Page 3

Ved Det Danske Staalvalseværks aarlige generalforsamling d. 16. april aflagde formanden for værkets bestyrelse, direktor, dr. te elm. H. P. Christensen, Helsingør Skibsværft nedenstaaende beretning: Direktør H. P. Christensen.

blev produktionen af staalblokke og valset materiale at samme omfang som aaret forud, d. v. s. at værkets nuværende kapacitet blev fuldt udnyttet. Det økonomiske resultat er trods nedgangen i staalpriserne blevet relativt gunstigt, og der indtjentes ca. 25,8 mill. kr. i bruttofortjeneste mod ca. 28 mill. kr. i 1957. Nedgangen skyldes dels lavere salgspriser og dels noget mindre leveringer. Af opstillingerne paa de foranstaaende sider fremgaar produktionens og omsætningens størrelse samt oplysninger om antal beskæftigede og udbetalte lønninger. Som følge af svigtende efterspørgsel efter staal er staalproduktionen i de fleste lande gaaet noget ned i 1958, og konkurrencen er yderligere skærpet, saaledes at det prisfald, som tog sin begyndelse i andet halvaar 1957, er fortsat. Aaret igennem har priserne for saavel skibsbygningsmateDET FORLØBNE AAR

rialersom det almindelige handelsstaal været stærkt nedadgaaende, og værket har — tvunget af den haarde konkurrence fra udlandet — maattet sænke sine salgspriser saa meget, at de i dag er lavere end hjemmemarkedspriserne i landene under Montan-Unionen. De faldende salgspriser har værket imidlertid i det væsentlige kunnet imødegaa med lavere produktionspriser som folge af lavere indkøbspriser for de vigtigste raavarer og driftsmaterialer, men ogsaa i kraft af den gode ordrebestand, som har muliggjort en bedre udnyttelse af produktionsanlæggene. Aaret har i særlig grad været præget af de store udvidelser, der foregaar paa værket. Det nye havneanlæg er fuldført, og mellempladeværket blev sat i drift i august, og hermed blev et nyt omraade lagt ind under dansk produktion. Det er nu muligt at forsyne forbrugerne med mellemplader i tykkelser ned til 3 mm. Produktionen af mellemplader vil blive 5—6.000 tons aarligt, og importen kan derved reduceres tilsvarende. — Ved aarets slutning var montagen af det nye blokvalseværk vidt frem-

3

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1959 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1959

Staalbaandet - 1959 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1959

Advertisement