Дослідження “Правові та соціальні проблеми ВПО та ветеранів АТО з інвалідністю"

Page 1

Аналітичний звіт “Правові та соціальні проблеми ВПО та ветеранів АТО з інвалідністю в Луганській та Рівненській областях”

«Ініціатива активних громадян в підтримку ВПО та учасників АТО – осіб з інвалідністю в Донбасі» реалізується ГО “Суспільна служба правової допомоги” в рамках проекту «Українська регіональна платформа громадських ініціатив», що адмініструється у регіоні Донецькою обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» (Загальноукраїнське адміністрування проекту здійснює ГО Центр «Жіночі перспективи») за фінансової підтримки Європейського Союзу.


Дослідження було проведене в рамках проекту “Ініціатива активних громадян в підтримку ВПО та учасників АТО – осіб з інвалідністю в Донбасі”, що реалізується ГО “Суспільна служба правової допомоги” в рамках проекту «Українська регіональна платформа громадських ініціатив», що адмініструється у регіоні Донецькою обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» (Загальноукраїнське адміністрування проекту здійснює ГО Центр «Жіночі перспективи») за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Звіт дослідження є винятковою відповідальністю ГО “Суспільна служба правової допомоги”. Забороняється відтворення та використання будь-якої частини цього дослідження у будьякому форматі, включаючи графічний, електронний, копіювання чи використання в будь-який інший спосіб без відповідного посилання на оригінальне джерело.

«Ініціатива активних громадян в підтримку ВПО та учасників АТО – осіб з інвалідністю в Донбасі» реалізується ГО “Суспільна служба правової допомоги” в рамках проекту «Українська регіональна платформа громадських ініціатив», що адмініструється у регіоні Донецькою обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» (Загальноукраїнське адміністрування проекту здійснює ГО Центр «Жіночі перспективи») за фінансової підтримки Європейського Союзу.

2


Зміст Вступ______________________________________________________________________ 4 Методологія та інструментарій моніторингу_______________________________________ 6 Правові проблеми ветеранiв АТО з iнвалiднiстю___________________________________ 9 Правовi проблеми ВПО з інвалідністю___________________________________________ 11 Соціальні проблеми ветеранiв АТО з iнвалiднiстю_________________________________ 13 Соціальні проблеми ВПО з інвалідністю__________________________________________15 Рекомендації експертів щодо вирішення правових та соціальних проблем ВПО та ветеранів АТО з інвалідністю в Луганській та Рівненський областях_________________17

«Ініціатива активних громадян в підтримку ВПО та учасників АТО – осіб з інвалідністю в Донбасі» реалізується ГО “Суспільна служба правової допомоги” в рамках проекту «Українська регіональна платформа громадських ініціатив», що адмініструється у регіоні Донецькою обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» (Загальноукраїнське адміністрування проекту здійснює ГО Центр «Жіночі перспективи») за фінансової підтримки Європейського Союзу.

3


Вступ Анексiя Криму та складна ситуацiя, яка склалася на Сходi України призвели до значних змiн у нашiй державi. У зв’язку з цим виникли двi масштабнi проблеми серед населення. Перша проблема це перемiщення громадян усерединi нашої держави. Так, за уточненими даними Мiжвiдомчого координацiйного штабу Державної служби України з надзвичайних ситуацiй, станом на 28 жовтня 2016 року з тимчасово окупованої територiї та районiв проведення антитерористичної операцiї в iнших регiонах України тимчасово розмiщено 1 052 171 особа, з яких 174 592 дитини та 500 700 осiб з iнвалiднiстю та осiб похилого вiку, у тому числi з Донецької та Луганської областей 1 029 506 осiб та Автономної Республiки Крим i мiста Севастополь – 22 665 осiб. Найбiльше внутрiшньо перемiщених осiб розмiщено у Луганськiй (290 626 осiб), Харкiвськiй (188 588 осiб), Донецькiй (120 017 осiб), Днiпропетровськiй (81 109 осiб), Запорiзькiй (69 128 осiб), Київськiй (55 185 осiб) та Одеськiй (40 488 осiб) областях. Найменша кiлькiсть розселена у Тернопiльськiй (2 478 осiб), Чернiвецькiй (2 826 осiб), Рiвненськiй (3 366 осiб), Закарпатськiй (4 128 осiб), Iвано-Франкiвськiй (4 618 осiб) та Волинськiй (4 980 осiб) областях. Це свiдчить про нерiвномiрний регiональний розподiл ВПО по Українi, що призводить до надмiрного соцiального i адмiнiстративного навантаження на громади, локальнi ринки працi, соцiальну iнфраструктуру регiонiв вселення. Важко не погодитися, що ця цифра вражає. Водночас непокоїть i той факт, що тенденцiї до зниження їх кiлькостi не спостерiгається, оскiльки навiть учорашнi прихильники «республiк», зневiрившись у їхнiй перспективностi та оцiнивши реалiї життя з непомiрно

«Ініціатива активних громадян в підтримку ВПО та учасників АТО – осіб з інвалідністю в Донбасі» реалізується ГО “Суспільна служба правової допомоги” в рамках проекту «Українська регіональна платформа громадських ініціатив», що адмініструється у регіоні Донецькою обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» (Загальноукраїнське адміністрування проекту здійснює ГО Центр «Жіночі перспективи») за фінансової підтримки Європейського Союзу.

4


високими цiнами, дефiцитом продуктiв, безробiттям тощо, покидають проблемнi територiї в пошуках кращого життя. Друга проблема торкнулась людей, якi не тiльки проживають на Сходi України чи на територiї Криму. Це люди, якi обрали своїм подальшим шляхом захист незалежностi, суверенiтету та територiальної цiлiсностi нашої держави. Це учасники АТО та звичайно їх сiм’ї, якi їх пiдтримали у цьому рiшеннi та чекали i чекають їх повернення. Деякi з них не повернуться, а деякi повернулися, та нажаль, були тяжко пораненi, тому стали iнвалiдами. Ця категорiя населення, є не такою великою як ВПО, але потребує пiдтримки та захисту не менше. I хоча така ситуацiя iснує вже не перший рiк, незважаючи на всi спроби її подолати з боку української влади за партнерської допомоги iнших країн i гуманiтарних органiзацiй, на сьогоднi iнтеграцiя ВПО на територiї України та реабiлiтацiя учасникiв АТО з iнвалiднiстю зiштовхується з рядом проблем, якi нинi повною мiрою не врегульованi. У цьому контекстi слiд зазначити, що цi проблеми дуже рiзнорiднi як за масштабами (загальнодержавнi, пов’язанi насамперед з дiяльнiстю законодавчої i виконавчої гiлок влади; мiсцевi − дiяльнiсть органiв мiсцевого самоврядування; iндивiдуальнi − особливостi iндивiдуальної адаптацiї та сприйняття серед мiсцевого населення), так i за змiстом (економiчнi, соцiально-побутовi, гуманiтарно-культурнi тощо). Можна також говорити, що їх вирiшення має носити комплексний характер, оскiльки позитивнi змiни уже в одному напрямi можуть вплинути на загальну картину й навпаки.

«Ініціатива активних громадян в підтримку ВПО та учасників АТО – осіб з інвалідністю в Донбасі» реалізується ГО “Суспільна служба правової допомоги” в рамках проекту «Українська регіональна платформа громадських ініціатив», що адмініструється у регіоні Донецькою обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» (Загальноукраїнське адміністрування проекту здійснює ГО Центр «Жіночі перспективи») за фінансової підтримки Європейського Союзу.

5


Методологія та інструментарій дослідження Під час проведення дослідження була використана наступна емпiрична база: -

кабiнетне дослiдження;

-

аналiтичнi огляди;

-

статистична iнформацiя Державної служби зайнятостi, Державної служби статистики, Мiнiстерства соцiальної полiтики, обласних департаментiв соцiального захисту населення;

-

нормативно-правова база;

-

публiкацiї засобiв масової iнформацiї;

-

анкетування;

-

фокус-групи;

-

swot-аналiз.

Оскiльки наше дослiдження має комплексний характер, то увесь процес був подiлений на декiлька етапiв, пiд час яких волонтери користувалися рiзними iнструментами.

I етап – кабiнетне дослiдження. Даний етап спрямований на збiр кiлькiсних даних у Луганськiй i Рiвненськiй областях, цiллю якого було статистичне забезпечення вивчення загальної ситуацiї з внутрiшньо перемiщеними особами та ветеранами АТО з iнвалiднiстю у регiонах, якi нас цiкавлять. Зокрема було проаналiзовано: –

статистичнi данi про кiлькiсть ВПО, динамiку (2014-2016 рр.), гендернi особливостi мiграцiйних процесiв в обраних регiонах;

«Ініціатива активних громадян в підтримку ВПО та учасників АТО – осіб з інвалідністю в Донбасі» реалізується ГО “Суспільна служба правової допомоги” в рамках проекту «Українська регіональна платформа громадських ініціатив», що адмініструється у регіоні Донецькою обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» (Загальноукраїнське адміністрування проекту здійснює ГО Центр «Жіночі перспективи») за фінансової підтримки Європейського Союзу.

6


статистичнi данi про кiлькiсть ветеранiв АТО з iнвалiднiстю в Луганськiй та Рiвненськiй областях;

статистику працевлаштування ВПО та ветеранiв АТО з iнвалiднiстю в Луганськiй та Рiвненськiй областях;

iнформацiю щодо звернень ВПО та ветеранiв АТО з iнвалiднiстю для отримання правової допомоги;

аналiтичнi звiти щодо надання допомоги ВПО та ветеранам АТО з iнвалiднiстю в обраних регiонах;

iнша спорiднена iнформацiя (нормативно-правова база, iнформацiя у мiсцевих та регiональних ЗМI, тощо).

II етап – iнтерв’ювання. Мета – з’ясувати основнi проблеми правового та соцiального характеру, з якими

доводиться стикатися ВПО та ветеранам АТО з iнвалiднiстю у

дослiджуваних регiонах. Основнi задачi: –

виявити, якi заходи реалiзуються в регiонах i спрямованi на ВПО та ветеранiв АТО з iнвалiднiстю в галузi соцiальної полiтики;

визначити основнi канали комунiкацiй з ВПО та ветеранами АТО з iнвалiднiстю – найбiльш зручнi способи отримання iнформацiї;

визначити головнi проблеми правового характеру з якими стикаються ВПО та ветерани АТО з iнвалiднiстю;

оцiнити рiвень готовностi до спiвпрацi мiж ВПО та приймаючою громадою;

тощо. «Ініціатива активних громадян в підтримку ВПО та учасників АТО – осіб з інвалідністю в Донбасі» реалізується ГО “Суспільна служба правової допомоги” в рамках проекту «Українська регіональна платформа громадських ініціатив», що адмініструється у регіоні Донецькою обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» (Загальноукраїнське адміністрування проекту здійснює ГО Центр «Жіночі перспективи») за фінансової підтримки Європейського Союзу.

7


Експертне опитування ВПО та ветеранiв АТО з iнвалiднiстю здiйснювалося у 2 областях України: Луганськiй та рiвненськiй областi Методи збору iнформацiї: –

формалiзоване глибинне iнтерв’ю, яке було обрано з метою отримання вiдповiдей i досягнення розумiння, чому ВПО та ветерани АТО з iнвалiднiстю думають про певну проблему з якою їм довелося зiткнутися. Їм ставили запитання за дослiджуваною темою у довiльнiй формi на зразок: «Чому Ви так вiдповiли?», «Чи можете Ви обґрунтувати свою думку?», «Чи можете Ви навести якiсь особливi аргументи?»;

анкетування за допомогою попередньо розробленої анкети (було розроблено два види анкет, спираючись на те що проблеми та потреби у ВПО та ветеранiв АТО рiзнi);

робота у фокус-групах з 5-6 чоловiк. Головний ефект ми отримали вiд того, що у груповiй дискусiї опитуванi потрапляли у ситуацiю спiлкування з подiбними до себе, що допомогло зняти захиснi i психологiчнi бар’єри i полегшило вияви емоцiйних реакцiй та конструктивного аналiзу проблем.

III етап – опрацювання отриманої iнформацiї та пiдведення пiдсумкiв. Проведення swotаналiзу. Пiдготовка фiнального звiту шляхом акумуляцiї результатiв отриманих в ходi дослiдження.

«Ініціатива активних громадян в підтримку ВПО та учасників АТО – осіб з інвалідністю в Донбасі» реалізується ГО “Суспільна служба правової допомоги” в рамках проекту «Українська регіональна платформа громадських ініціатив», що адмініструється у регіоні Донецькою обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» (Загальноукраїнське адміністрування проекту здійснює ГО Центр «Жіночі перспективи») за фінансової підтримки Європейського Союзу.

8


Правові проблеми ветеранiв АТО з iнвалiднiстю В основi даного дослiдження лежить стратегiчна мета – створення належних умов для реалiзацiї та захисту прав ветеранiв АТО з iнвалiднiстю та ВПО. За результатами дослiдження були визначенi наступнi головнi проблеми у сферi захисту прав ветеранiв АТО з iнвалiднiстю: законодавством не врегульовано низку питань, пов’язаних iз проведенням АТО в Українi; не визначено статус окремих категорiй осiб, якi беруть участь в АТО; не забезпечено реалiзацiю права на належний рiвень матерiальнотехнiчного забезпечення осiб, якi беруть участь в АТО. Близько 80% опитаних у обох областях вказали, що вони ознайомленi з перелiком прав, пiльг та можливостей, якi їм надає статус учасника АТО, але акцентували увагу на тому, що доступ та пошук такої iнформацiї часто викликає труднощi. Першу позицiю у рейтингу правових проблем ветеранiв АТО з iнвалiднiстю стало отримання посвiдчення учасника бойових дiй i як наслiдок всiх iнших необхiдних документiв, для отримання пiльг. Чоловiки скаржаться на те, що не мають змоги чекати по кiлька мiсяцiв отримання документiв, а часте вiдвiдування вiйськкоматiв та iнших установ достатньо складне, бо не все примiщення можуть забезпечити вiльний доступ для iнвалiдiв. У Луганськiй областi з такою проблемою знайомi 35% респондентiв, а у Рiвненськiй 29%. Надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги. У Луганськiй областi 63 % ветеранiв АТО з iнвалiднiстю знають про можливiсть скористатися нею, iз них 74 % знають де це можна зробити, а 42% навiть користувалися такими послугами i залишилися задоволеними. У Рiвненськiй областi 78% ветеранiв АТО з iнвалiднiстю знають про можливiсть використання безоплатної правової допомоги, iз них 81% знають де це можна зробити, а 56% користувалися такими послугами (задоволених iз них 79%). «Ініціатива активних громадян в підтримку ВПО та учасників АТО – осіб з інвалідністю в Донбасі» реалізується ГО “Суспільна служба правової допомоги” в рамках проекту «Українська регіональна платформа громадських ініціатив», що адмініструється у регіоні Донецькою обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» (Загальноукраїнське адміністрування проекту здійснює ГО Центр «Жіночі перспективи») за фінансової підтримки Європейського Союзу.

9


Основнi питання, з якими зверталися заявники, до центрiв надання безоплатної правової допомоги - це виплата вiйськовослужбовцям грошового забезпечення, винагороди за участь у бойових дiях пiд час проведення АТО, розрахункових коштiв при демобiлiзацiї тощо. У Луганськiй областi з таким та подiбними питаннями звернулися 39% ветеранiв АТО з iнвалiднiстю, а у Рiвненськiй областi 41%. Доступ до правосуддя став одним iз найменш дискусiйних питань, оскiльки майже одностайно

було

наголошено

на

необхiдностi

забезпечення

архiтектурного

та

iнформацiйного доступу до правосуддя ветеранiв АТО з iнвалiднiстю. У Луганськiй областi проблеми з доступом до правосуддя мають 79% ветеранiв АТО з iнвалiднiстю, у Рiвненськiй – 72%. Створення умов для реалiзацiї виборчих прав ветеранiв АТО з iнвалiднiстю виявилося надскладним завданням у обох областях. Респонденти акцентують увагу на тому, що умови для реалiзацiї виборчих прав подекуди ще гiршi нiж проблеми з реалiзацiєю права на справедливий суд та доступом до правосуддя в цiлому. Луганська область – 81%, Рiвненська – 73%. Окремо також було зроблено акцент на недосконалостi українського законодавства щодо захисту прав ветеранiв АТО з iнвалiднiстю та їх невiдповiднiсть мiжнародно-правовим стандартам. Низький рiвень поiнформованостi ветеранiв АТО з iнвалiднiстю про їх права, призводить до неможливостi такої категорiї населення ефективно їх використовувати та захистити себе у разi їх порушення.

«Ініціатива активних громадян в підтримку ВПО та учасників АТО – осіб з інвалідністю в Донбасі» реалізується ГО “Суспільна служба правової допомоги” в рамках проекту «Українська регіональна платформа громадських ініціатив», що адмініструється у регіоні Донецькою обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» (Загальноукраїнське адміністрування проекту здійснює ГО Центр «Жіночі перспективи») за фінансової підтримки Європейського Союзу.

10


Правовi проблеми ВПО з інвалідністю Перелiк конкретних проблем досить широкий. Зокрема, данi монiторингу з дотримання прав ВПО, засвiдчили, що внутрiшньо перемiщенi особи часто стикаються з порушенням їхнього права на вiльне пересування з територiї, непiдконтрольної Українi. ВПО змушенi стояти у великих чергах, щоб отримати електронну перепустку. Це пов’язано з тим, що не завжди є технiчна можливiсть видати такий документ, а також вiдсутня єдина база даних. Крiм того, за його словами, часто порушуються права ВПО на соцiальнi виплати, освiту й медобслуговування, спостерiгаються труднощi у працевлаштуваннi та вiдновленнi втрачених документiв. У галузi сiмейного права проблеми з якими стикаються ВПО розподiлилися наступним чином: встановлення факту родинних вiдносин (Рiвненська область – 29%, Луганська область – 41%); розлучення(Рiвненська область – 13%, Луганська область – 23%); роздiл майна (Рiвненська область – 23%, Луганська область – 37%); стягнення заборгованостi по алiментах(Рiвненська область – 22%, Луганська область – 34%); встановлення режиму спiлкування (Рiвненська область – 19%, Луганська область – 22%); дозвiл на виїзд за межi держави без згоди одного з батькiв(Рiвненська область – 3%, Луганська область – 8%); встановлення факту смертi на непiдконтрольнiй територiї (Рiвненська область – 32%, Луганська область – 67%); встановлення факту народження дитини, у разi народження на непiдконтрольною територiї(Рiвненська область – 13%, Луганська область – 58%). Щодо питань спадкування звернень та проблемних питань у ВПО виникало бiльше: прийняття спадщини на непiдконтрольною територiї (Рiвненська область – 34%, Луганська область – 71%); встановлення права власностi на спадщину за законом або заповiтом за

«Ініціатива активних громадян в підтримку ВПО та учасників АТО – осіб з інвалідністю в Донбасі» реалізується ГО “Суспільна служба правової допомоги” в рамках проекту «Українська регіональна платформа громадських ініціатив», що адмініструється у регіоні Донецькою обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» (Загальноукраїнське адміністрування проекту здійснює ГО Центр «Жіночі перспективи») за фінансової підтримки Європейського Союзу.

11


вiдсутностi правовстановлюючих документiв (Рiвненська область – 38%, Луганська область – 78%); роздiл спадкового майна (Рiвненська область – 10%, Луганська область – 23%). По житловим питанням таким як зняття з реєстрацiї за мiсцем проживання у Рiвненськiй областi зверталося 19% опитаних, а у Луганськiй областi близько 40% опитаних. Тiльки деякi з цих осiб вказали що у таких випадках у них виникали певнi проблеми правового характеру, частiше за все проблема була у надмiрному бюрократизмi нашої системи. Крiм того деякi ВПО зазначили, що мали певнi проблеми з питання встановлення факту для пiдтвердження стажу роботи близько 5% у обох областях, та щодо невиконання судових рiшень (Рiвненська область – 21%, Луганська область – 52%). Аналiз нацiонального законодавства показав, що в рядi прийнятих нормативноправових актах, що зачiпають права ВПО, мiстяться положення, якi не вiдповiдають Керiвним принципам ООН з питань перемiщення всерединi країни, а деякi мають дискримiнацiйний характер, що дає пiдстави вважати, що робота в цьому напрямку ведеться надто повiльно.

«Ініціатива активних громадян в підтримку ВПО та учасників АТО – осіб з інвалідністю в Донбасі» реалізується ГО “Суспільна служба правової допомоги” в рамках проекту «Українська регіональна платформа громадських ініціатив», що адмініструється у регіоні Донецькою обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» (Загальноукраїнське адміністрування проекту здійснює ГО Центр «Жіночі перспективи») за фінансової підтримки Європейського Союзу.

12


Соціальні проблеми ветеранiв АТО з iнвалiднiстю Рiвень реалiзацiї соцiальних гарантiй вiдповiдно до чинного законодавства з метою виявлення потреб та побажань у наданнi соцiальних, медичних, оздоровчих та iнших послуг достатньо високий у обох областях i в середньому складає 70%. Iнвалiднiсть учасникам АТО встановлюють медико-соцiальнi експертнi комiсiї пiсля всебiчного обстеження за направленням лiкувально-профiлактичних закладiв на пiдставi перелiку документiв, зазначених у пп. 12, 13 «Положення про порядок, умови та критерiї встановлення iнвалiдностi», затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України 03 грудня 2009 р. Як повiдомили респонденти, складним у процесi проведення медико-соцiальної експертизи є пакет вiйськово-медичних документiв, який повинен надати iнформацiю про причинний зв’язок захворювання, травми, калiцтва з проходженням або виконанням обов’язкiв вiйськової служби. У рiзних випадках цей пакет може вiдрiзнятися. Ускладнення проведення медико-соцiальної експертизи виникають, коли МСЕК стикається з незакiнченою вiйськово-лiкарською експертизою, а саме з невизначеним причинним зв’язком травми, калiцтва або захворювання. Про такого роду проблеми говорять 51% опитаних у Рiвненськiй областi та 21% опитаних у Луганськiй областi. Забезпечення виконання iндивiдуальних програм реабiлiтацiї та розроблених на їх основi iндивiдуальних планiв реабiлiтацiї ветеранiв АТО з iнвалiднiстю (Рiвненська область – 91% виконано, Луганська область – 72% виконано); Направлення осiб з iнвалiднiстю до центрiв професiйної реабiлiтацiї для навчання за рiзними професiями з метою пiдвищення конкурентоспроможностi на ринку працi даної

«Ініціатива активних громадян в підтримку ВПО та учасників АТО – осіб з інвалідністю в Донбасі» реалізується ГО “Суспільна служба правової допомоги” в рамках проекту «Українська регіональна платформа громадських ініціатив», що адмініструється у регіоні Донецькою обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» (Загальноукраїнське адміністрування проекту здійснює ГО Центр «Жіночі перспективи») за фінансової підтримки Європейського Союзу.

13


категорiї населення (Рiвненська область – 76% виконано, Луганська область – 71% виконано); Забезпечення автомобiлями ветеранiв АТО з iнвалiднiстю (Рiвненська область – 42% забезпечено, Луганська область – 17% забезпечено) значна кiлькiсть опитуваних вказувала, що не мали необхiдностi та не зверталися за такого роду забезпеченням; Забезпечення санаторно-курортними путiвками або компенсацiєю замiсть санаторнокурортного лiкування (Рiвненська область – 89% забезпечено, Луганська область – 74% забезпечено); Забезпечення технiчними та iншими засобами реабiлiтацiї, протезно-ортопедичними виробами пiдвищеної складностi (Рiвненська область – 95% забезпечено, Луганська область – 91% забезпечено); Отримання фiнансової допомоги шляхом оплати вартостi їх навчання та переквалiфiкацiї у навчальних закладах, центрах професiйної реабiлiтацiї iнвалiдiв для здобуття професiї. За такого роду допомогою звернулася досить невелика кiлькiсть респондентiв (у Рiвненськiй областi – 18%, у Луганськiй областi – 9%).

«Ініціатива активних громадян в підтримку ВПО та учасників АТО – осіб з інвалідністю в Донбасі» реалізується ГО “Суспільна служба правової допомоги” в рамках проекту «Українська регіональна платформа громадських ініціатив», що адмініструється у регіоні Донецькою обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» (Загальноукраїнське адміністрування проекту здійснює ГО Центр «Жіночі перспективи») за фінансової підтримки Європейського Союзу.

14


Соціальні проблеми ВПО з інвалідністю Проблеми у ВПО в Українi є, i спектр їх досить широкий. Проте основоположною передумовою для бiльшостi цих проблем є вiдсутнiсть єдиної державної стратегiї як щодо окупованих територiй, так i щодо ВПО. З одного боку, було прийнято багато законодавчих актiв, стратегiя з прав людини та iнше. Але, з iншого боку, залишаються невирiшеними багато адвокацiйних питань, немає єдиного державного органу, який працював би з ВПО, або нацiональної стратегiї. На першому мiсцi серед соцiальних проблем стоять пенсiйнi проблеми такi, як пенсiя по втратi годувальника, перерахунок пенсiї, пiдтвердження стажу у Рiвненськiй областi таких звернень було 42%, а у Луганськiй 86%; З питань субсидiї (пiдстави для призначення, допомога в оформленнi документiв) також зверталася велика кiлькiсть опитуваних Рiвненська область – 41%, Луганська – 52%% Переважна бiльшiсть (понад 90%) опитаних ВПО в обох областях зазначила, що їх першочерговi та базовi потреби були повнiстю задоволенi. Та навiдмiну вiд цього питання що стосуються працевлаштування стали бiльш проблемними. Бiльшiсть можливостей працевлаштування передбачають низький рiвень оплати працi або мають тимчасовий характер. Деякi ВПО повiдомляють, що не можуть отримати роботу в потенцiйних роботодавцiв, оскiльки останнi вважають, що ВПО проживають тут «тимчасово» Професiйна перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї ВПО з урахування потреб мiсцевого ринку працi була реалiзована у рiвненськiй областi у 69% звернень, а у Луганськiй у 73% звернень. У переважнiй бiльшостi ВПО повiдомляють, що не вiдчувають себе належним чином iнформованими про свої права i пiльги, про те, як їх належним чином реалiзувати, або про «Ініціатива активних громадян в підтримку ВПО та учасників АТО – осіб з інвалідністю в Донбасі» реалізується ГО “Суспільна служба правової допомоги” в рамках проекту «Українська регіональна платформа громадських ініціатив», що адмініструється у регіоні Донецькою обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» (Загальноукраїнське адміністрування проекту здійснює ГО Центр «Жіночі перспективи») за фінансової підтримки Європейського Союзу.

15


те, де можна отримати належну iнформацiю та роз’яснення. Поєднання обтяжливого бюрократичного процесу, плутанини щодо наявної iнформацiї, складнощiв iз документами i грошової величини певних виплат змушує деяких ВПО припинити спроби реалiзувати свої права на соцiальне забезпечення (Рiвненська область – 41%, Луганська – 35%). Економiчнi ресурси багатьох ВПО скоротилися, що обмежує їхню здатнiсть отримання медичної допомоги i (або) придбання лiкiв. Цi труднощi загострюються також i рiзким збiльшенням цiн на лiки (Рiвненська область – 38%, Луганська – 57%). Та все ж дуже важливою проблемою залишається адаптацiя до нових умов проживання та iнтеграцiя до приймаючих громад. У зв’язку з чим ВПО потребують набуття та розвитку навичок подолання пiдвищеної тривожностi i порушень саморегуляцiї, подолання складнощiв i конфлiктiв у взаєминах, управлiння реакцiями (гнiв i дратiвливiсть, безсоння, пригнiченiсть, стрес), зняття тривоги через розслаблення, подолання проблем у спiлкуваннi, використання внутрiшнього ресурсу для подолання стресу, зменшення психологiчної напруги, порушення когнiтивно-поведiнкової сфери, розвиток навичок вирiшення проблем, особливостi переживання тривоги, зниження тривожної поведiнки.

«Ініціатива активних громадян в підтримку ВПО та учасників АТО – осіб з інвалідністю в Донбасі» реалізується ГО “Суспільна служба правової допомоги” в рамках проекту «Українська регіональна платформа громадських ініціатив», що адмініструється у регіоні Донецькою обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» (Загальноукраїнське адміністрування проекту здійснює ГО Центр «Жіночі перспективи») за фінансової підтримки Європейського Союзу.

16


Рекомендації експертів щодо вирішення правових та соціальних проблем ВПО та ветеранів АТО з інвалідністю в Луганській та Рівненський областях 1. Гармонiзувати нормативно-правову базу та узгодити положення ЗУ «Про забезпечення прав та свобод внутрiшньо перемiщених осiб» iз нормами Постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, якi регламентують реалiзацiю прав та свобод внутрiшньо перемiщених осiб.

2. Внести змiни до нормативно-правових актiв, забезпечивши вiдповiднiсть нацiонального законодавства нормам Конвенцiї про права осiб з iнвалiднiстю.

3. Забезпечити включення питання iнвалiдностi ветеранiв АТО до регiональних програм соцiально-економiчного розвитку Рiвненської та Луганської областей.

4. Налагодити збiр даних для вивчення потреб ВПО та ветеранiв АТО з iнвалiднiстю i застосування «ведення випадку» для забезпечення iндивiдуального пiдходу при вирiшеннi їх проблем.

5. Удосконалити порядок доступу до квалiфiкованої безоплатної психологiчної та юридичної допомоги. Зокрема надати пiдтримку юридичним консультацiям, якi займаються наданням безоплатної правової допомоги (наприклад, юридичним клiнiкам у яких консультують студенти).

«Ініціатива активних громадян в підтримку ВПО та учасників АТО – осіб з інвалідністю в Донбасі» реалізується ГО “Суспільна служба правової допомоги” в рамках проекту «Українська регіональна платформа громадських ініціатив», що адмініструється у регіоні Донецькою обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» (Загальноукраїнське адміністрування проекту здійснює ГО Центр «Жіночі перспективи») за фінансової підтримки Європейського Союзу.

17


6. Розробити заходи iз заохочення роботодавцiв державного та приватного секторiв, вiдкритого ринку працi для зайнятостi ветеранiв АТО з iнвалiднiстю та ВПО.

7. Забезпечити здiйснення професiйної перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї ВПО iз урахуванням потреб мiсцевого ринку працi та нових тенденцiй, що з’являються на ринку працi.

8. Привезти програми соцiального захисту та реабiлiтацiї у вiдповiднiсть iз положеннями та практикою Конвенцiї про права осiб з iнвалiднiстю, зокрема, забезпечити їх спрямування на якнайбiльшу автономiзацiю ветеранiв АТО з iнвалiднiстю.

9. Сприяти органiзацiї заходiв, якi мають на метi навчання толерантностi, навичкам конфлiктологiї, адаптацiї, пiдвищення мiжкультурної компетенцiї особистостi, зниження агресивностi, навичкам подолання стереотипiв та налагодження дiалогу.

10. Створення умов для розвитку самоорганiзацiї та взаємодопомоги ВПО та ветеранiв АТО з iнвалiднiстю, спiвпрацi та взаємодiї iз iснуючими громадськими об’єднаннями й органами влади.

«Ініціатива активних громадян в підтримку ВПО та учасників АТО – осіб з інвалідністю в Донбасі» реалізується ГО “Суспільна служба правової допомоги” в рамках проекту «Українська регіональна платформа громадських ініціатив», що адмініструється у регіоні Донецькою обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» (Загальноукраїнське адміністрування проекту здійснює ГО Центр «Жіночі перспективи») за фінансової підтримки Європейського Союзу.

18