Page 22

STAALVÆ RKET Martiningeniør Carlo Poulsen.

I kvartalet har ovn 2 og 4 været ude for mellemreparation. Ovn 3 gik efter ombygningen i drift igen pr. 3. april. Kvartalets Produktion udgjorde 52.958 t, som vel kan siges at være et godt resultat. Byggearbejderne paa værkets sydside er nu saa vidt fremskredet, at de paa forskellig vis influerer paa den daglige vante arbejdsgang. Det være sig kalktransporten, som maa omlægges og dolomitforsyningen, hvor midlertidige arrangementer maa tages i anvendelse for uhindret at føre produktionen igennem. Staalværkets olieforsyning er ligeledes blevet omlangt til ny pumpestation ved kajen under kranbanen. løvrigt er det nu ferietid, hvor reservemandskabet tages ind som afløsning, og jeg skal her paapege nødvendigheden af at have

22

»et oje paa hver finger« samt i det daglige at medvirke til, at ulykker undgaas ved i tide at advare og vejlede de nyankomne. PROFILVÆ RKET Valseværksingeniør P. W. Mortensen. Grovværket.

2 . kvartal har baaret præg af, at sommerferiereparationerne er tiltrængte; der har været en del maskinstop, og endvidere er bygning af blokværk saa smaat begyndt at genere. En ny kalibrering i 3. stol for vinkeljern har været prøvet med fint resultat. Produktionen af knipler og færdigjern er en anelse lavere end 1. kvartal, men med hensyntagen til de mange helligdage i kvartalet har produktionen været stigende. I valsedrejeriet ændres en hel del fremover, og allerede nu i sommerferien skal

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1957 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 3 - 1957

Staalbaandet - 1957 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 3 - 1957

Advertisement