Page 8

Som vist paa principskemaet er hver af motorerne tilsluttet 2 generatorer, der sammen med en asynkronmotor paa 5.500 kW kontinuerlig, og et svinghjul paa ca. 53 tons, danner en omformer, hvis samlede længde bliver ca. 17 m. Under tomgang løber den nær 750 omdr. pr. min. og vil ved haard belastning af valseværket samtidig med kraftig acceleration kunne afgive 11.000 kW, hvortil kommer svinghjulets energi, der angives til 170.000 kW/sek. Til hovedmaskineriet hører et system af magnetiseringsmaskiner og regulatorer af transduktortypen. De vigtigste hjælpemaskiner saasom valseindstilling og arbejdsrullebaner er ligeledes af hensyn til hurtig omstyring og regulering af hastighed jævnstrømsdrevne.

Motorerne bliver af den kraftige „milltype" tilsluttet 2 omformergrupper med ialt 7 generatorer drevet af synkronmotorer beregnet for overmagnetisering. Transportrullerne vil blive drevet af kraftige langsomtgaaende kortslutningsmotorer. Af andet elektrisk materiel, der skal anskaffes, kan nævnes motorer med mere til kraner, tværtransport, rulleretter, blæsere, pumper og lignende. Her vil blive anvendt de sædvanlige vekselstrømsmaskiner. Til vort strømforsyningsanlæg vil der blive anskaffet en transformer paa 10.000 kWA, 50/3 kW samt en mindre 3000/380 volt. Hovedmotoren, omformere og fordelingsanlæg med mere opstilles i et ventileret stort maskinrum med en lav kælder. BJ

FRA SIKKERHEDSFRONTEN

Værket besøges aarligt af 8—10.000 gæster, der af sikkerhedsmæssige hensyn føres rundt ad en ganske bestemt rute af vore rundvisere. D.D.S. ansatte kan som bekendt faa tilladelse til at forevise værket for familie og nære bekendte, hvilket selvsagt af hensyn til sikkerheden maa foregaa efter de samme retningslinier som for øvrige gæster. Paa grund af klager fra afdelingerne over, at D.D.S. ansatte ikke i alle tilfælde følger den fastsatte rute og f. eks. færdes i hjelmområder etc, gengives i uddrag hvad der jævnfør tidligere udsendt meddelelse til afdelingerne m. v. skal efterkommes. 1. Den, der ønsker tilladelse til at forevise værket for familie eller nære bekendte, skal henvende sig til sin afdelingsleder herom for at faa udstedt et adgangskort. Samtidig med adgangskortet skal udleveres en blaa folder, hvorpaa besøgsruten er indtegnet.

8

.

C. E. Lang

Efter kontortid kan portvagten udstede adgangskort til D.D.S. ansatte med gæster. (Værket betragter det som misbrug af ordningen at søge adgangskort til andre end familie eller nære bekendte, d.v.s. til saadanne personer, som man maatte forudsætte vil udnytte besøget forretningsmæssigt, journalistisk, politisk eller i andet erhvervsøjemed). 2. Børn under 14 aar har ikke adgang til værket (dog undtaget ifølge med voksne, der skal besøge skibsbesætninger). 3. Ved porten forevises adgangskort og højre halvdel afleveres i underskrevet stand til portvagten som bevis for, at de besøgende er indforstaaet med de paa kortet anførte betingelser. 4. Portvagten skal sikre sig, at den, der viser rundt, er i besiddelse af den blå folder med besøgsruten indtegnet, og udleverer samtidig farveglas til brug ved forevisning af ovnene. 5. Fotografering er forbudt uden speciel tilladelse, hvorfor fotografiapparater skal deponeres i porten. 6. Efter endt rundgang afleveres adgangskort og farveglas til portvagten. Det er forstaaeligt, at den enkelte gerne vil forevise sin egen arbejdsplads for sine gæster, men af sikkerhedshensyn kan dette ikke tolereres. Den fastlagte besøgsrute skal følges.

Staalbaandet - 1957 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 3 - 1957

Staalbaandet - 1957 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 3 - 1957

Advertisement