Page 3

GEN GI K ET AAR , og igen er der føjet nye led til vor virksomhed. Aar for aar er den vokset, aar for aar forøges produktionen, og aar for aar stiger den udbetalte arbejdsløn. Saadan maa det være for en virksomhed i fremgang. At udviklingen ikke følger trit med tanken, ser vi ogsaa. Har en idé vist sig bæredygtig og er givet fri til udførelse, melder utaalmodigheden sig snart for at faa den realiseret. Men her kommer vi i nogen grad til kort, idet ideernes (og pengenes) mangfoldighed gør, at der er trængsel om arbejdskraften, et forhold, der kun kan imødegaas ved en god tilrettelægning af arbejdet og ved flid — to ting, som nok hører en del sammen! Thi hvem i alverden gider være flittig, hvis han har gravet et hul og 2 timer efter faar at vide, at det faktisk slet ikke var der, hullet skulle være, men et par meter længere henne. Tilrettelæggelse og flid skal der til, hvis vi skal klare os. Det er mange aar siden, vi var os selv nok. Der staar mange omkring os, som er parate, hvis vi svigter, derimellem folk og nationer, der har prøvet større nød og elendighed end vi, og som — om nødvendigt — vil slide neglene korte for at holde den vundne position og vinde videre frem. Ja, vi er ikke engang os selv nok i Europa mere. Andre folkeslag rundt i verden, for hvem det, vi vil kalde en taålelig tilværelse, staar som en næsten uopnaaelig luksus, arbejder som besatte for at naa frem. Og vist skal de frem — men helst ikke paa vor bekostning! Vi hjælper dem gerne — maaske af menneskekærlighed — maaske mere. af frygt — men i hvert fald ogsaa, fordi de en dag kan blive en forbruger og dermed en eventuel kunde til det, vi kan lave bedre og billigere end andre. Billigere! Ja, men det kræver altsaa flid og god tilrettelægning. Fliden er til en vis grad den enkeltes sag, men — al den stund »Lysten driver værket« — ogsaa afhængig af tilrettelægningen, af orden og organisation. Maskiner og anlæg alene gør det ikke. Den enkelte maa gøre sit. Det kan være fristende at undskylde sig med daarlig tilrettelægning og daarlige maskinerier, hvis det gaar skævt, men manglende ansvarsfølelse eller flid kan ogsaa være aarsagen. KN

3

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1961 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1961

Staalbaandet - 1961 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1961

Advertisement