Page 1

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Dekoder Naziemnej Telewizji Cyfrowej Wysokiej Rozdzielczości DVB-T HD z funkcją nagrywania

DTV-431T HD

Polski

DVB-T HD TV MPEG-4 PVR


Dekoder DTV-431T HD

Bezpieczeństwo: Aby zapobiec poŜarowi lub poraŜeniu elektrycznemu, nie otwieraj obudowy. MoŜe to zrobić tylko autoryzowany serwis RWT. Ochrona przewodu sieciowego: Podczas podłączania lub odłączania z gniazda sieciowego, mocno uchwyć wtyczkę: nie włączaj ani nie wyjmuj wtyczki wilgotną ręką. Przewód sieciowy musi znajdować się z dala od urządzeń grzewczych. Nie stawiaj cięŜkich przedmiotów na przewodzie sieciowym. JeŜeli dekoder nie jest uŜywany, wyłącz zasilanie przyciskiem POWER i wyjmij wtyczkę przewodu sieciowego z gniazda ściennego. Miejsca uŜytkowania: Nie umieszczaj urządzenia na jakichkolwiek niestabilnych lub drgających obiektach. Ustaw z daleka od źródeł ciepła. Nie umieszczaj go w zanieczyszczonych miejscach. Nie demontuj urządzenia – w przeciwnym razie moŜesz ulec poraŜeniu wysokim napięciem wewnątrz obudowy. Nie umieszczaj na dekoderze cięŜkich przedmiotów. Wskazówki róŜne: Do czyszczenia zewnętrznej powierzchni obudowy uŜywaj suchej szmatki z miękkiej tkaniny. Nie spryskuj Ŝadnym płynem, aby nie wniknął do wnętrza urządzenia. W przeciwnym razie moŜesz powaŜnie uszkodzić dekoder. Przy zmianie połączeń dekodera z innymi urządzeniami (np. telewizorem), najpierw wyłącz przyciskiem POWER na panelu przednim.

1


Dekoder DTV-431T HD

Oznaczenia: Logo przekazu cyfrowego. Informacja, Ŝe odbiornik jest zgodny ze standardami DVB (Digital Video Brodcasting).

Symbol błyskawicy. Symbol ten ostrzega o obecności nieizolowanych elementów pod napięciem wewnątrz produktu. Elementy te stanowią zagroŜenie poraŜenia prądem. Urządzenie moŜe otwierać tylko autoryzowany serwis RWT.

Wykrzyknik w trójkącie. Wykrzyknik ten zwraca uwagę na obecność waŜnych instrukcji dotyczących uŜytkowania urządzenia. Zaleca się zapoznanie z dokumentacja dostarczoną z produktem, aby utrzymać urządzenie w sprawności. Symbol świadectwa CE. Symbol oznacza, Ŝe urządzenie zostało przetestowane i zapewnia udokumentowaną zgodność ze wszystkimi, mającymi zastosowanie Europejskimi dyrektywami i wymaganiami. Ochrona środowiska. Znak informuje, Ŝe zawarte w urządzeniu podzespoły mogą być poddane ponownemu przetworzeniu lub recyklingowi. W tym celu naleŜy dostarczyć urządzenie do odpowiedniego punktu zbiórki.

Informacja: W związku z ciągłym rozwojem i udoskonalaniem dekodera DTV-431T HD, producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, które w chwili obecnej mogą nie być uwzględnione w niniejszej instrukcji.

2


Dekoder DTV-431T HD

Spis treści: Wprowadzanie: .................................................................................................................................... 4 1. Opis dekodera DTV-431T HD ......................................................................................................... 5 1.1 Panel przedni .............................................................................................................................. 5 1.2 Panel tylny.................................................................................................................................. 5 1.3 Pilot zdalnego sterowania .......................................................................................................... 6 2. Podłączenie dekodera ....................................................................................................................... 6 2.1 Podłączenie kablem HDMI (zalecane) ...................................................................................... 6 2.2 Podłączenie za pomocą kabla YPbPr ......................................................................................... 6 2.3 Podłączenie kablem SCART...................................................................................................... 6 2.4 Podłączenie systemu audio ........................................................................................................ 7 3. Szybka instalacja .............................................................................................................................. 7 4. Menu ................................................................................................................................................ 7 4.1 Menu główne.............................................................................................................................. 8 4.2 Ustawienia systemu.................................................................................................................... 8 4.2.1 Język OSD........................................................................................................................... 8 4.2.2 Kraj...................................................................................................................................... 8 4.2.3 Sortowanie LCN (Logiczny numer kanału) ........................................................................ 8 4.2.4 Strefa czasowa..................................................................................................................... 9 4.2.5 Zmiana hasła ....................................................................................................................... 9 4.2.6 Ochrona rodzicielska........................................................................................................... 9 4.2.7 Informacje o systemie ......................................................................................................... 9 4.2.8 Ustawienia fabryczne .......................................................................................................... 9 4.3. Ustawienia wideo .................................................................................................................... 10 4.4 Ustawienia audio ...................................................................................................................... 10 4.5 Instalacja .................................................................................................................................. 10 4.5.1 Ręczne szukanie ................................................................................................................ 10 4.5.2 Automatyczne szukanie .................................................................................................... 10 4.5.3. Aktualizuj STB ................................................................................................................ 10 4.5.4 Zasilanie anteny ................................................................................................................ 11 4.5.5 OTA (Over the Air)........................................................................................................... 11 4.6 Edycja kanału ........................................................................................................................... 11 4.6.1 Edycja listy ulubionych programów ................................................................................. 11 4.6.2 Blokowanie programu ....................................................................................................... 11 4.6.3 Przesuwanie programu ...................................................................................................... 12 4.6.4 Usuwanie programu .......................................................................................................... 12 5. EPG – elektroniczny przewodnik po programach ......................................................................... 12 6. USB/PVR ....................................................................................................................................... 12 7. Nagrywanie .................................................................................................................................... 12 7.1 Rozpoczęcie nagrywania.......................................................................................................... 13 7.2 Zakończenie nagrywania.......................................................................................................... 13 8. Najczęstsze problemy .................................................................................................................... 13 9. Specyfikacja techniczna ................................................................................................................. 14

3


Dekoder DTV-431T HD

Wprowadzanie: Dziękujemy za zakup urządzenia High-Definition DVB-T MPEG-4 do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. Dzięki niemu będą mogli Państwo oglądać swoje ulubione kanały naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T) w najwyŜszej jakości. Aby osiągnąć najwyŜszą jakość odbioru zalecamy uŜywanie wysokiej jakości kabla HDMI do połączenia z telewizorem. Funkcje dekodera: 1. Pełna zgodność ze standardem dekodowania obrazu MPEG4 AVC/H.264 HP@L4, MPEG2 MP@ML, MPEG2 MP@HL oraz standardem nadawania naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T. 2. Wygodny interfejs uŜytkownika uwzględniający wielojęzyczne zestawy znaków. 3. Pamięć do 1000 programów podtrzymywana w przypadku wyłączenia zasilania. 4. Szerokie moŜliwości edycji bazy programowej (sortowanie, usuwanie, blokowanie dostępu i tworzenie grup ulubionych programów). 5. Automatyczne i ręczne skanowanie wszystkich dostępnych kanałów R/TV. 6. Kontrola rodzicielska dostępu do kanałów. 7. Wyjście YPbPr zapewniające rozdzielczość obrazu 1080i/720p. 8. Wyjście sygnału wysokiej rozdzielczości HDMI dla uzyskania specjalnych efektów akustycznych i wizualnych. 9. Auto-konwersja systemu telewizyjnego PAL-NTSC. 10. Konwersja pomiędzy programami wysokiej (HD) i standardowej (SD) rozdzielczości. 11. Teletext, napisy dialogowe oraz funkcja logicznej numeracji kanałów (LCN). 12. Format obrazu 4:3 lub 16:9. 13. Wysoce efektywna i posiadająca duŜe moŜliwości funkcja elektronicznego przewodnika programowego (EPG). 14. MoŜliwość uaktualniania oprogramowania urządzenia poprzez złącze USB. 15. Tuner o wysokiej czułości. 16. Estetyczna obudowa z łatwym do obsługi panelem czołowym. 17. Funkcje nagrywania (PVR): a. Nagrywanie i odtwarzanie przy uŜyciu zewnętrznego dysku dołączanego przez złącze USB. b. MoŜliwość tworzenia listy programów do nagrania. c. MoŜliwość szybkiego przewijania w przód i tył z róŜnymi prędkościami. Zestaw zawiera: * Przed rozpoczęciem instalacji proszę sprawdzić zawartość zestawu.

1 x Dekoder DTV-431T HD 1 x Pilot 1 x Instrukcja obsługi w języku polskim Informacja: Odbiornik cyfrowej telewizji cyfrowej DTV-431T umoŜliwia nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz na pamięciach flash (USB pendrive). Prawidłowe działanie nagrywania uzaleŜnione jest od rodzaju podłączonego

4


Dekoder DTV-431T HD

dysku. Konieczne jest zapoznanie się z poniŜszymi informacjami, aby prawidłowo korzystać z opcji nagrywania. Zapamiętaj: 1. Aby uŜywać zewnętrznej pamięci USB, pamięć ta musi obsługiwać standard USB 2.0. Dla prawidłowego i stabilnego nagrywania i odtwarzania wymagana jest prędkość zapisu 9.0 MB/s lub wyŜsza. Wolniejsze dyski mogą nie funkcjonować i mieć problemy z nagrywaniem. 2. Z dekoderem prawidłowo współpracują dyski zewnętrzne posiadające jedną partycją podstawową w formacie FAT32. NaleŜy, więc przygotować dysk zewnętrzny zgodnie z powyŜszą wskazówką. 3. Silnie pofragmentowany dysk lub zapełniony w duŜym stopniu moŜe nie działać prawidłowo i płynnie.

1. Opis dekodera DTV-431T HD 1.1 Panel przedni

POWER – Włącza lub wyłącza zasilanie odbiornika IR – Port podczerwieni USB – Port USB

1.2 Panel tylny

RF IN – Wejście sygnału anteny zewnętrznej RF OUT – Wyjście pętli sygnału HDMI – Wyjście HDMI

5


Dekoder DTV-431T HD

COAXIAL – Cyfrowe wyjście audio L/R – Analogowe wyjście audio stereo 2x RCA VIDEO – Analogowe wyjście wideo Composite 1x RCA YPbPr – Wyjście wideo Component 3x RCA SCART OUT - Wyjście SCART do podłączenia telewizora

1.3 Pilot zdalnego sterowania STANDBY- przełączenie pomiędzy trybem działania i czuwania. INFO- informacje o programie AUDIO- wybór fonii TV/RADIO – przełączenie między trybem TV a Radio MUTE- wyłączenie audio PLAY/PAUSE- odtwarzanie/ pauzowanie REC – nagrywanie USB- przeglądarka nagrań STOP – zatrzymanie odtwarzania lub nagrania HDMI – przełączenie na HDMI ▲/▼ ◄/► - zmiana kanałów (CH+/-) oraz natęŜenia dźwięku (VOL+/-) PAGE UP – szybkiej przewijanie o kilka pozycji do góry PAGE DOWN – szybkiej przewijanie o kilka pozycji w dół 1,2,3…0 – klawisze numeryczne FAV – lista ulubionych kanałów EPG – elektroniczny przewodnik po programach TEXT – teletekst SUBTITLE – menu napisów ekranowych, o ile jest dostępne PREV – przejście do poprzedniej sekcji NEXT - przejście do następnej sekcji REV – przewijanie wstecz FWD – przewijanie do przodu Kolorowe przyciski – wielofunkcyjne przyciski edycyjne

2. Podłączenie dekodera Podłączenie dekodera DTV-431T HD do telewizora oraz innych urządzeń powinno być zgodne z poniŜszymi wskazówkami.

2.1 Podłączenie kablem HDMI (zalecane) 1. Podłącz antenę do wejścia antenowego (RF IN). 2. Podłącz kabel HDMI do wyjścia HDMI w dekoderze i do wejścia HDMI w telewizorze.

2.2 Podłączenie za pomocą kabla YPbPr 1. Podłącz antenę do wejścia antenowego (RF IN). 2. Podłącz odpowiadające sobie złącza dekodera i telewizora

2.3 Podłączenie kablem SCART 1. Podłącz antenę do wejścia antenowego (RF IN). 2. Podłącz kabel SCART do gniazda SCART OUT w dekoderze i do gniazda SCART TV w telewizorze.

6


Dekoder DTV-431T HD

2.4 Podłączenie systemu audio 1. Dźwięk cyfrowy (w tym przestrzenny) moŜna podłączyć do zewnętrznego systemu audio wykorzystując gniazdo Coaxial. 2. Dźwięk stereofoniczny moŜna uzyskać po podłączeniu lewego i prawego kanału audio kablami chinch (gniazda L i R w dekoderze) (patrz punkt 1.2).

3. Szybka instalacja W celu prawidłowego zainstalowania dekodera naleŜy postępować zgodnie z poniŜszymi zaleceniami. Krok 1. Sprawdź połączenia kablowe. Przed włączeniem dekodera upewnij się, Ŝe wszystkie kable są prawidłowo podłączone. Upewnij się, Ŝe dekoder jest podłączony do anteny i do zasilania. Krok 2. Włącz telewizor i ustaw właściwe wejścia dźwięku i obrazu. Krok 3. Włącz i ustaw dekoder. Włącz zasilanie dekodera przyciskiem <POWER> na panelu przednim. Na ekranie telewizora pojawi się menu Pierwsza instalacji. Menu zawiera podstawowe ustawienia dekodera i jest wyświetlane podczas pierwszej instalacji lub w przypadku przywrócenia ustawień fabrycznych. Ustawienia domyśle zawierają prawidłowe wartości stosowane w Polsce.

UŜyj przycisków ▲/▼, aby wybrać daną opcje, a następnie przyciskiem <OK> zatwierdź. Krok 4. Wyszukiwanie kanałów. Naciśnij Start, aby zapisać ustawania i rozpocząć automatyczne wyszukiwanie kanałów. Krok 5. Po zakończeniu wyszukiwania kanałów włączy się pierwszy kanał z listy. Aby wyświetlić listę kanałów naciśnij <OK> na pilocie i wybierz kanał za pomocą strzałek ▲/▼ i naciśnij ponownie <OK>, aby oglądać program.

4. Menu Po prawidłowym podłączeniu i uruchomieniu dekodera przechodzi on w tryb normalnej pracy. JeŜeli sygnał jest poprawny to po włączeniu dekodera wyświetli się kanał, na

7


Dekoder DTV-431T HD

którym dekoder został wyłączony. Pamiętaj o prawidłowym podłączeniu i ustawieniu anteny.

4.1 Menu główne Naciśnij <Menu> na pilocie, następnie wybierz Ustawienia, aby wyświetlić główne menu ustawień dekodera. Menu zawiera: Ustawienia systemu, Ustawienia wideo, Ustawienia audio, Instalacja, Edycja kanału.

UŜyj przycisków ▲/▼, aby wybrać opcje. Naciśnij <RETURN/EXIT>, aby wyjść.

4.2 Ustawienia systemu 4.2.1 Język OSD Menu pozwala na zmianę języka OSD.

4.2.2 Kraj Menu pozwala ustawić kraj instalacji odbiornika. Upewnij się, Ŝe jest wybrany właściwy kraj, gdyŜ ma to związek z domyślnymi ustawieniami np. ze znakami dialektycznymi

4.2.3 Sortowanie LCN (Logiczny numer kanału) Włączenie opcji słuŜy do automatycznego numerowania kanałów zgodnie z propozycją operatora.

8


Dekoder DTV-431T HD

4.2.4 Strefa czasowa Menu pozwala skonfigurować następujące opcje: Strefa czasowa: w Polsce naleŜy ustawić na GMT+1 Czas letni: w zaleŜności od pory roku ustaw na włączony lub wyłączony.

4.2.5 Zmiana hasła Menu pozwala na zmianę domyślnego hasła. Domyślne hasło(PIN) to 0000.

4.2.6 Ochrona rodzicielska Menu pozwala na ustawienie blokady menu głównego oraz poziomu ochrony.

4.2.7 Informacje o systemie Menu wyświetla podstawowe informacje o odbiorniku i o wersji oprogramowania.

4.2.8 Ustawienia fabryczne Opcja ta powoduje usunięcie wszystkich dotychczasowych ustawień dokonanych przez uŜytkownika. Odbiornik zostanie zresetowany do ustawień fabrycznych. Po zakończeniu tej operacji dekoder zostanie automatycznie zrestartowany.

9


Dekoder DTV-431T HD

4.3. Ustawienia wideo Menu pozwala na konfiguracje następujących opcji: System TV: NTSC lub PAL Wyjście HDMI: 1080i, 720p, 576p, 576i, Auto. Proporcje obrazu: 4:3 lub 16:9. Format obrazu: List Box, Pan Scan, Pełny Wyjście SCART: CVBS lub RGB.

4.4 Ustawienia audio Menu pozwala na konfigurację opcji: Tryb LR: Lewy, Prawy oraz Stereo. Wyjście SPDIF: PCM lub RAW.

4.5 Instalacja 4.5.1 Ręczne szukanie JeŜeli znasz numer kanału, na którym jest nadawany sygnał to moŜesz skorzystać z opcji ręcznego wyszukiwania. Ustaw kursor na Kanał i naciśnij <OK> na pilocie, aby zobaczyć listę kanałów. Przyciskami ▲/▼ wybierz kanał do wyszukiwania ręcznego. Równocześnie będzie zmieniać się częstotliwość poniŜej w zaleŜności od wybranego kanału. Po wybraniu kanału naciśnij <OK>, a następnie wybierz Start, aby rozpocząć skanowanie kanałów.

4.5.2 Automatyczne szukanie Opcja ta umoŜliwia skanowanie wszystkich dostępnych kanałów i jest zaleŜna od wybranych ustawień regionalnych w menu Pierwsza instalacja. Po zakończeniu wyszukiwania, nowe programy telewizyjne i radiowe zostaną dodane do odpowiednich list programów.

4.5.3. Aktualizuj STB UWAGA: Pod Ŝadnym pozorem nie przerywaj procesu aktualizacji w trakcie jego trwania. Grozi to trwałym uszkodzeniem dekodera.

10


Dekoder DTV-431T HD

Plik z aktualizacją naleŜy pobrać ze strony internetowej Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej, www.rwt.pl. JeŜeli program zostanie prawidłowo pobrany, naleŜy uaktualnić oprogramowanie według następujących kroków. 1.Sformatuj pamięć (dysk) USB w systemie plików FAT32 i skopiuj na niego plik aktualizacji /upgrade/NEC_EMMA3SLHD.UPG. Uwaga, plik musi znajdować się w katalogu upgrade. 2. Wyłącz odbiornik DTV-431T HD przyciskiem <POWER> i odłącz antenę. 3. Podłącz pamięć (dysk) USB do portu USB, który jest w panelu przednim dekodera. 4. Włącz zasilanie przyciskiem <POWER> i przejdź do menu Instalacja → Aktualizuj STB. 5. Urządzenie automatycznie sprawdzi dysk USB oraz załaduje plik z oprogramowaniem.. 6. Po zakończeniu aktualizacji odbiornik restartuje się automatycznie.

4.5.4 Zasilanie anteny Menu pozwala włączyć lub wyłączyć zasilanie anteny. Napięcie na wejściu antenowym dekodera: +5V. 4.5.5 OTA (Over the Air) Funkcja aktualizacji poprzez sygnał odbierany z anteny. Za usługę tę odpowiedzialny jest nadawca programów telewizyjnych.

4.6 Edycja kanału Pozwala na edycję kanałów TV oraz Radio.

4.6.1 Edycja listy ulubionych programów 1. Wybierz opcję: kanał TV lub kanał Radio. 2. Naciśnij czerwony przycisk, aby wybrać listę ulubionych kanałów. 3. Przyciskami ▲/▼ na pilocie wybierz kanał i naciśnij OK., aby wybrać ten kanał do listy ulubionych. Po potwierdzeniu symbol serduszka będzie wyświetlany obok wybranego kanału. 4. Naciśnij przycisk RETURN/EXIT, aby wyjść. Zostaniesz poproszony o potwierdzenie zapisania wprowadzonych zmian.

4.6.2 Blokowanie programu 1. Wybierz opcję: kanał TV lub kanał Radio. 2. Naciśnij zielony przycisk, aby wybrać opcję blokowania kanału. 3. Wybierz kanał przyciskami ▲/▼ i naciśnij OK, aby zatwierdzić wybór. Po potwierdzeniu pojawi się symbol kłódki przy danym kanale. 4. Naciśnij przycisk RETURN/EXIT, aby wyjść. Zostaniesz poproszony o potwierdzenie zapisania wprowadzonych zmian.

11


Dekoder DTV-431T HD

4.6.3 Przesuwanie programu 1. Wybierz opcję: kanał TV lub kanał Radio. 2. Naciśnij Ŝółty przycisk, aby wybrać opcję przesuwania programu. 3. Wybierz kanał przyciskami ▲/▼ i naciśnij OK, aby zatwierdzić wybór. Po potwierdzeniu pojawi się symbol zielonych strzałek przy danym kanale. 4. Wybierz kanał, z którym chcesz zamienić wcześniej wybrany kanał. 5. Naciśnij przycisk RETURN/EXIT, aby wyjść. Zostaniesz poproszony o potwierdzenie zapisania wprowadzonych zmian.

4.6.4 Usuwanie programu 1. Wybierz opcję: kanał TV lub kanał Radio. 2. Naciśnij niebieski przycisk, aby wybrać opcję usuwania kanału. 3. Wybierz kanał przyciskami ▲/▼ i naciśnij OK, aby zatwierdzić wybór. Po potwierdzeniu pojawi się symbol krzyŜyka przy danym kanale. 4. Naciśnij przycisk RETURN/EXIT, aby wyjść. Zostaniesz poproszony o potwierdzenie zapisania wprowadzonych zmian. Wybrany kanał (lub kilka kanałów) zostanie usunięty z listy kanałów.

5. EPG – elektroniczny przewodnik po programach EPG dostarcza informacji na temat aktualnie oglądanego programu oraz innych programów nadawanych w ramach danego programu. Przycisk <EPG> na pilocie przełącza między listą programów a listą EPG. Zawartość prawego górnego okna oraz listy EPG zaleŜy od wybranego programu. Skrócona informacja o programie wyświetlana jest w prawym górnym okienku. Aby wyświetlić szczegółowy opis naleŜy nacisnąć Ŝółty przycisk papilocie. Przełączanie między kolejnymi dniami realizowane jest za pomocą przycisków ◄► na pilocie.

6. USB/PVR Odbiornik posiada prosty odtwarzacz plików słuŜący do odtworzenia nagranych programów oraz do przeglądania zdjęć w formacie JPEG. Odtwarzacz jest jedynie funkcją dodatkową i nie obsługuje wszystkich dostępnych formatów graficznych. Aby uruchomić odtwarzacz naleŜy nacisnąć przycisk <USB> na pilocie.

7. Nagrywanie Funkcja wymaga prawidłowo podłączonej i sprawnej pamięci zewnętrznej USB, która jest sformatowana w systemie plików FAT32. Uwaga:Upewnij się, Ŝe jest wystarczająca ilość wolnego miejsca przed rozpoczęciem nagrywania. JeŜeli ilość wolnego miejsca na pamięci zewnętrznej jest niewystarczająca, nagranie zostanie zatrzymane.

12


Dekoder DTV-431T HD

7.1 Rozpoczęcie nagrywania Naciśnij przycisk <REC> na pilocie zdalnego sterowania. Rozpocznie się nagrywanie aktualnie oglądanego programu. W trakcie nagrywania wyświetlana jest na telewizorze ikona (czerwone kółko w lewym górnym rogu ekranu) informująca o nagrywaniu.

7.2 Zakończenie nagrywania Aby zakończyć bieŜące nagrywanie naciśnij przycisk <STOP> na pilocie zdalnego sterowania. Zostanie wyświetlona informacja o potwierdzenie zatrzymania nagrywania.

8. Najczęstsze problemy Problem

Brak obrazu lub dźwięku

Potencjalna przyczyna

Proponowane rozwiązanie

Nieprawidłowo podłączone kable audio/wideo do TV

Podłącz poprawnie kable audio/wideo

Nieprawidłowo podłączona antena Nieprawidłowy kierunek anteny Brak sygnału lub słaby sygnał

Pilot zdalnego sterowania nie działa

Nieprawidłowe ustawienia w menu Wyczerpane baterie Inne źródło światła skierowane jest na odbiornik sygnału pilota w telewizorze

Podłącz poprawnie antenę Ustaw poprawnie antenę Sprawdź połączenia kablowe, sprawdź czy nic nie zakłóca sygnału, sprawdź ustawienia dekodera Wykonaj poprawną konfigurację dekodera Wymień baterie Wyłącz zakłócające źródło światła

Pilot jest nieprawidłowo nakierowany

Nakieruj pilot na dekoder, i usuń wszelkie przeszkody na drodze sygnału z pilota

Zniekształcony obraz menu

Nieprawidłowe ustawienia obrazu w telewizorze

Popraw ustawienia obrazu w telewizorze

Dekoder nie działa

Zawieszenie się dekodera

Wyłącz dekoder z zasilania i włącz ponownie

13


Dekoder DTV-431T HD

9. Specyfikacja techniczna Pozycja

Parametr Częstotliwość

Tuner

Poziom sygnału wejściowego Szerokość kanału Modulacja Format dekodera

Video

Format obrazu Port wyjściowy Format dekodera

Audio

Port wyjściowy Napięcie

Zasilanie

Pobór mocy

USB Wymiary Temperatura pracy

Wartość parametru 174–860 MHz VHF @ UHF -90 ~ -20 dBm 7 lub 8 MHZ QPSK, 16 QAM, 65 QAM MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4, MPEG-2 MP@HL / ML Maks. 1920x1080 4:3 i 16:9 HDMI, YPbPr Composit, SCART, AV Component MPEG-1/ 2/ 3, AC-3, AAC. Kanał L/R, Stereo, Coaxial SPDIF 230V AC, 50 Hz w trybie pracy: 10W w trybie czuwania: 0,5W Port USB 2.0 210×130mmx40mm

0 ~ 40 oC

Kontakt: Radomska Wytwórnia Telekomunikacyjna Sp. z o.o. ul. Słowackiego 55, 26-600 Radom Tel.: 48 36 98 850, Faks: 48 36 98 851 E-mail: rwt@rwt.pl lub bok@rwt.pl www.rwt.pl

14

Instrukcja obslugi Dekodera DTV-431T HD  

Instrukcja obslugi Dekodera DTV-431T HD

Instrukcja obslugi Dekodera DTV-431T HD  

Instrukcja obslugi Dekodera DTV-431T HD

Advertisement