Page 26

hans evt. enke perioden ud, hvilket ikke ydedes før.

fra

ARBEJDERNES HJÆ LPE FOND

Fondens bestyrelse har med virkning fra 1. april i år vedtaget - og fået godkendt af Staalvalseværkets bestyrelse en række betydningsfulde forbedringer af fondens ydelser.

Aldershjælp, årlig nu kr. 750,- før kr. 500,for 5 års anc. for 10 års anc. for 15 års anc.

nu i 1 år før i 1 år nu i 2 år før i 2 år nu i 8 år før i 5 år

Enkehjælp, årlig nu kr. 750,- før kr. 500,nu i 5 år før i 5 år Til enker efter arbejdere med 15 års anc. nu i 8 år før i 5 år For alders- og enkehjælpen er den max. ydelse altså steget fra ialt kr. 2.500 til ialt kr. 6.000.

Invalidehjælp ved fuldstændig erhvervsudygtighed, som ikke skyldes ulykke på værket ydes nu som anført under aldershjælp. Før blev ingen hjælp ydet. Hvis en arbejder med alders- eller invalidehjælp dør inden understøttelsesperiodens udløb, fortsætter betalingen til

26

Dagpenge Ved ulykke på værket ydedes kr. 7,efter 91. sygedag. Ved sygdom ydedes kr. 10,- efter 182. sygedag. Som følge af den ny lovpligtige dagpengeordning med udbetaling i indtil 26 uger og den fortsat gældende betaling fra arbejdernes sygekasse i også 26 uger, har hjælpefonden nedsat varigheden med 91 dage, hvorefter fonden yder dagpenge først fra 183. dag, d. v. s. der udbetales i sygdomstilfælde kr. 196- ugentlig i 26 uger (sygelønsordning og DDS sygekasse) og kr. 70,- fra 27. uge (hjælpefonden).

Begravelseshjælp Nu kr. 100-, før 100 - til mand, hustru, børn indtil 18 år, ugifte arbejdere og lærlinge. Satsen er ikke forhøjet, fordi der i forvejen ydes hjælp fra den statsanerk. sygekasse, arbejdernes sygekasse, fagforeningen og ved ulykke på værket desuden fra den lovpligtige ulykkesforsikring. Samtlige forannævnte ydelser betinger 1 års anciennitet, undtagen ved ydelser som følge af ulykkestilfælde på værket.

Særhjælp til enker og børn efter på værket forulykkede arbejdere. Der ydes fortsat kr. 5,- pr. tilfælde fra såvel arbejdernes som værkets side, hvilket bliver f. t. ca. kr. 12.000,-. De nyskabelser og forbedringer, som opstår inden for sociallovgivningen og overenskomsterne, vil jævnligt give anledning til at foretage en tilpasning af

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1961 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1961

Staalbaandet - 1961 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1961

Advertisement