Page 1

‫‪ 28‬ނޮވެމްބަރު ‪| 2016‬‬

‫‪1‬‬


‫“‬

‫ނވާ ުހ ަވ ެފ ަނ ީ‬ ‫ކ‬ ‫ ‬ ‫ނ ް‬ ‫ައޅު ަގނޑ ު ެދ ެކ ް‬ ‫ނ ބޭ ު‬ ‫ކ ަގއި‪،‬‬ ‫ދް‬ ‫ރ ަފއި ޮއތް ުދނި ޭޔގެ ަމއި ާ‬ ‫ކރި ައ ާ‬ ‫ދި ެވހި ާ‬ ‫ނ ަތ ު‬ ‫ރ ްއޖެ ައކީ‪ު ،‬‬ ‫ނގެ‬ ‫ނގެ ައމި ްއލަ ަވސީލަތް ަތކާ ެއކީ‪ަ ،‬އޅު ަގނޑ ު ެމ ް‬ ‫ައޅު ަގނޑ ު ެމ ް‬ ‫ނ‪.‬‬ ‫ސ ުއފުލޭ ަވ ުރގެ ދި ެވހި ަދ ުއލަ ަތ ަކ ް‬ ‫ނދި ުޔ ް‬ ‫ށ ެވގެ ް‬ ‫ބ ް‬ ‫ަ‬ ‫ނގެ‬ ‫ނވާ ުހ ަވ ެފ ަނކީ‪ަ ،‬އޅު ަގނޑ ު ެމ ް‬ ‫ނ ް‬ ‫ައޅު ަގނޑ ު ެދ ެކ ް‬ ‫ނ ބޭ ު‬ ‫ދ ަވ ުރގެ‬ ‫ނ ަތ ްއ ފު ްއ ޭ‬ ‫ނ ް‬ ‫ދި ެވހި ަރ ްއޔިތު ް‬ ‫ނގެ ައމި ްއލަ ބޭ ު‬ ‫ނ‬ ‫ބ ަޔ ަކ ް‬ ‫ނ‪ަ ،‬ފ ުރ ުދ ް‬ ‫ނގެ ދި ެވހި ަރ ްއޔިތު ް‬ ‫ށ‪ަ ،‬އޅު ަގނޑ ު ެމ ް‬ ‫ަ‬ ‫ނ ެމ‬ ‫ނ ެއ ް‬ ‫ނ‪ަ .‬އޅު ަގނޑުގެ ުހ ަވ ެފ ަނކީ‪ަ ،‬އޅު ަގނޑ ު ެމ ް‬ ‫ނދި ުޔ ް‬ ‫ެވގެ ް‬ ‫ނ އި ުހމާލު ޮކ ް‬ ‫ށލާ ަފއި ޮއތް‬ ‫ނ ެމ ައޅު ަގނޑ ު ެމ ް‬ ‫ނލާ‪ެ ،‬އ ް‬ ‫ައޅާ ު‬ ‫ސ މި‬ ‫ނ ަނކީ ެވ ް‬ ‫ނ ް‬ ‫ނއި ައ ް‬ ‫ނ ާ‬ ‫ކދި ް‬ ‫ެދ ގި ް‬ ‫ނ ެހ ު‬ ‫ކޑަ ު‬ ‫ނތި‪ ،‬އާ ެދ‪ު ،‬‬ ‫ށ‬ ‫ނ ަނ ް‬ ‫ށ ަގބޫލު ޮކ ް‬ ‫ބ ެއ ްއ ަކ ަމ ް‬ ‫ނ‪ެ ،‬އމީ ުހ ް‬ ‫ށގެ ް‬ ‫މުޖް ަތ ަމ ުޢގެ ަ‬ ‫ނ‬ ‫ި‬ ‫ނވާ ަޙ ްއ ަޤކީ‪ަ ،‬ހ ަމ ެއ ަކނި ޤާ ޫ‬ ‫ކ ް‬ ‫ނ ް‬ ‫ބ ް‬ ‫ލ ެ‬ ‫ކ ަރ ު‬ ‫ނގެ ައ ު‬ ‫ނ ު‬ ‫ނ ބޭ ު‬ ‫ނ‪ަ .‬އޅު ަގނޑުގެ ުހ ަވ ެފ ަނކީ‪ ،‬މި‬ ‫ޗ ަކ ް‬ ‫ަކ ަށ ަވ ުރ ޮކ ް‬ ‫ނ ުވ ް‬ ‫ށ ޭ‬ ‫ދ ެއ ްއ ަ‬ ‫ށު‬ ‫ރ ަރ ް‬ ‫ދި ެވހި ަދ ުއލަތު ަގއި މިހި ަރ ރީތި ަޖޒީ ާ‬ ‫ށ ަތ ްއ‪ު ،‬އތީމު‬ ‫ރ ަރ ް‬ ‫ސ ަވގުތު ަނމާ ުދގެ‬ ‫ނ‪ަ ،‬ފ ް‬ ‫ކ ް‬ ‫ަކ ަހލަ ރީތި ަޖޒީ ާ‬ ‫ށ ަތ ު‬ ‫ނ‪ަ .‬އޅު ަގނޑުގެ‬ ‫ނދި ުޔ ް‬ ‫ބ ުދ ެމ އިވިގެ ް‬ ‫ބ ް‬ ‫ނގީގެ ައޑ ު ައ ަ‬ ‫ަ‬ ‫ރ ްއޖޭގެ‬ ‫ނ‪ ،‬ދި ެވހި ާ‬ ‫ނ ް‬ ‫ނއި ައދި ައ ް‬ ‫ނ ާ‬ ‫ކޅި ް‬ ‫ުހ ަވ ެފ ަނކީ‪ ،‬މު ް‬ ‫ނ ެހ ު‬ ‫ސ ު‬ ‫ށ‬ ‫ނ ަޖ ްއ ަވ ަކ ް‬ ‫ނ ަމތީ ހިނގާލާ މިނި ަވ ް‬ ‫ނ ަކ ް‬ ‫ކ ަގއި ައމާ ް‬ ‫ަމގު ަތ ު‬ ‫ނ ‬ ‫ޞތު ލިބިދ ުިނ ް‬ ‫ޭ‬ ‫ނވާލުމުގެ ފު ުރ ަ‬

‫”‬

‫ޤައުމީދުވަސް ‪ /‬ހއ‪.‬އުތީމު ‪ 13 /‬ޑިސެމްބަރ ‪2015‬‬

‫ ‪2‬‬

‫| ‪ 28‬ނޮވެމްބަރު ‪2016‬‬


‫ށ‬ ‫ށ‪ަ ،‬ހ ަތ ަރ ަކ ް‬ ‫ަހ ަޔ ަކ ް‬ ‫ސޕީޑ ު ަގއި‬ ‫ފު ްއލާ ް‬ ‫ސ‬ ‫ަހބޭ ް‬ ‫‪ 3‬އަހަރަކީ ދުވަހުގެ ޢަދަދުން ހިސާބުކޮށްލާނަމަ‪ 1095 ،‬ދުވަހެވެ‪ .‬ރައީސް ޔާމީނުގެ ޒަޢާމަތު ފެށުނުއިރު ރާއްޖެ އޮތްގޮތާ‪،‬‬ ‫‪ 1095‬ދުވަހުން ޤައުމަށް އައި ހެޔޮބަދަލުގެ ލިސްޓެއް އަޅުގަނޑު ލިޔަން ބޭނުމެވެ‪ .‬އެކަމަކު މިވަރުގެ އަތްމަތީ ފޮތަކު އެކަމެއް‬ ‫ނުކުރެވޭނެއެވެ‪ 300 .‬ޞަފްޙާގެ ބޮޑު ފޮތަކުވެސް އެ ހުރިހާ ވާހަކައެއް ނުލިޔެވޭނެއެވެ‪.‬‬ ‫ސިންގަޕޫރުގެ ތަރައްޤީގެ ބާނީ ލީކްއަންޔޫ ވިދާޅުވެފައި އޮންނަނީ‪ ،‬ޤައުމެއްގެ މަލަމަތީން ފެންނަ އުސް ކެރޭނުތަކަކީ‪ ،‬އެ‬ ‫ޤައުމެއްގެ ތަރައްޤީ ވަޒަންކޮށްދޭ އެއް މިންގަނޑުކަމުގައެވެ‪ .‬އެހެންކަމަށްވާނަމަ‪ ،‬ރާއްޖޭގެ އެތަންމިތާ ‪ 24‬ގަޑިއިރު ހުއްޓުމެއްނެތި‬ ‫ކަރުދަމާލައިގެން ތިބެ‪ ،‬މި ޤައުމުގެ ޒަމާނީ ތަރައްޤީގެ ބިންގާތަކާ ތަނބުތައް ޖަހަމުންދާ މިހާގިނަ ކެރޭނު ފެނުނު ޒަމާނެއް‬ ‫ރާއްޖޭގެ ތާރީޚު ދެކެފިތޯއެވެ؟ އިޖްތިމާޢީގޮތުންނާ‪ ،‬ޢުމްރާނީގޮތުންނާ މާނަވީގޮތުންވެސް ޤައުމު ހެޔޮބަދަލަކަށް ގެންދިއުމުގެ‬ ‫އެތައް މަސައްކަތެއް އަބަދާއަބަދު ކުރިއަށްދާއިރު‪ ،‬އަމާންކަމާ ހިތްފަސޭހަކަމުގެ އިޙްސާސްވެސް ދުވަހުންދުވަހަށް އިތުރުވަނީއެވެ‪.‬‬ ‫ތިޔާގިކަމުގެ ސިޑީން ހަރުފަތަކަށްފަހު ހަރުފަތެއް މައްޗަށް އަރަމުން‪ ،‬ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދު ހިންދެމިލަމުން ދަނީއެވެ‪.‬‬ ‫މި ލުއިފޮތް އެކުލަވާލުމުގައި ދެއްވި ހިތްވަރާ އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި‪ ،‬ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ އޮނަރަބަލް ޑރ‪.‬މުޙައްމަދު‬ ‫މުޢިއްޒަށާ‪ ،‬މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ސޯޝަލް އެފެއަރޒް އޮނަރަބަލް މުޙައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫނަށް މާލްދީބުޓީމުގެ‬ ‫ނަމުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ‪ .‬ޕީއެސްއެމްގެ މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ޚަލީލާ‪ ،‬މުޅި މާލްދީބްޓީމް އެކުގައި މަޢުލޫމާތު‬ ‫އެއްކޮށް‪ ،‬ދިރާސާކޮށް‪ ،‬މިފޮތް އެކަށައެޅުމުގައި ހެދި ޓީމްވޯކް އުފަލާއެކު ހަނދާންކުރަމެވެ‪.‬‬ ‫ދިވެހިރާއްޖެ‪ ،‬ރައީސް ޔާމީނުގެ ޒަޢާމަތުގައި އަބަދުވެސް ކުޅެމުންދަނީ ކްރިކެޓް މެޗެއްގެ ހަމައިން ސިފަކުރާނަމަ ހަޔަކަށް‬ ‫ހަތަރަކަށެވެ‪ .‬ފުއްލާގެ ސްޕީޑުގައި ޤައުމުގެ ތަރައްޤީ ވަނީ ހަބޭހަށް މެކުހަށް ޖަހާފައެވެ‪ .‬ރައީސް ޔާމީންގެ ލީ ޑަރޝިޕަކީ‬ ‫ރާއްޖޭގެ މިއަދުގެ ޖީލުގެ ހެޔޮނަސީބެވެ‪ .‬މި ނަސީބު ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ބަލައިގަތުމަކީ ޤައުމީ ވާޖިބެކެވެ‪ .‬އަޅުގަނޑުމެންގެ‬ ‫އެދުމަކީ‪ ،‬ދިވެހި ޤައުމީ ނަވުގެ ކައްޕިތާނުކަމުގައި ރައީސް ޔާމީން ކުރިއަށް ވަޑައިގަތުމެވެ‪ .‬އަޅުގަނޑުމެންމިތިބީ މަނިކުފާނަށް‬ ‫ވާގިވެރިވުމުގައި ބަދަހިކަމާއެކު ސާބިތުވެއެވެ‪.‬‬

‫މުޙައްމަދު އިކްރާމް ޢަބްދުއްލަޠީފް‬ ‫‪ 28‬ނޮވެމްބަރު ‪| 2016‬‬

‫‪3‬‬


‫ިސލާމިކް ުޔނި ަވރސި ޓީ‬ ‫ރ ްއޖޭގެ ފު ަރ ަތ ަމ އ ް‬ ‫ާ‬ ‫ނ ެމ‬ ‫ރ ޮކ ް‬ ‫ކ ާ‬ ‫ހިތު ަދ ް‬ ‫ސ ު‬ ‫ީސ ެގ‬ ‫އ‬ ‫ރ‬ ‫ށ‬ ‫ް‬ ‫ކ ްއ ަޖ ަކ ަ ް‬ ‫ު‬ ‫ޞ ެމޑަލް‬ ‫ޚާ ްއ ަ‬

‫ޕް ަރއި ަމ ރީ ަތ ުޢލީމު‬ ‫ކ‬ ‫ނިމޭ ޮކ ް‬ ‫ނ ެމ ު‬ ‫ކ ްއ ަޖ ު‬ ‫ކ ުރ ަމކީ ައމާ ެޒ ްއ‬ ‫ަޚތި މު ު‬

‫ ‪4‬‬

‫ނ‬ ‫ކީ ި‬ ‫ރ ިތ ުޤ ުރއާ ް‬

‫ޞ ަޙފް މާލްދީފް‬ ‫މު ް‬

‫‪5000‬‬

‫ޞ ަޙފް ެގ‬ ‫ދި ެވހި ާ‬ ‫ރ ްއޖޭގެ މު ް‬ ‫ކ ަރ ްއ ަވ އި‬ ‫ަނމު ަގއި ުޤ ުރއާ ް‬ ‫ނ ޗާ ުޕ ު‬ ‫ދ‬ ‫ި‬ ‫ނ‬ ‫ވ‬ ‫އ‬ ‫ރ‬ ‫ކ‬ ‫ޔ‬ ‫ހ‬ ‫ނ ަނ ް‬ ‫ށ ަ ާ ު ެ ްު ް‬ ‫ަރ ްއޔި ުތ ް‬

‫ިސލާމް ައދި‬ ‫ނ‪ ،‬އ ް‬ ‫ުޤ ުރއާ ް‬ ‫ނ‬ ‫ިސ ް‬ ‫ބ ުހގެ މު ަދ ްއރ ު‬ ‫ަޢ ަރ ބި ަ‬ ‫ކ ަރނީ‬ ‫ީނ ު‬ ‫ަތމްރ ު‬

‫| ‪ 28‬ނޮވެމްބަރު ‪2016‬‬

‫ނ‬ ‫ރޑ ް ‪ް 1‬‬ ‫ގް ޭ‬ ‫ށ ަމޖުބޫ ުރ‬ ‫‪ް 7‬‬ ‫ދ ެއ ްއ‬ ‫މާ ްއ ާ‬

‫ށ‬ ‫ނގެ ަމ ުޢލޫމާ ަތ ް‬ ‫އ ް‬ ‫ިސލާމްދީ ު‬ ‫ޞ ަދ ުއލަތުގެ ފު ަރ ަތ ަމ‬ ‫ޚާ ްއ ަ‬ ‫ރޑި ޯއ ެ‬ ‫ޗ ަނލް‬ ‫ޭ‬


‫‪300‬‬

‫ތ ަިނ ޫ‬ ‫ދ އ ް‬ ‫ިސލާމީ ަމ ުރ ަކޒު‬

‫ިނ ުރފި ާޔ‬ ‫މިލި ައ ަނ ް‬ ‫ށ ުވ ެރ ގ ަ‬ ‫ކ ުރ ާމ‬ ‫ބ‬ ‫ި‬ ‫ތ‬ ‫ކ‬ ‫ި‬ ‫ނ‬ ‫ިސ ް‬ ‫މ ް‬ ‫ާ ު‬ ‫ށ‬ ‫ކ ުރ ަމ ް‬ ‫ަމ ާ‬ ‫ރމާތު ު‬ ‫ށފި‬ ‫ހޭ ަދ ޮކ ް‬

‫ސ‬ ‫ކ ަގއި ެވ ް‬ ‫ައ ޮތޅު ަތ ު‬ ‫ިސލާމީ ަމ ުރ ަކ ުޒ‬ ‫އ ް‬ ‫ނ‬ ‫ކ ަރ ް‬ ‫ބި ާ‬ ‫ނ ު‬ ‫ނ‬ ‫ެފ ް‬ ‫ށ ެޓ ުވ ް‬

‫‪2000‬‬ ‫ށ‬ ‫ނ ަނ ް‬ ‫ަޙ ްއޖު ޯކޓާ ދި ެވހީ ް‬ ‫ށ‬ ‫އ‬ ‫ނ ެދ ގު ަނ ަ ް‬ ‫ބ ް‬ ‫ލި ު‬ ‫އިތު ުރ ެވ ްއޖެ‬

‫ނ ަރ ް‬ ‫ސލްމާ ް‬ ‫ސކިތް‬ ‫ނ ޮބޑުމި ް‬ ‫ަ‬ ‫ސ ެގފާ ު‬

‫ދީނީ ަމ ުޢލޫމާތު‬ ‫ެފތު ުރމުގެ‬ ‫ަމ ުރ ަކ ެޒ ްއ‬

‫‪10,000‬‬

‫‪6‬‬

‫ރ‬ ‫ނ ަނ ް‬ ‫މީ ުހ ް‬ ‫ށ ެއ ްއ ަފ ަހ ާ‬ ‫ެއ ެތ ެރ ާޔ ބޭ ުރ ަގއި‬ ‫ކ ެރވޭ ެނ‬ ‫ަނމާ ުދ ު‬

‫ބރީގެ ބ ަިޔ‬ ‫ު‬ ‫ރ ެތ ްއ‬ ‫ޢިމާ ާ‬

‫‪100,000‬‬ ‫ށ ުވ ެރ‬ ‫ައ ަކފ ޫ ަޓ ް‬ ‫ޮބޑ ު‬

‫މާލޭގެ އި ުރ ަމތީ‬ ‫ަފ ާ‬ ‫ރތު‬ ‫ލ ަމތީ ަގއި‬ ‫ަމ ަ‬

‫‪ 28‬ނޮވެމްބަރު ‪| 2016‬‬

‫‪5‬‬


‫ށ‬ ‫ނ ަނ ް‬ ‫ކ ަގ ިއ ދިރި ުއޅޭ ދި ެވހީ ް‬ ‫ބޭ ުރ ަޤ ުއމު ަތ ު‬

‫ިސ ެގ‬ ‫ވ ާ‬ ‫ސ ަހ ަތ ްއ‬ ‫ަފ ޭ‬ ‫ނ‬ ‫ބމު ް‬ ‫ލި ެ‬ ‫ަދނީ‬

‫ނ‪ ،‬ދި ެވހި‪،‬‬ ‫ުޤ ުރއާ ް‬ ‫ިސލާމް‬ ‫އ ް‬ ‫ކ ެިޔވޭ ެނ ަމގު‬ ‫ަފހި ަވނީ‬

‫ރ‬ ‫ކޅި ަވ ާ‬ ‫ު‬ ‫މުނިފޫހިފިލު ުވމުގެ‬ ‫ސ‬ ‫ލތް ަތ ްއ ެވ ް‬ ‫ަވސީ ަ‬ ‫ނ‬ ‫ސ ުރކާ ުރ ް‬ ‫ަ‬ ‫ެދ ްއ ަވނީ‬

‫އިސްލާމީ އުޞޫލުތައް ރާއްޖޭގަ ި‬ ‫އ‬ ‫ނަގަހައްޓާނެކަމުގެ އަޑު ދުނިޔޭގައި އުފުލިއްޖެ‬

‫ނ‬ ‫ނޓާ ޯލ ް‬ ‫ސ ްޓ ަމ ް‬ ‫ނ ެވ ް‬ ‫ިނ އި ް‬ ‫ެއ ް‬ ‫ނ ެމ ގ ަ‬ ‫ނ‬ ‫ރ ްއ ެޖ ައ ް‬ ‫ާ‬ ‫ބ ު‬ ‫ށ ލި ު‬

‫‪3‬‬ ‫‪200‬‬

‫ައ ަހ ުރ‬

‫‪60‬‬

‫ށ‬ ‫ނ ޑޮލަ ަރ ް‬ ‫މިލި ައ ް‬ ‫ިނ ހިލޭ‬ ‫ުވ ެރ ގ ަ‬

‫ނ‬ ‫ބިލި ައ ް‬ ‫ށ ުވ ެރ‬ ‫ުރފި ާޔ ައ ް‬

‫ކ ެވރި‬ ‫ެއހީ ެއ ު‬

‫ނ‬ ‫ިނ ޮފރި ް‬ ‫ގ ަ‬ ‫ނ ްޓ‬ ‫ސ ްޓ ަމ ް‬ ‫ނ ެވ ް‬ ‫އި ް‬

‫ނ ދީފި‬ ‫ކ ް‬ ‫ަޤ ުއމު ަތ ު‬

‫ނ ަދނީ‬ ‫ކ ެރ ެވމު ް‬ ‫ު‬ ‫ ‪6‬‬

‫| ‪ 28‬ނޮވެމްބަރު ‪2016‬‬


‫ނ ަނ ް‬ ‫ޤާ ޫ‬ ‫ލނބާ‬ ‫ށ ޯބ ަ‬ ‫ރ ްއޖެ ެއ ްއ‬ ‫ނ ދި ެވހި ާ‬ ‫ައމާ ް‬

‫ނ ަމ ުދ ެވ ްއ ެޖ‬ ‫ކ ް‬ ‫ކ ުރ ް‬ ‫ށ ު‬ ‫ު‬ ‫ނ‬ ‫ނ ަކ ް‬ ‫ކ ަގއި ައމާ ް‬ ‫ަމގު ަތ ު‬ ‫ރ ެނ‬ ‫ޤާ ޫ‬ ‫ކ ާ‬ ‫ނ ަތ ް‬ ‫ނފީޒު ު‬ ‫ނ ު‬

‫‪50‬‬

‫އިޖްތިމާޢީ‬ ‫ރީތި އާދަތަ ް‬ ‫އ‬ ‫ހަރުލެއްވުމަށް‬ ‫ޤާނޫނުތައް‬ ‫ހެދެމުންދަނީ‬

‫އަހަރަށްފަހު‬ ‫ޒަމާނާގުޅޭ‬ ‫ޤާނޫނުލް‬ ‫ޢުޤޫބާތެއް‬

‫ސ‬ ‫ެއއާ ޯފ ް‬

‫ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ވައިގެ‬ ‫ދިފާޢީބާރު އުފައްދަނީ‬

‫އިސްލާމީ‬ ‫ޝަރީޢަތާ‬ ‫އެއްގޮތަށް‬ ‫މަރުގެ ޙުކުމް‬ ‫ތަންފީޛުކުރާނެ‬

‫ފާ ަރގެ ަމ‬

‫މަސްތުވާތަކެ ި‬ ‫ތ‬ ‫އަތުލައިގަތުމުގައި‬ ‫އެންމެ ޒަމާނީ‬ ‫ވަސީލަތްތައް‬

‫ކަނޑުގެ ސަރަޙައް ު‬ ‫ދ‬ ‫ބަލަހައްޓާ ސިފައިންނަށް‬ ‫ޒަމާނީ އުޅަނދުފަހަރު‬ ‫‪E‬‬ ‫‪POLIC‬‬

‫‪ 28‬ނޮވެމްބަރު ‪| 2016‬‬

‫‪7‬‬


‫‪41‬‬ ‫އާ‬ ‫ަތ ުޢލީމީ‬ ‫ކ‬ ‫ަމ ް‬ ‫ނ ަހޖާ ެއ ު‬ ‫ށ ެހ ޮޔ‬ ‫ިނ ަމ ް‬ ‫ކ ަިޔ ަވއިދ ު‬ ‫ބ ަދލު ަތ ެކ ްއ‬ ‫ަ‬

‫ސކޫލެ ްއ ަގ ިއ ަޢ ަރ ބި‬ ‫ް‬ ‫ސ ކ ަިޔއި ަވ އި‬ ‫ބ ް‬ ‫ަ‬ ‫ނ‬ ‫ނ ް‬ ‫ދި ު‬

‫ސ‬ ‫ެއ ްއ ެވ ް‬ ‫ކ‬ ‫ު‬ ‫ކ ްއ ަޖ ު‬ ‫ނ ޮކ ް‬ ‫ށ ަތ ުޢލީމު‬ ‫ބާ ކީ ު‬ ‫ދ ެނ‬ ‫ޯފ ުރ ޮކ ް‬ ‫ށ ޭ‬

‫‪5‬‬

‫‪3‬‬

‫ރ ުހރިހާ‬ ‫ައ ަހ ުރ ެތ ޭ‬ ‫ނ ޑިގްރީ‬ ‫ޗ ުރ ް‬ ‫ޓީ ަ‬ ‫ނ ެނ‬ ‫ނ ަވ ަރ ް‬ ‫ނ ާ‬ ‫ށ ގެ ް‬ ‫ެފ ް‬

‫ރ ުހރިހާ‬ ‫ައ ަހ ުރ ެތ ޭ‬ ‫ށ‬ ‫ނ ަނ ް‬ ‫ޗ ުރ ް‬ ‫ޓީ ަ‬ ‫ޑިޕް ޮލމާ‬ ‫ށ‬ ‫ނ ަނ ް‬ ‫ަދރި ަވ ުރ ް‬ ‫ސ ަތ ްއ‬ ‫ބ ް‬ ‫ބޭ ުރ ަ‬ ‫ނ‬ ‫ނ ް‬ ‫ކ ަިޔ ަވއިދި ު‬ ‫ކ ަރނީ‬ ‫އިތު ުރ ު‬

‫ ‪8‬‬

‫| ‪ 28‬ނޮވެމްބަރު ‪2016‬‬

‫‪18‬‬ ‫‪11000‬‬

‫ިނ‬ ‫ައ ް‬ ‫ށ ުވ ެރ ގ ަ‬ ‫ނ ަނ ް‬ ‫ަދރި ަވ ުރ ް‬ ‫ސ ްއ ަކތް‬ ‫ށ ަމ ަ‬ ‫ރމް ަތ ްއ‬ ‫ސ ޮކ ް‬ ‫ަދ ް‬ ‫ނމު ެގ ޕް ޮރގް ާ‬ ‫ށދި ު‬

‫ނ‬ ‫ނ ެދ ް‬ ‫ައ ަހ ުރ ފު ެރ ް‬ ‫ަތ ުޢލީމު‬ ‫ހިލޭ ލިބޭ ެނ‬


‫ށ‬ ‫ނކް ެމ ުދ ެވރި ޮކ ް‬ ‫ވީޑި ޯއލި ް‬ ‫ކ ކ ަިޔ ަވއި ެދވޭ‬ ‫ުހރިހާ ައ ޮތ ަޅ ު‬

‫ރމް‬ ‫ެހލް ުތ ް‬ ‫ނ ޕް ޮރގް ާ‬ ‫ސކްރީ ް‬ ‫ށ‬ ‫ނ ަނ ް‬ ‫ކދީ ް‬ ‫ުހރިހާ ކ ަިޔވާ ު‬

‫ނ‬ ‫ކދީ ް‬ ‫ު‬ ‫ކޅި ަވ ުރ ުހ ަނ ުރ ުހރި ު‬ ‫ށ‬ ‫ބޭ ުރ ަޤ ުއމު ަތ ަކ ް‬ ‫ށ‬ ‫ށ ކ ެިޔ ުވ ަމ ް‬ ‫ކޅި ަވ ުރ ޮމ ަޅ ް‬ ‫ު‬

‫ސ ެއ ޯވ ޑ ް ‪:‬‬ ‫ަކލާ ް‬ ‫ރއި ް‬ ‫ދއި ާ‬ ‫ކޅި ަވ ުރގެ ާ‬ ‫ނ ޮމޅު‬ ‫ު‬ ‫ނ ަނ ް‬ ‫ަދރި ަވ ުރ ް‬ ‫ށ ަޤ ުއމީ ެއ ޯވ ޑ ް‬

‫‪7000‬‬

‫‪1000‬‬

‫ނ‬ ‫ައ ް‬ ‫ިނ ް‬ ‫ނ ްޓ ޯލ ް‬ ‫ށ ުވ ެރ ގ ަ‬ ‫ސޓޫޑ ެ ް‬ ‫ށ‬ ‫ޞތު ަމތީ ަތ ުޢލީ ަމ ް‬ ‫ފު ުރ ަ‬

‫ައ ް‬ ‫ިނ ް‬ ‫ލރޝި ޕް‬ ‫ށ ުވ ެރ ގ ަ‬ ‫ސ ޮކ ަ‬ ‫ށ‬ ‫ަމތީ ަތ ުޢލީ ަމ ް‬ ‫‪ 28‬ނޮވެމްބަރު ‪| 2016‬‬

‫‪9‬‬


‫‪8000‬‬

‫‪38‬‬

‫ިނ‬ ‫ައ ް‬ ‫ށ ުވ ެރ ގ ަ‬ ‫ބލިމީ ުހ ް‬ ‫ނ ަރ ުށ ަގއިތި ްއބާ‬ ‫ަ‬ ‫ިސ ޓް‬ ‫ޝލ ް‬ ‫ސ ަޕ ް‬ ‫ރސ ެޕ ަ‬ ‫ު‬ ‫ނ‬ ‫ނ ަވއި ެގ ް‬ ‫ޑޮ ކް ަޓ ުރ ް‬ ‫ނ ޮފ ު‬ ‫ށދީފި‬ ‫ސ ޮކ ް‬ ‫ބޭ ް‬

‫ށ‬ ‫ނ ަނ ް‬ ‫ޑޮ ކް ަޓ ުރ ް‬ ‫ނގެ‬ ‫ިސ ުޓ ް‬ ‫ޝލ ް‬ ‫ް‬ ‫ސ ެޕ ަ‬ ‫ޮގތު ަގއި ކ ަިޔ ަވއި ެދނީ‬

‫ ‪10‬‬

‫ސ ޕި ަޓލް‬ ‫ޓްރީ ޮޓޕް ޮހ ް‬

‫ސ ޕި ަޓލް‬ ‫އޭޑީކޭ ޮހ ް‬

‫ސ ޕި ަޓލް‬ ‫ުހޅުމާލެ ޮހ ް‬

‫ސ ޕި ަޓލް‬ ‫ޝ ރީ ޮހ ް‬ ‫ައ ްއޑ ޫ ޓާ ަ‬

‫ޒަމާނީ ޞިއްޙީ‬ ‫ޚިދުމަތްތަކާއެކު‬ ‫ފައްކާކުރަނީ‬

‫ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީއާއެކު‬ ‫ޞިއްޙީ‬ ‫ޚިދުމަތްފުޅާކުރަނީ‬

‫ކެންސަރަށް ޚާއްޞަ‬ ‫ފަރުވާދޭ ތަނެއްގެ‬ ‫ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރަނީ‬

‫މަތީ ފެންވަރުގެ‬ ‫ޞިއްޙީ‬ ‫ޚިދުމަތްދޭނެ‬

‫‪90‬‬

‫‪20‬‬

‫‪5‬‬

‫‪21‬‬

‫މިލިއަންޑޮލަރުގެ‬ ‫އިންވެސްޓްކުރާނެ‬

‫މިލިއަންޑޮލަރުގެ‬ ‫އިންވެސްޓްކުރާނެ‬

‫މިލިއަންޑޮލަރުގެ‬ ‫އިންވެސްޓްކުރާނެ‬

‫މިލިއަން ޑޮލަރު‬ ‫އިންވެސްޓްކުރާނެ‬

‫| ‪ 28‬ނޮވެމްބަރު ‪2016‬‬


‫‪432‬‬

‫ށ‬ ‫ރ ެގ ަތ ަރ ްއޤީ ައ ް‬ ‫ޝ ޫ‬ ‫ދއި ާ‬ ‫ރ ުޢ ޞި ްއޙީ ާ‬ ‫ަމ ް‬ ‫ކ އާސަންދަލިބޭ‬ ‫ކޮންމެ ރަށަ ު‬ ‫ބޭސްފިހާރައެއް‬ ‫ކޮންމެ ރަށަކު މަދުވެގެން‬ ‫‪ 1‬ޑޮކްޓަރު‬ ‫ކޮންމެ އަތޮޅަ ު‬ ‫ކ‬ ‫ސީއެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތް‬

‫‪6000‬‬

‫ކޮންމެ އަތޮޅަކު އަންހެނުންނާ ކުޑަކުދީންނާ‬ ‫އޮޕަރޭޝަންގެ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރުން‬

‫ށ‬ ‫މިލި ައ ަނ ް‬ ‫ރ ައ ް‬ ‫ދއި ާ‬ ‫ިނ ުރފި ާޔ ޞި ްއޙީ ާ‬ ‫ށ ުވ ެރ ގ ަ‬ ‫‪ 28‬ނޮވެމްބަރު ‪| 2016‬‬

‫‪11‬‬


‫ޗ‬ ‫ައއިޖީ ެއމް ެއ ް‬ ‫‪ 11‬ބުރީގެ އައު އިމާރާތެއް ހުޅުވައިފި‬

‫ހިތުގެބަލިތަކަށް ފަރުވާދޭ ކެތުލެބެއް‬

‫ޚިދުމަތްތައް ފަސޭހަކޮށްފި‬

‫ކިޑްނީ ބަދަލުކުރުމުގެ ފަރުވާ‬

‫މުޅި ހޮސްޕިޓަލް ޖާގަބޮޑުކޮށް ބަދަލުކޮށްފި‬

‫އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރާ އައިސީޔޫ ޒަމާނީ‬ ‫ވަސީލަތްތަކާއެކު‬

‫އެމްއާރުއައިގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފި‬

‫ކެންސަރަށް ފަރުވާދޭ ސެންޓަރެއް ހުޅުވަނީ‬

‫އަލަށް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި‬

‫ނ ަޓ ރ‬ ‫ސ ޓިކް ެ‬ ‫ެ‬ ‫ސ ް‬ ‫ޝ ަނލް ޑައިގް ޯނ ް‬ ‫ނ ަ‬ ‫‪500‬‬ ‫ނ ަވ ުރ‬ ‫ކ ަމތީ ެފ ް‬ ‫ެއނ ާ‬ ‫ދ ެއ ު‬ ‫ި‬ ‫ޞ ްއޙީ ޚި ުދ ަމތް‬

‫‪2100‬‬ ‫ނ ުރފި ާޔ‬ ‫މިލި ައ ް‬

‫‪25‬‬ ‫ރ ްއޖޭ ަގއި‬ ‫ބރި ައ ް‬ ‫ށ ާ‬ ‫ު‬ ‫ލ‬ ‫ތ‬ ‫ރ‬ ‫ރ‬ ‫މ‬ ‫ޢ‬ ‫ި‬ ‫ތ‬ ‫ފ‬ ‫މ‬ ‫ުއފު ާ ު ަ ަ ަ ާ ާ ް‬

‫ ‪12‬‬

‫| ‪ 28‬ނޮވެމްބަރު ‪2016‬‬


‫‪36‬‬ ‫ހިތް ބަދަލުކުރުމުގެ‬ ‫އޮޕަރޭޝަންވެސް‬ ‫ސަރުކާރުގެ‬ ‫ޚަރަދުގައި‬

‫ކިޑްނީ‪ ،‬ލިވާ‪،‬‬ ‫ބޯންމެރޯ‬ ‫ޓްރާންސްޕްލާންޓް‬ ‫ކުރުމުގެ ހުރިހާ‬ ‫ޚަރަދެއް ސަރުކާރުން‬ ‫ހިލޭ‬

‫އަވަށްޓެ ި‬ ‫ރ‬ ‫ޤައުމުތަކުގެ ‪36‬‬ ‫ހަސްފަތާލަކުން‬ ‫އާސަންދަލިބޭ‬

‫‪4000‬‬

‫ހިލޭ!‬

‫ކެންސަރުފަރުވާ‬ ‫ސަރުކާރުން ހިލޭ‬

‫މިލިއަނަށް ވުރެ‬ ‫ގިނަ ރުފިޔާގެ‬ ‫ދީލަތި ހޭދައެއް‬ ‫ރައްޔިތުންގެ‬ ‫ބޭސްފަރުވާއަށް‬

‫ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހަސްފަތާލަކުން‬ ‫އާސަންދަ ލިބޭ‬ ‫‪ 28‬ނޮވެމްބަރު ‪| 2016‬‬

‫‪13‬‬


‫ނ‬ ‫ކދީ ް‬ ‫ޯލ ަފ ް‬ ‫ނ ު‬ ‫ލޯފަން ކުދީންނަށް‬ ‫ޚާއްޞަ‬ ‫އިންޓަރނެޓް‬ ‫ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް‬ ‫ޤައުމީ ބޭންކުން‬

‫ޤުރުއާން ކިޔަވަ ް‬ ‫ނ‬ ‫ޚާއްޞަ މުޞްޙަފު‬ ‫ސަރުކާރުންދެއްވުން‬

‫ޯއޓ ް‬ ‫ިސޓިކް‬ ‫ނ‬ ‫ކދީ ް‬ ‫ު‬

‫ދ‬ ‫ކޅެ ޭ‬ ‫ނ ު‬ ‫ު‬ ‫ނ‬ ‫މީ ުހ ް‬

‫ޚާއްޞަ ޤުރުއާ ް‬ ‫ނ‬ ‫ކިލާސް ސަރުކާރުގެ‬ ‫ފަރާތުން‬

‫ޚާއްޞަ ވީލްޗެއަރ‬ ‫މިސްކިތްތަކުގައި‬ ‫ބަހައްޓަމުންދަނީ‬

‫ނ‬ ‫ކދީ ް‬ ‫ެތލެސީމިއާ ު‬ ‫‪ 25‬ކުދީންނަށް‬ ‫ބޯންމެރޯ‬ ‫ހަދައިދިނުމުގެ‬ ‫ވަޢުދުފުއްދައިފި‬ ‫ ‪14‬‬

‫| ‪ 28‬ނޮވެމްބަރު ‪2016‬‬

‫އިތުރުކުދީންވެސް‬ ‫ބޯންމެރޯ‬ ‫ހަދަން‬ ‫ފޮނުވަނީ‬


‫‪100‬‬ ‫ނުކުޅެދޭ ކުދީންނަށް ކިޔަވައިދޭ‬ ‫ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ޓީޗަރަށްދޭ‬ ‫އިތުރު ‪ 100‬ރުފިޔާގެ‬ ‫އެލަވަންސެއް‬

‫‪54‬‬

‫މަދަރުސާ‪،‬މަރުކަ ު‬ ‫ޒ‬ ‫ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ‬ ‫ކުދީންނަށް ކިޔަވައިދޭ‬

‫‪300‬‬ ‫ނުކުޅެދުންތެރިކަ ް‬ ‫ނ‬ ‫ހުންނަ ކުދީން ބަލަހައްޓާ‬ ‫ޢާއިލާތަކަށް ޚާއްޞަ ފްލެޓް‬ ‫ސްކީމެއް‬

‫ގޭގޭގައި ދާނުގަ ި‬ ‫އ‬ ‫ތިބޭ ‪ 300‬އަށް ވުރެ‬ ‫ބަލިމީހުންނަށް ދާއިމީކޮށް‬ ‫ޑޮކްޓަރުން ޒިޔާރަތްކުރާނެ‬

‫ނ ަމތި‬ ‫‪ަ 65‬އ ަހ ުރ ް‬ ‫ޤުދުރަތީ ޙާދިސާތަ ާ‬ ‫ކ‬ ‫ކާރިސާތަކުން ގެއްލުންލިބޭ‬ ‫ފަރާތްތަކަށް ދައުލަތުން‬ ‫ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމެއް ދޭނެ‬

‫ބެލެނިވެރީން ނެ ް‬ ‫ތ‬ ‫ތުއްތުކުދީން ބަލަހައްޓާ‬ ‫މަރުކަޒުތައް އިތުރުކޮށް‬ ‫ދައުލަތުން ބޮޑު ހޭދައެއް‬

‫ޚާއްޞަ ހެލްތު ސްކްރީން‬

‫‪5000‬‬ ‫ރުފިޔާގެ އިނާޔަތެއް‪،‬‬ ‫ކޮންމެ މަހަކު‬

‫ދުވަސްވީމީހުންނަށް‬ ‫އަޅައިލުމުގެ‬ ‫ޚާއްޞަ ކެމްޕޭން‬

‫ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ‬ ‫ފަރާތްތަކުގެ ހުނަރު‬ ‫ދައްކާލުމުގެ ޚާއްޞަ މަޢުރަޒު‬ ‫‪ 28‬ނޮވެމްބަރު ‪| 2016‬‬

‫‪15‬‬


‫‪45‬‬

‫ޮވލީ ޯކޓް ނިމި ަފއި‬

‫‪50‬‬

‫ނ ަދނީ‬ ‫ޮވލީ ޯކ ްޓ ނި ެމމު ް‬

‫‪55‬‬

‫ނ ަދނީ‬ ‫ބށި ޯކ ުޓ ނި ެމމު ް‬ ‫ަ‬

‫‪53‬‬

‫ސލް ަދނޑ ު ނިމި ަފއި‬ ‫ފުޓް ެ‬

‫‪36‬‬

‫ބށި ޯކ ުޓ ނިމި ަފއި‬ ‫ަ‬

‫‪84‬‬

‫ނ ަދނީ‬ ‫ފު ްޓ ެ‬ ‫ސލް ަދނޑ ު ނި ެމމު ް‬

‫‪46‬‬

‫ނ ް‬ ‫ނގެ ަމ ުރ ަކޒު‬ ‫ޒުވާ ު‬ ‫ބިނާކުރުމާއި މަރާމާތުކުރުން‬

‫‪213‬‬

‫ނ‬ ‫ނ ެތރީ ް‬ ‫ކޅު ް‬ ‫ަޤ ުއމީ ޓީމު ު‬ ‫އެކި ކުޅިވަރުތަކުގައި ޤައުމު ތަމްސީލުކުރާތީ‬ ‫ދައުލަތުން މުސާރަ‬

‫‪78‬‬

‫ިނ ުރފި ާޔ‬ ‫މިލި ައ ަނ ް‬ ‫ށ ުވ ެރ ގ ަ‬ ‫ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތައް ކުރިއެރުވުމަށް‬

‫‪200‬‬ ‫ ‪16‬‬

‫| ‪ 28‬ނޮވެމްބަރު ‪2016‬‬

‫ިނ ުރފި ާޔ‬ ‫މިލި ައ ަނ ް‬ ‫ށ ުވ ެރ ގ ަ‬ ‫ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކުގައި ރާއްޖެ‬ ‫ތަމްސީލުކުރުމަށް‬


‫ނ‬ ‫ކޅި ަވ ުރ ޤާ ޫ‬ ‫ު‬ ‫ނ ު‬

‫ގެޓް ެ‬ ‫ސ ޓް‬ ‫ށ‬ ‫ވ ަިޔފާރި ެފ ުށ ަމ ް‬ ‫ލއި‬ ‫ނ‬ ‫ެއ ްއ ެވ ް‬ ‫ސ ަރ ުހ ަނކާ ު ަ‬ ‫ށ ‪200‬‬ ‫ނ ަނ ް‬ ‫ނ ް‬ ‫ޒުވާ ު‬ ‫ނ ުރފި ާޔ‬ ‫މިލި ައ ް‬

‫‪3000‬‬

‫ށ ަޓ ަކ އި‬ ‫ނ ަނ ް‬ ‫ނ ް‬ ‫ޒުވާ ު‬ ‫ކ‬ ‫ރ‬ ‫ިސ‬ ‫ހ‬ ‫ރ‬ ‫ނ‬ ‫ާ‬ ‫ދި ެވ ަ ު ު ް‬ ‫ރ ފު ަރ ަތ ަމ‬ ‫ކ ާ‬ ‫ބި ާ‬ ‫ނ ު‬ ‫ޝ ަހ ުރ‬ ‫ަ‬

‫ށ‬ ‫ކޅި ަވ ަރ ް‬ ‫ނ ާ‬ ‫ނ ް‬ ‫ނ ު‬ ‫ޒުވާ ު‬ ‫އ‬ ‫ދ‬ ‫ޞ‬ ‫ލ ުތ ެގ ޓީވީ‬ ‫ޚާ ްއ ަ ަ ު ަ‬ ‫ެ‬ ‫ޗ ަނލް‬

‫ނ‬ ‫ަދ ުއލަތު ް‬ ‫ށ‬ ‫ކރި ެއ ުރ ުވ ަމ ް‬ ‫ކޅި ަވ ުރ ު‬ ‫ު‬ ‫ިސ ަކ ެމ ްއ‬ ‫ޞ އ ް‬ ‫ޚާ ްއ ަ‬

‫‪600‬‬

‫ައ ް‬ ‫ނ ް‬ ‫ށ ުވ ެރ ގ ަ‬ ‫ިނ ޒުވާ ު‬ ‫ިނ ުރފި ާޔ‬ ‫ނ މިލި ައ ަނ ް‬ ‫ށ ުވ ެރ ގ ަ‬ ‫ކުދިކުދި ކުށްތަކުގެ ރެކޯޑް‬ ‫ސާފުކޮށްދީފައި‬

‫ކިޔެވުމަ ާ‬ ‫ށ‬ ‫ވަޒީފާއަދާކުރުމަށް‬ ‫ނުކުތުމަށް ފުރުޞަތުދީފައި‬

‫ޒުވާނުންގެ ތަރައްޤީއަ ް‬ ‫ށ‬ ‫ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސީދާ‬ ‫ހޭދަކޮށްފި‬ ‫‪ 28‬ނޮވެމްބަރު ‪| 2016‬‬

‫‪17‬‬


‫ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް‬ ‫އުޅޭ ބިދޭސީންގެ‬ ‫މައްސަލައަށް ބޮޑު‬ ‫ޙައްލެއް ލިބިއްޖެ‬

‫ބޮޑެ ި‬ ‫ތ‬ ‫އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާ‬ ‫އެކު އެތައް ހާސް‬ ‫ވަޒީފާއެއް‬

‫ ‪18‬‬

‫‪94000‬‬

‫ރިހިބިލިޓޭޝަން‬ ‫ސެންޓަރުން‬ ‫ފަރުވާލިބިގަންނަ‬ ‫ކުދީންނަށް ވަޒީފާދޭނެ‬

‫ަވޒީ ފާގެ ައމާޒު‬ ‫މި އަމާޒަށްވުރެ‬ ‫އިތުރަށް‬ ‫މިދައުރު ވަޒީފާ‬ ‫އުފައްދާނެ‬

‫ސިޔާސީ މަޤާމުތަކާ‬ ‫ސަރުކާރު ކުންފުނި‬ ‫ބޯޑުތަކުގައި ޤާބިލް‬ ‫އަންހެނުން ދަނީ‬ ‫އިތުރުވަމުން‬ ‫| ‪ 28‬ނޮވެމްބަރު ‪2016‬‬

‫ރާއްޖޭގެ އެ ި‬ ‫ކ‬ ‫ސަރަޙައްދުގައި‬ ‫ޖޮބް ސެންޓަރުތައް‬ ‫‪72‬‬ ‫ހެކްޓަރުގެ‬ ‫ބިމެ ް‬ ‫އ‬

‫‪ 10‬ޖޮބްފެއަރ‬ ‫‪ 3‬އަހަރުތެރޭ‬ ‫ބާއްވައިފި‬

‫ކުދީން ބަ ާ‬ ‫ލ‬ ‫މަންމައިންނަށް‬ ‫ގޭގައިތިބެ‬ ‫ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާ‬ ‫އަދާކުރެވޭނެ‬

‫ސަރުކާރު އެކި ލޯ ް‬ ‫ނ‬ ‫ސްކީމްތަކާއެކު ވަޒީފާ‬ ‫ދަނީ އިތުރުވަމުން‬

‫ދިވެހީންނަ ް‬ ‫ށ‬ ‫އެކަނި އަދާކުރެވޭނެ‬ ‫ވަޒީފާތަކެއް‬ ‫ޚާއްޞަކޮށްފި‬

‫ނުކުޅެދޭ ކުދީންނަށް‬ ‫ސަރުކާރު ހުރިހާ‬ ‫އިދާރާއަކުން ވަޒީފާގެ‬ ‫ޚާއްޞަ ޖާގަތައް‬


‫‪4179‬‬

‫ނ ުރފި ާޔ‬ ‫މިލި ައ ް‬

‫ދިވެހިރައްޔިތުންގެ މައި އެއާޕޯޓް‬ ‫އަނބުރާ ހޯދުމަށް ޖީއެމްއާރަށް‬ ‫ބަދަލުދީ ނިންމަން ހޭދަކުރި‬

‫‪800‬‬

‫އިބްރާހީމް ނާޞި ު‬ ‫ރ‬ ‫އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް‬

‫މިލިއަން ޑޮލަރު‬

‫ނގެ‬ ‫ދި ެވހި ަރ ްއޔިތު ް‬ ‫ަމއި ެއއާ ޯޕޓް‬ ‫ކ ުރމުގެ ައ ުއ‬ ‫ބި ާ‬ ‫ނ ު‬ ‫ރ ުޢ‬ ‫ޝ‬ ‫މ‬ ‫ަ ް ޫ‬

‫ނ‬ ‫‪ 7‬މިލި ައ ް‬ ‫ށ‬ ‫ނ ަނ ް‬ ‫ަދތު ުރ ެވރީ ް‬ ‫ކ ޚި ުދ ަމތް‬ ‫ައ ަހ ަރ ު‬ ‫ެދވޭ ެނ‬

‫‪ެ 60‬ހކް ަޓ ުރ ެގ‬ ‫ށ‬ ‫ނ ެއއާ ޯޕ ަޓ ް‬ ‫ބި ް‬ ‫ނ‬ ‫ކ ަރ ް‬ ‫އިތު ުރ ު‬ ‫ހި ްއކާ ެނ‬

‫‪120000‬‬ ‫ނ ެގ ކާ ޯގ‬ ‫ަޓ ު‬ ‫ިނލެ ްއ‬ ‫ޓާމ ަ‬

‫ނ‬ ‫‪ަ 3‬އ ަހ ުރ ް‬ ‫ނމާނެ‬ ‫ޝ ރޫ ުޢ ނި ް‬ ‫ަމ ް‬

‫‪ 48‬ޑިޕާޗާ‬ ‫ގޭޓް‬

‫ނ‬ ‫‪ 45‬މިލި ައ ް‬ ‫ލި ަޓ ުރގެ ެތ ޮޔ‬ ‫ރ‬ ‫ކ ާ‬ ‫ަރ ްއކާ ު‬ ‫ަތ ެނ ްއ‬

‫‪ 3400‬މީ ަޓ ުރ‬ ‫ދިގު‬ ‫‪ 60‬މީ ަޓ ުރ ފުޅާ‬ ‫ނވޭ ެއ ްއ‬ ‫ައ ުއ ަރ ް‬

‫ރ ްއޖޭ ަގ ިއ‬ ‫ާ‬ ‫މިހާ ަތ ަނ ް‬ ‫ނގާ‬ ‫ށ ހި ް‬ ‫ނ ެމ ބ ަިޔ‬ ‫ެއ ް‬ ‫ރ ުޢ‬ ‫ޝ‬ ‫ަމ ް ޫ‬

‫‪38‬‬ ‫ނ‬ ‫ޝ ް‬ ‫އިމި ގް ޭ‬ ‫ރ ަ‬ ‫ނ ަޓ ރ‬ ‫ަކ ުއ ް‬

‫‪78000‬‬ ‫ައ ަކމީ ަޓ ުރގެ‬ ‫ިނލެ ްއ‬ ‫ޓާމ ަ‬

‫ނ ެމ ަޒމާނީ‬ ‫ެއ ް‬ ‫ލތް ަތ ްއ‬ ‫ސ‬ ‫ީ‬ ‫ަވ ަ‬

‫‪45‬‬

‫ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް‬ ‫އެއާޕޯޓް‬

‫ބ ުރ ަމ ުހ‬ ‫ޑ ެ‬ ‫ިސ މް ަ‬ ‫ނ‬ ‫ދ ް‬ ‫ޚި ުދ ަމތް ޭ‬ ‫ށ ެނ‬ ‫ަފ ާ‬

‫މިލިއަން ޑޮލަރު‬ ‫‪ 3400‬މީ ަޓ ުރ ދިގު‬ ‫‪ 60‬މީ ަޓ ުރ ފުޅާ‬ ‫ނވޭ ެއ ްއ‬ ‫ައ ުއ ަރ ް‬

‫ށ‬ ‫ނގެ ައ ޮތޅު ަތ ަކ ް‬ ‫ެދ ު‬ ‫ކ ު‬ ‫ނ ޚި ުދ ަމތް‬ ‫ސީޕްލޭ ް‬ ‫ބ ްއ‬ ‫ހ‬ ‫ދ ެނ ަ ެ‬ ‫ޭ‬

‫ޝ ަނލް‬ ‫ނ ަޓރ ޭ‬ ‫އި ް‬ ‫ނ ަ‬ ‫ށ‬ ‫ަދތު ުރ ަތ ަކ ް‬ ‫ަތ ްއ ާޔ ުރ ެވ ަފއި‬

‫ނ ެގ ަމއި ެއއާ ޯޕ ްޓ‬ ‫ެދ ު‬ ‫ކ ު‬ ‫ޝ ރޫ ުޢ‬ ‫ކ ުރމުގެ ަމ ް‬ ‫ބި ާ‬ ‫ނ ު‬

‫‪ 28‬ނޮވެމްބަރު ‪| 2016‬‬

‫‪19‬‬


‫‪10‬‬

‫ނގެ ައ ުއ ފްލީ ެޓ ްއ‬ ‫ސީޕްލޭ ް‬ ‫ށ‬ ‫ނ ައ ް‬ ‫ަޤ ުއމީ ެއއާލައި ް‬

‫‪480‬‬

‫ނ ުރފި ާޔ‬ ‫މިލި ައ ް‬ ‫ށ‬ ‫ނގެ ަތ ަރ ްއޤީ ައ ް‬ ‫ަޤ ުއމީ ެއއާލައި ް‬

‫ނ ަތ ްއ އިތު ުރ ެވ ްއޖެ‬ ‫ނ ަނ ބޭ ުރގެ ެއ ައރ ލައި ް‬ ‫ރ ްއޖެ ައ ް‬ ‫ާ‬

‫‪02‬‬ ‫ޑޮމެސްޓިކް‬ ‫އެއާޕޯޓްގެ‬ ‫މަޝްރޫޢު‬ ‫ކުރިއަށްދަނީ‬ ‫ ‪20‬‬

‫އިސްކަންދަރު ވައިގެބަނދަރު‬ ‫ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޢަސްކަރީ‬ ‫އެއާޕޯޓް‬ ‫ލ‪.‬ކަށްދޫގައި‬

‫| ‪ 28‬ނޮވެމްބަރު ‪2016‬‬

‫‪627‬‬

‫‪01‬‬

‫މިލިއަން ރުފި ާ‬ ‫ޔ‬ ‫އިތުރު ‪ 4‬އެއާޕޯޓްގެ‬ ‫މަޝްރޫޢަށް ބަޖެޓްކޮށްފައި‬

‫ޑޮމެސްޓިކް‬ ‫އެއާޕޯޓް‬ ‫ހުޅުވައިފި‬


‫‪26.7‬‬

‫ކިލޯމީޓަރުގެ މަގު‬

‫‪6‬‬

‫ރަށުގެ މަގުހެދުން‬ ‫ނިމިއްޖެ‬

‫ނ ަމތީ‬ ‫ަހ ްއ ުދ ް‬ ‫ޮބޑ ު ަމގު‬ ‫އަތޮޅުތެރޭ ހިންގި‬ ‫އެންމެ ބޮޑު‬ ‫އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ‬ ‫މަޝްރޫޢު‬

‫‪85.4‬‬ ‫މިލިއަން ރުފިޔާ‬ ‫ޚަރަދުކޮށްފި‬

‫‪30‬‬

‫މިލިއަން ޑޮލަރު މުޅި‬ ‫މަޝްރޫޢަށް ހޭދަވި‬

‫‪15‬‬

‫ކިލޯމީޓަރަށްވުރެ‬ ‫ދިގު‬

‫‪1100‬‬ ‫ޔ މި‬ ‫މިލިއަން ރުފި ާ‬ ‫މަޝްރޫޢުތަކަށް‬ ‫ހޭދަވާނެ‬

‫‪18‬‬

‫ރަށުގައި މަގު‬ ‫ހަދަމުންދަނީ‬

‫ރާއްޖޭގެ އެންމެ‬ ‫ރީތި އެންމެ‬ ‫ދިގުމަގު‬ ‫‪ 28‬ނޮވެމްބަރު ‪| 2016‬‬

‫‪21‬‬


‫‪ 20‬އަހަރުން‬ ‫ގެދޮރަށް އަގު‬ ‫ދައްކަން‬ ‫ލުއި ލޯން‬ ‫ސްކީމްތައް‬

‫ޕެންޝަ ް‬ ‫ނ‬ ‫ސްކީމުން ފްލެޓް‬ ‫ގަންނަން ޑައުން‬ ‫ޕޭމަންޓް ދޭނެ‬

‫އަލަށް ގަންނަ‬ ‫ފްލެޓަށް‬ ‫ޓެކްސް ދައްކާކަށް‬ ‫ނުޖެހޭ‬

‫‪ 252‬މިލިއަން‬ ‫ޑޮލަރުގެ ގެރެން ީ‬ ‫ޓ‬ ‫ސަރުކާރުން ‪5000‬‬ ‫ފްލެޓް ހުޅުމާލޭގައި‬ ‫ތަރައްޤީކުރަން‬

‫އަތޮޅުތަކުގައި‬ ‫ނުނިމިހުރި ‪109‬‬ ‫ގެއެއް ނިންމަން‬ ‫ކޮންމެ ޢާއިލާއަކަށް‬ ‫ލުއި ލޯން‬ ‫‪ 100‬މިލިއަން‬ ‫ރުފިޔާގެ އިސްލާމިކް‬ ‫ސްކީމެއް‬ ‫މާލެއާ އަތޮޅުތަކުގައި‬ ‫ނުނިމިހުރި ގެތަކަށް‬

‫ ‪22‬‬

‫| ‪ 28‬ނޮވެމްބަރު ‪2016‬‬

‫ޑައުން ޕޭމަންޓު‬ ‫ދައްކަން ރަހު ު‬ ‫ނ‬ ‫ނުބެހެއްޓޭ ޢާއިލާތަކަށް‬ ‫ސަރުކާރުން އެކަން‬ ‫ހަމަޖައްސައިދޭނެ‬

‫ނ‬ ‫ަރ ްއޔި ުތ ް‬ ‫ކ ުރ ުވ ް‬ ‫ނ ގެ ޮދ ުރ ެވރި ު‬

‫ކުރީން ފަށައި‬ ‫ހުއްޓިފައިހުރި‬ ‫ހައުސިންގ‬ ‫މަޝްރޫޢުތައް‬ ‫މި ސަރުކާރުން‬ ‫ނިންމަނީ‬


‫ސކީމް ަތ ްއ‬ ‫ޞ ް‬ ‫ހި ާޔ ަވހި ަކމު ެގ ޚާ ްއ ަ‬ ‫ސިފައިންނަށް‬

‫ފުލުހުންނަށް‬

‫ޓީޗަރުންނަށް‬

‫ސިވިލްސަރވިސް‬ ‫މުވައްޒަފުންނަށް‬

‫‪1500 15000 6000‬‬ ‫އަށް ވުރެ ގިނަ ފްލެޓް‬ ‫އަމިއްލަފަރާތްތަކުން‬ ‫ތަރައްޤީކުރަމުން ދަނީ‬

‫ސޯޝަލް ހައުސިންގ‬ ‫ޔުނިޓް‬ ‫ހުޅުމާލެ ޔޫތުސިޓީގައި‬ ‫ސަރުކާރުން ބިނާކުރާނެ‬

‫ހައުސިންޔުނިޓްގެ‬ ‫ގެދޮރުވެރިކުރުވުމުގެ‬ ‫މަޝްރޫޢު‬ ‫މާލެއާ އަތޮޅުތަކުގައި‬

‫އައިޖީއެމްއެޗް ޑޮކްޓަރުންނާ‬ ‫ނަރުހުންނަށް‬

‫‪10‬‬

‫ށ ަފ ުހ‬ ‫ައ ަހ ަރ ް‬

‫ސުނާމީގައި ގެދޮރުގެއްލުނު‬ ‫ޢާއިލާތައް‬ ‫‪ 10‬އަހަރަށްފަހު މި‬ ‫ސަރުކާރުން ގެދޮރުދީ ނިންމި‬

‫‪600‬‬ ‫ހައުސިންގ ޔުނިޓް‬ ‫ތކުގެ ހިއްކި‬ ‫އަތޮޅު ަ‬ ‫ކގައި އަޅަނީ‬ ‫ބިންތަ ު‬

‫‪ 28‬ނޮވެމްބަރު ‪| 2016‬‬

‫‪23‬‬


‫‪10‬‬

‫ނ‬ ‫ކ ް‬ ‫ބި ް‬ ‫ނހި ްއ ު‬

‫ހެކްޓަރަށްވުރެ ބޮޑު‬ ‫‪ 20‬ބިން ޞިނާޢީ‬ ‫ބޭނުންތަކަށް‬

‫‪107‬‬

‫މިލިއަން ރުފިޔާގެ‬ ‫ބަޖެޓަކުން ހިއްކަ ް‬ ‫ނ‬ ‫ފަށަން ޕްލޭންކޮށްފައި‬

‫‪500‬‬

‫ހެކްޓަރަށްވުރެ ބޮޑުބިން‬

‫‪09‬‬

‫ރަށުގައި ހިއްކައިފި‬

‫‪1800‬‬ ‫މިލިއަން ރުފިޔާ‬ ‫ބިން ހިއްކަން‬ ‫ޚަދަރުކޮށްފި‬

‫‪03‬‬

‫ރަށެއްގެ ބިން‬ ‫ހިއްކަމުން‬ ‫ދަނީ‬ ‫ ‪24‬‬

‫| ‪ 28‬ނޮވެމްބަރު ‪2016‬‬

‫އީޒީ ޑ ް ެރ ަޖރ‬ ‫ބިންހިއްކުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާ‬ ‫ދައުލަތުގެ ޑްރެޖަރު‬

‫‪2017‬‬ ‫ވަނަ އަހަ ު‬ ‫ރ‬ ‫މަސައްކަތް ފަށާނެ‬

‫‪35‬‬

‫މިލިއަން ޑޮލަރު‬

‫‪3700‬‬ ‫ކިއުބިކް މީޓަރު ވެލި‬ ‫އުފުލާނެ‬

‫‪50‬‬

‫މީޓަރު އަޑިން ވެލި ނަގާނެ‬

‫‪02‬‬ ‫ދުވަހުން ހެކްޓަރެއް‬ ‫ހިއްކާނެ‬


‫ނ‬ ‫ޢި ްއޒު ްއދީ ް‬ ‫ނ ފާލަ ް‬ ‫ނ‬ ‫ދ ް‬ ‫ޖުމްހޫރީ ަމއި ާ‬ ‫ނ ަތ ްއ‬ ‫ެފ ް‬ ‫ނ ައ ުރ ވާ ަވޑ ާ ް‬ ‫ސ ަރ ަޙ ްއ ުދ‬ ‫އ ް‬ ‫ިސލާމީ ަމ ުރ ަކޒު ަ‬ ‫ސ ޯނޕާކް‬ ‫ނޕާކާ ް‬ ‫ސލް ަޓ ް‬ ‫ަ‬ ‫ބގީ ޗާ‬ ‫ދ ް‬ ‫ުހޅު ާ‬ ‫ނ ަ‬

‫ކ ަރނީ)‬ ‫( ަތ ަރ ްއޤީ ު‬

‫ކ ަރނީ)‬ ‫( ަތ ަރ ްއޤީ ު‬

‫ށ‬ ‫ބގީ ޗާ ަތ ަކ ް‬ ‫‪ޯ 8‬ގ ިޅ ަ‬

‫ރ ުޢ ަފ ަށނީ)‬ ‫ޝ ޫ‬ ‫( ަމ ް‬

‫ނ‬ ‫ސ ަފ ް‬ ‫ަރ ް‬ ‫ނ ު‬ ‫ނ‬ ‫ނ ަތ ް‬ ‫ރ ަތ ް‬ ‫ކ ާ‬ ‫ަކ ް‬ ‫ސ ަރތު ު‬ ‫ނ‬ ‫ނ ަމއިޒާ ް‬ ‫ސ ާ‬ ‫ނމީބި ާ‬ ‫ު‬ ‫ނ‬ ‫ާ‬ ‫ރ ެވރިބޭ ަމއިޒާ ް‬ ‫ނ‬ ‫މުއި ެވ ޮޔ ޮދ ުށ ަމއިޒާ ް‬ ‫ނ‬ ‫ނ ަމއިޒާ ް‬ ‫ހި ްއ ަތ ް‬ ‫ނ‬ ‫ނ ަދ ުރ ަމއިޒާ ް‬ ‫ިސ ަކ ް‬ ‫އ ް‬ ‫ނ‬ ‫ނ ި‬ ‫ދ ަމއިޒާ ް‬ ‫ެރ ެހ ް‬ ‫ނޑަ ް‬ ‫އި ް‬ ‫ސ ޓްރި ައލް ވިލެޖް‬

‫ނ)‬ ‫ކ ނި ަނ ްއތާލު ް‬ ‫ބ ުރ ަމ ަ‬ ‫ސ ްއ ަކތާ ު‬ ‫( ަ‬

‫ނ ެފށި‬ ‫ނ ަހ ަދ ް‬ ‫ަމގު ަތ ްއ ައލު ް‬ ‫ނ ެފށި‬ ‫ނ ަމގު ަގއި ތާ ުރ ައ ަޅ ް‬ ‫ކ ުރފާ ު‬ ‫ޮބޑ ު ަތ ު‬ ‫ެމކޭނި ަކލް ޕާކި ް‬ ‫ިސ ަޓމް‬ ‫ނ ސ ް‬ ‫ކ ަރނީ‬ ‫ބނ ަދ ުރ ަ‬ ‫ސ ަރ ަޙ ްއ ުދ ފުޑ ް ޯކ ުޓ ަތ ްއ ަތ ަރ ްއޤީ ު‬ ‫ުހ ަޅނގު ަ‬

‫ޝ ރޫ ުޢ‬ ‫އާ ަނ ުރ ަދމާ ނިޒާމުގެ ަމ ް‬ ‫ކ ަރނީ‬ ‫ެހދި ޮގނޑ ު ޮދ ް‬ ‫ށ ައލު ް‬ ‫ނ ަތ ަރ ްއޤީ ު‬ ‫‪ 28‬ނޮވެމްބަރު ‪| 2016‬‬

‫‪25‬‬


‫‪31‬‬

‫‪45‬‬

‫‪2600‬‬

‫ބަނދަރު ނިމިއްޖެ‬

‫ބަނދަރު ހަދަމުން ދަނީ‬

‫މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢު‬

‫‪60‬‬

‫‪2200‬‬

‫ބަނދަރު ހަދަން ފަށަން ބަޖެޓްކޮށްފައި‬

‫މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެ‬

‫‪6‬‬

‫‪20‬‬

‫ގޮނޑުދޮށް ޙިމާޔަތްކޮށްފި‬

‫ގޮނޑުދޮށް ޙިމާޔަތްކުރުމުގް‬ ‫މަޝްރޫޢު ހިނގަނީ‬

‫‪129‬‬ ‫މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފި‬

‫ނ ޫ‬ ‫ިނ ްއތާލާ ނިޒާމް‬ ‫ރ‪ަ .‬ވ ް‬ ‫ކނ ަ‬ ‫ދ ު‬

‫‪4‬‬

‫ައ ޮތޅު ެގ‬

‫‪65000‬‬ ‫ށ‬ ‫ނ ަނ ް‬ ‫ަރ ްއޔިތު ް‬

‫‪22‬‬

‫ށ‬ ‫ިސ ަޓ ް‬ ‫ރ ޯ‬

‫‪250‬‬

‫ނ ުރފި ާޔ ެގ ޕް ޮރ ެޖ ކް ެޓ ްއ‬ ‫މިލި ައ ް‬ ‫ ‪26‬‬

‫| ‪ 28‬ނޮވެމްބަރު ‪2016‬‬


‫‪24‬‬

‫‪4.4‬‬

‫‪40‬‬

‫ނޓް‬ ‫ަގޑިއި ުރ ަކ ަރ ް‬

‫ެމ ަގ ޮވޓް‬

‫ށ‬ ‫ަރ ް‬

‫ހުރިހާ ރަށަކަށް ޔަގީން‬

‫އިޢާދަކުރުވަނިވި ހަކަތަ‬

‫ހޫނު މޫސުމުގައި ފެނަ ް‬ ‫ށ‬ ‫ޖެހުމުން ސަލާމަތްކޮށްދީފި‬

‫‪10‬‬ ‫‪500‬‬

‫‪21‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪10‬‬

‫ށ ަނ ުރ ަދމާ ނިމި ަފއި‬ ‫ަރ ް‬

‫‪21‬‬

‫ށ ަދނީ‬ ‫ަރ ް‬ ‫ކރި ައ ް‬ ‫ށ ަނ ުރ ަދމާ ަމ ް‬ ‫ޝ ރޫ ުޢ ު‬

‫‪11‬‬

‫ނ ަތ ްއ ާޔ ުރ‬ ‫ަރ ް‬ ‫ޝ ޫ‬ ‫ރ ުޢ ަފ ަށ ް‬ ‫ށ ަނ ުރ ަދމާ ަމ ް‬

‫‪500‬‬

‫ށފި‬ ‫ނ ުރފި ާޔ ހޭ ަދ ޮކ ް‬ ‫މިލި ައ ް‬

‫ނ‬ ‫ަރ ަށ ް‬ ‫ސފު ޯބ ެފ ް‬ ‫ށ ާ‬

‫‪43‬‬

‫ޝ ރޫ ުޢ ހިނ ަގނީ‬ ‫ނ ަމ ް‬ ‫ސފު ޯބ ެފ ް‬ ‫ަރ ުށގެ ާ‬

‫‪12‬‬

‫ނ ަތ ްއ ާޔ ުރ‬ ‫ަރ ް‬ ‫ޝ ޫ‬ ‫ރ ުޢ ަފ ަށ ް‬ ‫ނ ަމ ް‬ ‫ސފު ޯބ ެފ ް‬ ‫ށ ާ‬

‫‪15‬‬

‫ށފި‬ ‫ނ ުރފި ާޔ ހޭ ަދ ޮކ ް‬ ‫މިލި ައ ް‬

‫‪43‬‬ ‫‪300‬‬

‫‪12‬‬

‫‪300‬‬ ‫‪ 28‬ނޮވެމްބަރު ‪| 2016‬‬

‫‪15‬‬ ‫‪27‬‬


‫‪1300‬‬ ‫ދަނޑުވެރީން‬ ‫ދަނޑުވެރިކަމުގެ‬ ‫އެކި ތަމްރީންދީފައި‬ ‫‪ 2‬މިލިއަން‬ ‫ޑޮލަރަށް‬ ‫ވުރެ މަތީ ދަނޑުވެރި‬ ‫އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް‬ ‫ޑިއުޓީ މަޢާފް‬

‫‪ 6000‬ދަނޑުވެރީންނާ‬ ‫އެސްއެމްއެސް‬ ‫މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުން‬ ‫މަޢުލޫމާތު ދޭ‬

‫‪ 7‬ރަށުގެ ދަނޑުވެރި އަ ި‬ ‫ދ‬ ‫މަސްވެރި އުފެއްދުންތަކުން ތަފާތު‬ ‫‪ 77‬ބާވަތް މިހާރު އުފައްދާ‬

‫‪ 11‬މިލިއަން ރުފި ާ‬ ‫ޔ‬ ‫ދަނޑުވެރި ކޯޕަރޭޓިވް‬ ‫ސޮސައިޓީތައް ހިންގަން‬

‫‪ 5‬މިލިއަން ރުފި ާ‬ ‫ޔ‬ ‫ޒުވާން ދަނޑުވެރީން‬ ‫އުފައްދަން‬

‫‪ 12‬މިލިއަން ރުފިޔާ‬ ‫ކުޑަ ބިންކޮޅަކު‬ ‫ދަނޑުވެރިކަން‬ ‫ފަށަން ދިން‬ ‫ލޯންތަކަށް‬ ‫‪ 50‬ފަރާތަކަށް ހުއިފިލަނޑާ‬ ‫އާލާކުރުމުގެ ވިޔަފާރިއަށް‬ ‫‪ 5‬މިލިއަން ރުފިޔާގެ‬ ‫އިންވެސްޓްމަންޓް‬

‫‪ 51‬އޮއިވާލި‬ ‫ކަނދުފަތި‬ ‫މަސްވެރިކަމަށް‬

‫ ‪28‬‬

‫‪ 7‬ކޯޕަރޭޓިވް‬ ‫ސޮސައިޓީ‬ ‫‪ 9‬އައިސް‬ ‫ޕްލާންޓް‬ ‫މަސްވެރީންނަށް‬

‫‪ 7‬މިލިއަން ރުފި ާ‬ ‫ޔ‬ ‫ޒުވާން މަސްވެރީންނާ‬ ‫އޮޑިވެރީން‬ ‫އުފައްދަން‬ ‫ނ ރުފިޔާ‬ ‫‪ 4‬މިލިއަ ް‬ ‫މަހުގެ‬ ‫އުފެއްދުންތައް‬ ‫އިތުރުކުރަން‬

‫| ‪ 28‬ނޮވެމްބަރު ‪2016‬‬


‫‪50‬‬

‫‪1000‬‬

‫‪01‬‬

‫ރިސޯޓު އަލަށް ހުޅުވަން‬ ‫އަމާޒު ހިފާފައި‬

‫މިލިއަން ރުފިޔާ‬ ‫ޓޫރިޒަމަށް‬ ‫އިންވެސްޓްކުރާނަމަ‬ ‫ޑިއުޓީ މަޢާފް‬

‫މިލިއަން ފަތުރުވެރީން‬ ‫ފުރަތަމަ ފަހަރަށް‬ ‫ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރި‬

‫ބޭރުގެ މަޝްހޫރު‬ ‫ބްރޭންޑްތަކުގެ ރިސޯޓް‬ ‫ގިނަވަމުން ދަނީ‬

‫‪22‬‬

‫‪99‬‬ ‫އަހަރަ ް‬ ‫ށ‬ ‫ރިސޯޓްތައް‬ ‫ކުއްޔަށްދޭން‬ ‫ފަށައިފި‬

‫‪10‬‬ ‫މިލިއަން ރުފިޔާ‬ ‫ތިމާވެއްޓާ‬ ‫ރަޙްމަތްތެރި‬ ‫ޓޫރިޒަމް‬ ‫މަސައްކަތްތަކަށް‬

‫ށ ުހޅުވާ ެނ‬ ‫ލ ް‬ ‫ލ ް‬ ‫ރ ޯ‬ ‫ށ ައ ަ‬ ‫ިސ ްޓ ‪ެ 2016‬ގ ނ ަިޔ ަ‬

‫ެއމް ޓީޑީ ީ‬ ‫ސ‬ ‫ނ ެގ‬ ‫ރ ަރ ްއޔި ުތ ް‬ ‫ސ ުރކާ ާ‬ ‫ަ‬ ‫ށ‬ ‫ނ ަޏ ް‬ ‫ނފު ް‬ ‫ކ ް‬ ‫ޓޫރި ަޒމް ު‬ ‫ނ ެފށި‬ ‫ދވާ ް‬ ‫ަފއި ާ‬

‫ސ‬ ‫ެ‬ ‫ބޑ ް ެޓ ކް ް‬ ‫ނ‬ ‫ޓޫރި ަޒމް ޚި ުދ ަމ ުތ ް‬ ‫ނ ުހ ްއޓާލި‬ ‫ެނގު ް‬

‫ިސ ްޓ‬ ‫ޓޫރ ް‬ ‫ށ‬ ‫ލ ް‬ ‫ޮޕލ ް‬ ‫ިސ ައ ަ‬ ‫ށފި‬ ‫ަތޢާ ަރ ފް ޮކ ް‬ ‫‪ 28‬ނޮވެމްބަރު ‪| 2016‬‬

‫‪29‬‬


‫ަފ ޭ‬ ‫ސ ަހ ަމގު‬

‫ރާއްޖެ ބިނާކުރުމަށް ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކާ‪ ،‬މާލޭގެ މަގުތަކުގެ‬ ‫ޙާލަތާ‪ ،‬ސަރުކާރުގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާ ގުޅިގެން ޢާއްމުންނަށް‬ ‫ބޭނުންވާނެ މަޢުލޫމާތާ‪ ،‬ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާ ޝަކުވާތައް‬ ‫ސަރުކާރަށް ބަލައިގަތުން ހިމެނޭ ޚާއްޞަ އެޕްލިކޭޝަނެއް‬

‫އިމާރާތްކުރާ‬ ‫ކުންފުނިތަކަ ް‬ ‫ށ‬ ‫ސަރުކާރުން ބޮޑެތި‬ ‫ފަސޭހަތަކެއް‬

‫ނ‬ ‫އިމާ ާ‬ ‫ކ ުރ ް‬ ‫ރތް ު‬

‫އިމާރާތްކުރަން ހުއްދަހޯދަން‬ ‫ހުށަހަޅާތާ ‪ 3‬ދުވަސްތެރޭ ހުއްދަ‬ ‫ދޭނެ‬

‫އިތުރަ ް‬ ‫ށ‬ ‫ޔަގީންކުރުމަށް‬ ‫ބޯހޯލް‬ ‫ތޮރުފައިގެން‬ ‫ދިރާސާކޮށްފި‬

‫ރާއްޖޭގެ ‪ 2‬ވަނަ‬ ‫ޞިނާޢަތު‬

‫ތެޔޮ ނޫނީ‬ ‫ގޭސް‬ ‫ހުރިކަމުގެ‬ ‫ހެކިވަނީ‬ ‫ފެނިފައި‬

‫ނ ެތ ޮޔ‬ ‫ރ ްއޖެއި ް‬ ‫ާ‬ ‫ނ‬ ‫ޯހ ުދ ް‬ ‫‪ 2017‬ގައި ދިރާސާތަކުގެ‬ ‫ނަތީޖާ ލިބެން ފަށާނެ‬

‫ ‪30‬‬

‫އެންމެ ބޮޑެ ި‬ ‫ތ‬ ‫މެޝިނަރީތަކާ‬ ‫ޕްރޮޖެކްޓްތައް‬

‫| ‪ 28‬ނޮވެމްބަރު ‪2016‬‬

‫ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންސް ވިސާ‬ ‫‪ 50‬މިލިއަނަށްވުރެ ބޮޑު‬ ‫އިންވެސްޓެއްކުރާ ބޭރުގެ‬ ‫ފަރާތްތަކަށް‬

‫އިންވެސްޓްމަންޓް‬ ‫ފޯރަމް‬ ‫ޖަޕާން‪ ،‬ސިންގަޕޯރ‪،‬‬ ‫ޗައިނާ‪ ،‬އިންޑިއާގައި‬ ‫ބާއްވައިފި‬

‫ކުދި އަދި މެދުފަންތީ‬ ‫ވިޔަފާރި‬ ‫އެހީތެރިކަންދޭނެ‬ ‫‪ 7‬މަރުކަޒު މާލެއާ‬ ‫އަތޮޅުތަކުގައި‬


‫ފަސޭހަ މަދަދު‬

‫އަގި‬

‫ވިޔަފާރި ކުރިއަރުވަން‬

‫އެސްއެމްއީ ލޯން‬

‫ސަބާ‬

‫‪300‬‬ ‫މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕްރޮގްރާމްތައް‬

‫ނގ‬ ‫ނކި ް‬ ‫ބޭ ް‬ ‫ސ ަހ‬ ‫ނ ަފ ޭ‬ ‫ނ ޯހ ަދ ް‬ ‫ޯލ ް‬ ‫ނ ެކ ްއގެ ޚި ުދ ަމތް ަފ ަށއިފި‬ ‫ައ ުއ ބޭ ް‬ ‫ނ‬ ‫ކ ް‬ ‫ކ ަގއި ބޭ ް‬ ‫ަމ ުރ ަކޒީ ބޭ ް‬ ‫ނކް ަތ ު‬ ‫ނ ު‬ ‫ށފި‬ ‫ބ ަހ ްއޓާ ޑި ޮޕސިޓް ަދ ް‬ ‫ށ ޮކ ް‬ ‫ަ‬

‫‪3.9%‬‬

‫‪0.4%‬‬

‫ގެ އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި‬

‫އިންފްލޭޝަން ރޭޓް‬

‫‪541‬‬

‫‪173‬‬

‫މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޤައުމީ‬ ‫ރިޒާވެއް‬

‫މިލިއަން ޑޮލަރު ޤައުމީ‬ ‫ރިޒާވަށް އިތުރުވެއްޖެ‬

‫ިސ ތި ާޔގި‬ ‫ކ ަގއި ަފއ ާ‬ ‫ބޭ ް‬ ‫ނކް ަތ ު‬ ‫ށފި‬ ‫ނ ަތޢާ ަރ ފް ޮކ ް‬ ‫ނ ޑޮލަ ުރ ެނގު ް‬ ‫އޭޓީ ެއމް އި ް‬ ‫ށ‬ ‫ދ ‪ 1‬ބިލި ައ ަނ ް‬ ‫ނކްގެ ަފއި ާ‬ ‫ަޤ ުއމީ ބޭ ް‬ ‫ކ ަގއި‬ ‫ދ ވ ާ‬ ‫ނ ޭ‬ ‫ރ ްއ ެޖއި ް‬ ‫ާ‬ ‫ިސ ކާޑ ު ބޭ ުރ ަޤ ުއމު ަތ ު‬ ‫ކ ެރވޭ‬ ‫ނ ް‬ ‫ައލު ް‬ ‫ނ ު‬ ‫ނ ބޭ ު‬

‫‪7000‬‬ ‫ޑޮލަރު އަހަރަކު ބޮލަކަށް ޖެހެން‬ ‫ފަށައިފި‬

‫‪ 28‬ނޮވެމްބަރު ‪| 2016‬‬

‫‪31‬‬


‫ޔ ުތސިޓީ‬ ‫ުހޅުމާލެ ޫ‬ ‫ޝ ަހ ުރ‬ ‫ނ ް‬ ‫ކ ާ‬ ‫ަދ ުއލަތު ް‬ ‫ނގެ ފު ަރ ަތ ަމ ަ‬ ‫ނ ބި ާ‬ ‫ނ ު‬ ‫ރ ޒުވާ ު‬ ‫އެންމެ ޒަމާނީ ސިޓީއެއް‬ ‫ބިނާކުރުން ކުރިއަށްދަނީ‬ ‫‪ 240‬ހެކްޓަރު ބިން‬ ‫‪ 9‬ހަފުތާއިން ހިއްކާފައި‬ ‫ތޮށިލައި ނިމިއްޖެ‬ ‫ނަރުދަމާ ނިޒާމާ މަގުތައް ހަދަނީ‬ ‫ހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ފަށައިފި‬ ‫ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް‬ ‫އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޓޭޑިއަމް‬ ‫ޔޫތުޕާކް‬ ‫ނޮލެޖްޕާކް‬ ‫ޔޮޓް މެރީނާ‬ ‫އާޓް އިންސްޓިއުޓް‬ ‫ވަޒީފާއާ ތަޢުލީމާ ކުޅިވަރުގެ އެތައް ފުރުޞަތެއް‬

‫ ‪32‬‬

‫| ‪ 28‬ނޮވެމްބަރު ‪2016‬‬


‫ނ‬ ‫ައއި ެހ ަވ ް‬

‫ުއތު ުރގެ ވ ަިޔފާރިއާ ަތ ަރ ްއޤީ ގެ ަމއި ަމ ުރ ަކޒު‬ ‫ފީޒިބިލިޓީ ވަނީ ނިމިފައި‬ ‫މާސްޓަރ ޕްލޭން ހަދަނީ‬ ‫މުއްސަނދި ޤައުމުތަކާ‬ ‫ކުންފުނިތަކުން ޝައުގުވެރި‬ ‫ޓްރާންޝިޕްމަންޓް ބަނދަރު‬ ‫ޔޮޓްމެރީނާ‬ ‫ކުރޫޒްހަބް‬ ‫ޑޮކްޔާޑް‬ ‫ބަންކަރިންގ‬ ‫ތެޔޮސާފުކުރުމާ ރައްކާކުރުން‬ ‫ސަރަޙައްދީ ވިޔަފާރި މަރުކަޒެއް‬

‫‪ 28‬ނޮވެމްބަރު ‪| 2016‬‬

‫‪33‬‬


‫ސ ޮކ ް‬ ‫ބރިޖް‬ ‫ށ ާ‬ ‫ަކނޑ ު ުހ ަރ ް‬ ‫ރ ްއޖޭ ަގއި ައޅާ ބ ަިޔ ް‬ ‫ށ‬ ‫ނ ަހ ީގ ަގ ަތ ަކ ް‬ ‫ަރ ްއޔިތު ް‬ ‫ނ ައއި ުހ ަވ ެފ ް‬ ‫ނ ެދ ެކމު ް‬

‫ރާއްޖޭގައި ހިނގާ އެންމެ ބޮޑު‬ ‫އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަޝްރޫޢު‬ ‫ބްރިޖްގެ ވަގުތީ ފާލަން އަޅާފައި‬ ‫ކަނޑަށް ހޮޅިތައް ފައްތަމުން ދަނީ‬ ‫ތަނބުތަކުގެ ކޮންކްރީޓް ފަށައިފި‬ ‫‪ 2018‬ސެޕްޓެމްބަރުގެ ކުރީން ބްރިޖް ނިމޭނެ‬ ‫‪ 2‬ކިލޯމީޓަރުގެ ބްރިޖެއް‬ ‫‪ 210‬މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫޢެއް‬

‫ ‪34‬‬

‫| ‪ 28‬ނޮވެމްބަރު ‪2016‬‬


‫“‬

‫ ‬

‫ނ ެގ‬ ‫ކ ައޅު ަގނޑ ު ެމ ް‬ ‫ﷲ ެގ ަރޙް ަމތްފުޅާ ެއ ު‬ ‫ނ ަކނޑަ ައޅާ ަފއިމިވާ ަތ ަރ ްއޤީއާއި‬ ‫ސ ުރކާ ުރ ް‬ ‫ަ‬ ‫ރ ްއޖޭ ަގއި‬ ‫ނގާ ަތ ްއ ާ‬ ‫ނގެ ބި ް‬ ‫ަތ ަމ ްއ ުދ ް‬ ‫ރ ްއޖެ‬ ‫ެއޅި ްއޖެ ަނ ަމ‪ެ ،‬އ ުދ ަވ ުހ މި ާ‬ ‫ނ ެމ‬ ‫ނ ެއ ް‬ ‫ސ ަރ ަޙ ްއ ުދ ް‬ ‫ނ ާ‬ ‫ޮއ ް‬ ‫ނނީ‪ ،‬މި ަ‬ ‫ނ ެމ ަނލަ ަޤ ުއމުގެ ޮގތު ަގއި‪.‬‬ ‫ރީތި‪ެ ،‬އ ް‬ ‫ނ ެމ‬ ‫ނ ެމ ތި ާޔގި ަޤ ުއމުގެ ޮގތު ަގއި‪ެ .‬އ ް‬ ‫ެއ ް‬ ‫ނ ެމ‬ ‫ރހިތްވާ‪ެ ،‬އ ް‬ ‫ކ ާ‬ ‫ކ ޒި ާޔ ަރތް ު‬ ‫ބ ަޔ ު‬ ‫ގ ަިނ ަ‬ ‫ނ‬ ‫ނޒިލެ ްއ ެގ ޮގ ުތ ަގއި‪ .‬ދިރި ުއޅު ް‬ ‫ހިތް ަގއިމު ަމ ް‬ ‫ރ‬ ‫ނ ެމ ފު ާ‬ ‫ނ ެމ ުއފާ ެވރި‪ ،‬ޚި ުދ ަމތް ަތ ްއ ެއ ް‬ ‫ެއ ް‬ ‫ސ ަގނޑުގެ ޮގތު ަގއި‪ .‬މިއީ‬ ‫ފުރި ަހ ަމ ަފ ް‬

‫”‬

‫ރ ްއޖެ ‬ ‫ބ ެވތި ދި ެވހި ާ‬ ‫ައޅު ަގނޑ ު ެމ ް‬ ‫ނގެ ޮލ ު‬ ‫ ‬ ‫މިނިވަންދުވަސް ‪ /‬މާލެ ‪ 26 /‬ޖުލައި ‪2016‬‬

‫‪ 28‬ނޮވެމްބަރު ‪| 2016‬‬

‫‪35‬‬


‫ ‪36‬‬

‫| ‪ 28‬ނޮވެމްބަރު ‪2016‬‬

Maldeeb Special: "Habeys"