Page 6

Rapport fra

MØDE I SAMARBEJDSUDVALGET 30. juni 1959 Til stede: A. -gruppe. B. Christiansen (BC) B. Jensen (BJ) (C. E. Lang) (CEL) P.W. Mortensen (PWM) K. Nielsen (KN) K. Schaldemose (Sch) J. Skov (JS)

B.-gruppe. E. Ambus (EA) P. Dressler (PD) Sv. Aa. Hansen (SvH) H. Jørgensen (HJ) K. Madsen (KM) E. Kjeldgaard Nielsen (EKN)

Fraværende: Direktør A. Østergaard.

Dagsorden: Redegørelse for ulykken i staalværket den 27. maj 1959 Overingeniør Christiansen indledte med at overbringe en hilsen fra direktør Østergaard, der desværre var forhindret i at deltage paa grund af sygdom og udtalte: Direktionen har fundet det naturligt paa nuværende tidspunkt at give samarbejdsudvalgets medlemmer en fyldig orientering om alle faser af den frygtelige ulykke, som ramte vor virksomhed om morgenen den 27. maj. Rygter vil altid opstaa ved en katastrofe af saadant omfang, og vi ønsker, at alle, der daglig færdes rundt i virksomheden, faar saa korrekt et billede af det skete, som muligt. Overingeniøren oplæste navnene paa de omkomne: Albert Bøge Vallentin Petersen, Huseby pr. Helsinge. Knud Vognsgaard Silkjær, Skævinge. Knud Erik Nielsen, Kregme. Hans Petersen, Nejlinge pr. Helsinge, og udtalte: De blev dræbt midt i udførelsen af deres daglige gerning. De vil blive savnet, først og fremmest af de efterladte,

6

men ogsaa af arbejdskammerater og virksomheden. Lad os et øjeblik mindes disse gode mænd: „Æret være deres minde". Derefter blev givet en kort orientering om den økonomiske hjælp til de efterladte, saavel fra ulykkesforsikringen, som fra værkets fonds m. v., og den rent praktiske hjælp til klaring af de problemer, som opstaar ved en saadan ulykkelig hændelse. Navnene paa de 11, der yderligere var kommet til skade, blev nævnt: Heraf blev 6 indlagt paa sygehus, men 4 er atter udskrevet. Det er med glæde, at vi kan oplyse, at alle, der endnu ikke er kommet i arbejde, er i god bedring. Som et eneste lyspunkt i hele denne tragiske ulykke var den enestaaende hjælpsomhed, der fremvistes af alle ansatte. Paa direktionens vegne udtalte overingeniør Christiansen en varm tak og beundring for den indsats, der under de uoverskuelige og farlige forhold blev ydet for at skaffe de tilskadekomne ud fra katastrofestedet. Endvidere udtryktes beundring for den gode indsats, der blev ydet fra hospitalets side, samt fra ambulancer og andre, der deltog i transporten af tilskadekomne. Ulykken har vakt megen opmærksomhed i hele landet og langt ud over dets grænser. Værket har modtaget et stort antal kondolencetelegrammer og breve fra ind- og udland, og som det første fra deres majestæter kongen og dronningen. Ing. Lang redegjorde for, hvad der var sket og foretaget indtil nu paa grundlag af undersøgelser og afhøringer: Umiddelbart efter ulykken mødte politimester Sv. Holten og kriminalassistent Vesterbirk, og paa et møde afholdt kort efter, hvor direktør Østergaard, overingeniør Christiansen, ing. Schaldemose og CEL var til stede, blev det besluttet snarest at faa sprængningskyndige til at se paa ovnen.

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1959 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1959

Staalbaandet - 1959 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1959

Advertisement