Page 12

Fra sikkerhedsfronten Sikkerhedsingeniør C. E. L A N G

Rapport over personskader Oversigten omfatter alle indgaaede rapporter bortset fra tilfælde vedrørende ituslaaede briller eller ødelagte proteser, hvor iøvrigt ingen personskade er sket.

I maanederne september, oktober og november er sket en personskade for hver lo9, 124 og 94 bes kæftigede, hvilket svarer til, at henholdsvis o,92 %, o,9o % og l,o6 % af samtlige ansatte er kommet til skade. Af de anførte personskader har 1 tilfælde i sep., 2 i okt. november ikke medført nogen sygedage.

Bed rif tslæg en s b eretn in g

Ofte misunder jeg ingeniørerne, fordi de i deres kvartalsberetninger er i stand til ganske nøjagtigt at angive, hvorledes arbejdsydelsen og hvor stor produktionen har været i staalvalseværkets forskellige afdelinger, medens jeg paa grund af tavshedspligten maa forbigaa de mest oplysende og interessante momenter i min gerning her paa stedet. Tvunget af omstændighederne vil jeg dog denne gang se lidt bort fra denne almene regel. I det sidste halve aars tid har jeg nem-

12

og 5 i

lig været konfronteret med alt for mange personer med alvorlige sygdomme, som for en stor dels vedkommende kunne have været undgaaet, hvis deres daglige livsførelse var foregaaet paa en anden og mere sundhedsmæssig maade. Jeg tillader mig derfor at hendlede opmærksomheden paa min lille artikel her i bladet om en enkelt gruppe af disse sygdomme, nemlig hjertelidelserne, og haaber inderligt, at man vil drage de rigtige konklusioner heraf — og leve efter dem. Erik Steenberger.

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1961 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1961

Staalbaandet - 1961 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1961

Advertisement