Page 21

Søndag den 1. november afholdt funktionærklubben sin aarsfest med spisning og bal paa den efter branden nyopførte Færgekro i Frederikssund. De hyggelige omgivelser gav rammen om en i enhver henseende vellykket aften med muntre islæt af bl. a. Frederikssund-vikingerne.

*** Baade Fællesklubben og Funktionærklubben havde deres traditionelle juletræsfester. Efter den aar efter aar stadig stigende børneskare at dømme, maa man med den unge israeler (se andet sted i bladet) udbryde: Hvor frugtbare!

*** Gennem en aarrække er der skabt tradition for, at virksomheden lader afholde en række teateropførelser omkring fastelavn for medarbejderne. Imidlertid er der fremkommet den ide i aar at lade disse forestillinger afløse af en lokalpræget revy, og nogle af vore kvikke hoveder er allerede i fuld gang med forberedelserne. For at det skal blive særlig godt, har man allieret sig med Knud Pheiffer. Imidlertid er der brug for meget stof, og har De et eller andet paa hjertet, De mener egnet for revyen, maa De endelig ikke holde Dem tilbage, men aflevere det mundtligt eller skriftligt til en af revyens medarbejdere f. eks. assistent H. Lund, profilværket, fællestillidsmand E. Ambus, reparationen, arbejdsmand Peter Johansen, profilværket, eller sende det til Staalbaandets redaktion, som vil sørge for, at det kommer i de rigtige hænder. Premieren regnes at finde sted omkring 18. marts.

Som tidligere aar paabegyndtes i efteraaret en af Arbejdernes Oplysnings Forbund AOF i samarbejde med organisationerne tilrettelagt serie af møder — de saakaldte samarbejdsudvalgskonferencer. Mødekredsens deltagere er denne gang udvidet til foruden samarbejdsudvalgsmedlemmerne ogsaa at omfatte arbejdsledere, sikkerhedsrepræsentanter og klubformænd saavel fra vor egen virksomhed som fra de andre i byen.

*** Siloanlægget i staalværket beskrevet i Staalbaandet nr. 3 1959 har i nogen tid været i drift og virker for saa vidt tilfredsstillende. Dog volder støvet fra dolomitten noget besvær, men der regnes med, at dette forhold vil blive bragt i orden efter, at der er foretaget nogle ændringer.

*** S.M.-ovn nr. 1 er delvis forsvundet. Men i løbet af sommeren vil en ny, moderne 70 tons ovn staa paa den gamles plads.

*** Ved sydkajen og ved klaringsbassinet er gravet nogle dybe huller. Naar man ikke er kommet meget videre end til hullerne, skyldes det mangel paa tømrere til forskalning. Hullerne er de første forberedelser til henholdsvis et nyt saltvandsindtag og til en accelatorbygning for tilberedning af vand (se andet sted i bladet).

*** I det nordøstlige hjørne af vore arealer er et ret omfattende byggearbejde i gang.

21

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1960 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1960

Staalbaandet - 1960 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1960

Advertisement