Page 16

Typisk for den industrielle udvikling i flere af de vesteuropæiske lande gennem de sidste 10—15 år er anvendelsen af udenlandsk arbejdskraft til supplering af de pågældende landes egne kræfter. — Dette forhold er særligt udpræget i Vesttyskland, Sverige og Schweiz. I Vesttyskland beskæftiges således ca. 700.000 udlændinge, medens de tilsva-

Men det er ikke alene italienerne, der

rende tal for Sverige og Schweiz er ca.

søger arbejde i det fremmede, også andre

134.000 og 300.000. En stor del af denne

har følt sig tiltrukket - bl. a. også dan-

fremmede arbejdskraft stammer fra Ita-

skere. For os er det imidlertid ikke sav-

lien, som trods sin egen industrielle

net af det daglige brød, der er den

fremgang har et arbejdsoverskud, og da

drivende kraft, men - især hvad Sverige

italienerne er både flittige og intelligente

angår - det tillokkende ved en øjeblik-

og har evne til at tilpasse sig under

kelig bedre fortjeneste. Men andre rejser

fremmede levevilkår, er det en skattet

ud for at lære og med den baggrund be-

arbejdskraft.

riget at vende hjem igen for at gøre

Når vi herhjemme, trods det, at vor

livsgerning i deres eget land. Blandt

industri heller ikke har ligget på den

disse er en ingeniør Andreasen, som efter

lade side, ikke i den grad har haft brug

2 års arbejde i Schweiz har fået an-

for

sættelse på DDS.

udenlandsk

arbejdskraft,

skyldes

dette for en del, at en betydelig arbejds-

Da det må skønnes at være af almen

kraft er frigivet ved landbrugets ratio-

interesse at få lidt at vide om vilkårene

nalisering og overgået til industrien, et

og indtryk fra arbejde i det fremmede,

forhold der nok er mere udpræget her

har vi bedt ingeniør Andreasen fortælle

end i andre lande.

lidt herom.

16

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1963 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk A/S , nr. 4 - 1963

Staalbaandet - 1963 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk A/S , nr. 4 - 1963

Advertisement