Page 34

svenske kunstkritiker Ulf Linde skrev for nogen tid siden i et dansk blad omtrent følgende: Det er et besynderligt faktum, at en kunstinteresseret svensker i mange tilfælde ved mere om Elfenbenskystens træskulpturer, japanske træsnit og ægyptiske kongegrave, end han ved om den kunst, der frembringes i Danmark. Retfærdigvis maa man dog indrømme, at der i almindelighed heller ikke i Danmark vides meget om kunsten paa den anden side af Sundet. Ja, i virkeligheden kender man kun lidt til de øvrige nordiske landes kunst. For at bøde herpaa har foreningen „Kunst på Arbejdspladsen" i dette aar etableret og udsendt to nordiske udstillinger, nemlig en med norsk grafik og saa den udstilling af svensk grafik, som i øjeblikket vises i marketenderiet her paa Staalvalseværket. Inden der i det følgende gives en kort orientering om nogle af de kunstnere, der er repræsenteret paa udstillingen, skal det her pointeres, at grafik er originalkunst. Kunstneren tegner og trykker sammen med litografen de enkelte blade, som senere signeres af ham selv, naar de i indhold og væsen dækker kunstnerens oplevelse. Fordelen ved den grafiske teknik er bl. a., at den muliggør flere tryk, saaledes at prisen EN

34

paa det enkelte kunstværk bliver billigere end tilfældet er, naar originalen kun findes i eet eksemplar, som for eksempel ved oliebilledet. Louis Bastin (f. 1912) udstillede i efteraaret 1956 paa Nordisk grafisk Union (Charlottenborg) den viste radering „Hvilende akrobater". Den kunst, der kun er i sort-hvid, er man desværre ofte tilbøjelig til at overse. Alligevel lønner det sig som regel at fordybe sig i den sort-hvide kunst, der sine faa virkemidler til trods kan berede tilskueren store nydelser. Bastin's radering leder tanken hen paa Picasso. Af ham er den svenske kunstner uden tvivl paavirket. Vilh. Bjerke-Petersen er født (1909) i Danmark, hvor han var en af pionererne for den surrealistiske kunst. Surrealisterne, der kort fortalt giver udtryk for den „indre" virkelighed og kunstnerens psykiske tilstande, vandt aldrig terræn i Danmark, hvorimod de spiller en rolle i nutidig svensk kunst. Bjerke-Petersen's billede er ikke egentlig surrealistisk, men det har dog noget af surrealismens mystiske atmosfære. I billedet „Dagens frugt og nattens" finder man en vis spænding mellem billedets venstre side i de venlige og milde former og farver — om man vil „livets kim" — og højre sides klare, kolde og krystalliske figurer. Med beklagelse konstaterer man, at denne særprægede kunstner netop i september maaned 1957 er afgaaet ved døden. Georg Galmin (f. 1915). Motivet for Galmin's træsnit er ret sædvanlig: Fisk paa et fad. Bemærkelsesværdigt er imidlertid hans tekniske haandelag. Han omsætter virkelighedsindtrykket til et billede, som saa intensivt hører sammen med den anvendte teknik. Der findes tilbage til træets struktur, som naturligt er med til at forme tegningen af fiskene. Rune Hagman (f. 1914) er først og fremmest landskabsmaler. Naar mennesker

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1958 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1958

Staalbaandet - 1958 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1958

Advertisement