Page 14

TEKNISK ORIENTERING:

Normaliserings- og Glødeovn for Grov pladeværket

IL VISSE FORMAAL kræves særlige egenskaber af SM-staalpladerne f. eks. til bygning af dampkedler for højt tryk. Saadanne plader har vi hidtil godt nok kunnet fremstille i begrænsede tykkelsesomraader ved at anvende en særlig valseteknik, men da denne virker forsinkende paa valsningen i almindelighed og altsaa nedsætter aarsproduktionen, er fremgangsmaaden ikke særlig tiltalende. I almindelighed opnaas den særlige kvalitet af pladerne ved efter en normal udvalsning at genopvarme dem til en temperatur paa 950° C efterfulgt af en forholdsvis hurtig afkøling. En saadan proces kaldes en normalisering. Normaliseringen finder sted i specielt byggede ovne, hvorigennem pladerne i almindelighed føres paa transportruller. Ovnene er ved store pladeværker kontinuerlige, hvilket vil sige, at der føres en stadig strøm af plader gennem dem med konstant hastighed afhængig af pladetykkelsen. Det siger sig selv, at saadanne ovne maa være meget lange, for under pladernes gennemgang at opnaa den nævnte temperatur. De har da ogsaa ofte en længde paa 60—70 m. Ovnene kan ogsaa bygges efter et andet princip, som kræver en betydelig kortere ovn, men til gengæld heller ikke har saa stor en kapacitet. Her bliver ovnens rulleherd periodevis fyldt med plader, og disse bliver liggende i ovnen, til den ønskede

14

temperatur er opnaaet, idet de dog ganske langsomt bliver ført lidt frem og tilbage under opvarmningen, man kalder denne bevægelse for pendling. Pendlingen er nødvendig først og fremmest for transportrullernes skyld, idet de ved at staa stille i den høje temperatur, det drejer sig om, øjeblikkelig vil kaste sig. Men inden jeg gaar videre med beskrivelsen af ovnen, maa jeg hellere fortælle, at vi netop i denne tid er ved at bygge en saadan ovn i grovpladeværket. Ovnen er konstrueret af firmaet OFAG i Düsseldorf og skal foruden til normalisering anvendes til glødning af en del af vor pladeproduktion. Ved glødningen opvarmes pladerne kun til 700° C, og den har til formaal at fjerne de indre spændinger i pladerne, som især ved tyndere plader giver sig udtryk ved, at pladen, skønt den efter valsningen har passeret en rullerettemaskine, er bølget. Ved glødningen fjernes som sagt de indre spændinger, og naar pladen efter at være opvarmet til 700° C direkte sendes gennem en rettemaskine, faas et produkt af høj kvalitet. Derfor bliver der foruden ovnen ogsaa placeret en ny rettemaskine i tilslutning til denne. For at føre pladerne ind og ud af ovnen og til og fra rettemaskinen indgaar der i arrangementet ogsaa nogle rullebaner. Arrangementet i sin helhed er vist i fig. 1 (se næste side).

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1959 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1959

Staalbaandet - 1959 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1959

Advertisement