Page 6

Entreprenørarbejde i forbindelse med udvidelserne J . St a u s h o l m Ni e l s e n

I forbindelse med ændringer og udvidelserne paa vor virksomhed har Stålbåndet hidtil især beskæftiget sig med den maskinelle side af sagen. For imidlertid ogsaa at give et indtryk af de omfattende bygningsarbejder, som udføres i forbindelse med udvidelserne af firmaet Kampmann, Kierulff & Saxild (Kampsax) har vi bedt firmaets tilsynsførende ingeniør her paa pladsen, civilingeniør J. Stausholm Nielsen give en orientering.

UDVIDELSE A F ST AA L V Æ R K S H A V N E N

Udvidelse af den gamle staalværkshavn omfatter bygning af et nyt bolværk med fløje til henholdsvis den eksisterende indfatningsvæg ved oliebeholderen mod øst og til den eksisterende sydmole mod vest samt forlængelse af de to moler og bygning af to molehoveder. Med disse udvidelser faar havnen yderligere 120 m kajplads med 6½ m vanddybde og et nyt areal bag bolværket paa ca. 10.000 m2 til kajgade, -spor, -kran og oplagsplads for færdigjern, og afstanden mellem molerne ved indsejlingen til havnen er indsnævret fra 130 m til 38½ m for at give roligere forhold i havnen. Bolværket. Som vist paa fig. 1 bestaar bolværket af en jernspunsvæg, der er forankret bagud til ankerplader af beton. For at føre kraften fra spunsvæggen til disse ankerplader, er

6

der paa spunsvæggen som stræk boltet en Dip 26, hvilket giver stivhed i væggen, og gennem 3" ankerbolte pr. 2,70 m forbindes væggen med ankerpladerne. Det fornødne hold for neden faas ved at ramme spunsjernene 2½ m ned under uddybet bund. Dette er i store træk selve den bærende konstruktion, men for at udføre dette arbejde, er det nødvendigt med en del hjælpekonstruktioner. Da arbejdet foregaar paa vandet, kan ankerpladerne ikke staa selv, men der maa rammes 2 stk. bærepæle pr. ankerplade. Af samme grund maa hvert anker have 4 stk. bærepæle. Arbejdet er foregaaet i den rækkefølge, at der først er rammet en del bærepæle med en flydende rambuk. Samtidig med, at dette arbejde er fortsat, er der lavet et rammestillads paa de to nærmest spunsvæggen staaende bærepæle, og fra dette stillads er spunsvæggen rammet. Da vanddybden ved bolværket oprindelig var meget ringe (0,51,25 m), maatte spunsvæggen rammes me-

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1957 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det danske Stålvalseværk AS, nr. 4 - 1957

Staalbaandet - 1957 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det danske Stålvalseværk AS, nr. 4 - 1957

Advertisement