Page 32

Castorfeltet er i stor udstrækning blevet fornyet, og arbejdet med at forbedre det fortsættes.

A.-gruppen: A. Østergaard, B. Christiansen, Børge Jensen, P. W. Mortensen, K. Nielsen, K. Schaldemose, J. Skov. B. -gruppen: E. Ambus, Poul Dressler, Frode Jacobsen. Fru Ella Jacobsen, H. Nielsen. Børge Pedersen var fraværende.

1. Gennemgang af punkterne fra forrige møde. Værkstedet for vognreparation ved slaggekranbanen var i orden.

Flasker. Den ved forrige møde førte drøftelse af forholdene har ikke medført nogen forbedring. Der vil nu blive henstillet til marketenderen at genindføre pantsystem eller et andet effektivt system med henblik på at få tomme flasker afleveret i marketenderiet. Rullegang og synerplads ved finværket, der i sidste møde blev omtalt, vil kun delvis kunne opstilles i sommerferien, medens resten af arbejdet må udføres i løbet af sommeren. Belysningsforholdene ved kran 14, færdiglager og tentorværk er blevet forbedrede. Om de er tilfredsstillende, vil bedst kunne bedømmes, når vi igen går ind i den mørke tid. Lamper på kran 22 vil blive monteret i sommerferien.

32

2. Årsregnskab. Regnskabet, der var udsendt til alle medlemmer umiddelbart efter generalforsamlingen den 27. april, gav ikke anledning til forespørgsler eller kommentarer. Formanden indskrænkede sig derfor til at konstatere, at det var et pænt resultat omend en smule dårligere end sidste år. I denne forbindelse rettede han en tak til alle medarbejderne for deres indsats.

3. Markedsoversigt. Formanden nævnte påny, at vi havde solgt hele produktionen af plader til ind i 1957. Udsigterne for afsætning af handelsjern i 1956 var gode, og beskæftigelsen synes sikret et godt stykke fremover. Prismæssigt var der ikke foregået særligt store udsving, dog var der en tendens til sænkning af priserne, idet de mere eller mindre officielle overpriser, som kontinentets stålværker havde krævet i det sidste årstid, nu synes at falde bort. Formanden omtalte endvidere, at kontinentets værker havde foretaget en omlægning og standardisering af deres overprislister for dimensioner og kvaliteter etc. Efterspørgslen efter plader er stadigvæk stor, medens den for handelsjernets vedkommende er sløjet en hel del af.

4. Fortsættelse af brænderkursus. Frode Jacobsen udtalte stor tilfredshed med de kurser, der er afholdt med lærerkræfter fra Teknologisk Institut. Han udtalte ønske om, at værket med passende mellemrum ville gentage sådanne kurser. K. Nielsen forklarede, at dette også var hensigten, idet man dog ved fremtidige kurser ville anvende lærerkræfter fra værket, som havde fået en stor øvelse som hjælpelærere ved de allerede

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1955 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 3 - 1955

Staalbaandet - 1955 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 3 - 1955

Advertisement