Page 12

Vore mask iner og anlæg:

Tilsatsniaterialerne til SM-ovnene saasom flusspat, glødeskaller, magnesit, dolomit og kalk har hidtil været opbevaret forskellige steder paa værket og givet anledning til ubehageligheder og besværlige transporter. Til afhjælpning af disse forhold bliver der nu installeret et centralt siloanlæg med ialt 11 enkeltsiloer hver med et rumfang paa ca. 20 m3. Anlægget anbringes paa vestfacaden i ovnhallens forlængelse, og saaledes at siloerne kan tømmes direkte i mulderne paa muldevogne, som ad det normale spornet kan rangeres ind foran ovnene. Anlægget er vist skematisk paa vedstaaende skitse. Det ankomne materiale tømmes fra bil ned i grubben A, hvorfra det med en kopelelevator B føres

til et fødearrangement C, som afleverer materialet paa en baandtransportør D. Over enden paa dette baand afleveres materialet til en underliggende transportør E, som kører paa skinner paa toppen af siloerne og saaledes kan indstilles til at aflevere materialet over den ene eller anden ende til den silo, der skal fyldes. Transportbaandet paa denne transportør kan køre begge veje. Siloerne er i bunden forsynet med spjældene F. Aabnes et af disse, strømmer materialet ned i en fordelertragt G hængende i skinner under siloerne. I tragten findes et spjæld, hvorved materialet kan føres til den ene eller anden mulde paa muldevognen. KN

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1959 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1959

Staalbaandet - 1959 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1959

Advertisement