Page 18

Jernets Vej K. NIELSEN

Rør fremstilles efter flere forskellige principper, men kan dog efter fremstillingsmåden deles op i 2 hovedgrupper, nemlig sømløse rør og svejste rør. Sømløse rør.

(Fortsat)

Fremstilling af rør

er enormt i det moderne samfund. Ikke mindst lægger olieindustrien og udnyttelsen af jordgasforekomsterne beslag på store mængder. Men også anlæggelserne af de store vand- og dampkraftstationer kræver sin del. Hertil kommer rørforbruget til den kemiske industri samt til fjerndistribueringen af de store gasmængder fra stålværkerne og til sanitære foranstaltninger. Endelig benyttes i stigende udstrækning rør som konstruktionselementer i bygnings- og maskinindustrien. Produktionen af stålrør har nødvendigvis fulgt denne udvikling. I årene 1911-14 lå verdensproduktionen af stålrør på omkring 2,9 mill. tons pr. år, medens den tyve år senere var fordoblet for i 1961 at være nået op på 24,5 mill. tons. Tyngdepunktet for produktionen ligger naturligt i de lande, hvor behovet for rør er størst, med USA og Sovjetunionen i spidsen. Men i øvrigt er produktionen spredt over mange lande, bl. a. foranlediget af, at transport af rør er forholdsvis dyr, idet de iflg. sagens natur fylder meget i forhold til deres vægt. OR BR UG ET AF R ØR

18

Denne type rør fremstilles ved valsning eller trækning eller ved en kombination af disse fremstillingsformer. For valsede rør er udgangsmaterialet et massivt stykke rundt stål, hvoraf der i første omgang fremstilles et mere eller mindre tykvægget emnerør i et såkaldt skråvalseværk (eng.: tube piercing mili, tysk: Schrågwalzwerk). De efterfølgende processer går ud på at formindske emnerørets godstykkelse og derved strække det samt ved en endelig bearbejdning at frembringe rør af en ønsket kvalitet og dimension. Medens fremgangsmåderne ved fremstilling af emnerør nogenlunde følger de samme retningslinier, afviger principperne i den videre bearbejdning en del. Skråvalseværket har 2 dobbeltkegleformede arbejdsvalser liggende skråt i forhold til hinandens akser og i forhold til valseemnet, se fig. 61. Tillige er værket forsynet med 2 ledevalser eller styresko, hvis opgave er at holde emnet i en bestemt stilling i forhold til arbejdsvalserne, og endelig har værket en valsedorn liggende mellem valserne og ophængt på en lang dornstang lejret uden for stolen. Inden valsningen er det massive emne opvarmet til ca. 1260°, afhængig af stålkvaliteten, og under valsningen foranlediger valsernes form og stilling, at emnematerialet valses skrueformet ud over

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1963 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk A/S - 1963

Staalbaandet - 1963 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk A/S - 1963

Advertisement