Page 33

afholdte kurser. løvrigt ville man føre de kommende kurser i et mindre forceret tempo og med mindre hold.

5. Interessekontor. Om dette punkt meddelte Frode Jacobsen, at spørgsmålet havde været ført frem tidligere, men han erindrede ikke, hvorfor sagen i sin tid var henlagt. Han mente, at der var en betydelig interesse for oprettelsen af et interessekontor. Det stod ham klart, at der i denne forbindelse ville blive udgifter til et vist kontorhold, men han mente dog ikke, at der blev tale om særlig betydelige udgifter, idet værket i sine almindelig daglige administration allerede udfører ikke så få af de funktioner, som normalt hører hjemme under et interessekontor. Formanden stillede sig ikke helt afvisende over for tanken, dog kunne han ikke skjule, at han personligt syntes, at der var utiltalende sider ved interessekontoret. Efter hans mening var udgiften til interessekontoret det eneste helt sikre i sagen. Efter nogen drøftelse blev man enige om, at Frode Jacobsen ved næste generalforsamling i fællesklubben skulle undersøge, om der foreligger et positivt ønske om oprettelse af et interessekontor. Såfremt dette er tilfældet, skal det undersøges, på hvilke områder og i hvilken udstrækning interessekontoret skal fungere. 6. Eventuelt. B. Christiansen meddelte, at det flere gange omtalte identitetskort ville blive udleveret torsdag den 30. juni. I denne forbindelse opfordrede han tillidsmændene til at være til stede ved lønudbetalingen for i givet fald straks at kunne forklare formålet med disse kort. I forbindelse med den megen diskussion om blinklysene ved jernbaneoverskæringen meddelte formanden, at overskæringen an-

tagelig i en ikke så fjern fremtid vil blive sikret ved automatiske bomme, der kunne spærre i højre side i tilkørselsretningen. Der foretages i øjeblikket i Hillerød forsøg med sådanne bomme. H. Nielsen omtalte, at lønudbetalingen i grovværket efterhånden antog formiddabelt omfang. Dette forsinkede og generede produktionen. Årsagen til, at udbetalingen er svulmet sådan op, er at reservefolkene henter deres løn i grovværket. Der var enighed om det urimelige heri, og man vil søge en anden løsning på lønudbetalingen til reserveholdsfolkene. Man drøftede derefter tyverierne fra motorcykelgaragen. K. Nielsen meddelte, at det vil blive forsøgt at holde porten lukket i de timer af døgnet, hvor der ikke møder eller afgår mange folk fra arbejde. Sikkerhedsudvalget. K. Nielsen omtalte, hvad der har været drøftet i den mellemliggende tid, som det fremgår af referatet andet steds i Stålbåndet. Sikkerhedsudvalget har indstillet, at der bliver indført hjælme for alt arbejde i gruben og ved nedbrydningen af ovne. På B. Christiansens forespørgsel fastholdtes det udtrykkeligt, at udvalget ikke mente at kunne påbyde anvendelsen af hjælme ved andre arbejdspladser. Der var dog enighed om, at hjælme også burde indføres ved skrotpressen Samarbejdsudvalget var enig om at foreslå indstillingen gennemført, og hjælme vil derefter hurtigst muligt blive stillet til rådighed i det fornødne antal. (Efter den nye arbejderbeskyttelseslov vil der, når ordningen er gennemført, være pligt til at anvende hjælme på de omtalte arbejdspladser. Ref. bemærkning). Man drøftede kort sikkerhedsfodtøj, og der var enighed om at søge etableret en eller anden ordning for salg af den slags fodtøj til arbejderne. Mødet blev hævet kl. 16.30. BC

33

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1955 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 3 - 1955

Staalbaandet - 1955 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 3 - 1955

Advertisement