Page 30

Tekst: K. Nielsen.

Tegninger: Victor Brochdorff.

almindeligt, at videnskaben giver sig af med at spaa. Imidlertid fremkom paa et møde, som den tyske ingeniørforening VDI afholdt i Freiburg i anledning af foreningens 100-aarige bestaaen, blandt en række interessante foredrag et, der handlede om fremtiden. Det paagældende foredrag blev holdt af professor, Dr. Fritz Baade, MdB, Kiel, og hed „Weltwirtschaftliche Vorschau auf das Jahr 2000" - eller lidt frit oversat „Hvorledes er levebetingelserne for menneskeheden i aaret 2000". Da foredraget rummer flere interessante oplysninger, skal her gives et resumé. Professoren giver sig selvfølgelig ikke af med det rene gætteri, men opstiller sin hypotese med den hidtidige udvikling i verden som grundlag. Han forudsætter, som ET ER IKKE

30

han siger — at fornuft og moral holder trit med det vanvittige tempo indenfor de tekniske fremskridt - og fremfor alt, at menneskehedens ledere vil besidde saa megen fornuft og ansvarsfølelse, at en tredie verdenskrig - og i særdeleshed den dermed forbundne indsats af atomvaaben - forhindres. Hvad derimod angaar større økonomiske kriser som f. eks. den først i trediverne, er professoren optimist, idet han ikke mener det nødvendigt at tage undgaaelsen af saadanne med i sine forudsætninger, idet - som han siger - den nationaløkonomiske videnskab har gjort store fremskridt siden da. Den økonomiske linie vil fortsat være stigende - nationalproduktet vil hvert aar være højere end aaret forud. Befolkningstallet. Det, der med størst sikkerhed kan forudsiges, er befolkningstallet paa jorden i aaret 2000. Vi ved — siger han - at i aarene før slutningen af vort aarhundrede vil den hurtigste og største formering i menneskehedens historie finde sted. Denne paastand begrundes med følgende: Ved begyndelsen af menneskehedens historie ca. 10.000 aar tilbage regner man med, at der levede mindst 5 og højst 20 millioner mennesker. Hvis vi som middeltal sætter 10 millioner og forudsætter, at en fordobling fandt sted i de næste 2500 aar - den anden fordobling i de følgende 2000 aar den tredie paa 1500, den fjerde paa 1000 aar o.s.v. indtil den sidste fordobling, som

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1957 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det danske Stålvalseværk AS, nr. 4 - 1957

Staalbaandet - 1957 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det danske Stålvalseværk AS, nr. 4 - 1957

Advertisement