__MAIN_TEXT__

Page 1

DEKODER NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ SRT 8110

Instrukcja Obsługi Język Polski


Spis treści 1.

ZALECENIA ..................................................................................................................... 5

2.

DEKODER SRT 8110 ....................................................................................................... 6

3.

PODŁĄCZENIE ................................................................................................................ 7

5.

PODSTAWOWE USTAWIENIA ..................................................................................... 8 5.1.

Program .................................................................................................................... 8

5.1.1. Edycja programu ...................................................................................................... 8 5.1.2.EPG (elektroniczny przewodnik po programach) ..................................................... 9 5.1.3.LCN (Logical Channel Numbering) ......................................................................... 9 5.2.

Ustawienia wideo ........................................................................................................ 9

5.3.

Wyszukiwanie kanałów ............................................................................................. 10

5.4.

Ustawienia czasu ....................................................................................................... 11

5.5.

Opcje ...................................................................................................................... 11

5.6.

Ustawienia ................................................................................................................ 12

5.7 USB ................................................................................................................................ 12 5.7.1.Multimedia .............................................................................................................. 13 5.7.2.Konfiguracja zdjęć .................................................................................................. 13 5.7.3.Konfiguracja filmu .................................................................................................. 13 6.

NAGRYWANIE .............................................................................................................. 14

Załącznik 1. Rozwiązywanie problemów związanych z obsługą dekodera. ............................ 15 Załącznik 2. Specyfikacja......................................................................................................... 16

2


3


4


1.

ZALECENIA

1.1

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

Dekoder został wyprodukowany zgodnie z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa. NaleŜy zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi bezpiecznego uŜytkowania dekodera. Przeczytaj uwaŜnie instrukcje – przed podłączeniem dekodera naleŜy dokładnie zapoznać się załączoną instrukcją. Przechowywanie instrukcji – naleŜy zachować instrukcję w celu uzupełniania wiadomości o dekoderze w trakcie dalszego uŜytkowania. OstrzeŜenia – naleŜy przeczytać uwaŜnie wszystkie oznaczenia umieszczone na dekoderze i akcesoriach. Przestrzeganie instrukcji – naleŜy bezwzględnie przestrzegać załączonych instrukcji. Czyszczenie – naleŜy odłączyć dekoder od gniazda sieciowego i do czyszczenia uŜywać tylko suchej ścierki. UŜywanie środków w aerozolu jest zabronione. Akcesoria – w celu ochrony urządzenia przed uszkodzeniem i dla zapewnienie najlepszych parametrów odbioru zaleca się stosowanie akcesoriów rekomendowanych przez Radomską Wytwórnię Telekomunikacyjną Sp. z o.o. Ciepło i wilgoć – nie naleŜy umieszczać dekodera blisko źródeł ciepła i miejsc o duŜej wilgotności. Zasilanie – produkt naleŜy podłączyć do gniazda 230V. Wentylacja – dekoder posiada otwory wentylacyjne, które nie mogą być zasłonięte podczas uŜytkowania dekodera. Uszkodzenia dekodera – usuwanie uszkodzeń dekodera moŜe być wykonywane tylko przez autoryzowane punkty serwisowe Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej Sp. z o.o. Samowolne naruszenie plomby urządzenia powoduje utratę praw gwarancyjnych. 1.2

OPAKOWANIE

Opakowanie zawiera dekoder SRT8110, pilot zdalnego sterowania, baterie AAA szt.2, kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi. Proszę zachować oryginalne opakowanie. 1.3

INSTALACJA URZĄDZENIA

Instalację dekodera naleŜy wykonać zgodnie z niniejszą instrukcją. W instrukcji pojawiają się następujące symbole, które oznaczają: Oznaczenia w instrukcji: OSTRZEśENIE – waŜne wskazówki Porada – dodatkowe informacje MENU – przycisk na pilocie zdalnego sterowania (pogrubiona czcionka) Ustawienia – funkcja w menu (kursywa)

1.4

AKCESORIA

• •

Instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania 5


2x baterie (typ AAA) Nie zezwala się na stosowanie baterii innego typu

2.

DEKODER SRT 8110

2.1

Domyślnie ustawiony PIN kod to: 8888

2.2

Panel przedni (rysunek nr 1 str. 3)

1. Przycisk zasilania – włącza i wyłącza zasilanie dekodera. 2. Wskaźnik LED - przedstawia aktualny stan dekodera: Dioda LED zielona – dekoder włączony Dioda LED czerwona – dekoder wyłączony 3. Wyświetlacz – wyświetla numer kanału 4. Port USB – słuŜy do podłączenia zewnętrznych nośników pamięci 5. Odbiornik sygnałów pilota zdalnego sterowania 6. Przyciski ▲/▼ – umoŜliwiają przełączanie kanałów 2.3

Panel tylny (rysunek nr 2 str. 3)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

ANT IN TO TV S/PDIF COAXIAL TV SCART VCR SCART HDMI

2.4

Pilot zdalnego sterowania (rysunek nr 3 str.3)

1.STANDBY 2.REC 3.LIST 4. MUTE 5. EPG 6. INFO 7. TTX 8. AUDIO 9. DTV/VCR 10.SUBTITLE 11.MENU 12.EXIT 13.◄► 14.▲▼ 15.OK 16. FAVOURITE 17. TV/RADIO 18. 0-9 19. RECALL 20. GOTO 21. << REV

Wejście antenowe Wyjście pętli sygnałowej Cyfrowe wyjście audio Wyjście SCART do odbiornika TV Wyjście SCART do innych urządzeń zewnętrznych Cyfrowe wyjście wideo

Przełącza dekoder pomiędzy trybem działania i trybem czuwania Włącza lub wyłącza nagrywanie oglądanego programu Wyświetla listę nagranych programów na urządzeniu USB Wyłącza audio Wywołuje okno przewodnika programowego Wyświetla informacje na temat aktualnego kanału Włącza i wyłącza teletekst UmoŜliwia wybór ścieŜki i wyjścia audio Przełącza wyjścia TV SCART i DVD/VCR SCART Włącza napisy dialogowe Wywołuje menu główne Powrót do poprzedniego menu Przyciski nawigacyjne menu Przyciski nawigacyjne menu Realizuje wybraną pozycje menu lub wyświetla listę programów Wywołuje listę ulubionych programów Przełącza pomiędzy trybem TV a Radio Przyciski numeryczne Powrót do poprzednio wybranego programu Podczas przeglądania zdjęć włącza lub wyłącza podgląd miniatury Szybkie przewijanie w tył 6


22. >> FWD 23. ▐◄◄/ PREV 24. ►►▌/ NEXT 25. ► PLAY 26. II PAUSE 27. ■/ STOP 28. / REPEAT 29. CZERWONY 30. ZIELONY 31. śÓŁTY 32. NIBIESKI

Szybkie przewijanie w przód Powrót do poprzedniego nagrania Przejście do kolejnego nagrania Rozpoczęcie lub wznowienie odtwarzania Wstrzymanie odtwarzania Zatrzymuje odtwarzanie lub nagrywanie Włącza lub wyłącza powtarzanie odtwarzania Edycja menu i teletekstu Zmiana rozdzielczość HDMI oraz edycja menu i teletekstu Zmiana proporcji i formatu obrazu oraz edycja menu i teletekstu Wyświetlanie harmonogramu oraz edycja menu i teletekstu

2.5 Instalacja baterii (rysunek nr 4 str.4) Zdejmij przykrywkę baterii z pilota zdalnego sterowania. WłóŜ baterie jak na jak na rysunku nr 4. NaleŜy stosować baterie typu AAA. Nie zezwala się na stosowanie innych baterii. 2.6

UŜywanie pilota zdalnego sterowania (rysunek nr 5 str.4)

Podczas pracy, pilot zdalnego sterowania naleŜy skierować w kierunku dekodera. Zasięg pilota to 7 metrów, kąt zasięgu 60 stopni. Rysunek 5 str. 4 przedstawia sposób uŜywania pilota. Zbyt intensywne oświetlenie pomieszczenia moŜe powodować zmniejszenie czułości pilota. 3.

PODŁĄCZENIE

3.1

Podłączenie do odbiornika TV (rysunek nr 6 str.4)

3.2

Podłączenie do wzmacniacza, DVD/magnetowidu (rysunek nr 6 str.4)

4.0

PIERWSZA INSTALACJA

JeŜeli wszystkie podłączenia zostały wykonane prawidłowo, włącz TV i dekoder. Włącz dekoder. JeŜeli włączasz dekoder po raz pierwszy, lub przywróciłeś ustawienia fabryczne, wówczas na ekranie TV pojawi się okno Installation Guide. Za pomocą przycisków ◄► wybierz polską wersję językową. Korzystając z przycisków ▲▼ oraz ◄► z pilota dokonaj wyboru kolejnych ustawień. 1. Język OSD UŜyj przycisków ◄►, w celu wybrania języka. 2. Kraj UŜyj przycisków ◄►, w celu wybrania kraju. 3. Zasilanie anteny UŜyj przycisków ◄►, aby włączyć zasilanie anteny +5V. Ustaw zasilanie jako włączone, jeśli uŜywasz anteny aktywnej. W przeciwnym wypadku pozostaw zasilanie jako wyłączone. 4. Typ kanału UŜyj przycisków ◄►, aby wybrać FTA lub wszystkie. Sugeruje się pozostawienie ustawienia FTA. 5. Wyszukiwanie UŜyj przycisku ► lub OK, aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie kanałów. Po zakończeniu wyszukiwania dekoder wyświetla pierwszy program z listy. Urządzenie jest gotowe do odbioru znalezionych programów. 7


5.

PODSTAWOWE USTAWIENIA

5.1. Program Naciśnij przycisk MENU, który wyświetla menu Program. UŜywając ▲▼ ustaw belkę na Ŝądanym podmenu. Za pomocą przycisków ◄► wybierz właściwe ustawienie, a następnie zatwierdź przyciskiem OK. Aby zakończyć edycje ustawień naciśnij przycisk EXIT. 5.1.1. Edycja programu Aby ustawić własne preferencje dotyczące programów (blokada, pomijanie, ulubione, przesuwanie lub kasowanie) przejdź do menu Edycja programu zabezpieczonego hasłem. Domyślne hasło jest ustawione na 8888. Ustawianie ulubionych programów Dekoder umoŜliwia utworzenie listy ulubionych programów. 1. Wybierz preferowany program, następnie naciśnij na pilocie zdalnego sterowania przycisk FAVOURITE. Symbol serduszka pojawia się obok nazwy programu, co oznacza, Ŝe jest on dodany do ulubionych. 2. Powtórz czynność z punktu 1, aby dodać kolejne programy do listy ulubione. 3. Aby zachować zmiany i wyjść z menu naciśnij przycisk EXIT. Usuwanie programu z listy ulubionych Aby usunąć program z listy ulubionych naleŜy podświetlić dany program (przyciski ▲▼), a następnie ponownie nacisnąć przycisk FAVOURITE. Oglądanie programu z listy ulubionych 1. W trakcie oglądania telewizji, naleŜy nacisnąć przycisk FAVOURITE. 2. Kursorami ▲▼ naleŜy wybrać Ŝądany program. 3. Nacisnąć przycisk OK. Usuwanie programów TV lub radiowych z listy 1. Podświetl Ŝądany program i naciśnij Niebieski przycisk na pilocie. Pojawi się komunikat: Czy usunąć? Naciśnij OK aby skasować, lub EXIT aby wyjść. 2. Aby skasować inne programy powtórz operację. Pomiń programy TV lub radiowe 1. Wybierz program, który chcesz pominąć i naciśnij Zielony przycisk. Program ten będzie pomijany przy przełączaniu programów. 2. Aby pomijać inne programy powtórz operację. 3. Aby zachować dokonane zmiany i wyjść z menu, naciśnij EXIT. Aby anulować pomijanie programu, naleŜy zaznaczyć dany program za pomocą kursorów ▲▼ i nacisnąć Zielony przycisk na pilocie. Przesuwanie programów TV i radiowych 1. Zaznacz Ŝądany program, następnie naciśnij Czerwony przycisk na pilocie. Pojawi się znacznik przesuwania. 2. Naciskaj kursory ▲▼, aby przesunąć dany program. 3. Powtórz powyŜsze kroki, aby przesunąć kolejne programy. 8


Blokowanie programów Dekoder umoŜliwia ustawienie blokady na wybrane programy. Blokada wybranych programów TV i radiowych 1. Aby zablokować wybrane programy naciśnij śółty przycisk na pilocie. Pojawi się znacznik blokady. 2. Powtórz działanie, aby zablokować kolejne programy. 3. Aby potwierdzić i wyjść z menu naciśnij EXIT. Aby obejrzeć zablokowany program naleŜy wprowadzić domyślne hasło 8888, lub ostatnio ustawione. Zalecana jest zmiana hasła z domyślnego na inne wybrane przez uŜytkownika. Usuwanie blokady programów TV lub radiowych. Aby usunąć blokadę naleŜy nacisnąć śółty przycisk na zablokowanym programie. 5.1.2.EPG (elektroniczny przewodnik po programach) EPG jest elektronicznym przewodnikiem po programach TV i radiowych. Obejmuje okres siedmiu dni. Aby wejść do EPG naciśnij przycisk EPG z pilota. UŜyj kursorów ▲▼ aby zaznaczyć dany program. W oknie po prawej stronie zostanie wyświetlony szczegółowy opis. Aby uzyskać kolejne strony opisu programu uŜyj przycisków Str.+1 lub Str.-1 oznaczonych jak śółty i Niebieski. Aby wyświetlić EPG dla kolejnych programów uŜyj kursorów ◄►. Aby ustawić rezerwację programu naciśnij OK. Aby wyświetlić listę zarezerwowanych programów naciśnij INFO. Więcej informacji znajduje się w rozdziale 5.4.1. niniejszej instrukcji. Sortowanie kanałów Kanały mogą zostać posortowane według następujących opcji: Według LCN zgodnie z numeracją kanałów Według ONID zgodnie z kolejnością nadawania Według nazwy w kolejności alfabetycznej Według ID zgodnie ze stacją 5.1.3.LCN (Logical Channel Numbering) LCN jest sposobem nadawania numerów programom zgodnie z informacją zawartą w sygnale telewizyjnym. 5.2. Ustawienia wideo Naciśnij MENU, wybierz menu Ustawienia wideo. UŜywaj przycisków ▲▼, aby wybrać właściwą opcję, oraz ◄►, aby dostosować wybrany parametr. Naciśnij EXIT, aby wrócić do menu. Format obrazu uŜytkownik moŜe wybrać jeden z formatów: 4:3 Pan&Scan, 4:3 Letter Box, 4:3 Full, 16:9 Szeroki ekran lub Auto, aby wybrać optymalne ustawienie ekranu. Szybką zmianę powyŜszych ustawień moŜna uzyskać naciskając śółty przycisk na pilocie zdalnego sterowania. Rozdzielczość 9


JeŜeli obraz nie jest prawidłowy naleŜy ustawić właściwą rozdzielczość. PoniŜsze ustawienia zalecane są w przypadku uŜywania złącza HDMI. 480i Dla systemu TV NTSC 480P Dla systemu TV NTSC 576i Dla systemu TV PAL 576P Dla systemu TV PAL 720P Dla systemu TV NTSC lub PAL 1080i Dla systemu TV NTSC lub PAL Szybka zmianę powyŜszych ustawień moŜna uzyskać naciskając Zielony przycisk na pilocie. Format TV JeŜeli obraz nie jest prawidłowo wyświetlany, moŜna wybrać poniŜsze ustawienia: NTSC dla TV pracujących w systemie NTSC PAL dla TV pracujących w systemie PAL Wyjście wideo CVBS wyjście CVBS RGB wyjście RGB 5.3. Wyszukiwanie kanałów Naciśnij MENU i za pomocą przycisków ◄► wybierz menu Wyszukiwanie. Auto wyszukiwanie Automatycznie wyszukuje i zapisuje kanały TV i radiowe. 1. Wybierz opcję Auto wyszukiwanie i naciśnij OK. Postęp wyszukiwania widoczny jest na ekranie. 2. Aby przerwać proces wyszukiwania, naciśnij EXIT. Ręczne wyszukiwanie Dopisuje znalezione programy do listy programów (bez usuwania wcześniej znalezionych). 1. Wybierz opcję Ręczne wyszukiwanie i naciśnij OK. Postęp wyszukiwania widoczny jest na ekranie. 2. Naciśnij ◄►, aby wybrać numer kanału, lub wpisz numer uŜywając przycisków numerycznych 0-9 na pilocie. 3. Naciśnij OK aby rozpocząć wyszukiwanie programów. Znalezione programy zostaną zapisane i dodane do listy kanałów. Widoczne wskaźniki poziomu i jakości sygnału pozwalają ocenić jakość odbieranego sygnału telewizyjnego. Kraj Pozwala wybrać kraj, w którym aktualnie uŜywany jest dekoder. Zasilanie anteny JeŜeli do dekodera podłączona jest antena aktywna, naleŜy wybrać opcję Włącz, aby do gniazda antenowego podać zasilanie +5V DC. 10


5.4. Ustawienia czasu Naciśnij MENU, wybierz menu Czas. Opcja ta pozwala ustawić parametry niezbędne do tworzenia harmonogramu programów. Harmonogram Pozwala wybrać program i umieścić go na liście rezerwacji w celu jego oglądania lub nagrywania w zadeklarowanym dniu i godzinie. Dodaj Naciśnij Czerwony przycisk, aby utworzyć nową rezerwację. W tym celu wybierz program, datę, czas rozpoczęcia i zakończenia rezerwacji. Określ równieŜ typ rezerwacji – jeden raz, co tydzień lub co dzień oraz tryb - oglądanie lub nagrywanie. Edytuj Naciśnij Zielony przycisk, aby zmienić parametry rezerwacji. Usuń Naciśnij Niebieski przycisk, aby skasować wskazaną rezerwację z listy. Przed utworzeniem rezerwacji sprawdź czy podłączyłeś pamięć USB oraz czy istnieje dostatecznie duŜa przestrzeń wolnej pamięci do nagrywania. Offset Wybierz automatycznie lub ręcznie właściwą strefę czasową. Ustawienia krajowe Ustawienie domyślne - Warszawa. Strefa czasowa Wybierz strefę czasową w przypadku gdy Offset ustawiony jest na Ręcznie. Wyłącznik czasowy Funkcja ta wprowadza dekoder w stan polegający na analizowaniu stanu bezczynności. JeŜeli przez zadeklarowany przez uŜytkownika czas dekoder pozostawał w stanie bezczynności, to po upływie tego czasu nastąpi automatyczne wyłączenie dekodera i przejście do trybu czuwania. 5.5. Opcje Naciśnij MENU i wybierz menu Opcje. W menu tym moŜna wybrać dopasować Język OSD, Język napisów, Język audio i Tryb wyjścia audio. UŜyj przycisków ◄► aby dopasować ustawienia. Aby opuścić menu naciśnij EXIT. Język OSD Wybierz Ŝądany język wyświetlany w menu. Język napisów Wybierz preferowany język napisów. Język audio Wybierz Ŝądany język audio. Tryb wyjścia audio Wybierz tryb wyjścia audio: PCM Audio z dowolnego formatu będzie konwertowane do formatu PCM. 11


RAW Wyłącz

Audio z dekodera będzie wysyłane w oryginalnym formacie. Wyjście cyfrowe audio wyłączone.

5.6. Ustawienia Naciśnij MENU i wybierz menu Ustawienia. Zakładka Ustawienia zapewnia moŜliwość konfiguracji ustawień. UŜyj przycisków ▲▼ oraz ◄►, aby wybrać rodzaj ustawień. Naciśnij EXIT, aby wyjść z menu. Ochrona rodzicielska Ogranicza dostęp do wybranych programów, stosownie do wieku dziecka. Aby ustawić ograniczenie/blokadę, naleŜy wprowadzić fabryczne hasło 8888, lub własne. Działanie tej funkcji jest uzaleŜnione od tego czy informacja o grupie wiekowej zawarta jest w sygnale. Ustawienie hasła UmoŜliwia zmianę hasła. Po wprowadzeniu starego hasła (fabryczne hasło to 8888), pojawi się pytanie o nowe hasło. Wprowadź go i dla potwierdzenia wprowadź hasło powtórnie. Naciśnij EXIT, aby zakończyć zmianę hasła i wyjść z tej zakładki. Ustawienia fabryczne Przywraca ustawienia fabryczne w dekoderze. Po wejściu wprowadź swoje hasło (fabryczne hasło to 8888) i naciśnij OK w celu potwierdzenia. Przywrócenie ustawień fabrycznych usuwa wszystkie dotychczasowe ustawienia uŜytkownika i wyszukane kanały. Po tej operacji naleŜy ponownie przeprowadzić wyszukiwanie kanałów. Info SW/HW Wyświetla informacje o sprzęcie i oprogramowaniu. Aktualizacja SW Jeśli Typ jest ustawiony na Włącz, nowe oprogramowanie zostanie uaktualnione o wybranej przez uŜytkownika godzinie w polu Początek. Działanie tej funkcji jest uzaleŜnione od tego czy oprogramowanie dla dekodera przekazywane jest w nadawanym przez operatora sygnale telewizyjnym. Aktualizacja oprogramowania poprzez USB Pobierz zalecane oprogramowanie ze strony www.rwt.pl. Skopiuj go na swoje urządzenie USB. Wejdź do głównego menu i wybierz zakładkę USB. Następnie wybierz Multimedia i folder Muzyka oraz naciśnij OK. Z listy plików wybierz plik z oprogramowaniem, naciśnij ponownie OK. Po uaktualnieniu oprogramowania na ekranie pojawi się informacja o jego zakończeniu. Wykonaj restart dekodera – wyłącz dekoder i włącz go ponownie. OstrzeŜenie: Nie wyłączaj dekodera podczas ładowania oprogramowania. Nie wyłączaj w tym czasie wtyczki z gniazda sieciowego, gdyŜ moŜe to spowodować uszkodzenie pamięci typu flash dekodera i będzie on wymagał naprawy. 5.7 USB Naciśnij przycisk MENU i wybierz zakładkę USB. Zakładka ta słuŜy do odtwarzania muzyki, zdjęć, filmów i nagrań. Obsługiwane pliki to np.: MP3, WMA, JPEG, BMP i inne. Dekoder obsługuje pliki zapisane w formatach FAT, FAT32 i NTFS. 12


5.7.1.Multimedia JeŜeli nie jest podłączone Ŝadne urządzenie USB na ekranie pojawia się komunikat „Nie znaleziono urządzenia USB”. Jeśli urządzenie jest podłączone moŜesz wybrać jeden z folderów: Muzyka, Zdjęcia, Film lub Nagrania. Po wybraniu naciśnij OK. Muzyka obsługiwane formaty: MP3 i WMA Zdjęcia obsługiwane formaty: JPG, PNG i BMP Filmy obsługiwane formaty: MPG, MPEG, TS, VOB, MP4, AVI i inne* Nagrania wyświetla listę nagranych programów Odtwarzanie filmów i nagrań W menu Nagrania naleŜy wybrać folderu: „MYRECORD”, w którym przechowywane są nagrania. Korzystając z menu Film moŜna odtwarzać pliki w formatach MPG, MPEG, TS, VOB, MP4, AVI i inne. Wybierz plik i naciśnij OK, co spowoduje uruchomienie trybu podglądu. UŜyj Czerwony przycisk, aby przełączać się między pełnoekranowym odtwarzaniem a podglądem. W czasie odtwarzania moŜesz korzystać z przycisków: PAUSE, FWD, REV, STOP. Dodatkowo moŜesz usunąć lub zmienić nazwę pliku z listy. Aby usunąć nagranie naleŜy wybrać plik i nacisnąć śÓŁTY przycisk. Potwierdź Ŝądanie usunięcia naciskając przycisk OK. Aby anulować Ŝądanie skasowania naciśnij przycisk EXIT. Zmiana nazwy nagrania – wybierz Ŝądany plik i naciśnij ZIELONY przycisk. Przy pomocy wirtualnej klawiatury wprowadź nową nazwę i naciśnij OK. * producent nie gwarantuje, Ŝe wszystkie wymienione typy plików będą prawidłowo odtwarzane gdyŜ zaleŜy to od uŜytego typu kodeka wideo. 5.7.2.Konfiguracja zdjęć Pokaz slajdów: Pozwala na wybranie czasu wyświetlania pojedynczego slajdu w pokazie od 1 do 8 sekund. Tryb slajdów: Pozwala określić jeden z 60 efektów przejścia pomiędzy wyświetlanymi zdjęciami. Format obrazu: Zachowaj Wyświetla zdjęcia w oryginalnej rozdzielczości Nie zachowuj Dopasowuje rozmiar zdjęcia do pełnego ekranu 5.7.3.Konfiguracja filmu Napisy: Standardowe Wyświetla oryginalną wielkość napisów DuŜe Wyświetla powiększone napisy Małe Wyświetla zmniejszone napisy Tło napisów: Przeźroczyste Wyświetla napisy na przeźroczystym tle Szare Wyświetla napisy na szarym tle Jasnozielone Wyświetla napisy na jasnozielonym tle Biały Wyświetla napisy na białym tle

13


Kolor napisów: Czerwony Niebieski Zielony Biały

Wyświetla napisy w kolorze czerwonym Wyświetla napisy w kolorze niebieskim Wyświetla napisy w kolorze zielonym Wyświetla napisy w kolorze białym

Producent nie gwarantuje kompatybilności dekodera ze wszystkimi urządzeniami pamięci USB. • W przypadku duŜej ilości danych zapisanych na pamięci USB, dostęp do wybranego nagrania moŜe ulec wydłuŜeniu. • Niektóre urządzenia USB mogą nie być prawidłowo sformatowane, co uniemoŜliwi ich wykorzystanie. Konfiguracja nagrywania Urządzenie nagrywające Jeśli na pamięci USB znajduje się wiele partycji to wybierz jedną z nich jako domyślną partycję do przechowywania nagrań. Format Pozwala sformatować uprzednio utworzone partycje w pamięci USB. Wybierz System plików (FAT32 lub NTFS) i partycję oznaczoną przez Format. Przesuń kursor na Format i naciśnij OK. MoŜesz potwierdzić formatowanie naciskając ponownie przycisk OK albo anulować przyciskiem EXIT. Po zakończeniu formatowania pojawia się komunikat: „Formatowanie zostało zakończone”. OstrzeŜenie: Funkcja formatowania usuwa wszystkie nagrania z urządzenia USB. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę danych. 6.

NAGRYWANIE

W celu wykonania nagrania podłącz urządzenie USB do dekodera. Wybierz program, który chcesz nagrać i naciśnij przycisk REC. Nagrywanie zostanie rozpoczęte. W górnym rogu ekranu zostanie wyświetlony licznik upływającego czasu od rozpoczęcia nagrywania. Podczas nagrywania jednego programu moŜna oglądać inny. MoŜna sprawdzić informacje o nagrywaniu naciskając w czasie nagrywania przycisk INFO na pilocie. Aby zakończyć nagrywanie naciśnij przycisk STOP na pilocie. Nagrywanie moŜna równieŜ wykonać za pomocą funkcji Harmonogram, opisanej w punkcie 5.4. Przykładowe wielkości plików: MPEG4 kanał SD – godzina nagrania zajmuje około 1GB. MPEG4 kanał HD – godzina nagrania zajmuje około 4,5GB. Listę nagranych programów moŜna wyświetlić za pomocą przycisku LIST na pilocie.

14


Załącznik 1. Rozwiązywanie problemów związanych z obsługą dekodera. PoniŜsza tabela przedstawia problemy, jakie mogą się pojawić podczas pracy dekodera i sposoby ich rozwiązywania. Problem Nie świeci się dioda czuwania

Nie znaleziono sygnału

Brak obrazu i dźwięku w telewizorze Pikselizacja obrazu Brak odpowiedzi na polecenia z pilota

Po przeniesieniu dekodera do innego pomieszczenia, odbiór jest pogorszony Nagranie nie zostało zapisane

Potencjalna przyczyna Włącznik na panelu czołowym wyłączony Urządzenie wyłączone z gniazdka lub listwy Antena jest odłączona Antena jest uszkodzona Brak zasięgu sygnału

Nie włączono zasilanie aktywnej anteny Nie wybrano właściwego wejścia w telewizorze Źle podłączony lub uszkodzony kabel np.: SCART lub HDMI Przyczyna w nadawaniu Dekoder wyłączony Kąt uŜycia pilota niewłaściwy Rozładowane baterie Przeszkoda pomiędzy pilotem a odbiornikiem Zbyt długi lub skręcony kabel antenowy obniŜa poziom sygnału.

Urządzenie USB nie zostało podłączone Brak wolnego miejsca w pamięci USB

Format urządzenia USB nie jest obsługiwany

15

Co naleŜy zrobić Włącz przełącznik na panelu czołowym Podłącz wtyczkę dekodera do sieci Sprawdź podłączenie anteny Podłącz inną antenę Sprawdź kierunek ustawienia anteny, podłącz inną antenę Sprawdź zasilanie anteny Wybierz w telewizorze właściwe wejście sygnału Sprawdź podłączenie kabla Wymień kabel na sprawny Wybierz inny program Włącz dekoder Skieruj pilot pod właściwym kątem Wymień baterie Usuń przeszkodę Podłącz antenę bliŜej dekodera, rozprostuj kabel

Sprawdź podłączenie urządzenia USB Zapewnij wolne miejsce w urządzeniu USB i spróbuj ponownie Upewnij się czy urządzenie USB jest sformatowane w systemie FAT, FAT32 lub NTFS.


Załącznik 2. Specyfikacja Demodulator DVB-T Modulacja: Demodulacja: Pasmo: Odstęp Ochronny: Ilość bitów korekcyjnych:

COFDM QSPK, 16/64QAM 7 lub 8 MHz 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Dekoder wideo Standard dekodowania obrazu: MPEG-2MP@ML, MP@HL,MPEG-4H.264/AVC Przepływność strumienia we.: Maks. 90Mbit/s Proporcje i format obrazu: 4:3 Full, 4:3 Pan&Scan, 4:3 Letter Box, 16:9 Szeroki ekran, Auto Częstotliwość ramkowania: 25Hz dla PAL, 30Hz dla NTSC Rozdzielczość wideo: 576i, 576p, 720p, 1080i Dekoder audio Standard dekodowania dźwięku: MPEG-1 Layer 1&2, Dolby Downmix Tryb audio: Mono L/R, Stereo, AC3 Pasmo przenoszenia: 20kHz, +/-2dB 60Hz – 18kHz < +/-0,5dB Częstotliwość próbkowania: 32, 44.1, 48kHz Tuner DVB-T Złącze antenowe: Zakres częstotliwości: Zakres czułości: Modulacja: Zasilanie anteny: przeciąŜeniem

śeńskie, IEC60169-2, 75Ohm VHF: od 177.5MHz do 226.5MHz UHF: od 474MHz do 866MHz -82dBm do -25dBm COFDM: COFDM 2K/8K 5V DC maks. 50mA, zabezpieczenie przed

System i pamięć CPU: Pamięć FLASH: Pamięć systemowa:

MSD7828 4MB 128MB

Złącza ANT IN TV SCART DVD/VCR SCART HDMI S/PDIF USB 2.0

wejście sygnału antenowego wyjście SCART do telewizora wyjście SCART do nagrywania wyjście HDMI do telewizora (typ A - wersja 1.0) cyfrowe koncentryczne wyjście audio typ złącza A

Pozostałe parametry Zakres napięcia Moc w stanie pracy Moc w stanie czuwania

100 – 240V AC 50/60 Hz maks. 8W 0,6W (bez podłączonego urządzenia USB) 16


Temperatura pracy Temperatura przechowywania Wymiary Waga

0 - 40 °C -10 ∼ +50 °C 220×165×45 1,2kg

Multimedia Obsługiwane formaty wideo Obsługiwane formaty audio Obsługiwane format zdjęć

MPG, MPEG, TS, VOB, MP4, AVI i inne* MP3, WMA JPG, PNG i BMP

* producent nie gwarantuje, Ŝe wszystkie wymienione typy plików będą prawidłowo odtwarzane gdyŜ zaleŜy to od uŜytego typu kodeka wideo.

Wyłączny dystrybutor:

Radomska Wytwórnia Telekomunikacyjna Sp.z o.o. ul. Słowackiego 55, 26-600 Radom Tel. 48 36-98-850 Fax.: 48 36-98-851 e-mail: rwt@rwt.pl www.rwt.pl www.sklep.rwt.pl 17


18

Profile for Pawel Smolaga

Dekoder STRONG SRT 8110  

Instrukcja Obslugi

Dekoder STRONG SRT 8110  

Instrukcja Obslugi

Profile for psmolaga
Advertisement