Page 18

STAALVÆ RKET Martiningeniør Carlo Poulsen.

Som det vel huskes fra oversigten for aaret 1958, var dette præget af en svag depression paa afsætningsmarkedet, som medførte, at vi maatte afstemme vor produktion noget herefter og sluttede med 218.748 tons. Heldigvis var disse forhold af midlertidig varighed, og i aaret 1959 har der været fuld beskæftigelse for produktionsapparaturet, og med den en øget aarsproduktion paa 252.600 t, hvilket er det højeste, vi endnu har opnaaet. 4. kvartal udgjorde 69.094 tons, som langt overgaar hidtidig opnaaet kvartalsproduktion. Naar vi ser tilbage gennem aaret, der svandt, vil de, der er direkte implicerede med staalfremstillingen bemærke, at vel har vi haft fuldt op at gøre, men arbejdstempoet har været vel afbalanceret, uden unødig forcering, og til trods for tabet ved ovn 4, som vi vil anslaa til 8-10.000 tons, kan resultatet kun tilfredsstille alle parter. I modsætning til aaret 1958 er aaret 1959 kvalitetsmæssigt forløbet godt, selv om der paa flere punkter endnu er forbedringer at opnaa.

18

Ved indgangen til aaret 1960, staar vi overfor de største krav, der endnu er stillet til vor afdeling, idet som bekendt vort nye pladeværk startes i foraarsmaanederne, og med dette stiger behovet for blokke betydeligt. Samtidig bliver dette i større bloktyper, 7-10.000 tons, hvilket jo nok vil give anledning til mindre overgangsbesværligheder i forbindelse med arbejdsgangen, inden den rette tilpasning og tilvænning er opnaaet. Skrottet er svundet godt i vor skrotgaard, særlig i de sidste maaneder, men vi haaber, det vil lykkes os fremover at fylde op fra vore lagre, samt ny tilførsel. Saafremt dette lykkes, vil vi tro, at det kommende aar vil give ca. 1 0 % større produktion end det forløbne aar. Til slut ønskes alle i afdelingen og med tilknytning til denne et godt nytaar, idet vi samtidig takker for det gode samarbejde, der har været i det forløbne aar.

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1960 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1960

Staalbaandet - 1960 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1960

Advertisement