Page 31

Det vil overraske mange, at dette blads idérige og ungdommeligt udseende redaktør den 8. oktober 1958 fylder 60 aar. Naar jeg i den anledning griber pennen, maa jeg straks betone, at det ikke — som det ellers plejer at være tilfældet — sker efter henstilling fra redaktøren, men for af egen tilskyndelse at hylde ingeniør K. Nielsen, som den gode kollega og maaske endnu mere som det fine menneske han er. Til orientering bør det omtales, at ingeniør Nielsen er mellem D.D.S's alleregentligste pionerer, idet han med bistand af værkets daværende konsulent, professor Wahlquist konstruerede grov- og finværkets maskinerier. Det var derfor ganske naturligt, at han efter værkets igangsætning overtog stillingen som leder af valseværket og driftsingeniør for hele Staalvalseværket. I tidens løb har værkets hastige vækst medført, at organisationen har maattet tilpasses de nye forhold, og i dag beklæder ingeniør Nielsen stillingen som driftsingeniør og leder af tegnestuen. Ingeniør Nielsen har i høj grad været medvirkende ved de i aarenes løb foretagne udvidelser. Saaledes forestod han i 1947 i U.S.A. den komplicerede hjemsendelse af vort nuværende grovpladeværk og paany i 1956 hjemsendelsen af mellempladeværket, ligesom han ved opførelsen af disse anlæg i Frederiksværk ydede en betydelig, ledende

indsats. Karakteristisk for ham har det altid været, at han med ungdommelig ildhu styrtede sig ud i løsningen af de mange nye opgaver, der efterhaanden trængte sig paa. Hans egenskaber som kollega har resulteret i, at han i adskillige perioder har beklædt posten som formand i funktionærforeningen. Fra disse perioder mindes man ingeniør Nielsens fremragende evne til at arrangere og holde sammen paa foreningsfesterne. Ligeledes har ingeniør Nielsen, siden Hjælpefond for funktionærer blev startet, beklædt posten som funktionærernes repræsentant i bestyrelsen. I de senere aar har ingeniør Nielsen paataget sig hvervet som redaktør af vort personaleblad, Stålbåndet. Dette hverv løser han paa en saadan maade, at bladet ved flere møder mellem driftsledere er blever fremhævet som overordentligt vellykket. Jeg føler mig overbevist om at have alle ansatte bag mig, naar jeg — i direktørens fravær — paa denne maade ønsker ingeniør K. Nielsen hjertelig til lykke med de 60 aar og ønsker ham mange gode aar fremover. B. Christiansen.

31

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1958 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1958

Staalbaandet - 1958 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1958

Advertisement