Page 14

AF SIKKEEHEDSINGENIØR

Oversigt over personskader i 1957 93 ulykkestilfælde, som kan henføres under de forudsætninger, der danner grundlag for udregning af ulykkesfrekvensen: ER ER FOREKOMMET

a. Ulykker, der har medført mere end 3 sygedage. b. Ulykker, der ikke har kunnet godkendes af ulykkesforsikringen er ikke medtaget. Til sammenligning med tidligere aar er i tabel 1 anført antallet af ulykkestilfælde udregnet paa ovenanførte grundlag, og endvidere ulykkesfrekvensen, der angiver det antal ulykkestilfælde, der er forekommet for hver 100 aarsarbejdere. Antallet af aarsarbejdere findes af aarets Tabel 1 .

C. E. L A N G

totale antal arbejdstimer, idet en aarsarbejder regnes at præstere 300 dage å 8 timer = 2400 timer. I forhold til de foregaaende aar maa den konstaterede nedgang i ulykkesantallet betragtes som særdeles tilfredsstillende. Tabte arbejdsdage i 1957 som følge af de her angivne 93 ulykkestilfælde andrager 2.367 dage, hvortil kommer 713 dage fra ulykker før 1. 1. 1957, hvor raskmeldinger først har fundet sted engang i 1957. Ialt 3.080 dage, hvilket svarer til, at 10,3 af de 1.076,1 aarsbejdere har været fraværende hele aaret, eller at hver aarsarbejder har været fraværende 2,8 dage paa grund af ulykkestilfælde. Hvilken legemsdel, der er mest udsat, fremgaar af tabel 2, idet der samtidig er anført, hvor mange sygedage disse ulykkestilfælde har medført samt middeltal af sygedage, og endelig hvorledes den procentvise fordeling af de 93 ulykker forekommer.

1950

1951

1952

1953

1954

1955

Ulykkestilfælde ......................

143

175

173

179

169

150

140

93

Ulykkesfrekvens .......................

21,4

23,4

19,4

20,2

18,0

14,7

13,7

8,6

14

1956 1957

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1958 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1958

Staalbaandet - 1958 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1958

Advertisement