należy wpisać domyślne hasło „8888” lub własne hasło. Funkcja ta zależy od nadawcy. Będzie działać tylko wtedy, gdy nadawca przypisuje poziomy moralności do programów zgodnie ze standardami. Ustaw Hasło Ustaw lub zmień hasło dla zablokowanych programów i dostępu do menu. Wprowadź swoje stare hasło lub hasło domyślne „8888”. Następnie zostaniesz poproszony o wprowadzenie nowego hasła. Aby potwierdzić, wprowadź ponownie nowe hasło. Po zatwierdzeniu, naciśnij EXIT/SORTIE, aby wyjść z menu. Przywracanie ustawień fabrycznych Zresetuj swój dekoder telewizyjny do ustawień fabrycznych. W Menu Głównym, wybierz Restore Factory Default (Przywróć ustawienia fabryczne) i naciśnij OK lub u, aby je wybrać. Wprowadź swoje hasło lub hasło domyślne „8888” i naciśnij OK, aby potwierdzić. Opcja ta usunie wszystkie ustawione fabrycznie kanały i ustawienia. Odbiornik uruchomi się ponownie i włączy menu podręcznika instalacji. Informacje Informacje na temat modelu przeglądu, sprzętu i oprogramowania. P11 PODSTAWOWE CZYNNOŚCI


Aktualizacja oprogramowania Jeśli status jest ustawiony na ON (WŁ.), każdego dnia o określonym czasie rozpocznie się skanowanie nowego oprogramowania z transmisji. Aktualizacja oprogramowania z USB Pobierz wymagany plik do aktualizacji Twojego modelu odbiornika z naszej strony internetowej http:// www.thomsonstb.net support page lub skontaktuj się ze swoim lokalnym dealerem. Rozpakuj plik, jeżeli to konieczne, i skopiuj go do głównego folderu swojego urządzenia pamięci masowej USB. Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do portu USB odbiornika. Wejdź w Menu, wybierz USB. Wybierz Multimedia – Music i naciśnij OK. Z listy plików, wybierz plik z symbolem oprogramowania i naciśnij OK, aby rozpocząć aktualizację oprogramowania. Proces aktualizacji zajmie trochę czasu. Po zakończeniu aktualizacji, odbiornik wyświetli komunikat „Aktualizacja zakończona. Uruchom ponownie”. Wyłącz główne zasilanie i włącz je z powrotem. Ostrzeżenie: Nie wyłączaj odbiornika podczas procesu aktualizacji i migania danych. Nie odłączaj urządzenia USB podczas aktualizacji. Może to spowodować uszkodzenie danych w pamięci flash, a wtedy odbiornik będzie wymagał naprawy.

5.7 USB

Naciśnij MENU i wybierz USB. Menu zawiera opcje do odtwarzania plików muzyki i zdjęć. Obsługiwane są pliki MP3, WMA, JPEG, BMP. Urządzenie obsługuje urządzenia USB z systemami plików FAT i FAT32.

5.7.1 Multimedia

Jeśli urządzenie USB nie jest podłączone, pojawi się komunikat ostrzegawczy „Nie wykryto urządzenia USB”. W przeciwnym razie, wybierz Music, Photo, Movie lub Records w tym menu i naciśnij OK, aby wejść do przeglądarki plików i wybrać plik do odtwarzania. Music – obsługiwane formaty plików: MP3 i WMA. Photo – obsługiwane formaty plików: JPG i BMP Movie – obsługiwane pliki wideo w różnych formatach (MPG, MPEG, TS, VOB, MP4, AVI…) * Records – aby wyświetlić listę nagrań.

Odtwarzanie filmu i nagrań W menu Records, wybierz folder „MYRECORD” (MOJE NAGRANIA), gdzie zapisane są nagrania. W menu Movie musisz przejść do pliku z filmem. Wybierz plik i naciśnij OK, aby rozpocząć odtwarzanie w trybie podglądu. Użyj CZERWONEGO przycisku, aby przełączać pomiędzy pełnym ekranem a listą nagrań. Podczas odtwarzania, możesz użyć przycisków sterowania, takich jak 5 6, : ", 2, u i 3. Ponadto, możesz usunąć lub zmienić nazwę pliku nagrania na liście nagrań. Aby Usunąć nagranie – wybierz plik z nagraniem i naciśnij Żółty przycisk. Potwierdź usunięcie pliku za pomocą przycisku OK lub anuluj za pomocą przycisku EXIT/SORTIE. Aby Zmienić nazwę nagrania – wybierz żądany plik i naciśnij Zielony przycisk. Pojawi się okno dialogowe, w którym możesz wybrać znak przy pomocy przycisków nawigacyjnych. Naciśnij OK aby wybrać znak. Po wprowadzeniu nowej nazwy, przejdź do przycisku “OK” na ekranie i wciśnij OK na pilocie aby zapisać nową nazwę. * THOMSON nie może zagwarantować odtwarzania plików wideo mimo, iż ich rozszerzenia są tutaj wymienione, ponieważ zależy to od stosowanego kodeku, szybkości transmisji danych i rozdzielczości. Proszę skonsultować się z infolinią THOMSON w Państwa kraju w celu uzyskania dalszych informacji. P12 


5.7.2 Konfiguracja zdjęć Czas pokazu slajdu: Można ustawić odstępy w wyświetlaniu slajdów w zakresie 1~8 sekund. Tryb slajdu: Można ustawić tryb wyświetlania slajdów jako 0~59 lub losowo Format obrazu Keep (Zachowaj): Wyświetla zdjęcie w oryginalnym formacie, Discard (Odrzuć): Wyświetla zdjęcie w trybie pełnoekranowym.

5.7.3 Konfiguracja filmu Rodzaje napisów Małe: Zwykłe: Wielkie:

 yświetla napisy o małej czcionce. W Wyświetla napisy o zwykłej czcionce. Wyświetla napisy o wielkiej czcionce..

Tło napisów Białe: Wyświetla napisy na białym tle. Przezroczyste: Wyświetla napisy na przezroczystym tle. Szare: Wyświetla napisy na szarym tle. Żółto-zielone: Wyświetla napisy na żółto-zielonym tle. Kolor czcionki napisów Czerwony: Niebieski: Zielony:

Wyświetla napisy w czerwonej czcionce. Wyświetla napisy w niebieskiej czcionce. Wyświetla napisy w zielonej czcionce

UWAGA: THOMSON nie może zagwarantować kompatybilności (działania i/lub zasilania magistrali)

ze wszystkimi urządzeniami USB i nie przyjmuje odpowiedzialności za utratę danych, która może się zdarzyć po podłączeniu do tego urządzenia.

yy W przypadku dużych ilości danych, system może potrzebować więcej czasu na odczytanie

zawartości urządzenia USB.

yy Niektóre urządzenia USB mogą nie zostać właściwie wykryte. Niektóre pliki, nawet w

obsługiwanym formacie, mogą nie zostać odtworzone bądź wyświetlone, w zależności od zawartości.

5.7.4 Konfiguracja nagrania Urządzenie nagrywające Jeżeli Twój nośnik danych ma wiele partycji – wybierz jedną z nich jako domyślną partycję dla nagrań. Format Jeżeli chcesz sformatować nośnik danych lub jego partycję – wybierz partycję i system plików jakie mają zostać użyte. Przejdź do pozycji Format (Sformatuj) i naciśnij OK. Będziesz musiał potwierdzić, że chcesz dokonać formatowania naciskając ponownie OK. Procedura formatowania zajmie nieco czasu, w zależności od pojemności użytego nośnika danych. Na końcu procesu pojawi się komunikat „Format is complete” (Formatowanie zakończone).

P13 


Ostrzeżenie: Funkcja formatowania usuwa wszystkie nagrania, dane i informacje z urządzenia USB. THOMSON nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzone lub utracone dane znajdujące się na urządzeniu USB.

6.0 Funkcja nagrywania Aby móc nagrywać musisz włożyć urządzenie USB do portu USB odbiornika. Wybierz kanał dla którego nagranie będzie przeprowadzane i wciśnij przycisk 4. Rozpocznie się nagrywanie, a w lewym górnej rogu ekranu pojawi się powiadomienie o nagrywaniu w postaci migającej czerwonej kropki wraz z czasem trwania nagrywania. Podczas nagrywania nie możesz przełączyć kanału. Informacje na temat wykonywanego nagrywania można obejrzeć naciskając przycisk . Aby zatrzymać nagrywanie naciśnij przycisk 3 na pilocie. Innym sposobem na wykonanie nagrywania jest użycie Harmonogramu – patrz sekcja 5.4.1 Harmonogram niniejszej instrukcji. Średni rozmiar nagrania (wartości w przybliżeniu, zależą od prędkości transmisji danych rzeczywistego programu): Kanał MPEG2 SD – 1 godzina zajmuje około o 2.2 GB Kanał MPEG4 SD – 1 godzina zajmuje około 1 GB Kanał MPEG4 HD – 1 godzina zajmuje około 4.5 GB Wchodzenie w nagrania. Do nagrań można wejść używając przycisku LIST na pilocie. Do listy nagrań można również wejść przez Menu – USB – Multimedia – Records. Patrz 5.7.1 Multimedia w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat dostępnych funkcji.

7.0 Rozwiązywanie problemów Nieprawidłowe działanie odbiornika może mieć różne przyczyny. Sprawdź odbiornik zgodnie z procedurami opisanymi poniżej. Jeżeli odbiornik nie działała właściwie po sprawdzeniu go, skontaktuj się z dealerem lub lokalną Infolinią. NIE otwieraj pokrywy odbiornika. Może być to niebezpieczne i spowoduje utratę gwarancji. Problem

P14 

Możliwa przyczyna

Co zrobić

Lampka trybu czuwania nie świeci się

Wtyczka odłączona od sieci/ wyłączone złącze wielopunktowe Przełącznik na panelu przednim znajduje się w pozycji OFF

Sprawdź podłączenie do sieci/ włącz złącze wielopunktowe Przełącz przełącznik na panelu przednim do pozycji ON

Brak sygnału

Antena jest odłączona Antena jest uszkodzona/źle wyregulowana Sygnał cyfrowy nie dociera do tego obszaru Aktywna antena wymagam aby włączyć zasilanie anteny/ zewnętrzne źródło zasilania

Sprawdź przewód anteny Sprawdź antenę Skontaktuj się z dealerem Włącz zasilanie anteny odbiornika/ podłącz zewnętrzne źródło zasilania

Komunikat Kanał Kodowany

Kanał jest kodowany

Wybierz inny kanał


Problem Brak reakcji na użycie pilota

Możliwa przyczyna Wyłączony odbiornik Źle skierowany pilot Zasłonięty czujnik podczerwieni Wyczerpane baterie pilota

Co zrobić Podłącz do gniazdka i włącz Celuj pilotem w czujnik podczerwieni Sprawdź co zasłania czujnik Wymień baterie w pilocie

Zapomniany kod blokowania kanału

Skontaktuj się z lokalną Infolinią lub wyślij e-mail do naszego Wsparcia poprzez stronę www. thomsonstb.net

Zapomniany kod blokady menu

Skontaktuj się z lokalną Infolinią lub wyślij e-mail do naszego Wsparcia poprzez stronę www. thomsonstb.net

Po przeniesieniu odbiornika do innego pomieszczenia sygnał cyfrowy nie jest odbierany

Nowy punkt zasilania anteny może przechodzić przez systemu dystrybucji, który może zmniejszać sygnał cyfrowy odbierany przez odbiornik.

Spróbuj podpiąć zasilanie bezpośrednio z anteny

Nagranie nie zostało wykonane

Urządzenie pamięci masowej USB nie jest podłączone Brak wolnego miejsca na urządzeniu pamięci masowej Format urządzenia pamięci masowej USB nie jest obsługiwany

Sprawdź czy urządzenie pamięci masowej jest podłączone. Usuń część danych przechowywanych na urządzeniu i spróbuj ponownie. Sprawdź, czy urządzenie pamięci masowej USB jest sformatowane w systemie plików FAT lub FAT32.

8.0 Specyfikacje Demodulator DVB-T Modulacja: COFDM Demodulacja: QPSK, 16/64QAM Szerokości pasma podczerwieni: 7 lub 8 MHz Odstęp ochronny: 1/4, 1/8 1/16, 1/32 Code rate (korekcja Viterbi): 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 Dekoder wideo Kodowanie obrazu: MPEG-2 MP@ML, MP@HL, MPEG-4 H.264/AVC Wartość wejściowa: Maks. 90 MBit/s Format obrazu: 4:3 Pan & Scan, Letterbox, 16:9 Liczba klatek na sekundę: 25 Hz dla PAL, 30 Hz dla NTSC Rozdzielczość wideo: 576p, 720p, 1080i

P15 


Profile for Pawel Smolaga

Instrukcja Dekodera Thomson TTR500  

Instrukcja Dekodera Thomson TTR500

Instrukcja Dekodera Thomson TTR500  

Instrukcja Dekodera Thomson TTR500

Profile for psmolaga
Advertisement