Page 21

lønudbetalingerne. Jørgen Hansen rejste spørgsmålet, om der kunne findes en eller anden form til videregivelse af de i kortet anførte oplysninger om stivkrampe og blodtypebestemmelse ved afgang fra værket. Det vil blive forsøgt at finde en løsning på denne sag.

A-gruppen: A. Østergaard, B. Christiansen, J. Skov, Børge Jensen, P.W. Mortensen, K. Schaldemose.

B-gruppen: E. Ambus, P. Dressler, Jørgen Hansen, fru Ella Jacobsen, Harry Jørgensen, Børge Pedersen. Endvidere deltog sikkerhedsingeniør C. E. Lang som observatør, mens K. Nielsen var fraværende.

A. Kort gennemgang af punkterne fra forrige samarbejdsudvalgsmøde.

Bomme ved jernbaneoverskæringen. Formanden oplyste, at så vidt han vidste, havde vejdirektoratet besluttet, at den forhåndenværende sikring var tilstrækkelig. Mødets deltagere var enige om det utilfredsstillende heri, og sagen vil lejlighedsvis blive forfulgt.

Lønudbetaling: Der var endnu ikke fundet nogen løsning på problemet med den meget omfattende udbetaling, der finder sted i grovværket. Man var enig om, at en forbedring af forholdene af mange grunde var nødvendig. Der vil blive arbejdet videre på sagen.

Brænderkursus er blevet fortsat med egne lærerkræfter.

Interesse kontor. Det skulle på generalforsamlingen i fællesklubben have været undersøgt, om der næres et udbredt ønske om oprettelse af et sådant kontor. Af forskellige grunde har denne undersøgelse ikke fundet sted, og spørgsmålet står fortsat åbent.

Identitetskort. Udleveringen af disse var gået smertefrit. Der vil fremtidig blive foretaget kontrol af identitetskortene stikprøvevis ved

B.

Dagsorden.

1. Pladsforholdene i omklædningslokalerne. Ambus gjorde gældende, at særlig badeafdelingerne var meget overbelastede ved de store skiftetider. Der samlede sig store køer, og afviklingen foregik langsomt. Endvidere mente han også, at antallet at skabe var for lille. Sagen drøftedes, og formanden mente, at tiden til at foretage en egentlig udvidelse af omklædningsloka-

21

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1956 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 3 - 1956

Staalbaandet - 1956 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 3 - 1956

Advertisement