Page 3

BEST YREL SENS BERET NING F OR AARET 1957 Ved Det Danske Staahalseværks aarlige generalforsamling d. 23. april aflagde formanden for værkets bestyrelsen, direktør H. P. Christensen, Helsingør Skibsværft nedenstaaende beretning :

paa ca. 224.000 tons staalblokke i 1957 - en forøgelse paa ca. 10 % i forhold til 1956 har værkets anlæg været udnyttet til sin maksimale kapacitet for at imødekomme den stærke efterspørgsel efter staal, som gjorde sig gældende til henimod aarets udgang. Afsætningen er sket til fordelagtige salgspriser, og aarets resultater maa betegnes som tilfredsstillende. Paa side 5 findes sammenlignende opstillinger for de sidste 7 aar over produktion, omsætning, beskæftigelse og udbetalte lønninger. Som supplement til værkets egen produktion er der udefra købt ca. 6900 t staalblokke. Fremskaffelsen af skrot og andre raavarer samt ildfaste materialer og kokiller m. v. har ikke voldt større vanskeligheder, men indkøbspriserne har overvejende været en del højere end tidligere, saaledes at produktionsprisen for staalet er blevet noget forøget. - Salgspriserne for værkets proED EN PRODUKTION

dukter har imidlertid ogsaa været højere og har i forbindelse med den større solgte tonnage resulteret i en omsætningsforøgelse paa ca. 30 mill. kr., uden at denne forøgelse dog har givet større fortjeneste. Dette skyldes bl. a., at der for at forsyne valseværkerne med det størst mulige kvantur staalblokke er anvendt forholdsvis mere af de relativt dyre raajern end atidligere med det formaal at forøge værkets produktion af plader og profiler og afhjælpe de vanskeligheder ved fremskaffelsen af materialer udefra, der gjorde sig gældende i den første del af aaret. I de sidste 10 aar er verdensproduktionen af staal steget fra ca. 155 mill. tons til ca. 283 mill. tons, d.v.s. ca. 80 % stigning. Denne udvikling for staalindustrien kulminerede i 1956 og første halvdel af 1957 i en udpræget højkonjunktur, men den er i de sidste maaneder slaaet over i en lige saa udpræget nedgangsperiode med svigtende afsætning og store prisreduktioner, der endog i visse tilfælde har karakter af dumping. For vort vedkommende har udviklingen medført, at vi har maattet foretage nedsættelse af salgspriserne fra nytaar 1958 særligt for handelsjern, og at vi som følge deraf maa regne med et formindsket overskud i det kommende aar. I foraaret ramtes pladeværket af et meget alvorligt uheld, der truede med at standse pladeproduktionen i 4—5 maaneder, hvilket ville have ført til en delvis standsning af skibsværfternes ny bygningsarbejder. Der skete brud paa den ene af pladeværkets svære valsestandere, men det lykkedes ved en meget omfattende anvendelse af elektrisk svejsning at faa standeren repareret. Produktionen blev derved genoptaget efter 3 ugers forløb og fortsattes med den reparerede stander aaret ud. Produktionstabet ved havariet blev saaledes ret begrænset. Der bestiltes straks efter uheldet en reserve-

3

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1958 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1958

Staalbaandet - 1958 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1958

Advertisement