Page 36

UDLÆ RT

Harald Skov, 60 aar, 2. april, repr. Ipladeværk.

Aage Jacobsen, 50 aar, 10. maj, grovværk.

Mourits Rasmussen, 65 aar, 16. marts, grovv. Jørgen Hansen, 60 aar, 27. marts, rep.værksted. Jens Zollner, 50 aar, 18. marts, reservehold. Helge Andersen, 50 aar, 24. marts, pladeværk. Egon

Leth,

50

Bent Andersen, udlært som maskinarbejder, 30. november 1960.

aar, 3. april, reservehold.

Et jubilæum

FORF REMMEL SE:

For 10 aar siden udkom det første nummer af Staalbaandet. Udstyret var særdeles beskedent. Bladet var stencileret og kun beregnet for funktionærerne. Men indholdet var godt nok, og som alt pionerarbejde præget af ideer og frugtbare tanker, som selv det flotteste udstyr ikke kan erstatte. Det var en lille kreds af funktionærer, der havde taget initiativet, nemlig G. Graaborg, P. Heinicke og Østergaard Nielsen, hvoraf de to sidstnævnte ikke mere er ansat paa DDS. Imidlertid blev man snart klar over, at bladet fortjente en videre udbredelse, saaledes at det blev et personaleblad, fælles for samtlige ansatte, og de ovennævnte initiativtagere opfordrede undertegnede til at overtage posten som redaktør. Med ledelsens godkendelse udkom saa det første Staalbaand i den nuværende skikkelse i januar 1952, og bladet kan altsaa som fælles personaleblad først fejre sit 10 aars jubilæum næste aar, til hvilken tid det maaske kan være paa sin plads at foretage et tilbageblik og fremkomme med tanker om bladets videreførelse. Men den spæde begyndelse er altsaa 10 aar gammel, og initiativtagerne bør ikke glemmes; de startede en sag, som gennem aarene i hvert fald har haft mulighed for at medvirke til den samfølelse mellem de ansatte, som er saa nødvendig for en virksomheds gode trivsel, og derfor skal de have tak. KN

Tidligere undermester i elafdelingen, Erik Christensen, er fra 1. januar 1961 udnævnt til mester.

Indbinding af Staalbaandet. For dem der evt. har opbevaret Staalbaandet, foreligger muligheden for at faa de enkelte aargange indbundet, i et smukt bind, med pluviusinryg med guldtryk, til en pris af 6 kr. pr. bind, under forudsætning af fornoden tilslutning. Henvendelse til fotograf Poul Hansen inden 1. marts. Muligheden foreligger at supplere enkelte evt. manglende numre op.

Ansøgning om lærepladser. For fremtiden bedes ansøgning om læreplads, i vort reparations- eller EL-værksted, indsendt skriftligt, paa en blanket som udleveres hos lønningsbogholderen. Der kan først ansøges efter at aspiranten er fyldt 14 aar, og ingen kan forventes antaget, før det aar hvori han fylder 16.

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1961 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1961

Staalbaandet - 1961 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1961

Advertisement