Page 18

i 1857 overdrog Anker Heegaard „Værket", blev Heegaard et Frederiksværknavn, men allerede flere aar i forvejen havde Heegaard'erne tilknytning til egnen og Nordsjælland i det hele taget. Heegaardslægten stammer fra en bondefamilie paa Fyn, som ejede en gaard, der hed Hedegaard. Udtales navnet paa fynsk, forsvinder det første d. Christian Steffen Heegaard, født omkring aar 1700, var den første, der tog navn efter gaarden. Han var dameskrædder i København, og i en fortegnelse over de huse, der blev reddet under den store ildebrand i 1728, nævnes han som boende „bag Nicolai Kirkegaard". Hans søn, Stephan Christiansen Heegaard, var født i 1726. I 1746 blev han student fra Vordingborg, tre aar senere skoleholder i Hammer ved Næstved, 1753 klokker i Præstø og 1756 degn i Høve ved Dalmose. Medens han var der, tog han i 1764 teologisk embedseksamen, og 1775 blev han residerende kapellan i Stubbekøbing. Ansøgningen om dette embede blev forsynet med et stempelmærke til 24 skilling, som Stephan Heegaard „paa grund af armod" blev fritaget for at betale. Dette lille træk fortæller mere end mange ord om kaarene. Kun et aar sad han i Stubbekøbing. Saa kaldede grev Danneskjold-Samsø ham til det ledige kapellani i Besser-Onsbjerg paa A STATEN

18

Samsø. I 1792, over 66 aar gammel, blev han sognepræst i Nordby der paa øen. Efter fem aars virksomhed i Nordby fik han afsked i 1797, og aaret efter døde han. Stephan Heegaard var gift to gange. En søn af andet ægteskab hed Poul Henrik Heegaard (1766-1835). Han løste faderen af som præst i Nordby. Blandt Poul Henrik Heegaards 12 børn var sønnen Steffen Heegaard, som ogsaa blev præst i Nordby. Derfra kom han i 1851 til Skævinge-Gørløse, opfordret til at søge der af sine brødre Poul Heegaard og Andreas Heegaard, som paa den tid havde købmandsforretning i Slangerup. Blandt de øvrige søskende var søsteren Helena Heegaard, der styrede hus for brødrene i Slangerup, og som der blev forlovet med en bager Lebahn. I 1834 besøgte hun tillige med søsteren Johanne Heegaard og broderen Anker Heegaard, der var præst i Estvad i Jylland, forældrene paa Samsø. Der udbrød en tyfusepidemi paa øen, og de blev alle tre angrebet og døde. Omtrent samtidig døde broderen Hendrik Heegaard i Slangerup, hvor han var kommet i møllerlære, og søsteren Sophie Heegaard, der var lærerinde i Jylland. Fem af børnene døde således i løbet af et halvt aar. En anden af Stephan Heegaards sønner - der var kun de samme to i hans andet ægteskab - hed Mathias Anker Heegaard. Han var født i Stubbekøbing i 1776 og

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1957 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 2 - 1957

Staalbaandet - 1957 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 2 - 1957

Advertisement