Page 35

I den gode sommer med sol har der ikke været mange, der har benyttet sig af vores tirsdag aften, men vi håber nu, når vinteren kommer, at der vil blive stor tilslutning til disse aftner. Så derfor: vel mødt hver tirsdag i marketenderiet, CR

VEDTÆGTER for HJÆLPEFOND FOR FUNKTIONÆRER ved DET DANSKE STAALVALSEVÆRK A/S

To orgler af gammelt jern. For fire år siden satte nu pensioneret skoleinspektør Georg Jensen, Skørping, sig for at skaffe sin skole et orgel til musikledsagelse af den daglige morgensang. Kommunen havde ingen penge til formålet, men sammen med eleverne iværksatte han en indsamling af gammelt jern. Denne indsamling er nu sluttet, og den har givet så mange penge, at der ikke alene blev et orgel til skolen i Skørping, men også et til skolen i nabobyen.

Ros til stålværket. 30 stålværksfolk fra Frankrig, Belgien og Saarområdet har besøgt Danmark og set på bl. a. Staalvalseværket i Frederiksværk, som ved sin moderne og praktiske indretning har fyldt dem med beundring. Rejsen er arrangeret af Österreichische Amerikanische Magnesit A/S og foretages hvert år til forskellige lande. I år gik turen til Sverige, som er kendt for sine stålværker, og på tilbagevejen gennem Danmark aflage man som nævnt besøg i Frederiksværk. De udenlandske gæster udtalte sig i meget rosende vendinger om den fremskredne teknik, man her i landet benytter sig af, når man tager i betragtning, at Danmark er forholdsvis ny på området.

Ved værkets millionfest den 4. maj i år gav — som det vil erindres — direktøren meddelelse om, at værket havde oprettet et hjælpefond for funktionærerne. Vedstående findes de nu udarbejdede vedtægter for fondet. Vedtægterne vil iøvrigt blive udsendt som en særlig tryksag til hver enkelt funktionær tillige med en stemmeseddel for valg af funktionærernes repræsentant i fondets bestyrelse. Enhver funktionær opfordres til at vise sagen interesse ved at afgive sin stemme.

Stiftet den 4. maj 1955 i anledning af udstøbning af den første million tons stål siden igangsætningen af værket. § 1. Fonden er en selvejende institution, stiftet med en af Det Danske Staalvalseværk A/S doteret kapital af kr. 25.000,—. § 2. Fondens bestyrelse udgøres af formanden for selskabets bestyrelse, den adm. direktør samt en funktionær, valgt for en 3-årig periode af selskabets funktionærstab. § 3. Af fondens kapital båndlægges kr. 20.000,— i en urørlig grundfond, anbragt efter fondsbestyrelsens skøn. — Tilføres fonden yderligere kapital, indgår mindst halvdelen af denne kapital i grundfonden. § 4. Renterne af grundfonden samt fondens øvrige disponible midler anvendes efter fondsbestyrelsens bestemmelse til understøttelse af funktionærer, der er eller har været ansat i selskabet, eller disses efterladte, som hjælp ved sygdom, følger af ulykkestilfælde og andre uforskyldte forhold og i særlige tilfælde som supplement til alders-, enkeog børnepension. § 5. Understøttelserne, hvorom der kan ansøges, kan ydes dels som hjælp een gang for alle, dels som periodiske ydelser. — Der skal ikke alene tages hensyn til ansøgerens trang, men også til den kortere eller længere tid vedkommende funktionær har været ansat i selskabet. § 6. Fondens regnskab og kasseforretninger udføres af en af fondsbestyrelsen udpeget betroet funktionær, og regnskabet revideres hvert år af selskabets revisor. § 7. I tilfælde af ophævelse af selskabets virksomhed eller sammenslutning med et andet selskab overgår hjælpefondens midler til et legat, hvis første bestyrelse vælges af selskabets bestyrelse. — Legatets midler skal kun kunne anvendes efter foranstående regler. § 8. Ændringer af fondens vedtægter kan kun foretages efter enstemmig beslutning af fondens bestyrelse og opnået godkendelse af bestyrelsen for Det Danske Staalvalseværk A/S.

35

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1955 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 4 - 1955

Staalbaandet - 1955 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 4 - 1955

Advertisement