Page 24

ST A AL VÆR K ET

Martiningeniør Carlo Poulsen. Med april kvartals opnaaede produktion paa 65.180 tons udgjorde 1. halvaars samlede produktion 134.565 tons, hvilket er ca. 17.000 tons mere end sidste aars tilsvarende halvaar, som var hæmmet af ovn 4's eksplosion. For det kommende halvaar er projekteret 143.000 tons, hvorved vi, saafremt alt forløber efter forventning, skulle opnaa en aarsproduktion i nærheden af 280.000 tons staal. Jeg finder det rimeligt at tilføje, at vor raajernsprocent siden aaret 1956 successivt er øget med ialt ca. 5 % indtil udgangen af 1959. Dette stimulerer i høj grad produktionen. Med hensyn til kvaliteten af de fremstillede blokke kan den siges gennemsnitlig at have været tilfredsstillende baade for plade og profil. Ovn 1 kommer nu saa smaat til syne i form af underovnsarmeringen. Vi haaber at kunne sætte den i drift inden ovnreparatio-

24

nerne i efteraaret. Vort siloanlæg giver nogle daglige bryderier, men sagen er taget op til losning.

PL AD EV ÆR K ET

Grovpladeværket. Vi har i 2. kvartal produceret 27.300 tons plader, hvoraf 2.100 tons blev til mellempladeemner. Perioden er forløbet roligt. I juni slækkede tempoet dog af, paa grund af den herskende blokmangel. Ved et besøg (med stor tilslutning fra grov- og mellempladeværket samt fra prøveanstalten) paa Lindøværftet den 13. juni, forvissede vi os om eksistensen af en verden uden for DDS. Vi blev elskværdigt modtaget og fik set, hvor langt man er kommet i udviklingen af de storslaaede planer. — En behagelig afbrydelse af det daglige »slæv«; men ogsaa en oplevelse, der maatte give stof til eftertanke.

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1960 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1960

Staalbaandet - 1960 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1960

Advertisement