Page 32

Hvorledes er der der?

Nedenstaaende bringes en artikel om Norrbottens Järnverk A.B. Mange af os har hørt om det store staalværk, som vi jo har en særlig tilknytning til ikke alene derved, at vor tidligere overingeniør E. Lundkvist er værkets administrerende direktør, men ogsaa fordi flere af vore tidligere funktionærer og arbejdere har beskæftigelse der. Artiklen som redaktøren af N.f.A.s personaletidende herr Niels-Erik Qvist har været saa elskværdig at skrive til „Stålbåndet" gengives paa originalsproget, idet vi dog efter artiklen har tilføjet en ordforklaring. Nok er svenskerne vort broderfolk — men selv brødre kan have svært ved at forstaa hinanden.

är ett fabriksmärke, som under de senaste åren inarbetats på den internationella stålmarknaden. Det betyder Norrbottens Järnverk AB. Företaget är helt och hållet statsägt och beläget i Luleå. År 1939 biföll riksdagen en proposition med förslag om att ett järnverk borde anläggas i Luleå och 1941 års riksdag godkände bolagsstyrelsens förslag om verkets utformning. Anläggningsarbetena påbörjadas under senare delen av 1941. Därefter har riksdagen beslutat om ytterligare utbyggnader och anläggningsarbetet har därför pågått så gott som oavbrutet fram till 1953. Anläggningen står nu fullt färdig enligt de ursprungliga planerna. Produktionen är också med 1956 års utgång uppe i den maximala med hänsyn till verkets kapacitet och därmed har också de med ett företags start förenade barnsjukdomarna övervunnits. Verkets produktion är helt baserad på tackjärn. Anläggningen består nu av en koksmasugn med en årsproduktion av c:a 280.000 ton tackjärn samt ett elektrotackjärnsverk med 3 ugnar och en sammanlagd

32

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1957 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 2 - 1957

Staalbaandet - 1957 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 2 - 1957

Advertisement