Page 21

Lidt om spildevarme

SPILDE VARME forstaas her den mængde varme, der under brændslets forbrænding i en ovn eller kedel ikke direkte kommer formaalet til gode. Ved forbrænding af f. eks. 1 kg olie udvikles ca. 10.000 kilogram kalorier, men heraf nyttiggøres i ovnen eller kedlen kun en større eller mindre procentdel, idet en del varme gaar tabt med røggassen, ved udstraaling og ved eventuelt vandkølede ovnelementer. Da hovedparten af brændslet til industrielle og andre formaal købes for kostbar valuta i fjerne lande, er det klart, at bestræbelserne først og fremmest maa gaa ud paa at udføre ovne og kedler saaledes, at de med hensyntagen til formålet er i stand ED

til at udnytte saa meget af brændslets varme som muligt. For ovnenes vedkommende forliges imidlertid hensynet til brændselsøkonomien ikke altid ligegodt med hensynet til tormaalet, hvilket i praksis vil sige, at røggassen ofte forlader en ovn med en relativ høj temperatur. Tager vi til eksempel en S.M.-ovn, hvis arbejdsmaade iøvrigt er beskrevet i „Stålbåndet" nr. 3/1952 kræver formaalet d.v.s. smeltning og raffinering af staal en høj temperatur i selve ovnrummet, nemlig op til ca. 1800° C, og røggassen forlader altsaa rummet med en temperatur, der ligger her i nærheden. Det ville selvfølgelig ud fra et brændselsøkonomisk synspunkt være ganske uforsvarligt at sende røggassen med denne temperatur til skorsten, men som det fremgaar af den nævnte beskrivelse af ovnen er denne forsynet med organer til nyttiggørelse af en del af den i røggassen værende varme til forvarm ning af forbrændingsluften. I en anden type af vore ovne — blokovnen tillader formaalet en bedre udnyttelse af varmen i røggassen i selve ovnen.

21

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1957 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det danske Stålvalseværk AS, nr. 4 - 1957

Staalbaandet - 1957 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det danske Stålvalseværk AS, nr. 4 - 1957

Advertisement