Page 7

Fra Forsvarets Krigsmaterielforvaltning mødte oberstløjtnant K. H. Nielsen og værkmester Petersen og senere oberst Tage Hansen og kaptajn Hjalf. Ligeledes mødte Justitsministeriets sprængstofkonsulent, direktør Gerhard Hansen, Statsprøveanstalten. Fabrikinspektør Bidstrup, Hillerød, blev underrettet af værket og mødte sammen med ing. Mollerup og maskinmester Plesner. Saa snart slukning var foretaget af de uvæsentlige brande, herunder afkøling og fjernelse af oxygenflasker, blev hele omraadet gennemfotograferet, for at oprydning snarest kunne paabegyndes. Ved en orienterende undersøgelse omkring ovnen blev konstateret flere perforeringer i opretstaaende dele, samt vandkarme og lemme, og enkelte sprængstyklignende dele blev fundet uden for ovnen. I selve ovnen var det ikke muligt at komme de første dage, dels paa grund af varmen og dels af hensyn til risikoen for nedskridning af hvælvingens jernkonstruktion m. v. Eksplosionens virkning var af et omfang, som faktisk ikke er kendt tidligere noget sted, saa vidt vides ikke engang under krigen ved bombning af staalværker. Om aarsagen kan endnu kun gisnes, men det maa staa klart, at der er indført noget eksplosivt i ovnen, som er aarsagen. Eksplosioner i oliefyrede ovne af driftstekniske aarsager kan ikke finde sted og er heller ikke kendt noget sted. Undersøgelse af ovnen (herden) paabegyndtes endeligt mandag den 1. juni, ved at hvælvingens stenlag, der var styrtet ned paa herden blev fjernet og selve eksplosionsstedet derefter undersøgt omhyggeligt for alle løse dele, som dog ikke har givet nogen oplysning om karakteren af det, der har foraarsaget sprængningen. Det er konstateret, at eksplosionen har fundet sted i forreste del af herden og me-

get nær i ovnens midterlinie. I højde med herdens forkant havde krateret en udstrækning bagud paa 2,7 m og i ovnens længderetning 3,3 m. Krateret gik helt ned til herden i forkanten, og forvæggen var ren for skrot i kraterets bredde (3,3 m). Derefter er hele herden undersøgt og en del emner, der kunne minde om sprængstykker er frasorteret til nærmere undersøgelse, herimellem 2 stykker, der meget stærkt mindede om dele fra skulderstykket paa en eller anden trykflaske. En nærmere undersøgelse, der ikke er helt afsluttet, lader imidlertid formode, at disse stykker ikke kan hidrøre fra en trykflaske. Efterhaanden som herden blev fjernet og slaaet i stykker, undersøgtes de dele af skrottet, der ikke hidtil kunne frigøres, og herved er frasorteret et antal smaadele, som er overladt Forsvarets Krigsmaterielforvaltning til nærmere undersøgelse. Ved udrensning af slaggekamrene er ikke fundet dele af interesse for undersøgelserne. I vandkamre og ovnlemme er ved opskæring fundet stykker, der er slaaet igennem pladekappen, men en analyse af disse stykker giver ingen oplysning, der kan identificere arten af et sprænglegeme, ligesom beregninger af gennemslagskraften viser, at hastigheden er for ringe til at hidrøre fra selve sprænglegemet. De videre undersøgelser af disse stykker forventes ikke at ændre ved denne antagelse. Efter oplysninger fra personer, der opholdt sig paa vestkajen, er der faldet en del større stykker, formentlig murbrokker fra ovnen, i havnebassinet indenfor et meget begrænset omraade. I haab om, at noget af dette kunne give oplysninger af interesse, har frømænd fra Søværnets dykkerskole afsøgt dette omraade (ca. 20 X 20 m) uden dog at finde noget af interesse. Slam paa bunden forhindrer, at mindre ting har kunnet observeres. Drejer det sig om sten fra ovnen, som antaget, vil disse paa grund af

7

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1959 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1959

Staalbaandet - 1959 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1959

Advertisement